Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προκηρύξεις Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Προκηρύξεις Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών.

Οι παλαιότερες Προκηρύξεις Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

30-03-2015
21-04-2015 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 6214/26-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Οργάνων & Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 10.676,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.679,67€ χωρίς ΦΠΑ), ...

27-03-2015
06-05-2015 17:00
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (30.081,30€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 22.790,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (18.528,45€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 14.210,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (11.552,85€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ για...

24-03-2015
08-04-2015 13:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5938/23-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 66.389,48€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (53.975,19€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 8.939,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (7.267,48€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 10.78...

24-03-2015
08-04-2015 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5868/23-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων & Γραφικής ύλης συνολικούπροϋπολογισμού 73.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (59.902,44€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.463,41€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύν...

23-03-2015
07-04-2015 13:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5835/23-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικούπροϋπολογισμού 14.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (11.991,87 € χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.382,11€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 1.700,00€ συμ...

23-03-2015
07-04-2015 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5817/20-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (52.845,52€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (16.260,16€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 5.000,00€ σ...

27-02-2015
28-04-2015 17:00
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού ( Αρ. πρωτ. Διακήρυξής: 16646/11-12-2012) συνολικού προϋπολογισμού 23.560,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, (19.154,47€ χωρίς ΦΠΑ) ή ανά ομάδα:   Α/Α Ομάδας CPV Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 3 30232000 16.260,16€ 20.000,00€ 6 30210000 2.252,03€ 2.770,00€ 7 48000000 203,25€ 250,00€ 17 42500000 439...

27-02-2015
21-04-2015 20:00
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 και 52) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δ...

20-02-2015
24-03-2015 19:00
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Β’-Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών -45110 Ιωάννινα Τηλέφωνα: 26510-07942/07982/07952 fax:26510-07951 Ιστοσελίδα: www.rc.uoi.gr ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια Εξοπλισμού. Το αντικείμενο του διαγωνισμού επιμερίζετα...

18-02-2015
27-03-2015 17:00
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Τακτικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3098/17-02-2015) Συνολικού προϋπολογισμού 153.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (125.00,00 €  χωρίς ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση ΠΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» (Κωδ. Ε.Ε. 80670), στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «304123...

11-02-2015
26-02-2015 11:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 25384/05-12-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων (Oμάδες 7, 8, 9 & 10) συνολικούπροϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (12.195,12€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.130,08€ χωρίς ΦΠΑ) γι...

11-02-2015
27-02-2015 11:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 25183/03-12-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων (Oμάδα B) συνολικούπροϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.252,03€ χωρίς ΦΠΑ)...

05-02-2015
20-02-2015 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 1881/29-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης και Γραφικής Ύλης συνολικούπροϋπολογισμού 31.113,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (25.295,12 €) ή κατά ομάδα: 25.457,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (20.696,75€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδα...

28-01-2015
16-03-2015 19:00
  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ       1.      Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού23376/16-12-2013)   Συνολικού προϋπολογισμού 475.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (386.178,86  χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τη Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» (Κωδ. Ε.Ε...

23-01-2015
09-02-2015 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 1308/21-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Μικροεξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 13.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (11.219,51€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 6.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.528,45€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντ...

20-01-2015
04-02-2015 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 984/19-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν τη Διεξαγωγή Συνεδρίων συνολικούπροϋπολογισμού 7.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 3.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας Α και 3.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο...

20-01-2015
04-02-2015 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 967/19-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εντύπων και Γραφικής ύλης για τη Διεξαγωγή Συνεδρίων συνολικούπροϋπολογισμού 2.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.951,22 € χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (975,61€ χωρίς ΦΠΑ) για το σ...

19-01-2015
03-02-2015 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 572/13-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικούπροϋπολογισμού 15.690,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (12.756,09 € χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 12.475,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.142,28€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 2....

15-01-2015
02-02-2015 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 624/14-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 7.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (6.300,81€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.788,62€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α και 5.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

13-01-2015
28-01-2015 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 343/09-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λοιπών Συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (7.317,07€ χωρίς ΦΠΑ)...

16-12-2014
08-01-2015 11:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 23172/03-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση «Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Μετακίνηση – Σίτιση - Διαμονή)-(Ομάδες Γ, Δ & Ε)», συνολικούπροϋπολογισμού 15.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογ...

05-12-2014
22-12-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 25384/05-12-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικούπροϋπολογισμού 38.582,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (31.367,48€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.439,03€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 1.280,00€ συμπερι...

04-12-2014
19-12-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 25183/03-12-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικούπροϋπολογισμού 52.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (42.276,42€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 13.284,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.800,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας A, 4.000,00€ συμπε...

03-12-2014
18-12-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 25119/02-12-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.230,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

03-12-2014
18-12-2014 11:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 18668/22-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων & Γραφικής Ύλης, συνολικούπροϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.065,04€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (894,31€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 3.900,00€ συμπεριλαμβαν...

02-12-2014
17-12-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 24971/01-12-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικούπροϋπολογισμού 23.090,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (18.772,36€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.471,54€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 10....

02-12-2014
17-12-2014 12:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20808/16-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Ομάδες 1 & 2), συνολικούπροϋπολογισμού 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24.390,24€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (9.756,09€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 13.00...

14-11-2014
02-12-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 23172/03-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση «Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Μετακίνηση – Σίτιση - Διαμονή)», συνολικούπροϋπολογισμού 17.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Α, 1.00...

14-11-2014
03-12-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 23065/07-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 4.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

13-11-2014
01-12-2014 11:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19566/01-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,06€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.845,53€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 3.500,00€ συμπεριλαμβανομέν...

11-11-2014
28-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 23053/07-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 4.640,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.772,36€ χωρίς ΦΠΑ)...

11-11-2014
26-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 22988/07-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συνολικούπροϋπολογισμού 6.300,00€...

10-11-2014
25-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 22885/07-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθεια Υπηρεσιών Catering, συνολικούπροϋπολογισμού 1.700,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

10-11-2014
27-11-2014 11:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19966/06-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,06€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 2.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.357,72€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας A, 3.200,00€ συμπεριλαμβανομένου...

04-11-2014
19-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 22431/03-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Σίτιση σπουδαστών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

30-10-2014
14-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 21851/27-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 1.900,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.544,72€ χωρίς ΦΠΑ)...

20-10-2014
05-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20808/16-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24.390,24€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (9.756,09€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογού...

17-10-2014
03-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20001/07-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 13.550,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

14-10-2014
29-10-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19795/03-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Δυο (2) φωτογραφικών μηχανών & λοιπού εξοπλισμού», συνολικούπροϋπολογισμού 3.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.170,73€ χωρίς ΦΠΑ),...

09-10-2014
24-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19699/02-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 6.079,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.942,28€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 1.579,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.283,74€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούν...

08-10-2014
23-10-2014 13:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19966/06-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,06€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 2.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.357,72€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας A, 3.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος...

08-10-2014
23-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19690/02-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.130,08€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (6.504,06€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογού...

07-10-2014
22-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19643/02-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Άδειας χρήσης λογισμικού», συνολικούπροϋπολογισμού 5.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.634,15€ χωρίς ΦΠΑ)...

06-10-2014
21-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19566/01-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,06€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.845,53€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούν...

03-10-2014
20-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19509/01-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου, συνολικούπροϋπολογισμού 1.880,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.528,46€ χωρίς ΦΠΑ) ...

02-10-2014
17-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19338/29-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών & Ηλεκτροχημικών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 18.440,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (14.991,87€ χωρίς ΦΠΑ)...

30-09-2014
16-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19284/29-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΟΝΗΣΙΟΜΕΤΡΟΥ POLYTEC (POLYTEC LASER DOPPLER VIBROMETER) ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, συνολικούπροϋπολογισμού 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (113.821,14€ χωρίς ΦΠΑ)...

29-09-2014
14-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19128/25-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 100.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (81.544,72€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (69.105,69€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος...

26-09-2014
13-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19126/25-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 3.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.439,02€ χωρίς ΦΠΑ) ...

26-09-2014
30-10-2014 16:00
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5839/20-03-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα πλαίσια του Έργου: «ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» (Κωδ. Ε.Ε. 81202). Προϋπολογισμός: 135.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (110.406,50€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (20.3...