Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Διαχείριση Έργων

Η διαχείριση των έργων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γίνεται σύμφωνα:

  1. με το Θεσμικό Πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,
  2. τις Οδηγίες Εφαρμογής του Διαχειριστικού Πλαισίου Έργων,
  3. τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα συμβόλαια με τους Φορείς Χρηματοδότησης, και
  4. την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα:

  1. Όλες οι Προκηρύξεις Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών είναι διαθέσιμες σε σχετική ενότητα.
  2. Οι Προκηρύξεις Διαβουλεύσεων Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών, όπου απαιτούνται, είναι επίσης διαθέσιμες σε σχετική ενότητα.

Η απασχόληση του προσωπικού στα έργα γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 679/96 (Φ.Ε.Κ. 826/10.9.96, τ. Β'), όπως κυρώθηκε με το άρθ. 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156Α) και τροποποιήθηκε με το άρθ. 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α), και της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. Οι σχετικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού-ερευνητών είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ερευνών χρησιμοποιεί Τυποποιημένα Έντυπα διαχείρισης έργων, τα οποία είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά.

Τα παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών πρέπει απαραιτήτως να εκδίδονται σύμφωνα με τα Στοιχεία Οικονομικών Συναλλαγών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τέλος, παρέχεται Πίνακας Χιλιομετρικών Αποστάσεων ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόδοση των εξόδων μετακίνησης των διαφόρων έργων.

e-max.it: your social media marketing partner