Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Παρουσίαση Προγραμμάτων

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει βασικά στοιχεία των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Picture12

DEVELOPMENT AND PILOT SCALE DEMONSTRATION OF AN INNOVATIVE, EFFECTIVE AND ECO-FRIENDLY PROCESS FOR THE PRODUCTION OF CLEAN HYDROGEN AND ELECTRICAL POWER GENERATION FROM BIOGAS (Eco-Bio-H2-FCs)
82886
ΓΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ.
29-10-2020
28-10-2023
102.000,00€

Δύο επιχειρηματικοί (ΕΛΒΙΟ, INTERGEO) και πέντε ερευνητικοί φορείς (IEXMH/ITE, Πολ. Κρήτης, Π. Πατρών, Π. Ιωαννίνων, ΕΚΕΤΑ), των οποίων τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι συγκλίνουν στα πλαίσια του

προτεινόμενου έργου, θα συμπράξουν με πρωτεύοντα στόχο την ανάπτυξη, σχεδιασμό και επίδειξη σε Πιλοτική Κλίμακα μιας καινοτόμου, αυτοτελούς και αυτοματοποιημένης διεργασίας για την παραγωγή καθαρού Η2 ή/και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο. Η μονάδα απαρτίζεται από δυο επιμέρους συστήματα που θα λειτουργούν αρμονικά, αυτοτελώς ή συνεργατικά, επιμερίζοντας το αποτέλεσμα (Η2 ή ηλεκτρική ισχύς) ανάλογα με τις τρέχουσες επιχειρηματικές αξιώσεις του χρήστη.

Το σύστημα παραγωγής Η2, εμπεριέχει αντιδραστήρα ξηρής αναμόρφωσης βιοαερίου, ακολουθούμενου από ένα πρωτοποριακό σύστημα καθαρισμού Η2 που αναπτύσσεται στο Πολ. Κρήτης για την απόδοση καθαρού Η2, απαλλαγμένου τόσο από CO όσο και από CO2.

Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος, βασίζεται σε καινοτόμες κυψελίδες καυσίμου, απευθείας τροφοδοτούμενες με βιοαέριο, για την αποτελεσματική και χωρίς απώλειες ενεργειακή εκμετάλλευσή του.

Θα χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση στο εύρος των ενδιαμέσων θερμοκρασιών (650-800οC), σε κάθε ποιότητα βιοαερίου, και από μεγάλο χρόνο ζωής, χωρίς εκπτώσεις απόδοσης λόγω εναπόθεσης C ή υποβάθμισης της δομής των ηλεκτροδίων.

Πρόσφατα καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα και τεχνογνωσία (σε υλικά και σχεδιασμούς) των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν στο έργο, βελτιστοποιημένα έτι περαιτέρω με νέες συνθέσεις, διαδικασίες παρασκευής, σχεδιασμούς και συνδυασμούς θα «ωριμάσουν» τεχνολογικά στα πλαίσια του παρόντος Έργου μέσω λεπτομερών πειραματικών μελετών και θα αξιοποιηθούν συνθετικά για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας άρτιας, αυτοματοποιημένης και λειτουργικά βελτιστοποιημένης πιλοτικής μονάδας.

Πέραν της ανάπτυξης και επίδειξης σε πιλοτική κλίμακα της νέας διεργασίας, το έργο αποσκοπεί και στην παραγωγή βασικής γνώσης στους τομείς της ετερογενούς κατάλυσης, των κυψελών καυσίμου και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω των επιμέρους διακριτών στόχων:

(i) Ανάπτυξη τροποποιημένων SBA-15 και MCM-41 πυριτιών για απομάκρυνση H2S από το βιοαέριο και καινοτόμων δι-τρι-μεταλλικών (Ir, Ru, Au, Mo)-Ni καταλυτών αναμόρφωσης που θα έχουν υψηλή δραστικότητα στην ενδόθερμη και αυτόθερμη αναμόρφωση, υψηλή αντοχή σε έντονες θερμικές καταπονήσεις, και μεγάλη αντίσταση στη συσσωρευτική εναπόθεση C. Η συνέργεια αλληλεπιδράσεων μετάλλου-μετάλλου και μετάλλου-φορέα (δια της χρήσης δι-/τρι-μεταλλικών φάσεων και ενεργών καταλυτικών φορέων) θα συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων και στην ανάπτυξη καινοτόμων υλικών και νέας τεχνογνωσίας, δυνάμενη να αξιοποιηθεί και σε άλλες εφαρμογές.

(ii) Ανάπτυξη νέων καταλυτών WGS και χρήση τους στο καινοτόμο σύστημα παραγωγής καθαρού Η2.

(iii) Ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτροδίων τα οποία θα αποτελέσουν την άνοδο στην κυψελίδα βιοαερίου και

θα πληρούν τις προϋποθέσεις καλής ηλεκτροδιακής λειτουργίας ταυτόχρονα με την υψηλή ενεργότητά τους

στην εσωτερική ξηρή αναμόρφωση του βιοαερίου. Η μετάβαση από την αποτελεσματική κατάλυση στην εξ

ίσου αποτελεσματική ηλεκτροκατάλυση είναι στόχος γενικότερου ενδιαφέροντος στην τεχνολογία των

κυψελών.

(iv) Μετάβαση από την μοναδιαία κυψελίδα βιοαερίου σε συστοιχία ~10 κυψελίδων με στόχο την κλιμάκωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος. Θα προκύψει νέα τεχνογνωσία για την αποτελεσματική συνδεσμολογία, συνέργεια, μηχανική αντοχή και καταλληλότητα των υλικών σύνδεσης. Η κλιμάκωση μεγέθους είναι θεμελιώδους σημασίας στην πορεία «εργαστηριακή έρευνα→βιομηχανική εφαρμογή» και ιδιαίτερης αξίας για την πρακτική αξιοποίηση μιας νεοεμφανιζόμενης τεχνολογικής πρότασης.

Δυνητικοί χρήστες του τεχνολογικού προϊόντος του Έργου είναι μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων και πάσης φύσεως αγροτο-κτηνοτροφικές μονάδες παραγωγής βιοαερίου, στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα επιτόπου αξιοποίησης των διαθέσιμων πηγών ανανεώσιμης ενέργειας για την κάλυψη τόσο των δικών τους αναγκών όσο και των τοπικών κοινοτήτων.

Πέραν της ανάπτυξης και επίδειξης σε πιλοτική κλίμακα της νέας διεργασίας, το έργο αποσκοπεί και στην παραγωγή βασικής γνώσης στους τομείς της ετερογενούς κατάλυσης, των κυψελών καυσίμου και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω των επιμέρους διακριτών στόχων:

(i) Ανάπτυξη τροποποιημένων SBA-15 και MCM-41 πυριτιών για απομάκρυνση H2S από το βιοαέριο και καινοτόμων δι-τρι-μεταλλικών (Ir, Ru, Au, Mo)-Ni καταλυτών αναμόρφωσης βιοαερίου που θα έχουν υψηλή δραστικότητα και στην ενδόθερμη και στην αυτόθερμη αναμόρφωση, υψηλή αντοχή σε έντονες θερμικές καταπονήσεις, και μεγάλη αντίσταση στη συσσωρευτική εναπόθεση C. Η συνέργεια αλληλεπιδράσεων μετάλλου-μετάλλου και μετάλλου-φορέα (δια της χρήσης δι-/τρι-μεταλλικών φάσεων και ενεργών καταλυτικών φορέων) θα συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων και στην ανάπτυξη καινοτόμων υλικών και νέας

τεχνογνωσίας, δυνάμενη να αξιοποιηθεί και σε άλλες εφαρμογές.

(ii) Ανάπτυξη νέων καταλυτών WGS και χρήση τους στο καινοτόμο σύστημα παραγωγής καθαρού Η2.

(iii) Ανάπτυξη καινοτόμων δι-στρωματικών ηλεκτροδίων τα οποία θα αποτελέσουν την άνοδο στην κυψελίδα βιοαερίου και θα πληρούν τις προϋποθέσεις καλής ηλεκτροδιακής λειτουργίας ταυτόχρονα με την υψηλή δραστικότητα/σταθερότητά τους στην αναμόρφωση του βιοαερίου. Η μετάβαση από την αποτελεσματική κατάλυση στην εξ ίσου αποτελεσματική ηλεκτροκατάλυση είναι στόχος γενικότερου ενδιαφέροντος στην τεχνολογία των κυψελών

(iv) Μετάβαση από την μοναδιαία κυψελίδα βιοαερίου σε συστοιχία ~10 κυψελίδων με στόχο την κλιμάκωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος. Θα προκύψει νέα τεχνογνωσία για την αποτελεσματική συνδεσμολογία, συνέργεια, μηχανική, αντοχή και καταλληλότητα των υλικών σύνδεσης. Η κλιμάκωση μεγέθους είναι

θεμελιώδους σημασίας στην πορεία «εργαστηριακή έρευνα > βιομηχανική εφαρμογή» και ιδιαίτερης αξίας για την πρακτική αξιοποίηση μιας νεοεμφανιζόμενης τεχνολογικής πρότασης.

Δυνητικοί χρήστες του τεχνολογικού προϊόντος του Έργου είναι μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων και πάσης φύσεως αγροτο-κτηνοτροφικές μονάδες παραγωγής βιοαερίου, στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα επιτόπου αξιοποίησης των διαθέσιμων πηγών ανανεώσιμης ενέργειας για την κάλυψη τόσο των δικών τους αναγκών όσο και των τοπικών κοινοτήτων

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων, beyond state-of-the-art, υλικών, διαδικασιών, μεθόδων και τεχνογνωσίας, βασιζόμενων στην υψηλή και συμπληρωματική εμπειρία και τα πρόσφατα state-of-the-art ερευνητικά ευρήματα των συμμετεχόντων στο έργο ερευνητικών ομάδων, και στην συνθετική τους αξιοποίηση ώστε να οδηγήσουν σε πρακτική εφαρμογή/εμπορική εκμετάλλευση σε έναν τομέα ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί σε προτεραιότητα εφαρμογής διεθνώς και είναι η «ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου, μιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης/προστασίας του περιβάλλοντος.

Η προηγμένη, υψηλά αποδοτική και περιβαλλοντικά αποδεκτή αξιοποίηση του βιοαερίου είναι ιδιαίτερης σημασίας για την χώρα μας. Δείκτες όπως: η διάρθρωση της οικονομίας της, το ευνοϊκό κλίμα της για αγροτικές δραστηριότητες και παραγωγή βιομάζας, οι απαιτήσεις για καθαρές θάλασσες και προστασία του περιβάλλοντος για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, η ανάγκη για αποκέντρωση και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, την επιβάλουν.

Κεντρικό αναμενόμενο αποτέλεσμα του Έργου είναι η αειφόρος, περιφερειακή ανάπτυξη σε όρους προστασίας του περιβάλλοντος μέσω μιας άμεσα εφαρμόσιμης, καινοτόμου, προηγμένης τεχνολογίας ενεργειακής αξιοποίηση του βιοαερίου (παραγωγή ηλεκτρισμού/καθαρού Η2). Μπορεί να προσαρμοστεί σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών, αλλά και να οδηγήσει σε ευρύτερη και αποτελεσματική χρήση του βιοαερίου, όπου και όπως αυτό διατίθεται, ατομικά ή συντονισμένα σε κοινοπραξίες/κρατικό έλεγχο.

Η στρατηγική της απευθείας, χωρίς προ-επεξεργασία, τροφοδότησης του βιοαερίου σε κατάλληλα σχεδιασμένες κυψελίδες καυσίμου, είναι υψηλά υποσχόμενη από άποψη λειτουργικού/πάγιου κόστους και

ενεργειακής απόδοσης. Το ευνοϊκό από πρακτική άποψη λειτουργικό φάσμα των ενδιαμέσων θερμοκρασιών (650-800οC) είναι επίσης σημαντικό στην τεχνολογία των κυψελίδων καυσίμου όσον αφορά την οικονομικότητα κατασκευής τους, το χρόνο ζωής τους, και τις απώλειες ενέργειας.

Ο αποτελεσματικός καθαρισμός του H2, με απαλλαγή του από κάθε πρόσμιξη, και παροχής του με τον τρόπο αυτό έτοιμου για άμεση χρήση (π.χ. στα Η2-κινούμενα, μηδενικών εκπομπών αυτοκίνητα), προσδίδει μια τεράστια μελλοντική δυναμική στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου και στην επέκταση της χρήσης όχι μόνο του βιοαερίου αλλά και του φυσικού αερίου, εκτινάσσοντας στα ύψη

τις πιθανές εφαρμογές και τα προκύπτοντα οικονομικά/περιβαλλοντικά οφέλη.

Σημαντικό παράπλευρο αποτέλεσμα θα είναι η συνεισφορά του παρόντος Έργου στην εξέλιξη/ανάπτυξη θεωρητικής βασικής γνώσης. Η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-μετάλλου και μετάλλου-φορέα, η συσχέτιση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών με την καταλυτική συμπεριφορά, και η συνεργατική αξιοποίησή τους για τη βελτίωση της τελευταίας αναμένεται να οδηγήσει σε υλικά και σε τεχνογνωσία ευέλικτη και προσαρμόσιμη σε πληθώρα άλλων εφαρμογών.

Εκτός των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών οφελών, το Έργο θα συνδράμει στην βελτίωση ανταγωνιστικότητας και την οικονομική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα του Έργου ως συνδεόμενα με την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και την «οικονομία του υδρογόνου» που αντικαθιστά βαθμιαία την τρέχουσα «οικονομία ορυκτών καυσίμων» αναμένεται να ενεργοποιήσουν νέα προϊόντα, σχετικές τεχνολογίες και μεθοδολογίες, προσδίδοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στη Χώρα. Σημαντική θα είναι και η συνεισφορά στην εκπαίδευση νέων ερευνητών σε τεχνολογίες αιχμής. Ο διεπιστημονικός και καινοτόμος χαρακτήρας του έργου θα δημιουργήσει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Πολλαπλασιαστικά οφέλη αναμένεται να προκύψουν στα εξής: εξαγωγή συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, μείωση εισαγωγής ορυκτών καυσίμων, τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη-ενεργειακή αυτοτέλεια, αύξηση απασχόλησης, αύξηση ποσοστού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μείωση αερίων του θερμοκηπίου, συμμόρφωση της χώρας με διεθνείς συνθήκες (Κυότο) και οδηγίες, αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταφορά τεχνογνωσίας/εμπειριών μεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών φορέων.

logo Ypourgeio ependyseisFLNEAETPA 003

Development of innovative functional meat analogues using alternative sources of plant proteins and novel technologies
82918
Χαράλαμπος Σταμάτης
26-11-2020
25-05-2023
999.519,00 €

Το παρόν έργο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος μπιφτεκιού, υψηλής διατροφικής αξίας, το οποίο θα μπορεί να καταναλωθεί από κρεατοφαγικούς και μη κρεατοφαγικούς πληθυσμούς. Το καινοτόμο μπιφτέκι θα προκύψει με αντικατάσταση της ζωικής πρωτεΐνης με ισοδύναμης αξίας φυτική πρωτεΐνη από όσπρια και βασιδιομύκητες, και αντικατάσταση του κορεσμένου λίπους με καλύτερης ποιότητας λιπαρές ύλες χωρίς ωστόσο να προκαλείται υποβάθμιση της υφής και της γεύσης του προϊόντος.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμου μπιφτεκιού υψηλής διατροφικής αξίας, με υποκατάσταση του ζωικού λίπους και των ζωικών πρωτεϊνών, χωρίς υποβάθμιση της υφής και της γεύσης του, με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Επιμέρους στόχοι είναι:

 • Αντικατάσταση της ζωικής πρωτεΐνης με ισοδύναμης αξίας φυτική πρωτεΐνη
 • Εφαρμογή πράσινων μεθόδων για την απομόνωση πρωτεϊνών από όσπρια και φυτικών ινών από φλοιούς οσπρίων
 • Παραγωγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής σύστασης από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων
 • Μείωση ολικών λιπαρών και/ή η αντικατάσταση του κορεσμένου λίπους με καλύτερης ποιότητας λιπαρές ύλες
 • Εγκλεισμός βιοδραστικών μέσω καινοτόμων μεθόδων
 • Ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος μπιφτεκιού χρησιμοποιώντας 3D εκτύπωση
 • Ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος μπιφτεκιού σε πιλοτική κλίμακα
 • Σύγκριση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών μπιφτεκιού παραγόμενου εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακας – Σύγκριση με συμβατικό προϊόν
 • Σύγκριση της διατροφικής αξίας του καινοτόμου προϊόντος με αυτή ενός συμβατικού
 • Τεχνοοικονομική ανάλυση και ανάλυση κύκλου ζωής

Το παρόν έργο εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων αναλόγων κρέατος με ανώτερα διατροφικά χαρακτηριστικά καθώς και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχετικών διεργασιών παραγωγής. Το έργο θα προσφέρει σημαντικές λύσεις μέσω των παρακάτω αποτελεσμάτων:

 • Ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών εκχύλισης πρωτεϊνών και φυτικών ινών από όσπρια
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής πρωτεϊνών από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων
 • Ανάπτυξη τεχνικών εγκλεισμού για την προστασία και ελεγχόμενη απελευθέρωση ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και άλλων βιοδραστικών συστατικών
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων τα οποία θα μπορούσαν να βρουν αποδοχή από κρεατοφαγικούς και μη πληθυσμούς
 • Αξιολόγηση της διατροφικής αξίας των καινοτόμων προϊόντων
 • Αξιολόγηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος των διαδικασιών παραγωγής και των τελικών προϊόντων

Picture1111111Picture1111112

EPIRUS HEALTH STUDY
82462
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25-09-2018
24-09-2023
98.989,23 €

Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου είναι μια πρωτοποριακή προοπτική επιδημιολογική μελέτη που θα διερευνήσει την αιτιολογία χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσημάτων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των Ηπειρωτών, και κατ’ επέκταση όλων των Ελλήνων.

Θα μελετήσουμε 10.000 μόνιμους κατοίκους της Ηπείρου ηλικίας 25 έως 70 ετών, από τους οποίους θα συλλεχθούν λεπτομερείς πληροφορίες αποτελούμενες από ερωτηματολόγια και μετρήσεις κλινικών και βιοχημικών δεικτών. Μέσω του σχεδιασμού της μελέτης θα είναι εφικτός ο εντοπισμός ατόμων στα πρώιμα στάδια νοσημάτων, η μελέτη της φυσικής ιστορίας τους και η ανάδειξη βιοδεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένη πρόληψη, θεραπεία και πρόγνωση.

Στόχος είναι η δημιουργία μια μοναδικής για τα Ελληνικά χρονικά πλούσιας βιοτράπεζας που θα χρησιμοποιηθεί για σημαντική βιοϊατρική έρευνα και καινοτόμο επιχειρηματικότητα στο εγγύς και απώτερο μέλλον.

Η ποσοτικοποίηση και η κατανόηση της υποκείμενης βιολογικής βάσης των χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσημάτων θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων προληπτικών, διαγνωστικών, θεραπευτικών και προγνωστικών αλγορίθμων για σημαντικά νοσήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στους ακόλουθους άξονες: (α) ατομικό επίπεδο (διαμόρφωση συγκεκριμένων κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με τον τρόπο ζωής); (β) επίπεδο δημόσιας υγείας (υλοποίηση στρατηγικών για πρόληψη και πρώιμη διάγνωση); (γ) κλινικό επίπεδο (εξατομικευμένη διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση).

Picture1234

PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
82704
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤ.
19-09-2019
18-06-2023
816.179,50 € (σύνολο), 146.880,00 € (για ΠΙ-ΕΛΚΕ)

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πλατφόρμας για Μάρκετινγκ Εγγύτητας (Proximity Marketing) η οποία θα συλλέγει πληροφορίες σχετικής θέσης χρηστών στον χώρο πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο και θα τις επεξεργάζεται και συσχετίζει με ιστορική πληροφορία. Το Proximiot θα αναλύει τα συνολικά δεδομένα για βέλτιστη λήψη αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης και θα εκτελεί στοχευμένη διάδραση με τους καταναλωτές σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτόματης αποστολής προσωποποιημένων μηνυμάτων προώθησης. Ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας για Proximity Marketing βασίζεται στη χρήση beacons (ασύρματοι πομποί που ανιχνεύονται μέσω Bluetooth από τα κινητά τηλέφωνα των χρηστών) σε συνδυασμό με τα έξυπνα κινητά που θα έχουν στη κατοχή τους οι καταναλωτές. Η πλατφόρμα θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι προηγμένες τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, ΙοΤ) και θα συμβάλλει στην αποδοχή και την εξάπλωση αυτών των τεχνολογιών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το έργο στοχεύει στην επίλυση σημαντικών επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών προκλήσεων. Ένας σημαντικός στόχος είναι η επίτευξη αποδοτικής εξατομικευμένης προσέγγισης και ενημέρωσης των πελατών. Ο τύπος, η εμφάνιση και το περιεχόμενο προσωποποιημένων μηνυμάτων προώθησης θα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το προφίλ του χρήστη και το εκτιμώμενο ενδιαφέρον του για προϊόντα. Το Proximiot στοχεύει στην συλλογή και επεξεργασία θέσεων των χρηστών σε πραγματικό χρόνο στις περιοχές του καταστήματος σε σχέση με προϊόντα τα οποία η επιχείρηση θέλει να προωθήσει, με βάση τις δυνατότητες των συσκευών ΙοΤ (beacons). Μια σημαντική τεχνική πρόκληση αποτελεί η ορθή χωρική κατανομή των beacons στο χώρο του καταστήματος, καθώς και η ανακατανομή στην περίπτωση αλλαγής των προϊόντων προώθησης ή των θέσεων αυτών. Οι συσκευές θα ρυθμίζονται κατάλληλα (εμβέλεια, περιοδικότητα σήματος εκπομπής) και θα ελέγχονται περιοδικά ως προς την λειτουργικότητά τους.

Το proximity marketing έχει γνωρίσει πρόσφατα σταθερή ανάπτυξη στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με τον όρο χωρίς ωστόσο να μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν τις πλήρεις δυνατότητές του για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές και να διευρύνουν το πελατολόγιο τους. Μέσω του Proximiot θα παρέχεται ευκαιρία στις επιχειρήσεις να εισάγουν τα πλεονεκτήματα των online αγορών στα φυσικά καταστήματα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα να συνοδοιπορούν πιο αποτελεσματικά με τους καταναλωτές, προσφέροντάς τους μια προσωποποιημένη αγοραστική εμπειρία. Φέρνοντας πιο κοντά την ψηφιακή με την φυσική εμπειρία, το Proximiot αναμένεται να συνεισφέρει στην αύξηση του κύκλου πωλήσεων των επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ).

Picture12

EXPLOITATION OF GREEK MICROBIAL DIVERSITY FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE COSMECEUTICALS AND FOOD SUPPLEMENTS - AntiAging
82983
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜ.
15-04-2021
14-10-2023
133.864,00€

Η Ελλάδα διαθέτει από τα υψηλότερα επίπεδα βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, λόγω ιδιαιτέρου κλίματος και γεωγραφικών συνθηκών.

Όμως ο πλούτος αυτός παραμένει ως τώρα σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητος. Πλέον του πλούτου και της εκτενούς βιοποικιλότητας των ενδημικών φυτών, στον Ελληνικό χώρο παρατηρείται έντονη βιοποικιλότητα και σε επίπεδο μικροοργανισμών. Στα πλαίσια του AntiAging συστήνεται μια διεπιστημονική σύμπραξη μεταξύ μιας κορυφαίας επιχείρησης (με πολυετή πείρα στην αγορά φαρμακευτικών και παρα-φαρμακευτικών προϊόντων) και τεσσάρων ερευνητικών φορέων της χώρας με τεχνογνωσία στη Μικροβιολογία, στη Βιοτεχνολογία, στη Xημεία-απομόνωση και χαρακτηρισμό Φυσικών Προϊόντων, καθώς και στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία του Γήρατος. Η σύμπραξη αυτή συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων καλλυντικών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μακροπρόθεσμος στόχος του έργου «AntiAging» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των εμπλεκόμενων φορέων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Η ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση πρωτότυπων δερμοκαλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής και γενικότερα παραφαρμακευτικών προϊόντων θα συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη του στόχου αυτού, με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την σύμπραξη όσο και για την Εθνική Οικονομία.

Επιστημονικοί και Τεχνολογικοί Στόχοι του έργου είναι η μελέτη των βακτηρίων του φύλου των Ακτινοβακτηρίων ως προς την ικανότητά τους να παράγουν ουσίες με πιθανή αντιγηραντική δράση αξιοποιώντας στελέχη της τράπεζας ελληνικών βακτηρίων (ATHUBA), του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Τα Ακτινοβακτήρια και τα συγγενή με αυτά γένη, χαρακτηρίζονται από την πολύπλοκη μορφολογική τους διαφοροποίηση και την ικανότητά τους να παράγουν μια μεγάλη ποικιλία δευτερογενών μεταβολιτών.

Απαντώνται κυρίως σε εδαφικά οικοσυστήματα και πολλοί από τους δευτερογενείς μεταβολίτες τους χρησιμοποιούνται ήδη ως φάρμακα, καλλυντικά ή πρόσθετα τροφίμων, είτε απευθείας είτε μετά από τροποποίηση του βασικού τους σκελετού. Ο Ελλαδικός χώρος, λόγω κυρίως της γεωγραφικής του θέσης και των ιδιαίτερων μικροκλιματικών συνθηκών, αποτελεί μια «πηγή» νέων πολυενεργών-πολυπαραγωγών στελεχών Ακτινοβακτηρίων. Δύο από τις σημαντικότερες οικογένειες γονιδίων που κωδικοποιούν τη βιοσύνθεση βιοδραστικών ουσιών είναι οι NRPS (Μη Ριβοσωμικές Συνθετάσες Πεπτιδίων) και οι PKS (Συνθάσες Πολυκετιδίων) οι οποίες αφορούν στη βιοσύνθεση πεπτιδίων και πολυκετιδίων. Η ανάλυση LH-PCR της ποικιλομορφίας των γονιδίων NRPS και PKS σε ελληνικά εδαφικά δείγματα διαφόρων οικοσυστημάτων έδειξε μεγάλη ποικιλία νέων αλληλουχιών που πιθανότατα σχετίζεται με ύπαρξη νέων δευτερογενών μεταβολιτών.

Τα αποτελέσματα του έργου περιγράφονται αναλυτικά από τα παραδοτέα των 4 πρώτων Ενοτήτων Εργασίας. Επιπλέον αναμενόμενα επιστημονικά αποτελέσματα του έργου «AntiAging» θα είναι τα κάτωθι:

• Βιβλιοθήκη ~2000 εκχυλισμάτων από μοναδικά στελέχη Ακτινοβακτηρίων από την Ελληνική βιοποικιλότητα
• Συλλογή πλήρως χαρακτηρισμένων στελεχών Ακτινοβακτηρίων (~50)
• Βελτιστοποιημένα πρωτόκολλα καλλιέργειας και παραγωγής μεταβολιτών σε εργαστηριακή κλίμακα για τα επιλεγμένα στελέχη.
• Αναγνώριση γνωστών μεταβολιτών υπεύθυνων για την αντιγηραντική δράση.
• Βιβλιοθήκη κλασμάτων (~400) των βιοενεργών εκχυλισμάτων.
• Βιβλιοθήκη απομονωμένων και πλήρως χαρακτηρισμένων βιοενεργών ενώσεων (~30).
• Δεδομένα για τις πιθανές αντιγηραντικές, αντιοξειδωτικές ή /και αντιμικροβιακές ιδιότητες των
εκχυλισμάτων.
• Δεδομένα για την κυτταροτοξικότητα των εκχυλισμάτων.
• Δεδομένα από αξιολόγηση ως προς τις πιθανές in vivo αντιγηραντικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες
των βιοδραστικών μορίων.
• Επιλεγμένα στελέχη Streptomyces (~3) με ικανότητα παραγωγής συγκεκριμένων βιοδραστικών
μεταβολιτών.
• Πρωτόκολλα βέλτιστης παραγωγής των επιλεγμένων εκχυλισμάτων σε πιλοτική κλίμακα.
• Πρωτόκολλο εφαρμογής για παραγωγή σε γραμμή παραγωγής.

Picture12

GREEN NANO-STRUCTURED MULTIFUNCTIONAL PROTECTIVE COATINGS (GREENCOAT)
82816
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑ.
12-05-2020
11-07-2023
417.700,00€

Η φθορά και η διάβρωση των υλικών προκαλεί μεγάλες απώλειες του ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες χώρες. Οι προστατευτικές επικαλύψεις είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σημαντικοί τομείς όπως η ενέργεια, η αεροδιαστημική, η αυτοκινητοβιομηχανία, και η βιομηχανία εργαλείων, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις επιφανειακές κατεργασίες. Δυο τύποι κυριαρχούν στον τομέα των προστατευτικών επικαλύψεων: Σκληρό χρώμιο, με εξαιρετικά αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μεταλλοκεραμικές επικαλύψεις WC-Co, που είναι τοξικές.

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η εισαγωγή καινοτόμων υλικών και διεργασιών εναπόθεσης για την ανάπτυξη επικαλύψεων που θα παρέχουν υψηλή προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση, αλλά και πολυ-λειτουργικότητα (ελαφροβαρείς, υψηλή σκληρότητα, αυτό-λίπανση - μειωμένος συντελεστής τριβής, ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες, καλή θερμική συμπεριφορά) και ταυτόχρονα φιλικές προς το περιβάλλον, με πράσινο αποτύπωμα τόσο ως προς τα υλικά όσο και ως προς τις χρησιμοποιούμενες διεργασίες. Η προτεινόμενη καινοτόμος τεχνολογία βασίζεται στην ενσωμάτωση νανο-σωματιδίων στη γραμμή παραγωγής της ηλεκτρολυτικής εναπόθεσης ή του θερμικού ψεκασμού για ανάπτυξη προστατευτικών νανο-σύνθετων πολυ-λειτουργικών πράσινων επικαλύψεων.

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η εισαγωγή καινοτόμων υλικών και διεργασιών εναπόθεσης για την ανάπτυξη επικαλύψεων που θα παρέχουν υψηλή προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση, αλλά και πολυ- λειτουργικότητα (ελαφροβαρείς, υψηλή σκληρότητα, αυτό-λίπανση - μειωμένος συντελεστής τριβής, ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες, καλή θερμική συμπεριφορά), και ταυτόχρονα φιλικές προς το περιβάλλον, με πράσινο αποτύπωμα τόσο ως προς τα υλικά όσο και ως προς τις χρησιμοποιούμενες διεργασίες.

Η προτεινόμενη καινοτόμος τεχνολογία βασίζεται στην ενσωμάτωση νανο-σωματιδίων στη γραμμή παραγωγής της ηλεκτρολυτικής εναπόθεσης ή του θερμικού ψεκασμού για ανάπτυξη προστατευτικών νανο- σύνθετων πολυ-λειτουργικών επικαλύψεων. Η καινοτόμος πράσινη λύση που προτείνεται θα συνοδεύεται από σημαντικά οφέλη πέρα από την εξαιρετική απόδοση. Συγκεκριμένα, οι νέες πράσινες διεργασίες θα μπορούν να υιοθετηθούν εύκολα από τις γραμμές εναπόθεσης χωρίς μεγάλη επένδυση σε υποδομές, θα συνδυάζουν την ευελιξία με τη μαζική παραγωγή, θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μη επιβλαβείς για την υγεία, και θα έχουν χαμηλό κόστος εφαρμογής.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της πρότασης θα αναπτυχθούν νέα νανο-σωματίδια για την παραγωγή συνθέτων επιστρώσεων με ανώτερες ιδιότητες σε σύγκριση με εκείνες του σκληρού χρωμίου ή με του WC-Co. Αυτά τα νέα νανο-σωματίδια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπάρχουσες γραμμές παραγωγής μετά από κατάλληλες τροποποιήσεις.

 

Κατά την ανάπτυξη επικαλύψεων μέσω ηλεκτρολυτικής εναπόθεσης, πέρα από τον προφανή στόχο που είναι η απελευθέρωση της βιομηχανίας από την επίστρωση σκληρού χρωμίου, επί μέρους αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν την:

- Παραγωγή νανο-συνθέτων επιστρώσεων με ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες σε σύγκριση με το σκληρό Cr και WC-Co λόγω ενσωμάτωσης νανο-σωματιδίων και εισαγωγή νέων λειτουργιών στις επιστρώσεις, όπως η αυτο-λίπανση.

- Βελτίωση της γραμμής ηλεκτρολυτικής εναπόθεσης με κατάλληλες τροποποιήσεις που θα οδηγήσουν

σε επιτυχή εναπόθεση των νανο-σωματιδίων.

- Βελτίωση της δομής και της μορφολογίας των συνθέτων επιστρώσεων που κατά συνέπεια θα

αυξήσουν την αντοχή τους στη φθορά, στη διάβρωση, στην αστοχία λόγω κρούσης, στην τριβή, καθώς και την ωφέλιμη ζωή λειτουργίας λόγω κόπωσης των επικαλυμένων εξαρτημάτων.

- Ανάπτυξη διαδικασίας ηλεκτρολυτικής εναπόθεσης PC για παραγωγή καινοτόμων νανο-σύνθετων επικαλύψεων μεταλλικής

μήτρας με πολύ-λειτουργικές ιδιότητες. Κατά την ανάπτυξη επικαλύψεων με θερμικό ψεκασμό, τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στην άρση των περιορισμών των συμβατικών WC-Co επιστρώσεων, όπως:

- Η τοξικότητα για το περιβάλλον του WC-Co.

- Η μεγάλη πυκνότητα των κόνεων WC-Co και κατ’ επέκταση του σύνθετης επίστρωσης, η οποία μπορεί να έχει ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότητες αλλά το μεγάλο τους βάρος αποτελεί πραγματικό μειονέκτημα.

- Η περιορισμένη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, οι οποίες διατίθενται κυρίως εκτός Ευρώπης.

Τα αποτελέσματα του έργου, που στοχεύουν στην αντικατάσταση των βλαβερών επιστρώσεων WC-Co, θα παρέχουν ταυτόχρονα τα εξής πλεονεκτήματα:

- Η χρήση του τιτανίου στα μεταλλοκεραμικά υλικά Ti-WC και Ti-SiC εγγυάται το "πράσινο" σήμα στα προϊόντα που θα αναπτυχθούν. Σημειώνεται ότι το τιτάνιο είναι επίσης βιοσυμβατό υλικό, το οποίο επεκτείνει την τεχνολογία και σε άλλες εφαρμογές.

- Οι μηχανικές ιδιότητες των επικαλύψεων Ti-SiC και Ti-WC με TS αναμένεται να είναι υψηλές και συγκρίσιμες με αυτές του WC-Co, ενώ η ταυτόχρονα η δραστική μείωση του βάρους προσδίδει στις νέες επικαλύψεις τεράστια δυναμική, καθώς ανοίγει ο δρόμος για νέες εφαρμογές, όπως η αεροδιαστημική.

- Οι αρχικές πρώτες ύλες είναι φθηνότερες και υπάρχουν στην Ευρώπη αξιόπιστες πηγές των υλικών.

Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μη καταστροφικών τεχνολογιών για την αξιολόγηση της ποιότητας επικαλύψεων και των επικαλυμμένων εξαρτημάτων. Ειδικότερα, αναμενόμενα αποτελέσματα στον τομέα αυτόν είναι η ανάπτυξη μεθόδου:

- ακουστικής μικροσκοπίας για την απεικόνιση της τοπικής ελαστικής συμπεριφοράς της επικάλυψης και της διεπιφάνειας επίστρωσης/υποστρώματος

- lockin υπέρυθρης θερμογραφίας για την εκτίμηση της θερμικής συμπεριφοράς της επικάλυψης

- X-ray ψηφιακής τομογραφίας (μCT) για απεικόνιση εσωτερικών δομικών ατελειών των επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού που θα εφαρμοσθούν.

Σημειώνεται ότι οι καινοτόμες μη καταστροφικές αυτές τεχνικές δεν περιορίζονται στο αντικείμενο της πρότασης, θα μπορούν δε να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες εφαρμογές για τον χαρακτηρισμό επιφανειών

και διεπιφανειών.

Picture12

CONSUMER VISUAL TRACKING, GENTER AND AGE ESTIMATION WITH DEEP LEARNING USING RGB AND THERMAL IMAGES
82413
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝ.
28-06-2018
27-12-2022
319.490,00€

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πρωτότυπης εφαρμογής για την οπτική παρακολούθηση καταναλωτών με σκοπό τη λήψη, επεξεργασία, ανάλυση και μετάδοση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων που συσχετίζονται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών (π.χ. φύλο, ηλικία) καθώς και με τη συμπεριφορά τους (ακριβή θέση τους) στον πιλοτικό χώρο πωλήσεων προϊόντων με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων των προτιμήσεών τους, εν δυνάμει χρήσιμη για τη βελτιστοποίηση του πλάνου προώθησης/πωλήσεων και λειτουργίας των εμπορικών και καταναλωτικών επιχειρήσεων.

Η συμπεριφορά του καταναλωτή στο χώρο πώλησης προϊόντων καθορίζεται από την κινησιολογία του και από τα μέρη του χώρου στα οποία βρίσκεται, τα οποία καθορίζουν τις καταναλωτικές του προτιμήσεις. Χαρακτηριστικά του καταναλωτή τα οποία σε συνδυασμό με την θέση του στο χώρο μπορούν να βοηθήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών συμπερασμάτων είναι η ηλικία καθώς και το φύλο του. Ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά αντικείμενα της Υπολογιστικής Όρασης είναι αυτό της παρακολούθησης αντικειμένων (object tracking) από βίντεο. Παρόλες τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει, η παρακολούθηση αντικειμένων παρουσιάζει ακόμη σημαντικές προκλήσεις λόγω τόσο

ενδογενών όσο και εξωγενών παραγόντων. Ενδογενείς παράγοντες είναι η διακύμανση της πόζας (pose variation) των αντικειμένων προς παρακολούθηση και η παραμόρφωση τους (deformation). Εξωγενείς παράγοντες είναι η μεταβλητότητα της φωτεινότητας του χώρου καθώς και οι αποκρύψεις (occlusions) του αντικειμένου προς παρακολούθηση από άλλα αντικείμενα του περιβάλλοντα χώρου. Καθώς σε ένα χώρο πώλησης προϊόντων ενδέχεται να παρευρίσκονται περισσότεροι του ενός καταναλωτές, το συγκεκριμένο έργο έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση ανθρώπων (multi-people tracking). Αυτό είναι ένα πρόβλημα με επιπλέον δυσκολίες

καθώς 1) υπάρχουν συχνές αποκρύψεις μεταξύ των αντικειμένων προς παρακολούθηση, 2) είναι δύσκολος ο καθορισμός της έναρξης και του τερματισμού κάθε μεμονωμένου ίχνους κάθε αντικειμένου, 3) υπάρχει μεγάλη ομοιότητα μεταξύ των αντικειμένων προς παρακολούθηση, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένα αποτελέσματα και 4) το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο όταν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αντικειμένων.

Η εκτίμηση της ανθρώπινης ηλικίας από εικόνες είναι επίσης ένα εξαιρετικά δύσκολο αντικείμενο της Υπολογιστικής Όρασης. Το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιούν εικόνες ανθρωπίνων προσώπων (facial images) καθώς η το πρόσωπο περιέχει το

μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας για την ηλικία ενός ατόμου. Η εκτίμηση της ηλικίας με βάση εικόνες προσώπου είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα και σημαντικές προκλήσεις του είναι οι διαφορετικές εκφράσεις του προσώπου, οι μεταβολές της φωτεινότητας, οι μεταβολές της πόζας του κεφαλιού, οι αποκρύψεις σημείων του προσώπου. Επιπλέον το φύλο είναι άλλος ένας

παράγοντας που προκαλεί μεταβολές μεταξύ ανθρώπων της ίδιας ηλικίας. Στο παρόν έργο, οι κάμερες θα βρίσκονται εγκατεστημένες στο χώρο πώλησης και σε μία σχετική απόσταση από τον καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι οι εικόνες θα περιέχουν ολόκληρο το σώμα και όχι μόνο το πρόσωπο. Η εκτίμηση της ηλικίας από εικόνες σώματος είναι ακόμη δυσκολότερη καθώς το πρόσωπο μπορεί να είναι πλήρως αποκρυμμένο, η διαφορετική ενδυμασία του κάθε ατόμου ενδέχεται να προκαλεί εσφαλμένες εκτιμήσεις, και η απόσταση από την κάμερα οδηγεί σε εικόνες χαμηλής ανάλυσης όπου αλλοιώνονται οι λεπτομέρειες. Η εκτίμηση του ανθρώπινου φύλου από εικόνες είναι επίσης ένα απαιτητικό πρόβλημα της Υπολογιστικής Όρασης. Όπως και στο πρόβλημα της εκτίμησης της ανθρώπινης ηλικίας, υπάρχουν μέθοδοι που βασίζονται σε εικόνες ανθρωπίνων προσώπων και μέθοδοι που βασίζονται σε εικόνες ολόκληρου του σώματος. Οι δυσκολίες αυτού του προβλήματος είναι παρόμοιες αυτών της εκτίμησης της ηλικίας.

     Με βάση τα παραπάνω, στο παρόν έργο προτείνεται η ανάπτυξη μίας καινοτόμου ερευνητικά εφαρμογής για την παρακολούθηση ανθρώπων σε χώρους πώλησης προϊόντων και την εκτίμηση της ηλικίας και του φύλου τους που αντιμετωπίζει όλες τις παραπάνω προκλήσεις. Τελικός στόχος της εφαρμογής εντοπισμού/παρακολούθησης καταναλωτών και αναγνώρισης φύλου/ηλικίας τους να αξιοποιηθεί το αποτέλεσμα των προτεινόμενων αλγορίθμων, συνδυαστικά με τις πληροροφίες χαρτογράφησης των χώρων πωλήσεων (αποτέλεσμα δραστηριοτήτων ΕΕ3) ώστε να εξαχθούν στατιστικά των προτιμήσεων των καταναλωτών με βάση τα δημογραφικά τους στοιχεία, εν δυνάμει ωφέλιμα στην παραμετροποίηση του μοντέλου/πλάνου προώθησης των προϊόντων.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση και ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου είναι πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά, τόσο για τον ερευνητικό φορέα ΠΙ-ΕΛΚΕ όσο και την εταιρία WEST A.E. Τα σημαντικότερα εξ’ αυτών περιλαμβάνουν:

Α. Τη δυνατότητα παραγωγής μεγάλου πλήθους δεδομένων χρήσιμων στην ερευνητική δραστηριότητα του φορέα ΠΙ-ΕΛΚΕ σε ανοικτά προβλήματα μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής όρασης. Τα δεδομένα των βίντεο/εικόνων που συλλέγονται από το έργο μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο στην επίλυση πιο σύνθετων ερευνητικών προβλημάτων υπολογιστικής όρασης. Αντίστοιχα τη συλλογή/παραγωγή πολλών δεδομένων αναφορών για την εταιρεία. Οι αναφορές αυτές μπορούν να παραμετροποιηθούν εύκολα και πολύ γρήγορα ανάλογα με τις ανάγκες ή τις προτεραιότητες της WEST AE και του πελάτη της.

Β. Δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας απεριόριστου αριθμού φωτογραφιών/εικόνων. Με το προτεινόμενο ερευνητικό έργο εκτιμάται ότι θα υπάρχει η δυνατότητα για τη λήψη και την επεξεργασία ενός πολύ μεγάλου αριθμού φωτογραφιών προϊόντων. Μοναδικός περιοριστικός παράγοντας θα είναι ο χώρος αποθήκευσης του ψηφιακού υλικού για την ταχεία μετάδοση της ζητούμενης επεξεργασμένης πληροφορίας. Ωστόσο η εταιρεία πιστεύει ότι αυτό δεν είναι σημαντικό μειονέκτημα για την εμπορική ανάπτυξη του προϊόντος – υπηρεσίας με δεδομένο την ύπαρξη εταιρειών (στην Ελλάδα και εξωτερικό) που θα μπορούν να ενοικιάζουν τον απαραίτητο αναγκαίο ψηφιακό χώρο για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού (AMAZON, GOOGLE κλπ).

Γ. Ευελιξία δημιουργίας αναφορών και ιστογραμμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις της διοίκησης της εταιρείας, του πελάτη ή άλλων παραγόντων (π.χ. ανταγωνισμός, είσοδος νέου προϊόντος κλπ).

Δ. Εφαρμογή με χαρακτηριστικά την υψηλή ευχρηστία και φιλικότητα στον τελικό χρήστη. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε το τελικό προϊόν – εφαρμογή να είναι ιδιαίτερα απλό και εύχρηστο στον απλό χρήστη (πωλητής της εταιρείας).

Ε. Δυνατότητα προσαρμογής του λογισμικού και υπηρεσίας σε οποιαδήποτε είδους προϊόν και τύπο συσκευασίας. Το γεγονός αυτό προσδίδει ιδιαίτερες δυνατότητες και υψηλές προοπτικές για την εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος – υπηρεσίας στο μέλλον αυξάνοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα της τεχνολογίας και την επιχειρηματική ανάπτυξη της επιχείρησης στο μέλλον.

    Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι η σημαντική αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων των στελεχών πωλήσεων στα σημεία πώλησης σε ημερήσια βάση η οποία φθάνει το 30%. Η εταιρεία WEST A.E. παρακολουθεί σήμερα, σε μηνιαία βάση, περισσότερα από 41.440 σημεία πώλησης λιανικής σε retailers των κατηγοριών τροφίμων, ειδών ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών και μικρών σημείων αγοράς σε όλη την Ελλάδα. Επίσης σε μηνιαία βάση παρακολουθεί τα δεδομένα πώλησης σε περισσότερα από 24.000 μικρά σημεία λιανικής για

τις ίδιες κατηγορίες προϊόντων. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος από την εταιρεία, θα επιφέρει σημαντική

εξοικονόμηση χρόνου καθότι με την προτεινόμενη εφαρμογή θα μπορούν να ληφθούν πολύ γρήγορα και αξιόπιστα τα δεδομένα πώλησης (απόδοση προωθητικών ενεργειών, κλπ) από το στέλεχος πωλήσεων επιτρέποντας του να επισκεφθεί περίπου 30% περισσότερα σημεία πώλησης ανά εργάσιμη ημέρα.

Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εταιρεία και την αγορά γενικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ελλάδα σήμερα εκτιμάται οτι ο αριθμός επισκέψεων σε μεγάλα καταστήματα retail (super markets, πολυκαταστήματα κλπ) απο το σύνολο των εταιρειών που πωλούν προιόντα μέσα στα καταστήματα είναι πάνω από 4.500.000 επισκέψεις/μήνα ενώ στην κατηγορία της αγοράς των μικρών σημείων πώλησης (περίπτερα, μικρά καταστήματα κλπ) οι εκτιμώμενες επισκέψεις ανέρχονται σε περισσότερες από 2.600.0000 επισκέψεις / μήνα.

Με βάση τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία είναι εμφανές ότι η μείωση κατά περίπου 30% του χρόνου επίσκεψης σε ημερήσια βάση θα επιφέρει ισόποση μείωση του λειτουργικού κόστους παρακολούθησης των πωλήσεων δημιουργώντας ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη εταιρεία.

Picture12

DESIGN AND DEVELPOPMENT OF A SWEAT-BASED GLUCOSE MONITORING GRAPHENE NANODEVICE (CLOSED-LOOP) WITH CONTROLLED TRANSDERMAL NANOEMULSION RELEASE FOR HYPOGLYCEMIC DRUG DELIVERY (DEMIGOD)
82846 & 82841
ΠΕΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ., ΓΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ.
28-07-2020
27-07-2023
449.550,52€ & 150.080,52€

Η πρόταση σκοπέυει στην κατασκευή ενός φορητού διαγνωσοθεραπευτικού συστήματος για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη, Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατασκευή ενός βιοαισθήτηρα γραφενιού, ο οποίος θα είναι σε μορφή επιθέματος και θα μετράει τη συγκέντρωση γλυκόζης στον ιδρώτα, και ενός συστήματος αποδέσμευσης (επίθεμα) υπογλυκαιμικής αγωγής με τη μορφή νανογαλακτώματος. Τα δύο αυτά συστήματα θα φέρουν διατάξεις ελέγχου οι οποίες θα επικοινωνούν (με bluetooth) με φορητή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο). Ο αισθητήρας θα ανιχνεύει τις μεταβολές της συγκέντρωσης γλυκόζης, το έξυπνο λογισμικό της φορητής συσκευής θα τις καταγράφει και θα ενεργοποιεί την αποδέσμευση του νανογαλακτώματος της υπογλυκαιμικής ουσίας το οποίο θα έρχεται σε επαφή με το δέρμα και θα εισέρχεται εντός του οργανισμού του ασθενούς. Το τελικό προϊόν θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και μη επεμβατικό, θα αποδεσμεύσει το διαβητικό ασθενή από το άγχος και φόρτο των συνεχών μετρήσεων των επιπέδων γλυκόζης (και ιδιαίτερως τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν ενέσιμη ινσουλίνη για να αντιμετωπίσουν την υπερλυκαιμία) και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Στα πλαίσια της πρότασης:

1. Θα παρασκευαστούν με καινοτόμες τεχνικές (Langmuir-Blodgett ) νέα δισδιάστατα υλικά άνθρακα (γραφένιο, ‘ντοπαρισμένο’ γραφένιο και ‘νιτρικό γραφένιο’) τα οποία δύναται να συνδυαστούν με βιολειτουργικά μόρια ή ενώσεις με ικανότητα δέσμευσης της γλυκόζης (οξειδάση της γλυκόζης, κονκοβαλαμίνη, βορονικό οξύ) με σκοπό τη δημιουργία αισθητήρων για την ανίχνευση, σε πρώτο στάδιο, της γλυκόζης μέσα από τον ιδρώτα

2. Θα εφαρμοστούν φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές καθώς η αποφυλλοποίηση των γραφιτικών υλικών (απομόνωση φύλλων γραφενίου) θα πραγματοποιηθεί απευθείας από γραφίτη χρησιμοποιώντας βιολογικούς (πράσινους) διαλύτες (νερό παρουσία πρωτεϊνών/φανολικών οξέων που θα λειτουργήσουν ως μέσα διασποράς

3. Θα αναπτυχθούν υπολογιστικά συστήματα (hardware και software) τα οποία θα καταγράφουν τις τιμές γλυκόζης που ανιχνεύει ο αισθητήρας, και θα ελέγχουν την αποδέσμευση φαρμάκου από το επίθεμα

4. Θα αναπτυχθούν συστήματα νανοεγκλεισμού υπογλυκαιμικών φαρμάκων (αναστολέων SGLT-2 και αναλόγων GLP-1) σε μορφή νανο-γαλακτώματος τα οποία θα τοποθετηθούν εντός του επιθέματος με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας

5. Θα πραγματοποιηθούν βιολογικοί έλεγχοι τοξικότητας των υλικών και αποτελεσματικότητας του συστήματος

Επιστημονικά οφέλη: Στην υλοποίηση του έργου θα συμμετάσχουν νέοι ερευνητές από 5 διαφορετικές επιστημονικές περιοχές (Επιστήμης Υλικών, Βιοτεχνολογίας, Μηχανικών Πληροφορικής, Ιατρικής και Φαρμακολογίας) γεγονός που θα συμβάλλει στην εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών, στην άμεση συνεργασία και διάχυση των γνώσεων και εν κατακλείδι στην ενίσχυση της ποιότητας των επιστημόνων.

Οικονομικά οφέλη: Η πρόταση στοχεύει στην διεξαγωγή καινοτόμας έρευνας με ισχυρό εμπορικό ενδιαφέρον.

O επιπολασμός του ΣΔ ανέρχεται σε περίπου 8.5% του παγκόσμιου πληθυσμού και στην Ελλάδα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στο 9.9%. Η ανάπτυξη του DEMIGOD απευθύνεται συνεπώς σε μια μεγάλη αγορά από την οποία η Ελλάδα απέχει. Η ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας των ερευνητικών φορέων για την παραγωγή του τελικού προϊόντος θα προσθέσει στην εταιρεία σημαντικά πλεονεκτήματα ώστε να ενισχύσει την εξαγωγική της δυναμική καθώς και να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο της στην αγορά σε διεθνές/εγχώριο επίπεδο. Επίσης η απαίτηση για εξειδικευμένο προσωπικό θα αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης για νέους ερευνητές. Τέλος αναμένονται και σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία μέσω της εφαρμογής της τεχνογνωσίας των φορέων για την παραγωγή και την εκμετάλλευση του τελικού προϊόντος.  Το προϊόν είναι ένα αντικείμενο έξυπνης εξειδίκευσης στο χώρο της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής το οποίο αξιοποιεί την ισχυρή ανάπτυξη που έχει παρουσιάσει τη τελευταία δεκαετία η επιστήμη υλικών, η βιοτεχνολογία και η πληροφορική. Περαιτέρω το DEMIGOD συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή

τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη και παραγωγή αυτοματοποιημένων συστημάτων (automated closed-loop) τα οποία σκοπεύουν στην καλύτερη διαχείριση των ασθενών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, την καλύτερη ανατροφοδότηση του ιατρού σχετικά με την εξέλιξη της θεραπείας και της υγείας του

ασθενούς και εν κατακλείδι της βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Η εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου αναμένεται να αποφέρει οικονομικά οφέλη σε όλους τους συμμετέχοντες αλλά και στους τελικούς χρήστες των προϊόντων (διαβητικοί ασθενείς). Μακροπρόθεσμα αναμένεται να συμβάλλει στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του κράτους και στη δημιουργία

νέων θέσεων εργασίας μέσα από την εξέλιξη και αναβάθμιση του προϊόντος αλλά και την των υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν.

Περιβαλλοντικά οφέλη: Η αποφυλλοποίηση του γραφενίου θα γίνει με μια περιβαλλοντικά φιλικής, ελεγχόμενης και παραγωγικής μεθόδου (με τη χρήση βιομορίων σε νερό μέσω μιας τεχνολογίας αιχμής) χωρίς τη χρήση επικίνδυνων διαλυτών που εμφανίζουν υψηλή τοξικότητα και των οποίων η αποικοδόμηση των προϊόντων μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Κοινωνικά οφέλη: Η συμμόρφωση στη θεραπεία εξαρτάται κυρίως από την επίπτωση της θεραπείας στη ποιότητα ζωής του ασθενούς. Επιπλέον η αποτυχία διατήρησης του γλυκαιμικού ελέγχου αυξάνει το κίνδυνο εμφάνισης διαβητικών επιπλοκών και οδηγεί σε εντατικοποίηση της θεραπείας. Συνεπώς τόσο ο ΣΔ όσο και η

θεραπεία του επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η ανάπτυξη ενός συστήματος/διάταξης όπως DEMIGOD θα μπορεί να προσφέρει στον ασθενή: 1) πλήρως αυτοματοποιημένο έλεγχο του ΣΔ με συνεχής μετρήσεις των επιπέδων γλυκόζης και χορήγηση του φαρμάκου, 2) μη-επεμβατική θεραπεία με τη χρήση επιθεμάτων. Ειδικά για τους ασθενείς που κάνουν χρήση ινσουλίνης, και αναγκάζονται καθημερινά να λαμβάνουν πολλαπλές μετρήσεις γλυκόζης και ενέσιμη χορήγηση ινσουλίνης, η χρήση του DEMIGOD θα επιφέρει άμεση βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και 3) η αυτοματοποίηση του συστήματος και η χορήγηση νανογαλακτώματος φαρμάκου συνεισφέρει στην παρατεταμένη αποδέσμευση, συνεχή και σταθερή ροή του φαρμάκου και άρα στη μείωση της δοσολογίας που απαιτείται και συνεπώς στην μείωση εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών. Τέλος, το σύστημα/διάταξη DEMIGOD μέσω της καταγραφής των δεδομένων μπορεί να ενημερώνει άμεσα τον θεράποντα ιατρό του ασθενή για την πορεία του ΣΔ.

Picture1234

Advanced Energy Upgrading Building Components Containing Phase Change Composites and/or Ceramic Foams with Electromagnetic Shielding Properties
82818
Μιχαήλ Καρακασίδης, Καθηγητής , Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
16-06-2020
15-07-2023
244.003,61€

Η παρούσα πρόταση SEMI-WEB έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη νέων προηγμένων δομικών στοιχείων με τη χρήση σύνθετων υλικών μεταβολής φάσεως (Phase Change Materials: PCMs)/νανοϋλικών άνθρακα, που θα παρουσιάζουν υβριδικές ιδιότητες συνδυάζοντας τη μείωση των απαιτήσεων για απαιτήσεις θέρμανση/ψύξη των κατασκευών προσφέροντας παράλληλα ηλεκτρομαγνητική θωράκιση από ασύρματες ακτινοβολίες. Δομικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν ως μήτρες για την ανάπτυξη των υβριδικών παραγώγων τους θα είναι οι γυψοσανίδες, και οι τσιμεντοσανίδες, δύο προκατασκευασμένα και τυποποιημένα δομικά υλικά, ενώ ως ενισχυτικά-πρόσθετα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν: α) οργανικά PCMs παραφίνης i) ως έχουν ii) ενισχυμένα με νανουλικά άνθρακα και iii) ενθυλακωμένα σε σταθεροποιητές σχήματος από πορώδη άνθρακα και κεραμικούς αφρούς.

Να παραχθούν και να αξιολογηθούν  τα προηγμένα δομικά στοιχεία που θα περιέχουν  σύνθετα υλικά μεταβολής φάσεως ως προς τις καινοτόμες  ιδιότητες:

α) αποθήκευση θερμικής ενέργειας και μείωση του ημερήσιου μεταδιδόμενου μέγιστου φορτίου ψύξης και θέρμανσης των κατασκευών.

β) μείωση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε ένα χώρο, προσφέροντάς ηλεκτρονική θωράκιση και λειτουργία ως ασπίδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Τα αποτελέσματα του έργου SEMI-WEB, θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας α) στην κατασκευή στοιχείων ξηράς δόμησης με ενσωματωμένα πρόσθετα, β) στη σύνθεση σύνθετων υλικών μεταβολής φάσης/ νανοϋλικών άνθρακα, γ) στη σύνθεση ενθυλακωμένων υλικών μεταβολής φάσης σε πορώδεις δομές άνθρακα, γ) στην παρασκευή κεραμικών αφρών από κατάλοιπα βιομηχανικών δραστηριοτήτων δ) στην ανάπτυξη κεραμικών αφρών με ενθυλακωμένο γραφίτη ή άλλες ανθρακούχες μορφές, ε) στην ανάπτυξη υβριδικών ανάπτυξη υβριδικών στοιχείων ξηράς δόμησης που συνδυάζουν τις μοναδικές ενεργειακές ιδιότητες των υλικών μεταβολής φάσης PCMs και τις περιβαλλοντικές ιδιότητες των νανοϋλικών άνθρακα και του γραφίτη για προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

SEX STEROID HORMONES AND CANCER: A MOLECULAR EPIDEMIOLOGY STUDY
82647
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
05-02-2020
30-06-2021
45545.50

Ο καρκίνος έχει αντικαταστήσει την ισχαιμική καρδιοπάθεια και αποτελεί πλέον την κυριότερη αιτία θανάτου στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες και τη δεύτερη αιτία θανάτου στις οικονομικά αναπτυσσόμενες. Συνάμα, τα επίπεδα οιστρογόνων και ανδρογόνων στο αίμα μειώνονται με την αύξηση της ηλικίας και υπάρχει έντονος προβληματισμός στον δυτικό κόσμο για τον ολοένα αυξανόμενο επιπολασμό του υπογοναδισμού. Τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης έχουν συσχετιστεί με αυξημένη θνησιμότητα ανεξαρτήτου αιτιολογίας ή οφειλόμενης σε καρδιαγγειακά νοσήματα ή καρκίνο. Σε αντίθεση, υψηλές συγκεντρώσεις οιστρογόνων και τεστοστερόνης έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.  Υπάρχουν ενδείξεις από μελέτες βασικών επιστημών ότι τα οιστρογόνα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη όγκων σε ορμονοευαίσθητους ιστούς τόσο επάγοντας τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων με υπάρχουσες μεταλλάξεις, όσο και δημιουργώντας νέες μεταλλάξεις. Επίσης, τα ανδρογόνα έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου είτε άμεσα οδηγώντας σε κυτταρικό πολλαπλασιασμό, είτε έμμεσα μέσω της μετατροπής τους σε οιστρογόνα.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα επιδημιολογικών μελετών για τη συσχέτιση στεροειδών ορμονών του φύλου με τον καρκίνο είναι ελλιπή και συχνά αντικρουόμενα. Εμπειρικές ενδείξεις από διάφορα ερευνητικά πεδία, υποδεικνύουν αρκετά παραδείγματα μελετών που παρουσιάζουν ισχυρές στατιστικά σημαντικές επιδράσεις οι οποίες όμως έχουν συστηματικά σφάλματα, δεν παρουσιάζουν επαναληψιμότητα ή μειώνονται οι επιδράσεις όταν διεξάγονται μεγαλύτερες μελέτες. Επιπρόσθετα, παρά τη μεγάλη νοσηρότητα και θνησιμότητα του καρκίνου, του υψηλού επιπολασμού και των μακροπρόθεσμων παρενεργειών της έλλειψης στεροειδών ορμονών του φύλου, εξακολουθεί να υπάρχει κενό στη βιβλιογραφία για την κατανόηση της αιτιολογίας και παθοφυσιολογίας των επιπέδων στεροειδών ορμονών του φύλου στην εμφάνιση του καρκίνου.  

Η παρούσα πρόταση παρέχει τη δυνατότητα να διερευνηθεί με αξιόπιστο και ακριβή τρόπο η πιθανή αιτιολογική συσχέτιση των στεροειδών ορμονών του φύλου με τον καρκίνο.

Ο στόχος της παρούσας πρότασης είναι η καλύτερη κατανόηση της συσχέτισης των στεροειδών ορμονών του φύλου με διάφορους τύπους καρκίνου.

Η ποσοτικοποίηση και η κατανόηση της υποκείμενης βιολογικής βάσης της συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων στεροειδών ορμονών με διαφόρους τύπους καρκίνου μπορεί να αξιοποιηθεί στους ακόλουθους άξονες:

(α) ατομικό επίπεδο (διαμόρφωση συγκεκριμένων κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με τον τρόπο ζωής),

(β) επίπεδο δημόσιας υγείας (υλοποίηση στρατηγικών για πρόληψη),

(γ) κλινικό επίπεδο (εξατομικευμένη ιατρική).

Picture12

DEVELOPMENT OF A BROILER MEAT PRODUCTION SYSTEM WITH REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT AND ANTIBIOTIC FREE
61300
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕ.
09-07-2018
08-01-2023
375.343,00€

Η παραγωγή ορνίθειου κρέατος σε βιομηχανική κλίμακα, πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά και να μειώσει τις δυσμενείς περιβαλλοντικές της επιδράσεις. Η ερευνητική πρόταση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, καθώς και στην προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας μέσω της παραγωγής ορνίθιου κρέατος χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών, ούτε ακόμη και για θεραπευτικούς σκοπούς, η οποία θα επιτευχθεί μέσω ενός καινοτόμου συστήματος παραγωγής κοτόπουλων κρεοπαραγωγής μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ειδικότερα, θα μελετηθούν και θα εφαρμοστούν διαχειριστικά και διατροφικά μέσα τα οποία θα αντικαταστήσουν πλήρως τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών στην εκτροφή των ορνιθίων, όπως και πρότυπα μέσα διαμόρφωσης άριστων περιβαλλοντικών συνθηκών εκτροφής, κτιριακών καινοτομιών και βιοασφάλειας, με τη δημιουργία πρότυπου πτηνοτροφείου 1000 κοτόπουλων κρεοπαραγωγής, οδηγώντας στην παραγωγή ενός καινοτόμου τελικού προϊόντος με επιστημονική τεκμηρίωση ως «πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών». Παράλληλα, το ερευνητικό έργο θα προσδιορίσει με επιστημονικό τρόπο και θα προτείνει ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας της εκτροφής και του παραγόμενου κοτόπουλου, με συνδυασμό χρήσης ωμικών τεχνολογιών, εξέτασης του μικροβιώματος και προσδιορισμού γονιδίων ανθεκτικότητας βακτηρίων (πεπτικού συστήματος και σφάγιου ορνιθίων) έναντι των αντιβιοτικών, με προσδιορισμένη την ακριβή μεθοδολογία ανάπτυξης. Επίσης, θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων μεταφοράς γονιδίων ανθεκτικότητας σε βακτήρια που μπορούν να επιφέρουν βλάβες στην υγεία του ανθρώπου. Επιπλέον, με τον προσδιορισμό του πρωτέωματος και του μικροβιώματος του παραγόμενου ορνίθειου κρέατος, θα υποστηριχθεί η διακριτή παραγωγή, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα μετρηθεί μέσω του κύκλου ζωής του άνθρακα (LCA). Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, θα γίνει βιομηχανική ανάπτυξη της παραγωγής με τη σύμπραξη των επιχειρηματικών εταίρων, αφού το πρόγραμμα θα προωθήσει τη συνεργασία ερευνητών, πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας ζωοτροφών και βιομηχανίας κρέατος. Θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα εκτροφής, ώστε να υπάρξει για πρώτη φορά διεθνώς παραγωγή και «πράσινου» και antibiotic-free κοτόπουλου αποτελώντας μοναδική μέθοδο Ελληνικής παραγωγής οδηγώντας σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, εξαιρετικά ανταγωνιστική και με εξαγωγική βαρύτητα, υψηλής υπεραξίας τελικά προϊόντα, αλλά και συνεισφοράς στην υγεία των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού η απουσία χρήσης αντιβιοτικών θα ελαχιστοποιεί την έκφραση των γονιδίων μικροβιοανθεκτικότητας στα ορνίθια και κατά συνέπεια τη πιθανή μεταφορά τους στον άνθρωπο. Το πρόγραμμα καλύπτει επί της ουσίας δύο βασικές επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει θέσει ως προτεραιότητα αφενός τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στον αγροτικό τομέα λόγω της αύξησης της τιμής της ενέργειας και τις επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης, και αφετέρου την πρόκληση της μικροβιοανθεκτικότητας, καθώς ο FAO, θεωρεί την μικροβιοανθεκτικότητα ως τον πλέον σημαντικό παγκόσμιο κίνδυνο κατά της υγείας των ανθρώπων. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα αυτό τοποθετεί την μικρή Ελληνική πτηνοτροφική παραγωγή σε ένα μοναδικό και διακριτό σύστημα παραγωγής με σημασία παγκόσμιας εμβέλειας, την οποία δεν θα μπορούσε να αποκτήσει μέσω των συμβατικών μεθόδων βιομηχανικού τύπου παραγωγής.

Σκοπός της πρότασης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, και η προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας μέσω της παραγωγής ορνίθειου κρέατος χωρίς τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών τόσο κατά τη διάρκεια της εκτροφής τους όσο για θεραπευτικούς λόγους. Μέσω του καινοτόμου συστήματος παραγωγής με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα επιτυγχάνεται μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και σημαντική μείωση εκπομπών ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου που θα δρουν ευμενώς στην ευζωία, υγεία των ζώων και στην ποιότητα του κρέατος. Θα μελετηθούν και θα εφαρμοστούν διαχειριστικά και διατροφικά μέσα, κτιριακές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, που θα αντικαταστήσουν πλήρως τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών στην εκτροφή των ορνιθίων, ενώ το τελικό προϊόν θα ιχνηλατηθεί με επιστημονική τεκμηρίωση με τη χρήση ωμικών τεχνολογιών ως «πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών». Θα παρουσιαστεί ένα καινοτόμο σύστημα εκτροφής ώστε να υπάρξει για πρώτη φορά διεθνώς παραγωγή και πράσινου και antibiotic-free κοτόπουλου αποτελώντας μοναδική μέθοδο Ελληνικής παραγωγής οδηγώντας σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και σε παραγωγή υψηλής αξίας τελικών προϊόντων με εξαγωγική βαρύτητα, αλλά και συνεισφέροντας στην παγκόσμια υγεία, αφού η απουσία χρήσης αντιβιοτικών θα ελαχιστοποιεί την έκφραση των γονιδίων μικροβιοανθεκτικότητας στα πτηνά και κατά συνέπεια την πιθανή μεταφορά τους στον άνθρωπο. Επιμέρους στόχοι είναι:

 • η δημιουργία καινοτόμων διατροφικών στρατηγικών για την εκτροφή των κρεοπαραγωγών ορνιθίων, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών ακόμα και για θεραπευτικούς σκοπούς και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 • η στρατηγική διαχείρισης εκτροφής πτηνών με τη δημιουργία πρότυπης πειραματικής πτηνοτροφικής μονάδας (κλιματικά, ενεργειακά, συγκεντρώσεις ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, βιοασφάλεια), με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών
 • η παραγωγή κρέατος κοτόπουλου με υψηλό δείκτη ευζωίας, υγείας, παραγωγικότητας, με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ασφαλέστερου και μέσω ωμικών τεχνολογιών και του μικροβιώματος να χαρακτηρίζεται ως «πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών

1. Ορνίθειο κρέας καινοτόμου παραγωγής από κοτόπουλα που εκτράφηκαν χωρίς να έρθουν σε επαφή με αντιβιοτικές ουσίες και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ταυτοποίησή του με τεχνολογίες  state-of-the-art για την ανάπτυξη συστημάτων εκτροφής μοναδικότητας στην Ελληνική πτηνοτροφία.

2. Ανάπτυξη συνδυασμού καινοτόμων τεχνολογιών πρωτεωμικής και μικροβιωμικής για το χαρακτηρισμό της αυθεντικότητας και την ιδιαίτερη σήμανση του κρέατος κοτόπουλου που έχει προέλθει από εκτροφή με απουσία χρήσης αντιβιοτικών ακόμα και για θεραπευτικούς σκοπούς και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

3. Δημιουργία πρωτοκόλλων ιχνηλασιμότητας χαρακτηριστικών του κρέατος κοτόπουλου με υψηλή προστιθέμενη αξία και ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με βάση τεχνολογίες γενωμικής και πρωτεωμικής, δεδομένα που αποτελούν κριτήρια μοναδικότητας και υψηλής καινοτομίας.

4. Εκπαίδευση πτηνοτρόφων για την παραγωγή κρέατος κοτόπουλου με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και απουσία χρήσης αντιβιοτικών.

5. Ανάπτυξη διακριτών μεθόδων παραγωγής κοτόπουλου με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας που μπορεί να εξοικονομεί τουλάχιστον το 25% της καταναλισκόμενης σήμερα ενέργειας για την παραγωγή 1kg κοτόπουλου.

6. Ανάπτυξη πρότυπης πτηνοτροφικής εγκατάστασης, εκπαίδευσης, έρευνας και πιλοτικής παραγωγής για τεχνολογίες διακριτού κρέατος κοτόπουλου για την ενίσχυση του κλάδου στην Ελλάδα, ενδυνάμωση των πτηνοτρόφων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της πτηνοτροφίας.

7. Εφαρμογή ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) και διαχείριση ενέργειας για την παραγωγή ορνίθειου κρέατος, με τη χρήση εγχώριων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών και απουσία χορήγησης αντιβιοτικών σε όλη την διάρκεια της εκτροφής.

8. Ενίσχυση της απασχόλησης 11 νέων ερευνητών σε θέματα αιχμής της ζωικής παραγωγής και διασύνδεση με κορυφαίες βιομηχανίες και ερευνητικά – εκπαιδευτικά ιδρύματα για τον τελικό σκοπό της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ζωικής προέλευσης με μοναδικά χαρακτηριστικά.

9. Δημιουργία πατέντας για την παραγωγή πράσινου κοτόπουλου ελεύθερου χρήσης αντιβιοτικών

Το ερευνητικό έργο θα οδηγήσει την Ελληνική παραγωγή σε υψηλούς ποιοτικούς δείκτες και κριτήρια πέραν των διαθρεπτικών αξιών του κοτόπουλου, όπως το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με μειωμένες εκροές αζώτου και φωσφόρου, συμβάλλοντας στην πραγματική μείωση ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της μεταβολής των αναλογιών της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας προς ωφέλιμα βακτήρια έναντι παθογόνων-ευβιωτικών. Θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων μεταφοράς γονιδίων ανθεκτικότητας σε βακτήρια που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του ανθρώπου. Η χρήση πρωτεωμικής θα συμβάλλει για πρώτη φορά διεθνώς στην ταυτοποίηση του πρωτεώματος του ορνίθειου κρέατος που παράγεται απουσία χρήσης αντιβιοτικών και στην ανάδειξη δεικτών αναγνωρισιμότητάς του. Επίσης, θα οριστεί ο κύκλος ζωής του άνθρακα (Life Cycle Analysis, LCA) της παραγωγής αυτής, ώστε να προσδιοριστεί και να ταυτοποιηθεί, με στόχο να υπάρξει η ανάλογη διπλή σήμανση ως «πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών» που να διευκολύνει και να πείθει με επιστημονική τεκμηρίωση τον καταναλωτή στη προτίμησή του για την αγορά αυτού του κρέατος ). Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος παραγωγής στη χώρα μας που μπορεί να αναδείξει τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, μπορεί να οδηγήσει μέσω ρυθμιστικών αρχών στην ταυτοποίηση και διαπίστευση του τελικού τροφίμου με ειδική σήμανση, επιτυγχάνοντας να κυκλοφορήσει εμπορικά ένα προϊόν που απευθύνεται σε εύρος καταναλωτών με κριτήριο υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας για τα τρόφιμα. Αποτέλεσμα του έργου θα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, και η προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην αύξηση των χρηματοοικονομικών τους αποτελεσμάτων και σε βελτίωση της θέσης τους στην αγορά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Picture12

DEVELOPMENT OF A BROILER MEAT PRODUCTION SYSTEM WITH REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT AND ANTIBIOTIC FREE
82421
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟ.
09-07-2018
08-01-2023
57.445,00€ (για ΠΙ-ΕΛΚΕ)

Η παραγωγή ορνίθειου κρέατος σε βιομηχανική κλίμακα, πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά και να μειώσει τις δυσμενείς περιβαλλοντικές της επιδράσεις. Η ερευνητική πρόταση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, καθώς και στην προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας μέσω της παραγωγής ορνίθιου κρέατος χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών, ούτε ακόμη και για θεραπευτικούς σκοπούς, η οποία θα επιτευχθεί μέσω ενός καινοτόμου συστήματος παραγωγής κοτόπουλων κρεοπαραγωγής μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ειδικότερα, θα μελετηθούν και θα εφαρμοστούν διαχειριστικά και διατροφικά μέσα τα οποία θα αντικαταστήσουν πλήρως τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών στην εκτροφή των ορνιθίων, όπως και πρότυπα μέσα διαμόρφωσης άριστων περιβαλλοντικών συνθηκών εκτροφής, κτιριακών καινοτομιών και βιοασφάλειας, με τη δημιουργία πρότυπου πτηνοτροφείου 1000 κοτόπουλων κρεοπαραγωγής, οδηγώντας στην παραγωγή ενός καινοτόμου τελικού προϊόντος με επιστημονική τεκμηρίωση ως «πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών». Παράλληλα, το ερευνητικό έργο θα προσδιορίσει με επιστημονικό τρόπο και θα προτείνει ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας της εκτροφής και του παραγόμενου κοτόπουλου, με συνδυασμό χρήσης ωμικών τεχνολογιών, εξέτασης του μικροβιώματος και προσδιορισμού γονιδίων ανθεκτικότητας βακτηρίων (πεπτικού συστήματος και σφάγιου ορνιθίων) έναντι των αντιβιοτικών, με προσδιορισμένη την ακριβή μεθοδολογία ανάπτυξης. Επίσης, θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων μεταφοράς γονιδίων ανθεκτικότητας σε βακτήρια που μπορούν να επιφέρουν βλάβες στην υγεία του ανθρώπου. Επιπλέον, με τον προσδιορισμό του πρωτέωματος και του μικροβιώματος του παραγόμενου ορνίθειου κρέατος, θα υποστηριχθεί η διακριτή παραγωγή, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα μετρηθεί μέσω του κύκλου ζωής του άνθρακα (LCA). Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, θα γίνει βιομηχανική ανάπτυξη της παραγωγής με τη σύμπραξη των επιχειρηματικών εταίρων, αφού το πρόγραμμα θα προωθήσει τη συνεργασία ερευνητών, πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας ζωοτροφών και βιομηχανίας κρέατος. Θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα εκτροφής, ώστε να υπάρξει για πρώτη φορά διεθνώς παραγωγή και «πράσινου» και antibiotic-free κοτόπουλου αποτελώντας μοναδική μέθοδο Ελληνικής παραγωγής οδηγώντας σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, εξαιρετικά ανταγωνιστική και με εξαγωγική βαρύτητα, υψηλής υπεραξίας τελικά προϊόντα, αλλά και συνεισφοράς στην υγεία των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού η απουσία χρήσης αντιβιοτικών θα ελαχιστοποιεί την έκφραση των γονιδίων μικροβιοανθεκτικότητας στα ορνίθια και κατά συνέπεια τη πιθανή μεταφορά τους στον άνθρωπο. Το πρόγραμμα καλύπτει επί της ουσίας δύο βασικές επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει θέσει ως προτεραιότητα αφενός τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στον αγροτικό τομέα λόγω της αύξησης της τιμής της ενέργειας και τις επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης, και αφετέρου την πρόκληση της μικροβιοανθεκτικότητας, καθώς ο FAO, θεωρεί την μικροβιοανθεκτικότητα ως τον πλέον σημαντικό παγκόσμιο κίνδυνο κατά της υγείας των ανθρώπων. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα αυτό τοποθετεί την μικρή Ελληνική πτηνοτροφική παραγωγή σε ένα μοναδικό και διακριτό σύστημα παραγωγής με σημασία παγκόσμιας εμβέλειας, την οποία δεν θα μπορούσε να αποκτήσει μέσω των συμβατικών μεθόδων βιομηχανικού τύπου παραγωγής.

Σκοπός της πρότασης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, και η προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας μέσω της παραγωγής ορνίθειου κρέατος χωρίς τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών τόσο κατά τη διάρκεια της εκτροφής τους όσο για θεραπευτικούς λόγους. Μέσω του καινοτόμου συστήματος παραγωγής με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα επιτυγχάνεται μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και σημαντική μείωση εκπομπών ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου που θα δρουν ευμενώς στην ευζωία, υγεία των ζώων και στην ποιότητα του κρέατος. Θα μελετηθούν και θα εφαρμοστούν διαχειριστικά και διατροφικά μέσα, κτιριακές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, που θα αντικαταστήσουν πλήρως τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών στην εκτροφή των ορνιθίων, ενώ το τελικό προϊόν θα ιχνηλατηθεί με επιστημονική τεκμηρίωση με τη χρήση ωμικών τεχνολογιών ως «πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών». Θα παρουσιαστεί ένα καινοτόμο σύστημα εκτροφής ώστε να υπάρξει για πρώτη φορά διεθνώς παραγωγή και πράσινου και antibiotic-free κοτόπουλου αποτελώντας μοναδική μέθοδο Ελληνικής παραγωγής οδηγώντας σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και σε παραγωγή υψηλής αξίας τελικών προϊόντων με εξαγωγική βαρύτητα, αλλά και συνεισφέροντας στην παγκόσμια υγεία, αφού η απουσία χρήσης αντιβιοτικών θα ελαχιστοποιεί την έκφραση των γονιδίων μικροβιοανθεκτικότητας στα πτηνά και κατά συνέπεια την πιθανή μεταφορά τους στον άνθρωπο. Επιμέρους στόχοι είναι:

 • η δημιουργία καινοτόμων διατροφικών στρατηγικών για την εκτροφή των κρεοπαραγωγών ορνιθίων, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών ακόμα και για θεραπευτικούς σκοπούς και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 • η στρατηγική διαχείρισης εκτροφής πτηνών με τη δημιουργία πρότυπης πειραματικής πτηνοτροφικής μονάδας (κλιματικά, ενεργειακά, συγκεντρώσεις ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, βιοασφάλεια), με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών
 • η παραγωγή κρέατος κοτόπουλου με υψηλό δείκτη ευζωίας, υγείας, παραγωγικότητας, με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ασφαλέστερου και μέσω ωμικών τεχνολογιών και του μικροβιώματος να χαρακτηρίζεται ως «πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών

1. Ορνίθειο κρέας καινοτόμου παραγωγής από κοτόπουλα που εκτράφηκαν χωρίς να έρθουν σε επαφή με αντιβιοτικές ουσίες και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ταυτοποίησή του με τεχνολογίες  state-of-the-art για την ανάπτυξη συστημάτων εκτροφής μοναδικότητας στην Ελληνική πτηνοτροφία.

2. Ανάπτυξη συνδυασμού καινοτόμων τεχνολογιών πρωτεωμικής και μικροβιωμικής για το χαρακτηρισμό της αυθεντικότητας και την ιδιαίτερη σήμανση του κρέατος κοτόπουλου που έχει προέλθει από εκτροφή με απουσία χρήσης αντιβιοτικών ακόμα και για θεραπευτικούς σκοπούς και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

3. Δημιουργία πρωτοκόλλων ιχνηλασιμότητας χαρακτηριστικών του κρέατος κοτόπουλου με υψηλή προστιθέμενη αξία και ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με βάση τεχνολογίες γενωμικής και πρωτεωμικής, δεδομένα που αποτελούν κριτήρια μοναδικότητας και υψηλής καινοτομίας.

4. Εκπαίδευση πτηνοτρόφων για την παραγωγή κρέατος κοτόπουλου με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και απουσία χρήσης αντιβιοτικών.

5. Ανάπτυξη διακριτών μεθόδων παραγωγής κοτόπουλου με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας που μπορεί να εξοικονομεί τουλάχιστον το 25% της καταναλισκόμενης σήμερα ενέργειας για την παραγωγή 1kg κοτόπουλου.

6. Ανάπτυξη πρότυπης πτηνοτροφικής εγκατάστασης, εκπαίδευσης, έρευνας και πιλοτικής παραγωγής για τεχνολογίες διακριτού κρέατος κοτόπουλου για την ενίσχυση του κλάδου στην Ελλάδα, ενδυνάμωση των πτηνοτρόφων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της πτηνοτροφίας.

7. Εφαρμογή ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) και διαχείριση ενέργειας για την παραγωγή ορνίθειου κρέατος, με τη χρήση εγχώριων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών και απουσία χορήγησης αντιβιοτικών σε όλη την διάρκεια της εκτροφής.

8. Ενίσχυση της απασχόλησης 11 νέων ερευνητών σε θέματα αιχμής της ζωικής παραγωγής και διασύνδεση με κορυφαίες βιομηχανίες και ερευνητικά – εκπαιδευτικά ιδρύματα για τον τελικό σκοπό της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ζωικής προέλευσης με μοναδικά χαρακτηριστικά.

9. Δημιουργία πατέντας για την παραγωγή πράσινου κοτόπουλου ελεύθερου χρήσης αντιβιοτικών

Το ερευνητικό έργο θα οδηγήσει την Ελληνική παραγωγή σε υψηλούς ποιοτικούς δείκτες και κριτήρια πέραν των διαθρεπτικών αξιών του κοτόπουλου, όπως το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με μειωμένες εκροές αζώτου και φωσφόρου, συμβάλλοντας στην πραγματική μείωση ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της μεταβολής των αναλογιών της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας προς ωφέλιμα βακτήρια έναντι παθογόνων-ευβιωτικών. Θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων μεταφοράς γονιδίων ανθεκτικότητας σε βακτήρια που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του ανθρώπου. Η χρήση πρωτεωμικής θα συμβάλλει για πρώτη φορά διεθνώς στην ταυτοποίηση του πρωτεώματος του ορνίθειου κρέατος που παράγεται απουσία χρήσης αντιβιοτικών και στην ανάδειξη δεικτών αναγνωρισιμότητάς του. Επίσης, θα οριστεί ο κύκλος ζωής του άνθρακα (Life Cycle Analysis, LCA) της παραγωγής αυτής, ώστε να προσδιοριστεί και να ταυτοποιηθεί, με στόχο να υπάρξει η ανάλογη διπλή σήμανση ως «πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών» που να διευκολύνει και να πείθει με επιστημονική τεκμηρίωση τον καταναλωτή στη προτίμησή του για την αγορά αυτού του κρέατος ). Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος παραγωγής στη χώρα μας που μπορεί να αναδείξει τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, μπορεί να οδηγήσει μέσω ρυθμιστικών αρχών στην ταυτοποίηση και διαπίστευση του τελικού τροφίμου με ειδική σήμανση, επιτυγχάνοντας να κυκλοφορήσει εμπορικά ένα προϊόν που απευθύνεται σε εύρος καταναλωτών με κριτήριο υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας για τα τρόφιμα. Αποτέλεσμα του έργου θα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, και η προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην αύξηση των χρηματοοικονομικών τους αποτελεσμάτων και σε βελτίωση της θέσης τους στην αγορά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Picture1234

PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
82704
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤ.
19-09-2019
18-06-2023
816.179,50 € (σύνολο), 146.880,00 € (για ΠΙ-ΕΛΚΕ)

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πλατφόρμας για Μάρκετινγκ Εγγύτητας (Proximity Marketing) η οποία θα συλλέγει πληροφορίες σχετικής θέσης χρηστών στον χώρο πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο και θα τις επεξεργάζεται και συσχετίζει με ιστορική πληροφορία. Το Proximiot θα αναλύει τα συνολικά δεδομένα για βέλτιστη λήψη αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης και θα εκτελεί στοχευμένη διάδραση με τους καταναλωτές σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτόματης αποστολής προσωποποιημένων μηνυμάτων προώθησης. Ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας για Proximity Marketing βασίζεται στη χρήση beacons (ασύρματοι πομποί που ανιχνεύονται μέσω Bluetooth από τα κινητά τηλέφωνα των χρηστών) σε συνδυασμό με τα έξυπνα κινητά που θα έχουν στη κατοχή τους οι καταναλωτές. Η πλατφόρμα θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι προηγμένες τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, ΙοΤ) και θα συμβάλλει στην αποδοχή και την εξάπλωση αυτών των τεχνολογιών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το έργο στοχεύει στην επίλυση σημαντικών επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών προκλήσεων. Ένας σημαντικός στόχος είναι η επίτευξη αποδοτικής εξατομικευμένης προσέγγισης και ενημέρωσης των πελατών. Ο τύπος, η εμφάνιση και το περιεχόμενο προσωποποιημένων μηνυμάτων προώθησης θα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το προφίλ του χρήστη και το εκτιμώμενο ενδιαφέρον του για προϊόντα. Το Proximiot στοχεύει στην συλλογή και επεξεργασία θέσεων των χρηστών σε πραγματικό χρόνο στις περιοχές του καταστήματος σε σχέση με προϊόντα τα οποία η επιχείρηση θέλει να προωθήσει, με βάση τις δυνατότητες των συσκευών ΙοΤ (beacons). Μια σημαντική τεχνική πρόκληση αποτελεί η ορθή χωρική κατανομή των beacons στο χώρο του καταστήματος, καθώς και η ανακατανομή στην περίπτωση αλλαγής των προϊόντων προώθησης ή των θέσεων αυτών. Οι συσκευές θα ρυθμίζονται κατάλληλα (εμβέλεια, περιοδικότητα σήματος εκπομπής) και θα ελέγχονται περιοδικά ως προς την λειτουργικότητά τους.

Το proximity marketing έχει γνωρίσει πρόσφατα σταθερή ανάπτυξη στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με τον όρο χωρίς ωστόσο να μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν τις πλήρεις δυνατότητές του για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές και να διευρύνουν το πελατολόγιο τους. Μέσω του Proximiot θα παρέχεται ευκαιρία στις επιχειρήσεις να εισάγουν τα πλεονεκτήματα των online αγορών στα φυσικά καταστήματα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα να συνοδοιπορούν πιο αποτελεσματικά με τους καταναλωτές, προσφέροντάς τους μια προσωποποιημένη αγοραστική εμπειρία. Φέρνοντας πιο κοντά την ψηφιακή με την φυσική εμπειρία, το Proximiot αναμένεται να συνεισφέρει στην αύξηση του κύκλου πωλήσεων των επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ).

Picture1111

WEB-BASED PLATFORM FOR AUTOMATED EARLY INFORMATION OF THE PUBIC AND LOCAL AUTHORITIES ABOUT SEVERE WEATHER EVENTS
82740
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣ.
01-11-2019
31-07-2023
200.000

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου αφορά στην ανάπτυξη και αδιάλειπτη λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας έγκαιρης ενημέρωσης και προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου με τη χρήση ενός αλγόριθμου δορυφορικού εντοπισμού και βραχείας πρόγνωσης (nowcasting) δυνητικά επικίνδυνων νεφικών συστημάτων.

Δημιουργία ενός καινοτόμου αυτοματοποιημένου εργαλείου βασισμένο σε δορυφορικές παρατηρήσεις, αναπτυγμένου με τις πιο σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και προσαρμοσμένου στην έγκαιρη, αναλυτική και αυτοματοποιημένη ενημέρωση των επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), καθώς και του ευρέως κοινού της Ηπείρου.

- Παρακολούθηση και ενημέρωση σε πυκνή χρονική ανάλυση της εξελικτικής πορείας δυνητικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

- Βραχεία πρόγνωση της εξελικτικής πορείας ακραίων καιρικών φαινομένων.

- Οπτικοποιημένη πληροφορία δυνητικά επικίνδυνων νεφικών συστημάτων (ένταση και διάρκεια φαινομένων).

- Αυτοματοποιημένη προειδοποίηση (μέσω email ή/και SMS) για πιθανή εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων.

- Ανάρτηση ενημερωτικών εκθέσεων / αναφορών (2 φορές ετησίως).

Picture1234

Q3D: QUALITY ASSURANCE IN 3D PRINTING
82501
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17-10-2018
16-12-2022
187.687,41€

Ο βασικός στόχος του Q3D είναι η βελτίωση του τελικού προϊόντος και η παροχή ενός ψηφιακού εργαλείου εγγύησης ποιότητας, αξιοποιώντας ένα δίκτυο αισθητήρων για την παρακολούθηση των συνθηκών και του προϊόντος της 3Δ εκτύπωσης σε πραγματικό χρόνο καθώς και τη χρήση τεχνολογιών Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (ΔΜΟ) και μηχανικής μάθησης για την ανάλυση των ετερογενών και πολυπληθών δεδομένων, που θα εξάγει με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσα από ένα σύστημα λήψης αποφάσεων πρακτικές βελτίωσης της διαδικασία της 3Δ εκτύπωσης και θα τις εφαρμόζει μέσω ενός συστήματος ανάδρασης στον εκάστοτε 3Δ εκτυπωτή.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι να σχεδιαστούν, αναπτυχθούν, ελεγχθούν και παρουσιαστούν:

1. Εφαρμοσμένες λύσεις πολυτροπικής συλλογής δεδομένων από αισθητήρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκτύπωση.

2. Ευέλικτα μοντέλα δεδομένων που υποστηρίζουν τη συσχέτιση μεταξύ ετερογενών δεδομένων ευρείας γκάμας, μέσω αποτελεσματικών μαθηματικών αναπαραστάσεων και τεχνικών μηχανικής μάθησης.

3. Αυτοματοποιημένες μέθοδοι εξαγωγής συμπερασμάτων για ταξινόμηση, παλινδρόμηση, εξόρυξη και ομαδοποίηση των δεδομένων με στόχο να αναδειχθούν ενδιαφέροντα μοτίβα κατά τη διαδικασία εκτύπωσης και να εντοπιστούν σφάλματα και αποκλίσεις.

4. Περιεκτική οπτικοποίηση μεγάλου όγκου ετερογενών δεδομένων για τη εξυπηρέτηση της οπτικής επιθεώρησης ομοιοτήτων και την αναγνώριση σφαλμάτων και αποκλίσεων της 3Δ εκτύπωσης.

5. Σύνθετος βρόγχος ανάδρασης για τον έλεγχο των παραμέτρων της διαδικασίας εκτύπωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης, της ταχύτητας και της επαναληπτικότητας.

6. Ανάλυση & επεξεργασία ΔΜΟ με τεχνικές μηχανικής μάθησης για τον έλεγχο των παραμέτρων της διαδικασίας εκτύπωσης.

7. Διερεύνηση καινοτόμων αλλά και σαφώς βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων για τη χρήση τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων στη βιομηχανία της 3Δ εκτύπωσης.

1. Το Q3D σχεδιάζει μία καινοτόμα μεθοδολογία συλλογής δεδομένων και διαμοιρασμού για την παρακολούθηση της διαδικασίας 3Δ εκτύπωσης σε όλα τα επίπεδα και λαμβάνοντας υπόψη όσο το δυνατό περισσότερες παραμέτρους, ενσωματώνοντας πληθώρα αισθητήριων οργάνων όπως φασματόμετρα, προφιλόμετρα μικροσκοπικής κλίμακας, κ.α., ενώ σε δεύτερο χρόνο τελευταίας τεχνολογίας επεξεργασία δεδομένων και τεχνικές ελαχιστοποίησης θα προσθέσουν εγκυρότητα, θα αυξήσουν την αξιοπιστία και θα επιτρέψουν την αποθήκευση, το χειρισμό και το διαμοιρασμό ΔΜΟ μεταξύ των διαφόρων συστημάτων

2. Το Q3D καταστρώνει μεθόδους για μη  καταστρεπτικό/παρεμβατικό έλεγχο των πολύπλοκων 3Δ εκτυπωμένων δομών εξορύσσοντας τεράστιες ποσότητες δεδομένων ευρείας γκάμας από αισθητήρες, ευφυή επεξεργασία κι ανάλυση.

3. Το Q3D σχεδιάζει μια καινοτόμα πλατφόρμα ανάλυσης ΔΜΟ για τη βελτίωση και τη προσαρμογή των παραμέτρων της διαδικασίας 3Δ εκτύπωσης, η οποία θα συνδυάζει πολυπληθή ετερογενή δεδομένα αισθητήρων κατά τη διάρκεια των διεργασιών, εξάγοντας συμπεράσματα και μεθοδολογίες οπτικοποίησης δεδομένων, που μπορούν να εξάγουν αξιόπιστη γνώση παρά του όγκου των δεδομένου, της εγκυρότητας τους και της ποικιλίας τους.

4. Συνδυάζοντας πληροφορία από ορθοφωτογραφική κάμερα υψηλής ακρίβειας, κάμερα βάθους, κάμερα υπερύθρων και μικροπροφιλομέτρο θα γίνεται ανακατασκευή του 3Δ μοντέλου και σύγκρισή του με το αρχικό στερεό.

5.Υπηρεσίες Βελτίωσης 3Δ εκτύπωσης και εξασφάλισης ποιότητας 3Δ αντικειμένου θα είναι τα απώτερα εργαλεία που θα αναπτυχθούν από το Q3D. Πολυτροπική ανάλυση ΔΜΟ σε πραγματικό χρόνο και ευφυής οπτικοποίηση θα παρέχουν τη δυνατότητα στο χειριστή να λαμβάνει πληροφορία τόσο για την ποιότητα του 3Δ αντικειμένου όσο και χειρισμούς για να τη βελτιώσει και εν τέλει να την εξασφαλίσει.

 

Picture123

Scalar Fields in Curved Spaces: Soliton Solutions, Observational Results and Gravitational Waves.
82644
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
20-02-2020
07-07-2021
45.541,26 €

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου έγινε  μια θεωρητική μελέτη στον τομέα της Γενικής Σχετικότητας και της Αστροφυσικής. Αποδείχτηκε μεταξύ άλλων η ευστάθεια σφαιρικών φλοιών που αποτελούνται απο ιδανικό ρευστό σε έναν συγκεκριμένο χωροχρόνο γνωστό ως Schwarzschild-Rindler-anti-de Sitter (SRAdS).

Στόχος της μελέτης ήταν η κατανόηση της φυσικής της ευστάθειας αυτών των κελυφών. Ευστάθεια αυτή αποδίδεται σε δυναμική εξισορόπηση μεταξύ ενός βαρυτικά απωστικού όρου Rindler και βαρυτικά ελκτικών όρων Schwarzschild και anti-de Sitter που δρούν με ελκτικές βαρυτικές δυνάμεις. Κατά την μελέτη καθορίσαμε τις συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για τη σταθερότητα αυτών των κελυφών για τρεις διαφορετικές εξισώσεις κατάστασης ρευστού: κέλυφος ρευστού κοσμολογικής σταθεράς, ειδική μορφή ύλης ύλη και κέλυφος σκόνης.

Τα ευρήματα είναι συμβατά με προηγούμενες μελέτες που απέδειξαν την ύπαρξη σταθερών σφαιρικών τοίχων βαθμωτού πεδίου σε αντίστοιχο χωροχρόνο υποβάρου. Η μελέτη παρέχει επίσης έναν ορισμό για λεπτά σφαιρικά κελύφη στη Γενική Σχετικότητα, περιγράφοντάς τα ως 2+1 λεπτές υπερεπιφάνειες με συγκεριμένο τανυστή ορμής ενέργειας που αντστοιχεί σε ιδανικό ρευστό.

Τα αποτελέσματά μας οδήγησαν στην έυρεση νέων στατικών σφαιρικά συμμετρικών λύσεων στην Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και στην καλύτερη κατανόηση κατανόησή της συμπεριφοράς της ύλης σε συγκεκριμένες συνθήκες χωροχρόνου και θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις για την κατανόησή μας για τη δομή και τη δυναμική του Σύμπαντος.

Innovative Trackers as New Indicators for Defining "Free Grazing" Systems
82415
Τσουκάτος Δημόκριτος
28-06-2018
27-12-2022
409.989,70€

Αντικείμενο του έργου θα είναι η ανεύρεση Πρωτοποριακών “Ιχνηλατών” βασισμένων σε Νέους Δείκτες για τον Ορισμό Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής». Οι δείκτες αυτοί θα είναι ποιοτικοί, βασισμένοι σε βιοχημικές παραμέτρους στο αίμα και στο κρέας πουλερικών. Η βιομηχανική έρευνα θα επεκταθεί και στην εξέταση της επίδρασης του εμπλουτισμένου με βότανα διατροφικού περιβάλλοντος της κότας ελευθέρας βοσκής, στα επίπεδα της αντιοξειδωτικής κατάστασης και συνεπώς στις αποδόσεις, την ποιότητα του σφάγιου, στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, αλλά και σε ορισμένες βιοχημικές κι ανοσοχημικές παραμέτρους του ορού αίματος των κοτόπουλων.

Στόχοι της έρευνας είναι: α) η ανάπτυξη μεθόδων, μηχανισμών και εργαλείων εξακρίβωσης της γνησιότητας της εκτροφής ελευθέρας βοσκής κοτόπουλων και προστασίας των καταναλωτών από απάτη ή νοθεία σε τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και β) η δημιουργία μιας καινοτόμου διατροφικής μεθόδου εκτροφής κοτόπουλου, μοναδικής σε εθνικό επίπεδο οδηγώντας σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και σε παραγωγή υψηλής αξίας τελικών προϊόντων με εξαγωγική βαρύτητα.

 • Κατοχύρωση αντικειμενικά Πρωτοποριακών “Ιχνηλατών” ποιότητας βασισμένων σε Νέους Δείκτες για τον Ορισμό Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής» - Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ. (βιοχημικοί δείκτες, ανάλυση αντιοξειδωτικής κατάστασης).
 • Εξέταση της συσχέτισης των κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων διαφορετικών τάξεων με τις συνθήκες διαβίωσης των κοτόπουλων που θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τον συστηματικό έλεγχο της ποιότητας των κοτόπουλων.
 • Προτυποποίηση και θεσμοθέτηση μιας επίσημης μεθόδου ελέγχου ποιότητας πτηνοτροφικών προϊόντων «Ελεύθερης Βοσκής», με απώτερο σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού από νοθευμένα ή κατώτερης ποιότητας προϊόντα.
 • Αξιολόγηση πιθανής ανοσοενισχυτικής δράσης των διαφορετικών τρόπων εκτροφής στα πτηνά.

Picture123

The impact of ketamine on glutamatergic neurotransmission and neuronal plasticity. Exploring the modulatory role of cannabidiol on ketamine-induced effects.
82619
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12-02-2020
18-02-2022
46.046,00 €

Με την παρούσα ερευνητική πρόταση σκοπεύουμε να μελετήσουμε την επίδραση της  κανναβιδιόλης στις δράσεις που ασκεί η κεταμίνη στο γλουταματεργικό σύστημα του εγκεφάλου.

Η κεταμίνη είναι μη συναγωνιστικός ανταγωνιστής των υποδοχέων του γλουταμικού οξέως NMDA και η χορήγησή της έχει κυρίως συσχετιστεί με την αναισθητική της δράση (σε υψηλές δόσεις έχει υπνωτικές, αναλγητικές και αμνησιακές ιδιότητες). Επιπλέον, η κεταμίνη ασκεί δράσεις στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) σε υποαναισθητικές δόσεις. Ειδικότερα, αναφέρεται η αναλγητική της δράση, και, τελευταίως, η αντικαταθλιπτική της δράση, ο μηχανισμός της οποίας δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πλήρως [1, 2].

Προκλινικές και κλινικές μελέτες έχουν όμως αναδείξει και ανεπιθύμητες ενέργειες της κεταμίνης, με προεξέχουσα την πρόκληση συμπτωματολογίας ψυχωτικού τύπου [3]. Σε πειραματικά ζωικά πρότυπα εμφανίζει, παρομοίως, ψυχομιμητικές δράσεις καλύπτοντας όλο το εύρος της ψυχωτικής συμπτωματολογίας: θετικής, αρνητικής και γνωστικής [4]. Λόγω αυτών της των ιδιοτήτων, η κεταμίνη έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία ως πειραματικό πρότυπο είτε με σκοπό τη διαλεύκανση ερωτημάτων σχετικά με την παθοφυσιολογία των ψυχώσεων [5], είτε ως επαγωγέας ενός «υποστρώματος» δράσης για την εκτίμηση υποψήφιων αντιψυχωσικών παραγόντων [6].

Η κεταμίνη, όπως προαναφέρθηκε, ασκεί τη δράση της μέσω των NMDA υποδοχέων, αλλά δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί  ο συγκεκριμένος

μηχανισμός δράσης καθώς και η σύνδεση του με επιθυμητές (αναισθητική, αντικαταθλιπτική, αναλγητική) και μη επιθυμητές (πρόκληση συμπτωματολογίας ψυχωτικού τύπου, γνωστικές δυσλειτουργίες) φαρμακολογικές ιδιότητες.

Οι υποδοχείς NMDA είναι κανάλια κατιόντων Na+, K+ και Ca2+. Οι υποδοχείς NMDA είναι ετεροτετραμερή, αποτελούμενοι από δύο υποχρεωτικές υπομονάδες NR1 (GluN1) και δύο υπομονάδες NR2 (GluN2). Οι υπομονάδες NR2 διακρίνονται στις NR2A, NR2B, NR2C, NR2D, εμφανίζουν διακριτή κατανομή στον εγκέφαλο και τους νευρώνες, και συμβάλλουν στη ρύθμιση της αγωγιμότητας του καναλιού NMDA και των επιπέδων έκφρασής του στην κυτταρική μεμβράνη [7].

Οι υποδοχείς NMDA εντοπίζονται σε GABA-εργικούς ενδονευρώνες του εγκεφαλικού φλοιού και του ιπποκάμπου που συνάπτονται σε πυραμιδικούς νευρώνες. Ως αποτέλεσμα, η αναστολή των υποδοχέων NMDA προκαλεί διέγερση των πυραμιδικών νευρώνων και αύξηση της απελευθέρωσης του γλουταμικού [8]. Ακόμη, υποδοχείς NMDA εντοπίζονται  επί των πυραμιδικών νευρώνων και μετασυναπτικά της γλουταματεργικής νευροδιαβίβασης [9]. Αρκετά επιστημονικά ευρήματα έχουν αναδείξει στοιχεία της λειτουργικής αλληλεπίδρασης των υποδοχέων NMDA με τους υποδοχείς AMPA του γλουταματεργικού συστήματος [10]. H αλληλεπίδραση αυτή φαίνεται να χαρακτηρίζεται από πλήθος παραγόντων εμπλεκόμενων σε σηματοδοτικά μονοπάτια που τελικά διαμορφώνουν την ισχύ της σύναψης και τη νευρωνική πλαστικότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ρυθμίζονται οι λειτουργίες της μνήμης και της μάθησης, και, γενικότερα, οι γνωστικές λειτουργίες.

Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι συστατικό της κάνναβης το οποίο δεν παρουσιάζει εθιστικές ιδιότητες. Η CBD είναι αρνητικός αλλοστερικός τροποποιητής των υποδοχέων CB1 και μέσω της δράσης αυτής φαίνεται ότι η CBD ανταγωνίζεται δράσεις του κύριου ψυχοδραστικού ευφοριογόνου συστατικού της κάνναβης, της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (THC) [11]. Επίσης, η CBD είναι αναστολέας επαναπρόσληψης της Ν-αραχιδονοϋλαιθανολαμίνης (ΑΕΑ), με αποτέλεσμα να αυξάνει τον ενδοκανναβινοειδικό τόνο και να μπορεί να επιφέρει μεταβολές μέσω υποδοχέων των κανναβινοειδών CB1 και CB2. Πέρα από τις δράσεις της σε στόχους του συστήματος των ενδοκανναβινοειδών, πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι η CBD ασκεί τη φαρμακολογική της δράση λειτουργώντας ως αγωνιστής των βανιλλοειδικών υποδοχέων TRPV1, των σεροτονεργικών υποδοχέων 5-HT1A και μερικός αγωνιστής των υποδοχέων της ντοπαμίνης D2High [12, 34].

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα ασκεί ένα ρυθμιστικό ρόλο σε πολλά άλλα νευροδιαβιβαστικά συστήματα, λόγω του ομοιοστατικού του ρόλου κεντρικά [13]. Ωστόσο, η βιβλιογραφία στερείται ενδείξεων σχετικά με το ρόλο της κανναβιδιόλης, ενός κανναβινοειδούς ψυχότροπου, αλλά χωρίς εθιστικές ιδιότητες και εν δυνάμει αντιψυχωσικού παράγοντα  στο γλουταματεργικό σύστημα και ειδικότερα στη δράση της κεταμίνης.

Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν καθίσταται εξαιρετικά σημαντική η περαιτέρω μελέτη της αλληλεπίδρασης του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος με το γλουταματεργικό και ειδικότερα η διερεύνηση της επίδρασης της κανναβιδιόλης σε θεραπευτικούς παράγοντες όπως η κεταμίνη η οποία παρουσιάζει σοβαρές  ανεπιθύμητες ενέργειες όπως η πρόκληση ψυχωτικής συμπτωματολογίας.

Ο σκοπός της παρούσας πρότασης διαγράφεται σε 2 επίπεδα:

1. να διερευνήσει τις μεταβολές που προκαλεί η χορήγηση ενός δοσολογικού σχήματος κεταμίνης, που προκαλεί ψυχοκινητικές και γνωστικές δυσλειτουργίες, σε δείκτες που σχετίζονται άμεσα με τη γλουταματεργική νευροδιαβίβαση και τη νευροπλαστικότητα. 

2. να μελετήσει τις πιθανές ανασχετικές επιδράσεις της κανναβιδιόλης στις μεταβολές που προκαλεί η χορήγηση κεταμίνης.

Τα αποτελέσματα μας θα εστιασθούν και θα χαρακτηρίσουν δείκτες που αφορούν στη λειτουργία του γλουταματεργικού συστήματος και ειδικότερα θα αποδώσουν ουσιαστική πληροφορία ως προς την κατανόηση των μηχανισμών δράσης της κεταμίνης επί των υποδοχέων του γλουταμικού, των σηματοδοτικών μονοπατιών και των μηχανισμών νευροπλαστικότητας, καθώς και την αντίστοιχη κατανόηση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης κανναβινοειδών με το γλουταματεργικό σύστημα. Τα αποτελέσματά μας αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν ουσιαστικά τόσο στη θεωρητική όσο και στην εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση.

Picture123

Career Services University of Ioannina
82963
Καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου
01-05-2021
30-09-2023
183.000,00

Η πράξη αποσκοπεί στην υποστήριξη των δομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που παρέχουν υπηρεσίες σταδιοδρομίας στους φοιτητές και αποφοίτους του και σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας μέσα από ένα δίπολο δράσεων: α) δράσεις υποδομών και ειδικότερα του σχεδιασμού και της εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) για την παρακολούθηση, διευκόλυνση και ανάπτυξη των υπηρεσιών σταδιοδρομίας, όπως και την εκπόνηση μελετών ιχνηλάτησης της σταδιοδρομίας αποφοίτων του Ιδρύματος και β)δράσεις στοχευμένης υποστήριξης για την παροχή υπηρεσιών σταδιοδρομίας και σύνδεσης με την αγορά εργασίας και την υλοποίηση ενεργειών προβολής και ενημέρωσης των ωφελούμενων μερών.  

- Η δημιουργία υποδομών μέσω της ανάπτυξης ενός σύγχρονου Π.Σ. των υπηρεσιών σταδιοδρομίας
- Η διεξαγωγή ερευνών ιχνηλάτησης σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Η υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός πλέγματος υποστήριξης και ενδυνάμωσης των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω της παροχής υπηρεσιών σταδιοδρομίας, πληροφόρησης και σύνδεσης με την αγορά εργασίας

- Εγκατάσταση σύγχρονου Π.Σ. προσαρμοσμένο στις ανάγκες των υπηρεσιών σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Υλοποίηση ερευνών ιχνηλάτησης σταδιοδρομίας αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΘΑΑΕ
- Υλοποίηση Ημερών Καριέρας και ποικίλλων εκδηλώσεων σταδιοδρομίας και σύνδεσης φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας
- Αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Αύξηση της δικτύωσης των υπηρεσιών σταδιοδρομίας με την αγορά εργασίας

Picture123

TWO-COLOR PHASE SENSITIVE COHERENT CONTROL APPLIED TO PHOTOIONIZATION MICROSCOPY
82310
ΚΟΕΝ ΣΑΜΟΥΗΛ
28-03-2018
08-01-2020
34.300,00 €

Ο όρος «μικροσκοπία φωτοϊονισμού» (ΜΦ) αναφέρεται στον φωτοϊονισμό ατόμων στην περιοχή του κατωφλίου ιονισμού τους και υπό την παρουσία στατικού ηλεκτρικού πεδίου. Η διαφορική ενεργός διατομή φωτοϊονισμού για τα παραγόμενα φωτοηλεκτρόνια πολύ μικρής κινητικής ενέργειας (meV) καταγράφεται μέσω απεικονιστικών τεχνικών και αποδεικνύεται ότι οι καταγραφόμενες εικόνες αντιστοιχούν στο τετραγωνισμένο μέτρο της κυματοσυνάρτησης του ηλεκτρονίου. Η ΜΦ είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική μεθοδολογία που επιτρέπει την άμεση πειραματική καταγραφή της κυματοσυνάρτησης.

Στην ως άνω ενεργειακή περιοχή συνυπάρχουν τόσο καταστάσεις του συνεχούς όσο και ημι-δέσμιες (συντονισμοί). Η καταγραφή της κυματοσυνάρτησης του συνεχούς έχει καταστεί δυνατή εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Αντίθετα, η καταγραφή συντονισμών κατορθώθηκε μόλις πρόσφατα, τόσο στο πρότυπο άτομο του Υδρογόνου όσο και σε ελαφριά άτομα όπως το Ήλιο και το Λίθιο. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν παρατηρήθηκαν εικόνες που αντιστοιχούν σε συντονισμούς σε βαρύτερα άτομα, λόγω της σύζευξης συνεχούς-συντονισμών που επάγεται από την αλληλεπίδραση του διεγερμένου ηλεκτρονίου με τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια του ατόμου. Όμως, η διερεύνηση της δυνατότητας καταγραφής συντονισμών  και σε βαρύτερα άτομα, πέραν του αφ’ εαυτού ενδιαφέροντος, αποτελεί προαπαίτηση προκειμένου να διευρυνθεί η εφαρμογή της τεχνικής.

Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα πρόταση αποσκοπούσε στην αναζήτηση και καταγραφή εικόνων συντονισμού  μέσω του συνδυσμου της ΜΦ με την τεχνική της διέγερσης των ατόμων με δύο σύμφωνα μεταξύ τους πεδία laser με συχνότητες ω και 2ω, αντίστοιχα. Εισάγοντας πειραματικά ελεγχόμενη διαφορά φάσης Δφ μεταξύ των δύο πεδίων είναι δυνατός ο έλεγχος της διέγερσης, ενώ έχει προβλεφθεί θεωρητικά ότι με κατάλληλη επιλογή των εντάσεων των δύο φωτεινών δεσμών και της Δφ είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση της διέγερσης του συνεχούς. Εάν, επιπλέον, η ενεργειακή περιοχή ενδιαφέροντος περιλαμβάνει και αλληλεπιδρώντες συντονισμούς, τότε κατάλληλη επιλογή του στατικού ηλεκτρικού πεδίου μπορεί να οδηγήσει και στην πλήρη αποσύζευξη με το συνεχές. Αυτό θα ισοδυναμεί με την αποκλειστική διέγερση πρακτικά δέσμιων καταστάσεων και όχι απλώς ημι-δέσμιων.

Ο πρώτος στόχος της παρούσας πρότασης αφορά στη διερεύνηση του συνδυσμού της ΜΦ με την τεχνική της διέγερσης των ατόμων με δύο σύμφωνα μεταξύ τους πεδία laser με συχνότητες ω και 2ω, αντίστοιχα. Ενδιαφέρει να καταδειχθεί ο παραπάνω συνδυσμός θεωρητικά, πρώτα στο άτομο του υδρογόνου όσο και πιθανόν και σε μη-υδρογονικά άτομα. Παράλληλα, ένα ακόμη στόχος είναι η εφαρμογή  σχημάτων σύμφωνου ελέγχου στην περιοχή του πρώτου κατωφλίου ιονισμού του ατόμου του στροντίου, δηλαδή σε ένα από τα βαρύτερα άτομα των Αλκαλικών Γαιών. Θα εξεταστεί η επιβεβαίωση των θεωρητικών προβλέψεων για την ολική ενεργό διατομή. Τελικός στόχος, εάν αυτό καταστεί εφικτό, είναι η επιβεωβαίωση των θεωρητικών προβλέψεων για τη διαφορική ενεργό διατομή.

Η αποτύπωση των συντονισμών είναι κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς θα επιτρέπει την μελέτη της κυματοσυνάρτησης στο εσωτερικό του υπό μελέτη κβαντικού συστήματος. Η προοπτική αυτή θα επιτρέψει την πληρέστερη καταγραφή των κυματοσυναρτήσεων, θα προετοιμάσει το έδαφος για την επέκταση της τεχνικής σε πολυπλοκότερα κβαντικά συστήματα, όπως τα άτομα μεγάλου ατομικού αριθμού και τα μόρια, και επομένως την άντληση πληροφοριών που καμία από τις διαθέσιμες σήμερα τεχνικές δεν μπορεί να παράσχει.

Picture1234

PRECLINICAL ASSESSMENT OF CANNABINOIDS' THERAPEUTIC EFFICACY IN THE FMR1 KNOCKOUT RAT MODEL OF AUTISM
82832
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥ.
16-06-2020
15-06-2023
377.449,67€

Το έργο CANNABinAutism είναι μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων που σκοπεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αγωνιστών και ανταγωνιστών του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος σε ζωικό μοντέλο του αυτισμού. Θα χρησιμοποιηθεί το γενετικό μοντέλο αυτισμού επίμυος Fmr1 knock out (KO), το οποίο βασίζεται στο αξιόπιστο μοντέλο αυτισμού Fmr1KO στον μυ. Αυτή η γενετική τροποποίηση στον επίμυ αποτελεί πρόσφατη κατάκτηση της γενετικής, δεδομένου ότι μέχρι πρότινος τέτοιες τροποποιήσεις ήταν εφικτές μονάχα στον μυ. Θα διερευνήσουμε το βιοφαινότυπο του συγκεκριμένου προκλινικού μοντέλου αυτισμού εστιάζοντας στο ενδοκανναβινοειδές και στο γλουταματεργικό σύστημα νευροδιαβίβασης, καθώς και στους σχετιζόμενους μηχανισμούς πλαστικότητας του εγκεφάλου, με συμπεριφορικές, ηλεκτροφυσιολογικές, κυτταρικές και μοριακές προσεγγίσεις. Θα αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα εκχυλισμάτων βιομηχανικής κάνναβης, απομονωμένων φυτοκανναβινοειδών και συνθετικών κανναβινοειδών για την τροποποίηση αυτού του ενδοφαινότυπου και την ανάσχεση της συμπτωματολογίας αυτισμού, όπως αυτή προσομοιώνεται με τη χρήση του πειραματικού μοντέλου επίμυος Fmr1KO.

Ο αυτισμός είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αδυναμία ανάπτυξης ολοκληρωμένων κοινωνικών επαφών και συναισθηματικών σχέσεων, καθυστέρηση στη ανάπτυξη του λόγου, γνωστικά ελλείμματα, στερεοτυπικού χαρακτήρα συμπεριφορά, υπερβολική απόκριση σε αισθητικά ερεθίσματα και συννοσηρότητα με νευρολογικές παθήσεις. Τα ποσοστά επιπολασμού της νόσου στον παιδικό πληθυσμό ειναι υψηλά, με 1 στα 1000 παιδιά να υποφέρουν από αυτισμό, στην πλειοψηφία τους αγόρια.

Η φαρμακολογική θεραπευτική παρέμβαση στον αυτισμό έχει μικρή αποτελεσματικότητα, κυρίως λόγω της ελλιπούς γνώσης για το νευροβιολογικό υπόστρωμα της νόσου, εστιάζοντας στη χρήση αντιψυχωσικών φαρμάκων λόγω της κατασταλτικής τους δράσης στη συμπεριφορά. Όμως, προλκινικές μελέτες προτείνουν ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα πιθανόν εμπλέκεται στην συμπτωματολογία του αυτισμού, ενώ κλινικές παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι εκχυλίσματα κάνναβης πλούσια σε κανναβιδιόλη (CBD) δύναται να είναι αποτελεσματικά για τα αυτιστικά παιδιά.

Το έργο CANNABinAutism βασίζεται σε αυτά τα ευρήματα και σκοπεύει, μέσω της συγκρότησης μιας διεπιστημονικής ομάδας έμπειρων ερευνητών, να προσδιορίσει την επίδραση συγκεκριμένων φαρμακολογικών χορηγήσεων κανναβινοειδών (εκχυλίσματα κάνναβης συγκεκριμένης σύνθεσης σε CBD και Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC), απομονωμένα φυτοκανναβινοειδή (CBD) ή συνθετικά κανναβινοειδή) στην εμφάνιση συμπτωματολογίας που προσομοιάζει τον αυτισμό στον επίμυ Fmr1KO.

Τα εκχυλίσματα κάνναβης και τα φυτοκανναβινοειδή θα παραχθούν από τρεις ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης με χαμηλά επίπεδα THC, και με ενδιάμεσα ή υψηλά επίπεδα CBD. Θα εφαρμοστούν «πράσινες» προσεγγίσεις για την καλλιέργεια, απομόνωση και ανάλυση των προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης (εκχυλισμάτων ή καθαρών ουσιών) που θα παραχθούν σε εργαστηριακή και σε πιλοτική κλίμακα.

Τα εκχυλίσματα κάνναβης, τα φυτοκανναβινοειδή και τα συνθετικά κανναβινοειδή θα χορηγηθούν σε αρσενικούς και θηλυκούς επίμυς Fmr1KO ώστε να προσδιοριστεί εάν, σε ποιο βαθμό και προς ποια κατεύθυνση αυτοί οι φαρμακολογικοί χειρισμοί μπορούν να τροποποιήσουν την συμπτωματολογία του αυτισμού σε προκλινικό επίπεδο. Ερευνητικά δεδομένα από πολλαπλά επίπεδα βιολογικής οργάνωσης – συμπεριφοράς, νευροβιολογίας, ηλεκτροφυσιολογίας, μικρομορφολογίας, και μεταγραφώματος – θα απαρτιωθούν σε μεταφραστικό επίπεδο, προβάλλοντας μια τελική απεικόνιση, δυναμικού χαρακτήρα, ενός συγκεκριμένου βιο-ενδοφαινότυπου με στόχο την κατανόηση του υποστρώματος του αυτισμού και της θεραπευτικής του προσέγγισης.

Το έργο CANNABinAutism αναπτύσσεται σε πολλαπλά επίπεδα, από το σπόρο της κάνναβης έως τη νευροβιολογία και τη θεραπευτική διαταραχών του ΚΝΣ, διαμέσου της φαρμακογνωσίας και της χημείας φυσικών προϊόντων. Η υλοποίησή του θα ισχυροποιήσει τη δυναμική, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα όλων των συνεργαζόμενων φορέων του.

To έργο CANNABinAutism στοχεύει στον προκλινικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας αγωνιστών και ανταγωνιστών του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος σε πειραματικό πρότυπο του αυτισμού, τον επίμυ Fmr1KO. Το έργο στοχεύει στη συνεργασία πανεπιστημιακών φορέων και Ελληνικών επιχειρήσεων και θα

διερευνήσει τη δυνατότητα χρήσης εκχυλισμάτων και απομονωμένων ουσιών από δείγματα βιομηχανικής κάνναβης, καλλιεργούμενης στην Ελληνική επικράτεια, για την θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού.

Το CANNABinAutism προτείνει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, με τη χρήση αξιόπιστων ταυτοποιημένων εκχυλισμάτων κάνναβης και δραστικών συστατικών και του προκλινικού ελέγχου τους, χρησιμοποιώντας φαρμακολογικές, ηλεκτροφυσιολογικές, νευροβιολογικές και μοριακές προσεγγίσεις στον επίμυ Fmr1KO. Ο

επίμυς Fmr1KO είναι ζωικό μοντέλο μελέτης του συνδρόμου του εύθραυστου Χ χρωμοσώματος, της πιο γνωστής μονογενετικής αιτίας αυτισμού στον άνθρωπο, η οποία απορρυθμίζει τη μετάφραση και τη μεταφορά mRNA στις δενδριτικές άκανθες καθώς και τη νευροδιαβίβαση γλουταματεργικών συνάψεων στον εγκέφαλο.

Αυτή η γενετική τροποποίηση στον επίμυ αποτελεί πρόσφατη κατάκτηση της γενετικής, δεδομένου ότι μέχρι πρότινος τέτοιες τροποποιήσεις ήταν εφικτές μονάχα στον μυ.

Στον επίμυ Fmr1KO θα αποτυπωθούν ενδοφαινότυποι σε επίπεδο συμπεριφοράς, νευροβιολογίας, ηλεκτροφυσιολογίας, μικρομορφολογίας του εγκεφάλου, και σε επίπεδο μεταγραφώματος. Η προσέγγισή μας θα είναι: (α) δια-γονοτυπική, όπου θα συγκριθεί ο μεταλλαγμένος επίμυς Fmr1KO με τον φυσιολογικό και (β) δια-φυλική, όπου θα συγκριθούν τα δυο φύλα σε κάθε γονότυπο. Στη συνέχεια θα αξιολογηθεί η ανασχετική δράση είτε μεμονωμένων δραστικών συστατικών είτε επιλεγμένων εκχυλισμάτων που ασκούν αγωνιστική ή ανταγωνιστική δράση στο ενδοκανναβινοειδές σύστημα, μετά από χρόνια χορήγηση.

Τα ερευνητικά δεδομένα θα οδηγήσουν στον αξιόπιστο χαρακτηρισμό εκχυλισμάτων βιομηχανικής κάνναβης και της δράσης τους σε πολλαπλά επίπεδα βιολογικής οργάνωσης δημιουργώντας νέες κατευθύνσεις ολοκληρωμένης και απαρτιωμένης γνώσης για τη νευροβιολογία του αυτισμού και του ρόλο του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στη θεραπευτική του.

 

Picture123

INNOVATIVE NANOBIOCATALYTIC TOOLS FOR THE EFFECTIVE VALORIZATION OF PLANT BIOMASS
82312
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
31-05-2018
21-01-2020
56.349,97 €

Η παρούσα ερευνητική πρόταση αφορά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων νανοβιοκαταλυτών με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των τεχνολογιών βιοδιυλιστηρίου 2ης γενεάς. Στις τελευταίες, κεντρικό ρόλο κατέχει η μετατροπή της υπολειμματικής φυτικής βιομάζας σε απλά σάκχαρα τα οποία χρησιμοποιούνται ως υπόστρωμα για τη μικροβιακή παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων βασικών χημικών ενώσεων που ως σήμερα λαμβάνονται από την πετροχημική βιομηχανία. Παρά τις συνεχιζόμενες ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών, η ευρεία εφαρμογή της έννοιας του βιοδιυλιστηρίου στην παραγωγή χημικών πρώτης γραμμής, εμποδίζεται κυρίως από τη μεγάλη ανθεκτικότητα της λιγνινοκυτταρινούχου δομής των φυτικών τοιχωμάτων. Ως αποτέλεσμα, πριν την ενζυμική υδρόλυση απαιτείται η εφαρμογή μιας, έστω και ήπιας, χημικής προκατεργασίας για την αύξηση της προσβασιμότητας των ενζύμων στην κυτταρίνη και την ημικυτταρίνη. Το γεγονός αυτό, συνδυαζόμενο με το υψηλό κόστος παραγωγής των απαραίτητων ενζύμων (κυρίως κυτταρινάσες και ημικυτταρινάσες) δημιουργεί ένα πλαίσιο συντελεστών κόστους ως προς τους δυο αυτούς παράγοντες, που σε μερικές περιπτώσεις φτάνει το 50% του συνολικού λειτουργικού κόστους. Η παρούσα ερευνητική πρόταση στοχεύει στην αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος μέσω της ανάπτυξης και αξιολόγησης
καινοτόμων νανοβιοκαταλυτών χαμηλού λειτουργικού κόστους για την υδρόλυση της λιγνινοκυταρινούχου βιομάζας. Οι βιοκαταλύτες αυτοί θα αποτελούνται από μείγματα ενζύμων που αποικοδομούν τη λιγνινοκυτταρινούχο βιομάζα, ακινητοποιημένων σε μαγνητικά νανοσωματίδια, όπως 2D-τροποποιημένα φύλλα γραφενίου και 3D-υβριδικά νανοϋλικά γραφενίου, καθώς και συνθετικοί άργιλοι με μαγνητικές ιδιότητες (synthetic clays). Τα ένζυμα που θα χρησιμοποιηθούν, θα προέλθουν από διαθέσιμες στην ερευνητική ομάδα γονιδιωματικές βιβλιοθήκες και μικροοργανισμούς, και θα επιλεγούν με βάση τις μελετημένες βιοκαταλυτικές ιδιότητές τους πάνω σε λιγνινοκυτταρινούχα υποστρώματα.

1: Επιλογή και παραγωγή κατάλληλων λιγνινοκυτταρινολυτικών ενζύμων

• Eπιλογή των ενζύμων που θα αποτελέσουν το καταλυτικό τμήμα των νανοβιοκαταλυτών

• Παραγωγή των ενζύμων μέσω της κλωνοποίησής τους σε πλασμιδιακούς φορείς και την επακόλουθη υπερέκφραση τους σε E. coli

2: Κατασκευή και χαρακτηρισμός νέων νανο-βιοκαταλυτικών διατάξεων

• Κατασκευή νανο-βιοκαταλυτικών διατάξεων μέσω της ακινητοποίησης ενζύμων σε νανοϋλικά.

• Χαρακτηρισμός των νέων νανοβιοκαταλυτικών διατάξεων

3: Αξιολόγηση των νανοβιοκαταλυτικών διατάξεων στην αποικοδόμηση της φυτικής βιομάζας

• Αξιολόγηση της δράσης των νανοβιοκαταλυτών έναντι φυσικών προκατεργασμένων υποστρωμάτων

• Αριστοποίηση της βιοκαταλυτικής διεργασίας

Η ακινητοποίηση των συγκεκριμένων ενζύμων σε μαγνητικά νανοσωματίδια γραφενίου αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση για το πεδίο της ενζυμικής υδρόλυσης της φυτικής βιομάζας, που θα επιδράσει άμεσα στην οικονομική βιωσιμότητα κάθε διεργασίας βιοδιυλιστηρίου. Αυτό γιατί, η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας στοχεύει ακριβώς στη μείωση της βαρύτητας των δυο προαναφερθέντων βασικών συντελεστών κόστους. Κατά πρώτο λόγο, η ακινητοποίηση των ενζύμων σε νανοϋλικά αναμένεται να αυξήσει τη σταθερότητα τους. Ταυτόχρονα όμως, η μαγνητική φύση των υλικών αυτών θα δώσει τη δυνατότητα εύκολης απομάκρυνσής τους από το αντιδρόν μείγμα μετά το πέρας της υδρόλυσης, επιτρέποντας έτσι την επαναχρησιμοποίησή τους σε πολλαπλούς κύκλους και μειώνοντας δραστικά το ενζυμικό κόστος. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, και καθώς τα σωματίδια αυτά εμφανίζουν αυξημένη διεισδυτικότητα, η ακινητοποίηση αναμένεται να διευκολύνει την ενζυμική πρόσβαση στο τρισδιάστατο πλέγμα της λιγνινοκυτταρίνης επιτρέποντας την ελάττωση της έντασης (άρα και του κόστους) της απαιτούμενης προκατεργασίας.

Picture123

Exploring the relation between individual differences in conceptual and procedural knowledge of rational numbers, and the individual's learning approach to mathematics: development and validation of research tools
82305
Ξανθή Βαμβακούση
17-04-2018
21-01-2020
56.349,96€

Οι σύγχρονες απόψεις για την ανάπτυξη της μαθηματικής γνώσης συγκλίνουν στη θέση ότι η εννοιολογική και η διαδικαστική γνώση είναι εξίσου απαραίτητες. Ωστόσο, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι συχνά η ανάπτυξη των δύο τύπων γνώσης είναι ασύμμετρη, τεκμηριώνοντας ατομικές διαφορές στον τρόπο που οι μαθητές συνδυάζουν τα δύο είδη γνώσης σε διάφορες περιοχές των μαθηματικών. Η έρευνα για τις παράγοντες που συνδέονται με αυτό το φαινόμενο δεν έχει τελεσφορήσει. Με την προτεινόμενη έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση των ατομικών διαφορών στη διαδικαστική και εννοιολογική γνώση για τους ρητούς αριθμούς (ειδικότερα, στην κλασματική τους μορφή), καθώς και η σχέση τους με την προσέγγιση στη μάθηση των μαθηματικών (βαθιά/ επιφανειακή) σε μαθητές Α’ και Γ’ Γυμνασίου. Με βάση τη βιβλιογραφία και προηγούμενες ποιοτικές μελέτες μας, υποθέτουμε ότι υπάρχουν ατομικές διαφορές στη διαδικαστική και εννοιολογική γνώση για τους ρητούς, με την έννοια ότι η εννοιολογική γνώση υστερεί σε σχέση με τη διαδικαστική ή αντίστροφα. Επιπλέον, υποθέτουμε ότι οι διαφορές αυτές μπορεί να παραμένουν ακραίες ακόμη και για τους μαθητές της μεγαλύτερης ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπουμε ότι θα βρεθούν μαθητές οι οποίοι επιτυγχάνουν σε διαδικαστικά έργα αλλά αποτυγχάνουν συστηματικά σε έργα με εννοιολογική στόχευση και αντίστροφα. Υποθέτουμε επίσης ότι αυτές οι ατομικές διαφορές στα δύο είδη γνώσης των ρητών αριθμών θα συνοδεύονται από διαφορές στην προσέγγιση της μάθησης των μαθηματικών. Συγκεκριμένα, προβλέπουμε ότι οι μαθητές με διαδικαστικό προφίλ θα έχουν επιφανειακή προσέγγιση στη μελέτη των μαθηματικών, ενώ οι μαθητές με εννοιολογικό προφίλ θα έχουν βαθιά προσέγγιση στη μάθηση των μαθηματικών. Προκειμένου να εξετασθούν: α) η διαδικαστική και εννοιολογική γνώση των μαθητών για τους ρητούς και, β) η προσέγγιση στη μάθηση των μαθηματικών θα κατασκευαστούν δύο νέα ερευνητικά εργαλεία τα οποία θα σταθμιστούν ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Ο έλεγχος της υπόθεσης της ύπαρξης ατομικών διαφορών θα γίνει με τη στατιστική μέθοδο της «ανάλυσης συστάδων» από την οποία αναμένεται να προκύψουν τα διαφορετικά προφίλ μαθητών με βάση με την υπεροχή τους σε κάποιο από τα δύο είδη γνώσης. Για τη διερεύνηση της δομής του είδους της προσέγγισης στη μάθηση των μαθηματικών θα πραγματοποιηθεί διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Για τη διερεύνηση της επίδρασης του είδους της προσέγγισης στη μάθηση των μαθηματικών στον επικρατούντα τύπο γνώσης, διαδικαστική ή εννοιολογική, θα πραγματοποιηθεί αρχικά μονοπαραμετρική ανάλυση χρησιμοποιώντας παραμετρικούς ή μη ελέγχους και στη συνέχεια πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμησης ώστε να διερευνηθούν στο σύνολο οι παράγοντες που σχετίζονται με τους διαφορετικούς τύπους γνώσης. Η παρούσα έρευνα αναμένεται να συμβάλλει στη θεωρητική συζήτηση για τη σχέση διαδικαστικής και εννοιολογικής γνώσης γενικά, και για τους πιθανούς παράγοντες που εξηγούν τις ατομικές διαφορές στα δύο είδη γνώσης, ειδικότερα. Το εργαλείο για τη διαδικαστική και εννοιολογική γνώση μπορεί αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση, για τη διάγνωση των αναγκών των μαθητών και τη κατάλληλη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Το εργαλείο για την προσέγγιση στη μάθηση, που αποτελεί μία από τις καινοτομίες της προτεινόμενης έρευνας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χώρο της έρευνας της μαθηματικής εκπαίδευσης για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των προσεγγίσεων αυτών και, για παράδειγμα, τη γενική μαθηματική επίδοση.

 

α) Διαμόρφωση και έλεγχος μιας νέας υπόθεσης για τους παράγοντες που σχετίζονται με τις ατομικές διαφορές στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση για τους ρητούς αριθμούς, ειδικότερα στην κλασματική τους μορφή. Συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι οι διαφορές αυτές σχετίζονται με διαφορές στην προσέγγιση των μαθητών/τριών στη μάθηση των μαθηματικών.
β) Κατασκευή και αξιολόγηση δύο ερευνητικών εργαλείων, κατάλληλων για τη διερεύνηση της παραπάνω υπόθεσης: Το πρώτο αφορά τη μέτρηση της εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης για τους ρητούς, ενώ το δεύτερο τις προσεγγίσεις στη μάθηση των μαθηματικών των μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

- Αναμένουμε ότι θα ανιχνευθούν ατομικές διαφορές στη διαδικαστική και εννοιολογική γνώση για τους ρητούς, με την έννοια ότι η εννοιολογική γνώση υστερεί σε σχέση με τη διαδικαστική ή αντίστροφα. Επιπλέον υποθέτουμε ότι οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι ακραίες: Προβλέπουμε ότι θα βρεθούν μαθητές οι οποίοι συστηματικά θα επιτυγχάνουν σε διαδικαστικά έργα αλλά θα αποτυγχάνουν σε έργα με εννοιολογική στόχευση, καθώς και μαθητές που επιτυγχάνουν σε έργα με εννοιολογική στόχευση, αλλά αποτυγχάνουν στα έργα που απαιτούν διαδικαστική ευχέρεια.
- Αναμένουμε ότι οι ατομικές διαφορές θα αμβλύνονται στις μεγαλύτερες ηλικίες. Παρά τη γενική αυτή τάση, προβλέπουμε ότι για ορισμένα παιδιά οι διαφορές παραμένουν ακραίες και σε μεγαλύτερη ηλικία. (συγκεκριμένα, στη Γ΄ Γυμνασίου).
- Η ανάπτυξη των δύο ειδών γνώσης με την εκπαίδευση είναι ασύμμετρη και, πιο συγκεκριμένα, ότι ευνοείται η διαδικαστική γνώση.
- Υποθέτουμε ότι: Οι ατομικές διαφορές στη διαδικαστική και εννοιολογική γνώση των ρητών σχετίζoνται με τις ατομικές προσεγγίσεις στη μάθηση των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπουμε ότι οι μαθητές με διαδικαστικό προφίλ έχουν επιφανειακή προσέγγιση στη μελέτη των μαθηματικών (προσεγγίζουν τη μάθηση με στόχο την απομνημόνευση και αναπαραγωγή της γνώσης), ενώ οι μαθητές με εννοιολογικό προφίλ έχουν βαθιά προσέγγιση στη μάθηση των μαθηματικών (προσεγγίζουν τη μάθηση των μαθηματικών με στόχο την κατανόηση).

Picture123

Multi-scale computational study of the morphological and electrical properties of non-fullerene acceptors for applications in organic photovoltaic devices
82643
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12-02-2020
30-10-2021
41.041,00 €

Αντικείμενο της πράξης είναι η μελέτη των μορφολογικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων του μη φουλερενικού αποδέκτη IDIC, για εφαρμογές σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις. Η πρόταση εστιάζει σε δύο συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοτήτων:

α) Μακροσκοπικές ηλεκτρικές ιδιότητες: Αποτιμάται η ικανότητα μεταφοράς φορτίου μέσω της ευκινησίας των φορέων και η εξάρτηση αυτής από τους μακροσκοπικούς παράγοντες της θερμοκρασίας και του ηλεκτρικού πεδίου. Επιπλέον εξετάζεται η επίδραση μικροσκοπικών παραγόντων όπως η χημική σύσταση των τερματικών ομάδων στην ευκινησία των φορέων. Ειδικότερα εξετάζονται οι περιπτώσεις χλωρίωσης και φθορίωσης των τερματικών ομάδων.

β) Ηλεκτρονιακές ιδιότητες: Εξετάζονται μέσω πλήρους χαρακτηρισμού από πρώτες αρχές οι βασικές ηλεκτρονιακές και δομικές ιδιότητες του απομονωμένου μορίου.

Για το σκοπό αυτό ακολουθείται μια αυτοσυνεπής ιεραρχική υπολογιστική διαδικασία σε πολλαπλές κλίμακες ξεκινώντας με υπολογισμούς πρώτων αρχών στο απομονωμένο μόριο και καταλήγοντας σε μεσοσκοπικούς υπολογισμούς μεταφοράς φορτίου σε άμορφα και κρυσταλλικά υλικά.

Συσχέτιση της μικροσκοπικής δομής (χημικής δομής του μορίου, αλλά και της διαμοριακής στοίβαξης) με τις ηλεκτρονιακές (στάθμες HOMO, LUMO, ηλεκτροσυγγένεια) και ηλεκτρικές ιδιότητες (μεταφορά φορτίου).

• Πλήρης μικροσκοπική περιγραφή των ποσοτήτων που καθορίζουν τη μεταφορά φορτίου (ενέργειες αναδιοργάνωσης, ολοκληρώματα μεταφοράς, ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις και αλληλεπιδράσεις πόλωσης).
• Προσομοίωση KMC μεταφοράς φορτίου σε άμορφα και κρυσταλλικά συστήματα για διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας και ηλεκτρικού πεδίου για τον υπολογισμό της κινητικότητας ηλεκτρονίων και οπών.
• Παραμετροποίηση της κινητικότητας στα πλαίσια του ευρέως χρησιμοποιούμενου Gaussian Disorder Model.
• Διερεύνηση της χλωρίωσης ή φθορίωσης των τερματικών ομάδων μέσω υπολογισμών πρώτων αρχών και επίπτωση στην κινητικότητα των φορέων.

Picture123

METABOLOMIC FOOTPRINT OF NATURAL PRODUCTS EXTRACTS USING STATE-OF-THE-ART NMR SPECTROSCOPY AND STUDY OF BIOLOGICAL ACTIVITY USING IN-CELL NMR
82309
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.
17-04-2018
12-03-2020
68.950,00 €

Η ολοκληρωθείσα ερευνητική πρόταση χαρακτηρίζεται από τρία καινοτόμα στοιχεία: (α) την εκτενή ποιοτική και ποσοτική μεταβολομική ανάλυση αυτοφυών φυτικών ειδών ιδιαίτερου φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. (β) Την εφαρμογή πρωτότυπων μεθοδολογιών για τη μελέτη και ανάλυση των συστατικών των φυτικών εκχυλισμάτων. (γ) Την εφαρμογή της φασματοσκοπίας NMR για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μίγματος συστατικών με τη μη επισημασμένη μεταφέρουσα ανθρώπινη αλβουμίνη ορού και τη μιτοχονδριακή μεμβρανική αντι-αποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2 σε κατάσταση διαλύματος αλλά και καρκινικών κυττάρων που υπερεκφράζουν την Bcl-2.

(Α) Ανάπτυξη ταχείας πλατφόρμας μεταβολομικής ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης που επιτρέπει, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, την ανάλυση φυτικών εκχυλισμάτων επιλεγμένου φυτικού υλικού και την ταχεία ταξινόμησή τους σε σχέση με τις βιοδραστικές ενώσεις τους. Τούτο επιτυγχάνεται με βάση:

1. Τη βελτιστοποίηση των μεθόδων δειγματοληψίας και εκχύλισης των φυτών.

2. Την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας NMR για την ανάλυση πολύπλοκων μιγμάτων με έμφαση: (i) την αύξηση της ευαισθησίας με τη χρήση της κρυογενικής NMR τεχνολογίας. (ii) Την εφαρμογή δισδιάστατης 2D NMR φασματοσκοπίας 1H-1H, 1Η-13C και επιλεκτικής μεθοδολογίας 1D TOCSY.

(Β) Ταχεία σάρωση βιοδραστικών μεταβολιτών, τόσο σε πολύπλοκα μίγματα εκχυλισμάτων όσο και απομονωμένων, για τη μελέτη της αλληλεπίδρασής τους με τη μεταφέρουσα ανθρώπινη αλβουμίνη ορού και τη μιτοχονδριακή μεμβρανική αντι-αποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2 σε κατάσταση διαλύματος αλλά και καρκινικών κυττάρων που υπερεκφράζουν την Bcl-2. Αυτό έχει επιτευχθεί με τη χρήση της φασματοσκοπίας Saturation Transfer Difference, STD, και Nuclear Overhauser Effect Correlation Spectroscopy, TR-NOESY.

Οι ακόλουθοι στόχοι και τελικά παραδοτέα έχουν επιτευχθεί.

Ερευνητική Εργασία ΕΕ1 (Επιλογή φυτικού υλικού – Βελτιστοποίηση των μεθόδων δειγματοληψίας και εκχύλισης). Επιλέχθηκε ένα εμπορικά διαθέσιμο καλλιεργημένο είδος Artemisia Annua στο οποίο δοκιμάστηκαν διάφορες μέθοδοι εκχύλισης. Η εκχύλιση με λουτρό υπερήχων και διαλύτη κανονικό εξάνιο με 5% οξικό αιθυλεστέρα και με διαιθυλαιθέρα έδωσε τα πιο πλούσια σε βιοδραστικά συστατικά εκχυλίσματα. Επιλέχθηκε το εκχύλισμα σε διαιθυλαιθέρα για περαιτέρω μελέτη. Επίσης, συλλέχθηκε φυτικό υλικό των ειδών Artemisia Absinthium και Οriganum majorana και εφαρμόστηκαν σύγχρονες μέθοδοι εκχύλισης.

Ερευνητική εργασία ΕΕ2 (Ποιοτική ανάλυση μεταβολιτών/Ποσοτική ανάλυση μεταβολιτών/Απομόνωση επιλεγμένων συστατικών των φυτικών εκχυλισμάτων). Επιλέχθηκε το εκχύλισμα του είδους ArtemisiaAnnua σε διαιθυλαιθέρα και το εκχύλισμα του είδους Artemisia Absinthium σε εξάνιο, καθώς παρουσίασαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τη σύστασή τους σε βιοδραστικά συστατικά. Ολοκληρώθηκε η μελέτη της σύστασής τους με συνδυασμό τεχνικών δισδιάστατης φασματοσκοπίας NMR και με υγρή χρωματογραφία σε σύζευξη με φασματομετρία μάζας και ανιχνευτή συστοιχίας διόδων λυχνιών (LC/DAD/ESI-MSn). Η ανάλυση αυτή περιελάμβανε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του συνόλου των μεταβολιτών τους με υψηλής ευαισθησίας και διακριτικής ικανότητας μεθοδολογίες NMR που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στο Εργαστήριό μας, καθώς και απομόνωση των βιοδραστικών συστατικών.

Ερευνητική εργασία ΕΕ3 (Σάρωση βιοενεργών συστατικών για την αλληλεπίδρασή τους με τη μεταφέρουσα ανθρώπινη αλβουμίνη ορού και την αντι-αποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2 τόσο σε κατάσταση διαλύματος όσο και σε κυτταρικό επίπεδο. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη  STD-NMR και Tr-NOESY NMR εκχυλισμάτων με την μεταφέρουσα αλβουμίνη ορού. Διαπιστώθηκε άμεση αλληλεπίδραση της αρτεμισίνης με την πρωτεΐνη, ενώ από πειράματα ανταγωνισμού με επιλεκτικούς αναστολείς της αλβουμίνης χαρτογραφήθηκαν και οι θέσεις πρόσδεσης. Επίσης πραγματοποιήθηκαν μελέτες με καρκινικά κύτταρα λευχαιμίας που υπερ-εκφράζουν την αντι-αποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2 και διαπιστώθηκε αλληλεπίδραση με την πρότυπη ένωση αρτεμισίνη. Η έρευνα αυτή θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω δημοσίευσης.

Picture123

Extension of network meta-analysis for the comparison of diagnostic tests MIS 5047640
82636
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12-02-2020
14-07-2021
45.545,50 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Grand unified theories from superstring theory: theoretical predictions and modern particle physics experiments MIS 5047638
82634
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12-02-2020
21-07-2021
43.209,71 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «ΜΕΓΑΛΟΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΕΡΧΟΡΔΩΝ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Development of fluorized dipyrimidine-ruthenium nanohoops complexes for use in fluorescent microskopy MIS 5047626
82622
ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
12-02-2020
09-11-2021
46.046,00 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΝΑΝΟΚΡΙΚΩΝ ΔΙΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ- ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Development of novel analytical methods and signal transduction techniques for the optical analysis of biomarkers in biological fluids using common imaging devices MIS 5047630
82626
ΓΚΙΩΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
12-02-2020
07-10-2021
45.545,00 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης και τεχνικών ανάγνωσης σήματος για την οπτική ανάλυση βιοδεικτών σε βιολογικά ρευστά». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

VOCS FOR THE INDENTIFICATION OF HIGH RISK COPD PATIENTS MIS 5047637
82633
ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12-02-2020
01-01-2022
45.545,50 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΤΙKΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (VOCS) ΣΤΟΝ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ ΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Selective dissociation induced by asymmetric laser fields: ths case of H2O MIS 5047636
82632
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12-02-2020
12-07-2021
41.041,00 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Επιλεκτική μοριακή διάσπαση με χρήση ασύμμετρων πεδίων laser: η περίπτωση του H2O». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Microdosimetry using the GEANT-DNA Monte Carlo code for rbe calculations of non-conventional radiation in radiotherapy MIS 5047632
82628
ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12-02-2020
15-07-2021
45.545,49 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Μικροδοσιμετρία με τον κώδικα Monte Carlo GEANT4-DNA για υπολογισμούς RBE μη-συμβατικών ακτινοβολιών στην ακτινοθεραπεία». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Synthesis and Characterization of New MOFs for Sensing and Trapping Applications MIS 5047649
82645
ΠΛΑΚΑΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12-02-2020
16-11-2021
41.541,49 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Νέων MOF’s για Εφαρμογές Ανίχνευσης και Δέσμευσης». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Advanced composites for power generation in order to supply low energy requirement electronic circuits by photo-thermal energy harvesting MIS 5047641
82637
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ
12-02-2020
21-09-2021
37.037,00 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΩΤΟ-ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Krylov subspace methods and Perron-Frobenius theory MIS 5047643
82639
ΝΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12-02-2020
31-05-2022
36.036,00 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΧΩΡΩΝ KRYLOV ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ PERRON-FROBENIUS». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Confinement effects on the structure and dynamics of soft matter MIS 5047653
82649
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20-02-2020
07-07-2021
39.894,48 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΗΣ ΥΛΗΣ». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

MICRO-ALBUMINURIA (MAB) AS A POSSIBLE BIOMARKER FOR PREDICTING EXSCERBATIONS AND CARDIOVASCULAR EVENTS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. APROSPECTIVE STUDY MIS 5047644
82640
ΝΤΟΥΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12-02-2020
09-12-2021
41.541,49 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Ο ρόλος της Μικρο-Αλβουμινουρίας (ΜΑΒ) ως βιοδείκτη στην πρόβλεψη των παροξύνσεων και των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Μία προοπτική μελέτη». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture12345

ADVANCED ALUMINOSILICATE AND MAGNESIA REFRACTORIES OF HIGH EFFICIENCY USING NANOTECHOLOGY
82600
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑ.
18-06-2019
17-06-2023
260.000,00€

Στην πρόταση αυτή προτείνεται η ανάπτυξη, σε βιομηχανική κλίμακα, καινοτόμων αργιλοπυριτικών και μαγνησιακών πυριμάχων μαζών και τούβλων, με τη χρήση της νανοτεχνολογίας, με σκοπό τα πυρίμαχα που θα παραχθούν να παρουσιάζουν βελτιωμένες ιδιότητες, όπως βέλτιστη πορώδη δομή, υψηλή πυριμαχικότητα/ θερμομηχανική συμπεριφορά/αντίσταση στους θερμικούς αιφνιδιασμούς/αντίσταση σε διάβρωση, αλλά και να απαιτούν ελάχιστο χρόνο προθέρμανσης.

Tα πυρίμαχα στα οποία θα εστιαστεί το ενδιαφέρον της έρευνας που θα αναπτυχθεί περιλαμβάνουν (α) αργιλοπυριτικά πυρίμαχα τούβλα και μάζες, β) αργιλοπυριτικά πυρίμαχα τούβλα και μάζες με προσθήκη καρβιδίου του πυριτίου (SiC) και ζιρκονίας, (γ) θερμομονωτικές πυρίμαχες μάζες, και (δ) πυρίμαχα μαγνησίας-άνθρακα (MgO-C). Στις πρώτες ύλες αυτών των πυριμάχων, θα προστεθούν νανανοσωματίδια που βασίζονται σε ανόργανα οξείδια (πυριτία, αλουμίνα, ζιρκονία, τιτανία κ.α.) ή νανοϋλικά άνθρακα, με σκοπό τη

βελτίωση της συμπεριφοράς των τελικών πυρίμαχων προϊόντων. Η παρασκευή των νανοϋλικών θα γίνει με χρήση των πλέον σύγχρονων

μεθοδολογιών οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα, χαμηλό κόστος και παραγωγή σε μεγάλες ποσότητες. Τα νανοσωματίδια θα χρησιμοποιηθούν ως κολλοειδή συνδετικά υλικά, ώστε να πληρώσουν κενά κατά το στάδιο της μορφοποίησης των πρώτων υλών, να επιταχύνουν και χαμηλώσουν τη θερμοκρασία των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έψηση των κεραμικών και να οδηγήσουν σε επί τόπου (in situ) ανάπτυξη νέων ενδιαφερουσών μικροδομών οι οποίες θα προσδώσουν στο τελικό πυρίμαχο εξαιρετικές ιδιότητες.

Για την επίτευξη του σκοπού της πρότασης, στο Έργο θα συνεργαστούν οι εταιρίες ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε - Αλουμίνιον της Ελλάδος, και ερευνητικές ομάδες από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Εργαστήριο Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών, ΤΜΕΥ/ΠΙ/CCL) σε συνεργασία με την ομάδα των κεραμικών και πυριμάχων υλικών του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας του ΕΜΠ. Τα πυρίμαχα που θα παραχθούν θα τοποθετηθούν σε πυρίμαχες επενδύσεις κάδων και καμινιών της ελληνικής μεταλλουργικής βαριάς βιομηχανίας, και συγκεκριμένα στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε - Αλουμίνιο της Ελλάδος και στη Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ, και έτσι θα αξιολογηθεί η απόδοσή τους σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας και θα μελετηθούν οι μηχανισμοί και οι παράγοντες που επηρεάζουν την αστοχία των πυρίμαχων.

Οι ενότητες εργασίας έχουν οργανωθεί στην πρόταση έτσι ώστε τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου να είναι (α) η ανάπτυξη νέων πυρίμαχων υλικών με βελτιωμένες ιδιότητες και χαμηλό κόστος παραγωγής, με συνδυασμό των παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής πυριμάχων και της νανοτεχνολογίας, (β) η χρησιμοποίηση μεθοδολογιών παρασκευής νανοπροσθέτων χαμηλού κόστους, για μείωση του κόστους παραγωγής των τελικών προηγμένων πυρίμαχων προϊόντων, (γ) η ανάπτυξη άμεσης συνεργασίας μεταξύ φορέων από το πανεπιστήμιο, την έρευνα και την ελληνική βιομηχανία, με στόχο τη συμπληρωματικότητα σε υπάρχουσα τεχνογνωσία και εξοπλισμό, ώστε αυτή να οδηγήσει στην επιτυχή επίτευξη των τεχνολογικών στόχων του Έργου αλλά και σε μία μονιμότερη μελλοντική συνεργασία, και (δ) η απόκτηση τεχνογνωσίας από τη ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. στην ανάπτυξη αιωρημάτων νανοκόνεων και βελτιωμένων πυριμάχων με τη χρήση της νανοτεχνολογίας.

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στην ανάπτυξη σε βιομηχανική κλίμακα καινοτόμων αργιλοπυριτικών και μαγνησιακών πυριμάχων υλικών (πυριμάχων μαζών και τούβλων) με βελτιωμένες ιδιότητες με τη χρήση της νανοτεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη των νέων προϊόντων θα περιλαμβάνει την προσθήκη στις παραδοσιακές πρώτες ύλες,

νανοσωματιδίων με βάση ανόργανα οξείδια (πυριτία, αλουμίνα, ζιρκονία, τιτανία κ.ά.) ή άνθρακα και με σκοπό τη βελτίωση της

συμπεριφοράς τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η προσθήκη των νανοσωματιδίων υπό μορφή αιωρημάτων στις πυρίμαχες μάζες σε πλήρη αντικατάσταση του αλουμινικού τσιμέντου, που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την πυριμαχικότητα και την αντοχή των υλικών στη διάβρωση και να μειώσει τον χρόνο προθέρμανσης. Όλα τα νανοϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες και πρόσθετα θα παρασκευαστούν εντός του έργου με συγκεκριμένες μεθοδολογίες χαμηλού κόστους και η ανάπτυξή τους θα αποτελέσει διακριτή ενότητα εργασίας. Θα χρησιμοποιηθούν κυρίως εγχώριες πρώτες ύλες και επίσης θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης διαφόρων βιομηχανικών παραπροϊόντων για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η ενίσχυση των ιδιοτήτων των αργιλοπυριτικών και μαγνησιακών πυριμάχων που θα αναπτυχθούν θα επιτευχθεί μέσω των νανοσύνθετων δομών όπως: οξειδίων/νανοξειδίων με διασπορά

νανοσωματιδίων ή φυλλιδίων στις κεραμικές μήτρες, νανοδομών άνθρακα και νανοπρόσθετων μη διαβροχής. Στα πυρίμαχα στα οποία θα εστιαστεί η έρευνα περιλαμβάνονται: α) αργιλοπυριτικά πυρίμαχα τούβλα και μάζες, β) αργιλοπυριτικά πυρίμαχα τούβλα και μάζες με προσθήκη καρβιδίου του πυριτίου (SiC) και ζιρκονίας, γ) θερμομονωτικές πυρίμαχες μάζες και δ) πυρίμαχα μαγνησίας-άνθρακα (MgO-C).

Picture1234

Biomimetic nanostructures 3D scaffolds for bone regeneration: Control of osteogenesis and angiogenesis through physicochemical stimuli
83031
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.
01-06-2021
16-12-2023
181.800,00 €

Το αντικείμενο του έργου BioBon3D είναι η ανάπτυξη υβριδικών νανοσυνθέτων ικριωμάτων τα οποία, μορφολογικά και δομικά, θα μιμούνται τον φυσικό εξωκυττάριο χώρο. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν τρισδιάστατα (3Δ) ικριώματα με κατάλληλα δομικά χαρακτηριστικά (αλληλοσυνδεδεμένους πόρους, ιεραρχικά δομημένους) και δυσκαμψία για την αναγέννηση οστικών ελλειμμάτων. Τα 3Δ ικριώματα που θα αναπτυχθούν θα αξιολογηθούν χρησιμοποιώντας πειραματικές και υπολογιστικές τεχνικές.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη λειτουργικού βιομιμητικού σύνθετου ικριώματος με δομή που συμβιβάζει την μηχανική ακαμψία με τα χαρακτηριστικά του πορώδους για να επιτευχθεί το βέλτιστο περιβάλλον για επιταχυνόμενη οστεοεπαγωγική και αγγειογεννετική ικανότητα. Η ερευνητική ομάδα του BioBon3D επιδιώκει να επιτύχει: (α) Την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης με την δημιουργία ενός εξειδικευμένου 3Δ ικριώματος. (β) Οικονομικά οφέλη για τον σύστημα υγείας και ασφάλισης από την αποτελεσματική αντιμετώπιση οστικών ελλειμμάτων, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους και περιορίζουν την αποχή από εργασιακές υποχρεώσεις. (γ) Την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιατρικού συστήματος υγείας μέσω της νέας γνώσης που θα εξαχθεί. (δ) Την ανάπτυξη του τομέα ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της συνεργασίας νέων ερευνητών με καταξιωμένες στο συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρήσεις. (ε) Μέσω του σχεδιασμού και της παραγωγής ενός καινοτόμου 3Δ ικριώματος να καταστεί πιο ανταγωνιστική η επιχείρηση που συμμετέχει στην ερευνητική πρόταση.

Επιστημονικά αποτελέσματα: Την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης με την δημιουργία ενός εξειδικευμένου 3Δ ικριώματος μέσω: (i) της ενσωμάτωσης CNP με υψηλότερη βιοδραστικότητα σε νανοσύνθετα πολυμερών που θα επάγει την οστεογένεση και θα βελτιώσει τις μηχανικές ιδιότητες του ικριώματος, (ii) της ανάπτυξης και καθιέρωσης τεχνικών για την δημιουργία ικριωμάτων με ηλεκτροϊνοποίηση και 3Δ εκτύπωση, με βέλτιστο συνδυασμό μηχανικών ιδιοτήτων και δομικών χαρακτηριστικών, που θα μιμούνται τον φυσικό εξωκυττάριο χώρο (iii) της ‘φόρτωσης’ στο ικρίωμα αντισώματος για οστεογένεση, στρατηγική που δεν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί, αυξητικών

παραγόντων και συγκαλλιέργειας κυττάρων για αγγειογένεση, (iii) της αριθμητικής αξιολόγησης του σχεδιασμού του ικριώματος σε επίπεδο νανο-, μικρο-, μακροδομής ώστε να γίνει παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού. Η προσέγγιση και η μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί στις μελέτες μας θα μπορεί να προσαρμοσθεί και να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές ιστοτεχνολογίας, επεκτείνοντας και επιταχύνοντας τον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής, ως σύνολο.

Αποτελέσματα για τους χρήστες και την κοινωνία: (i) Οικονομικά οφέλη για το σύστημα υγείας και ασφάλισης που θα προκύψουν από την αποτελεσματική αντιμετώπιση οστικών ελλειμμάτων, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους και περιορίζουν την αποχή από εργασιακές υποχρεώσεις. (ii) Την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιατρικού συστήματος υγείας μέσω της νέας γνώσης που θα εξαχθεί. (iii) Την ανάπτυξη του τομέα ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της συνεργασίας νέων ερευνητών με καταξιωμένες στο συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρήσεις. (iv) Tη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία που συνεπάγεται τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. (v) την ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση νέων επιστημόνων που θα συμμετάσχουν στο έργο και την ομαλότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Picture123

Cosmological inflation in scale-invariant standard model extension MIS 5005799
82315
ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
17-04-2018
21-01-2020
32.151,00 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η μελέτη επεκτάσεων του Καθιερωμένου Προτύπου με συμμετρία κλίμακας στο κλασικό επίπεδο (Classically Scale Invariant) σε σχέση με τα υπάρχοντα δεδομένα από επιταχυντές και κοσμολογικές παρατηρήσεις. Επιμέρους στόχοι είναι η μελέτη του μηχανισμού παραβίασης της ηλεκτρασθενούς συμμετρίας στα ανωτέρω πλαίσια, η επίλυση του προβλήματος της ευστάθειας του δυναμικού Higgs, η φαινομενολογική ανάλυση των προβλεπόμενων νέων σωματιδίων σκοτεινής ύλης, η μελέτη του μηχανισμού γέννησης της μάζας των νετρίνων και η μελέτη του μηχανισμού λεπτογένεσης που οδηγεί στην ασυμμετρία ύλης-αντιύλης. Επιπλέον στόχοι είναι η κατασκευή και μελέτη προτύπων με κλασική συμμετρία κλίμακας που να προβλέπουν την δυναμική γέννηση της κλίμακας Planck, η κατασκευή και θεμελίωση γενικευμένων προτύπων βαθμωτής-τανυστικής βαρύτητας και η μελέτη του κοσμολογικού πληθωρισμού στα πλαίσια των ανωτέρω θεωριών μέσω της φαινομενολογικής ανάλυσης των προβλεπόμενων φασματικών δεικτών.

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Effect of nanoreinforcement and dispersion agents on the transport properties and chloride penetration of cement mortars prior and post environmental MIS 5005794
82314
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ
17-04-2018
21-01-2020
56.349,99 €

Στην παρούσα Πράξη τίθεται το ερώτημα της ανθεκτικότητας ενός «έξυπνου» νανο-τροποποιημένου υλικού με βάση το τσιμέντο. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να ερευνηθεί η επίδραση έντονης περιβαλλοντικής φόρτισης και συνδυασμένων περιβαλλοντικών καταπονήσεων σε ιδιότητες – κλειδιά για την ανθεκτικότητα του υλικού και την μακροχρόνια λειτουργικότητά του. Θα ερευνηθούν οι ιδιότητες μεταφοράς, όπως η απορρόφηση υγρασίας, η διαπερατότητα ατμών και η διείσδυση χλωριόντων καθώς και η δομική ακεραιότητα / μηχανικές ιδιότητες μετά από την καταπόνηση. Με τη βοήθεια της μη-καταστροφικής μεθόδου της ακουστικής εκπομπής θα διαπιστωθεί κατά πόσον η έντονη περιβαλλοντική καταπόνηση επιδρά στην ικανότητα ανίχνευσης βλάβης (πολύ-λειτουργικότητα) του νανο-τροποποιημένου υλικού. Κρίσιμες παράμετροι του υλικού που θα εξεταστούν είναι το ποσοστό προσθήκης νανοσωλήνων άνθρακα και η ποιότητα διασποράς τους στο νανοτροποιημένο υλικό. Η ποιότητα διασποράς θα ελεγχθεί χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά μέσα διασποράς. Το πρωτόκολλο καταπόνησης θα περιλαμβάνει έκθεση σε συνθήκες ψύξης, απόψυξης, υγρασίας και θερμοκρασίας, όπου θα διερευνηθούν φαινόμενα διόγκωσης και ρωγμάτωσης, ενώ και σε συνθήκες νέφους άλατος για την εξέταση της διείσδυσης χλωριόντων μετά από την περιβαλλοντική έκθεση.

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Cellular effects of the coagulation factors xa and thrombin on endothelial progenitor cells and neutrophils. role in atherogenesis MIS 5006031
82317
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
01-04-2018
20-07-2020
50.050,00 €

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στη διερεύνηση για πρώτη φορά διεθνώς της πιθανής συμμετοχής των παραγόντων πήξης FXa και θρομβίνης στην παραγωγή NETs από τα ουδετερόφιλα, στη διαφοροποίηση των CD34+ κυττάρων προς OECs, καθώς και στην ενεργοποίηση των OECs, είτε άμεσα, είτε διαμέσου της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων. Ο πιθανός ρόλος των υποδοχέων PARs στις παραπάνω δράσεις θα διερευνηθεί, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους ανταγωνιστές τους. Επίσης οι αιμοπεταλιακοί παράγοντες που πιθανώς διαμεσολαβούν τις παραπάνω δράσεις, θα διερευνηθούν.

Η διερεύνηση των επιδράσεων των FXa και θρομβίνης στην παραγωγή NETs και στα πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα, αναμένεται να αναδείξει νέους μηχανισμούς που συμμετέχουν στην αθηρογένεση ή στην αποκατάστασης της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας σε σημεία αθηρωματικών βλαβών του αρτηριακού τοιχώματος. Επίσης με βάση τα αποτελέσματα, μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση ότι οι νέοι από του στόματος αναστολείς του FXa και της θρομβίνης που χορηγούνται μακροχρονίως σε ασθενείς για την πρόληψη της θρόμβωσης, μπορεί να έχουν και άλλες δράσεις, είτε ευνοϊκές ως προς την πρόληψη/αναστολή της ανάπτυξης της αθηρωματικής πλάκας, είτε ανεπιθύμητες ως προς την παρεμπόδιση της αναγέννησης του ενδοθηλίου του αρτηριακού τοιχώματος.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, τα ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν στα πλαίσια του παρόντος ερευνητικού έργου είναι τα παρακάτω:

1.          Μπορούν ο FXa και η θρομβίνη να επάγουν με απευθείας επίδραση την παραγωγή NETs στα ανθρώπινα ουδετερόφιλα; Συσχετίζεται η δράση αυτή με άλλες πιθανές δράσεις των παραπάνω παραγόντων στα ουδετερόφιλα, όπως ο χημειοτακτισμός και ή έκκριση διαμεσολαβητών της φλεγμονής;

2.          Οι παραπάνω δράσεις επηρεάζονται παρουσία αιμοπεταλίων; Αν ναι ποιοι αιμοπεταλιακοί παράγοντες είναι κυρίως υπεύθυνοι και ποιοι είναι οι υποκείμενοι μοριακοί μηχανισμοί;

3.          Επάγουν ο FXa και η θρομβίνη, με απευθείας επίδραση, τη διαφοροποίηση των CD34+ σε OECs; Η δράση αυτή επηρεάζεται παρουσία αιμοπεταλίων; Αν ναι,

ποιοι αιμοπεταλιακοί παράγοντες είναι κυρίως υπεύθυνοι και ποιοι είναι οι υποκείμενοι μοριακοί μηχανισμοί;

4.          Ποιες είναι οι δράσεις του FXa και της θρομβίνης στα OECs (μεμβρανική έκφραση/έκκριση μορίων προσκόλλησης, κυτταροκινών και χημειοκινών); Υπάρχουν διαφορές μεταξύ OECs και ώριμων ενδοθηλιακών κυττάρων ως προς την ενεργοποίηση που προκαλείται από τον FXa και τη θρομβίνη;

5.          Ποιος είναι ο ρόλος των υποδοχέων PARs στις παραπάνω δράσεις του FXa και της θρομβίνης;

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Air quality and health: an evidence-based awareness application (grair+ app) MIS 5006095
82318
ΝΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
04-05-2018
20-02-2020
62.650,00 €

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα προτεινόμενα από την ΕΕ και παρόλες τις πολιτικές δημόσιας υγείας που εφαρμόζονται, τα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται να παρουσιάζουν αυξητικούς ρυθμούς. Η επιβαρυντική δράση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία είναι ευρέως τεκμηριωμένη με τις επιπτώσεις στην υγεία να είναι ακόμη πιο εμφανείς σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά ή άτομα με χρόνια καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Εντούτοις, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΕΕ το 2012, 59% των Ελλήνων δεν νιώθει ότι είναι καλά ενημερωμένοι για τα προβλήματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην χώρα τους ενώ μόνο το 11% γνωρίζει για τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα. Παράλληλα, βάσει πρόσφατης ερευνάς που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, το οικονομικό κόστος νοσηρότητας και θνησιμότητας από οποιαδήποτε αιτία το οποίο μπορεί να αποδοθεί στα αερομεταφερόμενα σωματίδια αγγίζει τα 200-250 εκατομμύρια ευρώ ενώ τα αερομεταφερόμενα σωματίδια ευθύνονταν και για 490 νέες περιπτώσεις χρόνιας βρογχίτιδας το χρόνο, με οικονομικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεδομένων των παραπάνω, διαφαίνεται η ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικών εργαλείων αύξησης της ανατροφοδότησης του Ελληνικού γενικού πληθυσμού για το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η Πράξη στοχεύει σε μια σφαιρική προσέγγιση προσαύξησης της γνώσης τόσο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας όσο και του Ελληνικού κοινού για το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσα από α) συνολική σύνοψη της υπάρχουσας παγκόσμιας γνώσης σχετικά με τη συσχέτιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τις επιπτώσεις στην υγεία και αξιολόγηση της ισχύος των διαθέσιμων από τη βιβλιογραφία τεκμηρίων για τις υπό μελέτη συσχετίσεις β) μελέτη περίπτωσης (case study) της διαμόρφωσης του προτύπου ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μια ελληνική πόλη καθ’ όλη την περίοδο της οικονομικής κρίσης και γ) ανάπτυξη εφαρμογής – εργαλείου συνεχούς ανατροφοδότησης στον γενικό πληθυσμό των συνθηκών ατμοσφαιρικής ρύπανσης προς ευαισθητοποίησή του

ως προς την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της πόλης όπου ζει και λήψη ανάλογων προσωπικών μέτρων. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί συνολική σύνοψη της υπάρχουσας γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία με τη χρήση σύγχρονης μεθοδολογίας συστηματικής «ανασκόπησης ομπρέλας» και επίσης μελέτη της διαμόρφωσης του προτύπου ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη των Ιωαννίνων με αναδρομική μελέτη διακοπτόμενης ανάλυσης χρονοσειρών στο σύνολο των δεδομένων ατμοσφαιρικών ρύπων ΝΟX, Ο3, PM10, PM2.5, Βενζολίου και Τολουολίου για την περίοδο 2008-2017.

Όλα τα επιμέρους στοιχεία της Πράξης  θα χρησιμοποιηθούν για τη βασισμένη σε τεκμήρια (evidence based) κατασκευή ενός διαδικτυακού εργαλείου (εφαρμογή smartphone) που θα παρέχει στον γενικό πληθυσμό αλλά και σε ευπαθείς ομάδες καθημερινή ενημέρωση για τα επίπεδα ρύπανσης στον χώρο όπου ζουν και μετακινούνται, κάτι που δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στον Ελληνικό χώρο. Το νέο αυτό εργαλείο θα αξιολογηθεί μέσω μελέτης σκοπιμότητας και εμπειρικής μελέτης των επιδράσεών του στην αλλαγή των αντιλήψεων και συμπεριφορών των χρηστών.

Η κατασκευή της εφαρμογής smartphone, θα αποφέρει ένα νέο εργαλείο για την προαγωγή υγείας μέσω τροποποίησης των συμπεριφορών του γενικού πληθυσμού αλλά και ευαίσθητων ομάδων του σε περιόδους υψηλών επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και νέα γνώση στο ταχέως εξελισσόμενο και υπό διερεύνηση επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την προαγωγή της περιβαλλοντικής υγείας.

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:

(α) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των υποψήφιων διδακτόρων,

(β) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των μεταδιδακτόρων,

(γ) Ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Picture123

Βlack-hole and wormhole solutions in generalised gravitational theories MIS 5006022
82316
ΚΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
14-06-2018
20-03-2020
40.600,00 €

Η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας είναι μια κλασική θεωρία πεδίου που περιγράφει με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις των σωμάτων. Στο όριο όμως των υψηλών ενεργειών ή των πολύ μικρών αποστάσεων, η κλασική αυτή θεωρία οφείλει να αντικατασταθεί από μια πιο θεμελιώδη θεωρία που, πιθανώς, να ενοποιεί την βαρύτητα με τις υπόλοιπες δυνάμεις της φύσης. Η θεωρία των υπερχορδών είναι η πιο αξιόπιστη τέτοια θεωρία που διαθέτουμε σήμερα. Στο όριο των χαμηλών ενεργειών, ανάγεται στην ενεργό θεωρία των υπερχορδών, μια γενικευμένη θεωρία βαρύτητας, η οποία εμπεριέχει την βαρύτητα αλλά και πληθώρα άλλων πεδίων και αλληλεπιδράσεων. Η θεωρία αυτή έχει μελετηθεί ενδελεχώς, η πολυπλοκότητα όμως των αντίστοιχων εξισώσεων που πηγάζουν από αυτή οδηγούν αναπόφευκτα στην εύρεση αριθμητικών λύσεων.

Η ντιλατονική ενεργός θεωρία αποτελεί μια απλή μορφή της ενεργού θεωρίας των υπερχορδών με ένα μόνο βαθμωτό πεδίο που συζεύγνυται εκθετικά με τον τετραγωνικό βαρυτικό όρο Gauss-Bonnet. Στα πλαίσια της θεωρίας αυτής, έχουν βρεθεί στην βιβλιογραφία λύσεις μαύρων οπών αλλά και σκουληκότρυπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά της παραδοσιακής Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Οι λύσεις όμως αυτές υπάρχουν μόνο σε αριθμητική μορφή και η μελέτη των ιδιοτήτων τους δεν είναι επομένως ολοκληρωμένη.

Στο πρώτο μέρος της παρούσης Πράξης, θα επικεντρωθούμε στην προσπάθεια εύρεσης αναλυτικών λύσεων μαύρων οπών και σκουληκότρυπων στα πλαίσια της ντιλατονικής ενεργού θεωρίας. Για τον σκοπό αυτό, θα κάνουμε χρήση της καινοτόμου υπόθεσης ότι σε περιοχές μεγάλης καμπυλότητας ο τετραγωνικός όρος Gauss-Bonnet κυριαρχεί έναντι του γραμμικού όρου Ricci, υπόθεση η οποία θα απλοποιήσει το σύστημα των εξισώσεων της θεωρίας.

Στο δεύτερο μέρος της Πράξης, θα εργαστούμε στα πλαίσια μιας μοντέρνας γενικευμένης θεωρίας βαρύτητας. Οι θεωρίες αυτές επιλέγουν τα σημαντικά στοιχεία της ενεργού θεωρίας των υπερχορδών και τα ανασυνθέτουν σε ένα πλαίσιο το οποίο ευελπιστεί να είναι απλούστερο και πιο εύχρηστο από το

αρχικό. Η γενικευμένη βαρυτική θεωρία στα πλαίσια της οποίας θα εργαστούμε διατηρεί την γενική δομή της ντιλατονικής ενεργού θεωρίας αλλά αντικαθιστά την εκθετική συνάρτηση σύζευξης του βαθμωτού πεδίου με μια πολυωνυμική μορφή. Παλιότερες μελέτες είχαν αποδείξει ότι συγκεκριμένες πολυωνυμικές μορφές της συνάρτησης σύζευξης, αν και απλούστερες, οδηγούσαν στις ίδιες οικογένειες κοσμολογικών λύσεων. Στην παρούσα πρόταση, θα διερευνήσουμε την ύπαρξη νέων βαρυτικών λύσεων - λύσεων μαύρων οπών και σκουληκότρυπων - τόσο αναλυτικά όσο και αριθμητικά. Η συνάρτηση σύζευξης θα έχει είτε γραμμική εξάρτηση από το βαθμωτό πεδίο είτε τετραγωνική: η πρώτη περίπτωση είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα λόγω της συμμετρίας μετατόπισης που χαρακτηρίζει την θεωρία ενώ η δεύτερη έχει δώσει ήδη ελκυστικά αποτελέσματα στην περίπτωση κοσμολογικών λύσεων.

Η Πράξη, πέρα από την εύρεση νέων λύσεων μαύρων οπών και σκουληκότρυπων, έχει σαν απώτερο στόχο την διερεύνηση των δυνατοτήτων της ενεργού θεωρίας των υπερχορδών αλλά και την ταυτόχρονη εύρεση των στοιχείων της θεωρίας που οδηγούν σε νέες ελκυστικές λύσεις και που ίσως στο μέλλον αποτελέσουν τα δομικά στοιχεία της καινούριας βαρυτικής θεωρίας.

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους

Picture123

Investigation of the role of mTOR and Hippo developmental pathways on the follicle maturation and their utilization in assisted reproduction techniques
82629
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
12-02-2020
04-10-2022
45.545,50 €

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας και ειδικά της χώρας μας, είναι η υπογονιμότητα. Η προσπάθεια τεκνοποίησης των γυναικών σε προχωρημένη ηλικία, γενετικοί παράγοντες, ανατομικά και λειτουργικά προβλήματα του αναπαραγωγικού συστήματος και των δυο φύλων οδηγούν ολοένα και περισσότερα ζευγάρια να αναζητούν λύσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μια από τις βασικότερες τεχνικές είναι η τεχνητή γονιμοποίηση (in vitro fertilization - IVF) κατά την οποία οι γυναίκες υπόκεινται σε ελεγχόμενη διέγερση των ωοθυλακίων, μέσω της χορήγησης κατάλληλων ορμονών προκειμένου να παράγουν όσο το δυνατόν περισσότερα ώριμα ωοθυλάκια. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις η διαδικασία της διέγερσης δεν οδηγεί σε εγκυμοσύνη, είτε λόγω παραγωγής μικρού αριθμού και κακής ποιότητας ωοθυλακίων (χαμηλή απόκριση της γυναίκας – poor ovarian response) είτε λόγω πρόκλησης ανεπιθύμητων παρενεργειών όπως το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS) το οποίο χαρακτηρίζεται από την παραγωγή πάρα πολλών ωοθυλακίων και την επιβάρυνση της λειτουργίας των αγγείων που μπορεί να απειλήσει ακόμη και τη ζωή της γυναίκας. Τα αίτια είναι συνήθως ιδιοπαθή ή μπορεί να οφείλονται στον τρόπο διέγερσης. Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης αυτών των τεχνικών για να γίνει πιο αποτελεσματική η διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Εκτεταμένες προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για την αποκρυπτογράφηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στην απόκριση των ωοθυλακίων στην ορμονική διέγερση έχουν στρέψει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στα συντηρημένα σηματοδοτικά μονοπάτια PI3k–Akt–mTOR και Hippo τα οποία είναι απαραίτητα για την ωρίμανση του ωαρίου, καθώς και για τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των στηρικτικών – γειτονικών του κυττάρων όπως είναι τα κοκκώδη κύτταρα.

Σκοπός μας ήταν να ελέγξουμε την ενεργοποίηση και τον ρόλο των μονοπατιών mTOR και Hippo σε μοντέλα διέγερσης των ωοθηκών, αξιοποιώντας υλικό ανθρώπινων ωοθυλακίων, εστιάζοντας στα κοκκώδη κύτταρα τα οποία μπορούν να απομονωθούν από το ωοθυλακιακό υγρό μετά τη διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης. Επιπλέον, θέλαμε να διερευνήσουμε τη φάση ωρίμανσης των ωοθυλακίων μετά από πρωτόκολλα διέγερσης, χρησιμοποιώντας γονίδια-δείκτες των διαφόρων φάσεων του ωοθυλακίου και να τη συγκρίνουμε με τη φάση ωρίμανσης ωοθυλακίων που προέρχονται από φυσιολογικό κύκλο. Παράλληλα, επιχειρήσαμε να ελέγξουμε τα χαρακτηριστικά των μικρών και των μεγάλων ωοθυλακίων - πιθανά ανώριμων και ώριμων, αντίστοιχα - που προέρχονται από πρωτόκολλα διέγερσης, τόσο στο επίπεδο της έκφρασης γονιδίων – δεικτών των φάσεων του ωοθυλακίου, όσο και στο επίπεδο ενεργοποίησης των μονοπατιών mTOR και Hippo μελετώντας την έκφραση πρωτεϊνών – στόχων τους, με σκοπό να κατανοήσουμε τα πιθανά αίτια αποτυχίας των μοντέλων διέγερσης να οδηγήσουν σε ωρίμανση των ωοθυλακίων ή τα αίτια που οδηγούν σε υπερδιέγερση. Απώτερος στόχος είναι η εξατομικευμένη βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων διέγερσης των ωοθυλακίων, και η μείωση των περιπτώσεων υπερδιέγερσης (OHSS) και χαμηλής απόκρισης των ωοθηκών.

Με την παρούσα μελέτη καταφέραμε να εγκαθιδρύσουμε στο εργαστήριό μας ένα πρωτόκολλο απομόνωσης των κοκκωδών κυττάρων, από ωοθυλάκια προερχόμενα από γυναίκες που υποβάλλονται σε τεχνικές υποβοηθουμένης αναπαραγωγής, στηριζόμενοι σε προηγούμενες προσπάθειες που έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία. Πραγματοποιώντας κάποιες τροποποιήσεις, καταφέραμε να απομονώσουμε καθαρούς πληθυσμούς βιώσιμων κοκκωδών κυττάρων από ένα μεγάλο αριθμό γυναικών, τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν in vitro. Επίσης, παρατηρήσαμε έντονες διαφορές στο πρότυπο έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με την ωρίμανση και την απόπτωση των κοκκωδών κυττάρων στα ωοθυλάκια που απομονώθηκαν από γυναίκες διαφορετικής ηλικίας, καθώς και από γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες. Στα δείγματα αυτά, μελετήσαμε επίσης την ενεργότητα του μονοπατιού Hippo μέσω προσδιορισμού των επιπέδων mRNA των γονίδιων–στόχων του, και παρατηρήσαμε σημαντικές αλλαγές μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών. Για τη μελέτη της δραστηριότητας του mTOR χρησιμοποιήθηκαν ειδικά αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν ενεργοποιημένους στόχους του μονοπατιού και προσδιορίστηκαν τα επίπεδά τους σε ένα μέρος των δειγμάτων, χωρίς να παρατηρηθούν σημαντικές διαφορές. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν πειράματα για την ανάλυση των εκκρινόμενων πρωτεϊνών και μεταβολιτών που υπάρχουν στο ωοθυλακικό υγρό, και προέκυψαν κάποια πρώιμα αποτελέσματα που αξίζει να διερευνηθούν περαιτέρω.

Picture1234

Pre-insulated multi-layered pipes for heating-cooling systems exhibiting high thermal insulation and dimensional stability
82706
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Παπαγεωργίου
19-09-2019
18-06-2023
39.178,6 €

Τα φαινόμενα εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και η εμφάνιση ακραίων φαινομένων ψύχους κατά τους χειμερινούς μήνες έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη εύρεσης καινοτόμων λύσεων θέρμανσης και ψύξης, ικανών να μεταφέρουν στο μέγιστο την παραγόμενη ενέργεια με τις μικρότερες δυνατές απώλειες και σε χαμηλό κόστος. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν νέα συστήματα, τα οποία αποτελούν ολοκληρωμένες εφαρμογές με αντλίες θερμότητας ή αερίου και ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Ο συνδυασμός αυτών καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, επιτυγχάνοντας τις κατάλληλες και επιθυμητές συνθήκες διαβίωσης. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτών παίζει το δίκτυο σωληνώσεων μεταφοράς θερμού ή ψυχρού νερού. Εξαιτίας των εγγενών προβλημάτων των μεταλλικών σωλήνων, οι σύγχρονες κατασκευές στο σύνολό τους χρησιμοποιούν πλαστικούς σωλήνες είτε από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο είτε από συμπολυμερή προπυλενίου με αιθυλένιο (PP-R). Οι συγκεκριμένοι σωλήνες είναι οι πλέον κατάλληλοι εφόσον παρασκευάζονται σχετικά εύκολα και είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε κτιριακή κατασκευή. Ο χρόνος

ζωής τους εκτιμάται στα 50-70 χρόνια, περιορίζοντας έτσι τις επισκευές κτιρίων και την περιοδική αντικατάστασή τους εξαιτίας βλαβών.

Ωστόσο, οι σωλήνες αυτοί παρουσιάζουν δύο σημαντικά μειονεκτήματα που είναι η μη αποτελεσματική μόνωση και η διαστατική τους σταθερότητα. Για την μόνωση των σωλήνων χρησιμοποιούνται σήμερα εξωτερικοί σωλήνες πολυουρεθάνης ή άλλα μονωτικά τα οποία όμως εξαιτίας της κακής πρόσφυσης αφήνουν κενά και δεν μπορούν να επιφέρουν αποτελεσματική μόνωση. Επιπλέον, όταν οι σωλήνες είναι σε εξωτερικά δίκτυα, τα μονωτικά αυτά υλικά φθείρονται με την πάροδο του χρόνου και απαιτείται η αντικατάστασή τους. Εκτός της ελλιπούς μόνωσης, οι πλαστικοί σωλήνες εμφανίζουν ένα επιπλέον πρόβλημα το οποίο συμβάλει στην εμφάνιση σημαντικών βλαβών των συστημάτων θέρμανσης κατά τη διάρκεια έντονου ψύχους. Εξαιτίας της μεταφοράς θερμού νερού υπό συνεχή εφαρμογή υδροστατικής πίεσης, εμφανίζονται φαινόμενα ερπυσμού, με αποτέλεσμα οι σωλήνες να διαστέλλονται και να αυξάνεται το μήκος τους. Το αντίθετο συμβαίνει όταν μεταφέρεται κρύο νερό για δροσισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ρωγμών και τη ρήξη των σωληνώσεων με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα στο σημείο των συγκολλήσεων, μειώνοντας το χρόνο ζωής τους ή προκαλώντας την καταστροφή του δικτύου.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαστατικής σταθερότητας, εισήχθησαν στην αγορά πολυστρωματικοί σωλήνες PP-R οι οποίοι περιέχουν υαλοΐνες στο ενδιάμεσο στρώμα του σωλήνα. Ωστόσο, η προσθήκη των υαλοϊνών επιφέρει μείωση των μηχανικών ιδιοτήτων των σωλήνων και ειδικότερα της αντοχής στην υδραυλική πίεση, καθώς και στην εξωτερική μηχανική καταπόνηση ιδιαίτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να μειώνεται το προσδόκιμο ζωής αυτών. Επιπρόσθετα, κατά τη θέρμανση-ψύξη των σωλήνων, εξαιτίας της κακής πρόσφυσης των υαλοϊνών με την πολυμερική μήτρα, δημιουργούνται κενά στην διεπιφάνεια με αποτέλεσμα αυτά να αποτελούν ένα σημείο επιπρόσθετης μηχανικής αστοχία των σωλήνων και εμφανίζονται ρωγματώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στόχο του έργου αποτέλεσε η παραγωγή νέων, καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προμονωμένων πολυστρωματικών σωλήνων, με ελαχιστοποιημένες απώλειες ενέργειας και παρατεταμένο χρόνο ζωής, εξαιτίας της υψηλής τους διαστατικής σταθερότητας και της μηχανικής τους αντοχής. Οι σωλήνες αυτοί παρασκευάστηκαν με την τεχνική της συν-εξώθησης τήγματος και θα χρησιμοποιηθούν από την ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. για υδραυλικές εγκαταστάσεις και θα είναι κατάλληλοι για μεταφορά ζεστού νερού για θέρμανση και κρύου για ψύξη. Οι σύγχρονες κατασκευές συστημάτων θέρμανσης-ψύξης χρησιμοποιούν κατά βάση πλαστικούς σωλήνες είτε από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο είτε από

συμπολυμερή προπυλενίου με 4-7% αιθυλένιο (PPR), οι οποίο εμφανίζουν μεγάλο χρόνο ζωής (50-70 χρόνια) και παρασκευάζονται σχετικά εύκολα. Ωστόσο, οι σωλήνες αυτοί εμφανίζουν προβλήματα τα οποία σχετίζονται με έλλειψη αποτελεσματικής μόνωσης απέναντι στις ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας καθώς και με τα φαινόμενα ερπυσμού εξαετίας της συνεχόμενης εφαρμογής υδροστατικής πίεσης καθώς και τις επαναλαμβανόμενης συστολής-διαστολής. Τα φαινόμενα αυτά προκαλούν ανάπτυξη ρωγμών και ρήξη των σωληνώσεων με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα στο σημείο των συγκολλήσεων (χαλάρωση) με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος ζωής τους ή να προκαλούν την καταστροφή του δικτύου. Έτσι, η καινοτομία του συγκεκριμένου έργου έγκειται στην αύξηση της διαστατικής σταθερότητας και βελτίωση της μόνωσης των σωληνώσεων. Αυτό είναι εξαιρετικά επιθυμητό για τις εφαρμογές που προορίζονται. Επιπλέον, οι νέοι σωλήνες θα εμφανίζουν βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες με αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής τους και κατ’ επέκταση του χρόνου ζωής.

Γενικοί στόχοι του έργου:

1. Παρασκευή και μελέτη σύνθετων υλικών τυχαίου πολυπροπυλενίου με ίνες ύαλου (PPR-GF).

2. Παραγωγή τριστρωματικών σωλήνων με υαλοΐνες στο ενδιάμεσο στρώμα (PPR/PPR-GF/PPR).

3. Παρασκευή και μελέτη σύνθετων υλικών PPR-GF με συμβατοποιητή PPR-g-MA.

4. Παραγωγή τριστρωματικών σωλήνων με υαλοΐνες και συμβατοποιητή PPR-g-MA στο ενδιάμεσο στρώμα PPR.

5. Παρασκευή και μελέτη νανοσύνθετων υλικών PPR με νανοπρόσθετα(nanoadditives).

6. Παραγωγή τριστρωματικών σωλήνων με νανοπρόσθετα στο ενδιάμεσο στρώμα (PPR/PPR-nanoadditives/PPR).

7. Ενίσχυση ακουστότητας PVC με χρήση πρόσθετων.

8. Παραγωγή σωλήνων PVC με πρόσθετα.

9. Παραγωγή ενιαίων πολυστρωματικών σωλήνων

Για να μπορέσουν οι εταιρίες να επιβιώσουν και να αντεπεξέλθουν στον σκληρό ανταγωνισμό θα πρέπει να επενδύσουν στην καινοτομία και στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι κατευθύνσεις αυτές φαίνονται κατ’ αρχήν ελκυστικές αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. Για την ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. αυτό εστιάζεται στην παραγωγή καινοτόμων πλαστικών σωλήνων με τη χρήση της νανοτεχνολογίας η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την παραγωγή προϊόντων υψηλής καινοτομίας και προστιθέμενης αξίας. Η παγκόσμια αγορά για τα προϊόντα πλαστικών υπολογίζεται αυτήν την περίοδο σε £19bn το χρόνο, με μια ετήσια αύξηση περίπου 5% (UBS Warburg LLC). Αυτή η τεράστια αγορά αναφέρεται σε έναν σχετικά μεγάλο αριθμό προϊόντων αναφορικά με τους πλαστικούς

σωλήνες και η παραγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων είναι μια περιοχή όπου η νανοτεχνολογία έχει ήδη επιδράσει. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία συν-εξώθησης πλαστικών σωλήνων με βελτιωμένες ιδιότητες, έχει προσελκύσει την προσοχή σε διάφορες εφαρμογές. Συνοπτικά, η εταιρία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε θα αποκτήσει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και οφέλη από την παραγωγή των προτεινόμενων πολυστρωματικών σωλήνων:

α) Επέκταση της ερευνητική της δραστηριότητα συμβάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο στην ολοκληρωμένη και συστηματική απόκτηση γνώσεων, όσον αφορά την παραγωγή σχετικών προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας και ανάπτυξη δεσμών μεταξύ της εταιρίας με το επιστημονικό προσωπικό του πανεπιστημίου.

β) Παραγωγή πρωτότυπων, καινοτομικών και ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως αυτά περιγράφονται στις επιμέρους ενότητες εργασιών. Ας σημειωθεί ότι ανάλογα προϊόντα δεν έχουν αναφερθεί τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία όσο και σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Εμπορική αξιοποίηση των προτεινόμενων προϊόντων.

γ) Βελτίωση της θέσης της εταιρίας στον εσωτερικό και διεθνή ανταγωνισμό από την παραγωγή καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων, όπως είναι οι πολυστρωματικοί σωλήνες.

δ) Διείσδυση σε νέες αγορές αφού αντίστοιχα προϊόντα με τα συγκεκριμένα νανοπρόσθετα παράγονται για πρώτη φορά.

ε) Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων: Διαστατική σταθερότητα του εσωτερικού σωλήνα, αντοχή στην κρούση στις χαμηλές θερμοκρασίες, εξοικονόμηση ενέργειας 50-70%, μηδενική συντήρηση, χαμηλές γραμμικές διαστολές, Υψηλή ποιότητα του εξωτερικού περιβλήματος με UV προστασία, ακαυστότητα σε επίπεδα Β0 και κατασταλτικών καπνού.

ζ) Αύξηση της παραγωγικότητας για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς στα προτεινόμενα προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

η) Απόκτηση και αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τα οποία θα κατοχυρώσουν τα καινοτόμα προϊόντα στην διεθνή αγορά και ανταγωνισμό.

Τα προτεινόμενα προϊόντα στο παρόν έργο αναμένεται να κινήσουν το ενδιαφέρον της αγοράς εξαιτίας της καλύτερης ποιότητας που θα έχουν σε σχέση με τα ήδη παραγόμενα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με παράλληλα οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και της Ελληνική οικονομίας. Κατά συνέπεια, με το προτεινόμενο έργο επέρχονται σημαντικά οφέλη τόσο για την κοινωνία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και την διάθεση προϊόντων υψηλότερης ποιότητας καθώς και την εθνική οικονομία με αύξηση των εξαγωγών.

Με το προτεινόμενο έργο δίνεται η δυνατότητα οι ερευνητικοί φορείς όπως η ομάδα του Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, να διευρύνουν περισσότερο τις γνώσεις τους σε εφαρμογές της νανοτεχνολογίας σε νέα πεδία όπως είναι αυτό της γεωθερμίας χαμηλής ενέργειας με την παραγωγή σωλήνων υψηλών μηχανικών ιδιοτήτων αλλά και ενεργειακής απόδοσης. Ταυτόχρονα δόθηκε τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να συνεχίσουν να απασχολούνται ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο, να αποκτήσουν εμπειρία στην εφαρμοσμένη έρευνα και εμπειρία χρήσης και άλλων πειραματικών διατάξεων με αποτέλεσμα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας.

Picture123

The Oil Lamp in Egypt in the Light of Greek Papyri
82651
Ελένη Χουλιαρά-Ράιου
12-02-2020
09-10-2022
37.035,95€

Το έργο αφορά στη διερεύνηση του πολυεπίπεδου ρόλου του λύχνου, με βάση τα παπυρικά έγγραφα και όστρακα της πτολεμαϊκής, ρωμαϊκής και βυ-ζαντινής Αιγύπτου, καθώς και τις πηγές της ελληνικής και λατινικής Γραμ-ματείας. Ο ρόλος του λύχνου στην καθημερινή και θρησκευτική ζωή των κατοίκων της ελληνορρωμαϊκής και βυζαντινής Αιγύπτου αναδεικνύεται πολύπτυχος και σημαντικός. Με την πτώση του ηλίου και ελλείψει άλλων φωτιστικών συσκευών το λυχνάρι φώτιζε και έδινε συνέχεια στη ζωή των κατοίκων της χώρας του Νείλου κατά τις νυχτερινές ώρες.

Στους στόχους της παρούσας ερευνητικής πρότασης εγγράφεται η λεπτομερής εξέταση του ρόλου του λύχνου στην Αίγυπτο υπό το πρίσμα των ελληνικών παπύρων, καθώς και της αρχαίας Γραμματείας. Με αφετηρία ζητήματα ορολογίας, τα οποία αποκαλύπτουν τις υλικές πλευρές (π. χ. υλική σύσταση, σχήμα κ. ά.) του λύχνου, η εργασία εξετάζει επίσης τις ποικίλες χρήσεις του λύχνου στον καθημερινό βίο των αυτόχθονων και επήλυδων Αιγυπτίων. Παράλληλα το ενδιαφέρον της εστιάζεται στον ιδιαίτερο ρόλο των λύχνων στον θρησκευτικό και τελετουργικό χὠρο, καθώς η παρουσία του μαρτυρείται σε λατρευτικές και ταφικές τελετές. Τέλος η μετάβαση του λύχνου από το παγανιστικό στο χριστιανικό περιβάλλον αναδεικνύει την κυριαρχία του ως πρακτικού και συμβολικού αντικειμένου ανά τους αιώνες.

Με τη μελέτη αυτή επιβεβαιώνεται η πολύτιμη συμβολή των ελληνικών παπυρικών και γραμματειακών πηγών στην ανάδειξη πτυχών της καθημερινής ζωής των κατοίκων της ελληνορρωμαϊκής και βυζαντινής Αιγύπτου. Οι αυθεντικές παπυρικές μαρτυρίες εντυπωσιάζουν τον σύγχρονο μελετητή με τις πλούσιες πληροφορίες τους για τις πολιτιστικές και υλικοτεχνικές πλευρές της παρουσίας του λύχνου στον αρχαίο κόσμο. Η εργασία ενθαρρύνει την εκπόνηση παρόμοιων μελετών με την αξιοποίηση των ελληνικών παπύρων, ανεκτίμητων πηγών έρευνας του αρχαίου κόσμου.

Picture123

«Hiketeia and asylia in ancient Greek mythical and political thought»
82303
ΤΑΤΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
31-05-2018
25-02-2020
37.800 €

Πρόκειται για πρόταση έρευνας για συγγραφή κοινού άρθρου και κοινής ανακοίνωσης με τίτλο «Ἱκετεία και ἀσυλία στην αρχαία ελληνική μυθική και πολιτική σκέψη». Εξετάστηκαν το καθεστώς του ικέτη και η παροχή ασυλίας, ο προβληματικός χαρακτήρα του θεσμού εν τω γίγνεσθαι και η νομική διαδικασία επίλυσής του αναλύοντας επιλεγμένα δραματικά και ρητορικά χωρία.  Στο πλαίσιο ενός διεθνούς προβληματισμού για την επίλυση του θέματος της μετανάστευσης και της υποδοχής και της ένταξης των μεταναστών, η ερευνα ανέδειξε τη μυθολογική και πολιτική αποτύπωση του φαινομένου στην αρχαία Ελλάδα μέσω των θεσμών της ἱκεσίας και της ἀσυλίας και προσέφερε εννοιολογικά εργαλεία για την βελτιστοποίηση των σύγχρονων πολιτικών πρακτικών.

Στόχος μας ήταν, ακολουθώντας την ανθρωπολογική προσέγγιση όσον αφορά στους θεσμούς και στις ηθικές αξίες, και την κειμενοκεντρική, όσον αφορά στη χρήση των όρων, να εξετάσουμε το θέμα της ικεσίας και κατ’ επέκταση του ασύλου αντλώντας στοιχεία από τις επικρατούσες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες του 5ου αι. π.Χ. και του 4ου αι. π.Χ.

Έχοντας πάντα στο νου μας την οπτική των ποιητών και των ρητόρων, η οποία αντικατοπτρίζει, από διαφορετικές οπτικές γωνίες,  την επικαιρότητα του 5ου και του 4ου αιώνα, εντρυφήσαμε στο

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο των θεσμών της κλασικής Αθήνας για να ερμηνεύσουμε τη χρήση της θεματικής που μας ενδιαφέρει.

Οι ακόλουθοι παράγοντες συνέβαλαν στην οργάνωση του υλικού κι το τελικό παραδοτέο:

1. τα «στάδια» της ικεσίας,

2. το λεξιλόγιο και η ορολογία που χρησιμοποιούνται στην εκάστοτε περίπτωση,

3. η ρητορική τέχνη, τα ρητορικά σχήματα, το ρητορικό πλαίσιο εν γένει και η επίκληση συναισθημάτων όπως αυτό του ἐλέους ως μέρους της ανθρώπινης φύσεως,

4. οι περιστάσεις της ικεσίας καθώς και η αποδοχή ή η απόρριψή της,

5. το νομικό πλαίσιο.

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Η συζήτηση σχετικά με τα θέματα ικεσίας - ασυλίας και η σχέση τους με τα σύγχρονα πολιτικά φαινόμενα είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρη. Η μετανάστευση και γενικά η θέση των ξένων, των μεταναστών - προσφύγων, των εξορίστων και γενικά των ατόμων του περιθωρίου είναι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα των σύγχρονων κοινωνιών και η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με το θέμα διαιωνίζει τις σχετικές προκλήσεις τόσο για τους μετανάστες και όσο και για τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν.

Φυσικά τα προβλήματα αυτά δεν απασχολούν μόνο το σύγχρονο κόσμο. Η θεματική τους ανάγεται πριν από χιλιάδες χρόνια στην αρχαία Ελλάδα, όπου παρουσιάζεται πλήθος ικετών, εξορίστων και ξένων, όπως διαφαίνεται από τη λογοτεχνική παραγωγή. Πρόσφυγες – μετανάστες (οι όροι χρησιμοποιούνται για όλους τους ανθρώπους σε κίνηση που επιχειρούν να ολοκληρώσουν τη νομική διαδικασία διεκδίκησης ασύλου) και ικέτες έχουν κοινά χαρακτηριστικά, είναι άνθρωποι  που «έρχονται», που πλησιάζουν ζητώντας προστασία και βοήθεια, που διακατέχονται από ανασφάλεια, ανησυχία και φόβο.

Στο πλαίσιο του ελληνικού και ευρωπαϊκού προβληματισμού για την υποδοχή και ένταξή τους η διάχυση στην επιστημονική κοινότητα του παραδοτέου της παρούσας πρότασης συνεισέφερε αποτελεσματικά εργαλεία παρέχοντας μεθοδολογική και θεωρητική υποστήριξη στους μηχανισμούς για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Συγκεκριμένα, παρουσίασε με αναγωγές στο παρελθόν, πληροφορίες και βασικές έννοιες σχετικές με τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση, και συνέβαλε στις βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης του ζητήματος. Στο πλαίσιο, επομένως, ενός διεθνούς προβληματισμού για την επίλυση του θέματος αναδείχθηκε η αποτύπωση του φαινομένου κατά την αρχαιότητα και η λογοτεχνική αξιοποίησή του από τους τραγικούς ποιητές και τους αττικούς ρήτορες.

Το φυσικό αντικείμενο και τα τελικά παραδοτέα (κοινό άρθρο και κοινή ανακοίνωση) συνέβαλαν στη συνδυαστική θεώρηση του σύνθετου αυτού φαινομένου, ώστε να κατανοηθούν, μέσω των ρητορικών και δραματικών παραδειγμάτων, οι πολλαπλές πτυχές του θέματος αλλά και οι τρόποι με τους οποίους η αρχαία ελληνική πολιτική και μυθική σκέψη προσέφερε ή προσφέρει λύσεις τόσο κατά την ελληνική αρχαιότητα όσο και  κατά τη μεταγενέστερη ή σύγχρονη εποχή.

Picture123

THE MAKING OF THE NEW SOCIALIST MAN: POSITIONS AND CONTRADICTIONS IN THE GREEK AND GREEK-LANGUAGE READING SCHOOL TEXTBOOKS OF THE LEFT (1927-1944)
82618
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
12-02-2020
27-08-2022
45.545,49 €

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου αποτέλεσε η διερεύνηση των παιδαγωγικών, ιδεολογικών, κοινωνικών και πολιτικών αρχών, καθώς και των στερεοτύπων και της γλώσσας των αναγνωστικών τα οποία γράφτηκαν από Έλληνες ή ελληνόφωνους αριστερούς παιδαγωγούς με διακηρυγμένο στόχο τη διαμόρφωση του νέου ανθρώπου της σοσιαλιστικής κοινωνίας, καθώς και η σύγκριση των αναγνωστικών αυτών μεταξύ τους. Οι παραπάνω κατηγορίες διερευνήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του σημείου εστίασης, που το διαφορετικό κοινωνικό και πολιτικό συγκείμενο επιφέρει σε κάθε περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η εφαρμογή των αρχών της πολυτεχνικής εκπαίδευσης (σταθερά της παιδαγωγικής θεωρίας και πρακτικής στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες) στα αναγνωστικά βιβλία και ο συνακόλουθος στόχος της διαμόρφωσης του ανθρώπου της «νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας», όπως αυτός προσαρμόζεται στο εκάστοτε κοινωνικό συγκείμενο και διαπλέκεται με τις κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές και οικονομικές αλλαγές της ΕΣΣΔ και την πολιτική των κομμουνιστικών κομμάτων. Η έρευνα περιλάμβανε: α) τα αναγνωστικά των μεγάλων και συμπαγών ποντιακών κυρίως πληθυσμών, που βρίσκονταν εγκατεστημένοι πριν το 1917 στη νότια Ρωσία και την Ουκρανία. Με την επανάσταση του 1917 οι πληθυσμοί αυτοί υπάγονται στο νέο σοβιετικό καθεστώς και αναπτύσσουν τη δική τους εκπαιδευτική πολιτική και παράλληλα εφαρμόζουν τις δικές τους λύσεις σχετικά με τη γλώσσα και την ορθογραφία. β) Τα «αναγνωστικά του Βουνού», τα οποία αποτελούν τη μοναδική περίπτωση αναγνωστικών βιβλίων που προέκυψαν ως επίσημη εκπαιδευτική πολιτική από το εαμικό μπλοκ εξουσίας, κατά την περίοδο της Κατοχής και αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης προσπάθειας της ΠΕΕΑ για την ανασυγκρότηση της ελληνικής εκπαίδευσης και τον συντονισμό της παιδείας με τους σχεδιασμούς για τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της χώρας. Αφετηριακό στοιχείο όλων αυτών των αναγνωστικών αποτέλεσε το κίνημα της Νέας Αγωγής και ειδικότερα οι εκδοχές του Σχολείου Εργασίας των σοσιαλιστικών χωρών που έμειναν γνωστές ως Σχολείο Παραγωγής ή ως πολυτεχνική εκπαίδευση. Το χρονικό εύρος της έρευνας ήταν από το 1927 έως το 1944, καθώς το 1927 εντοπίζονται τα πρώτα αναγνωστικά των Ελλήνων της ΕΣΣΔ, προϊόν των νέων κατευθύνσεων του καθεστώτος, ενώ το 1944 λαμβάνει χώρα η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πρότασης της ΠΕΕΑ με τη συγγραφή των αναγνωστικών βιβλίων και τη θεσμοποίηση της εκπαίδευσης στα εδάφη που ήλεγχαν οι αντάρτες.

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθούν οι παιδαγωγικές αρχές και το ιδεολογικό περιεχόμενο των αναγνωστικών, τα οποία στοχεύουν στη διαμόρφωση «του νέου ανθρώπου της σοσιαλιστικής κοινωνίας» σε συνάρτηση με το κοινωνικό και πολιτικό τους συγκείμενο, καθώς και να συγκριθούν τα εν λόγω αναγνωστικά μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι της έρευνας ήταν η: α) καταγραφή και ταξινόμηση των κειμένων των αναγνωστικών βιβλίων σε θεματικές ενότητες σύμφωνα με το κύριο περιεχόμενό τους. β) Συγκριτική εξέταση του θεματικού και αξιακού περιεχομένου των αναγνωστικών μεταξύ τους. Διερεύνηση των διαφοροποιήσεων στα εν λόγω αναγνωστικά βιβλία. γ) Διερεύνηση των παιδαγωγικών αρχών οι οποίες χαρακτηρίζουν τα αναγνωστικά. δ) Συγκριτική εξέταση της γλώσσας και της ορθογραφίας τους. ε) Κριτική κατανόηση των κειμένων με βάση το θέμα και τις αξίες που εμπεριέχουν, καθώς και η μεταξύ τους συσχέτιση και συγκριτική εξέταση για τον προσδιορισμό του ιδεολογικού προσανατολισμού των αναγνωστικών και της συναγωγής συμπερασμάτων για τον τύπο του πολίτη, του εργαζόμενου, του ανθρώπου, του μαχητικού οπαδού, που το εκάστοτε εκπαιδευτικό πλαίσιο τείνει να διαμορφώνει. στ) Μελέτη μέσα από τα ανωτέρω της πορείας και των μεταβολών της αριστερής παιδαγωγικής σκέψης σε συνάρτηση με το εκάστοτε πολιτικό-ιστορικό συγκείμενο.

Με την υλοποίηση της Πράξης ενισχύεται η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου

ερευνητικού δυναμικού. Οι ωφελούμενοι είναι οι νέοι επιστήμονες που συμμετείχαν στην υλοποίηση της πράξης διεύρυναν

τον επιστημονικό τους ορίζοντα και βοηθήθηκαν στην μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση

Picture123

DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF HYBRID MULTIFUNCTIONAL HIERARCHICAL COMPOSITE MATERIALS
82304
ΠΑΙΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕ.
17-04-2018
21-01-2020
72.100,00€

Η πραγματοποίηση του ερευνητικού στόχου, θα στηριχθεί σε δύο άξονες, τον άξονα Δομής και τον άξονα Λειτουργικότητας. Ο άξονας δομής αποτελείται από μελέτες οι οποίες θα στοχεύσουν στη βελτίωση ιδιοτήτων που ελέγχουν την απόδοση των καινοτόμων υλικών σε μηχανικά φορτία και περιβαλλοντικές καταπονήσεις. Παραδείγματα στοχευμένων ιδιοτήτων αποτελούν η δυσθραυστότητα, αντοχή σε στατική και δυναμική μηχανική φόρτιση, απορρόφηση υγρασίας, αντοχή σε φθορά τριβής και θερμική σταθερότητα. Οι μελέτες του άξονα δομής χωρίζονται στην υβριδική και την ιεραρχική προσέγγιση. Κατά την υβριδική προσέγγιση, θα διερευνηθεί η επίδραση της συνδυαστικής προσθήκης ενισχυτικών φάσεων, όπως νανο-σωλήνες πολλαπλού τοιχώματος (ΝΣΑ) και άμορφος άνθρακας (ΑΑ), στις ιδιότητες της μητρικής εποξικής φάσης. Αντίστοιχα κατά την ιεραρχική τροποποίηση, θα διερευνηθεί η επίδραση της ανάπτυξης και εναπόθεσης ΝΣΑ σε επιφάνειες ινών άνθρακα, στις ιδιότητες των ινών αλλά και της διεπιφάνειας μεταξύ ίνας και μητρικού υλικού. Ακολούθως, η υβριδικά τροποποιημένη μητρική φάση και οι ιεραρχικά τροποποιημένες ίνες άνθρακα, θα συνδυαστούν για την παρασκευή των τελικών προηγμένων υβριδικών ιεραρχικών ινοπλισμένων σύνθετων υλικών (ΠΥΙΣΥ).

Οι παράλληλες μελέτες του άξονα Λειτουργικότητας μπορούν να χωριστούν σε δύο κατευθύνσεις, μία κατεύθυνση που θα επικεντρωθεί στη βελτίωση ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων καθώς και μία δεύτερη που θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εργαλείων που θα προσδώσουν και εκμεταλλευτούν τις επιπλέον λειτουργικότητες των καινοτόμων υλικών. Ιδιότητες ενδιαφέροντος στην πρώτη κατεύθυνση αποτελούν η ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με εργαλεία ελέγχου δομικής ακεραιότητας (ΕΔΑ) και απόδοσης θερμοηλεκτρικής /αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχα, τα οποία εμπεριέχονται στην δεύτερη κατεύθυνση.

Στόχος της ερευνητικής πρότασης, είναι η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πολυλειτουργικών σύνθετων υλικών με ιεραρχικές ίνες άνθρακα και υβριδικά τροποποιημένες εποξικές μήτρες. Τα καινοτόμα και ευφυή υλικά θα ενισχυθούν σε πολλαπλή κλίμακα (νανο, μικρο, μακρο) με στόχο την αναβάθμιση στοχευμένων ιδιοτήτων, ώστε να βελτιωθεί ο δομικός χαρακτήρας τους, να προστεθούν νέες λειτουργικότητες όπως (i) έλεγχος δομικής ακεραιότητας, (ii) διάγνωση βλάβης, (iii) αποθήκευση / απόδοση ενέργειας, και παράλληλα να αναπτυχθούν εξειδικευμένα εργαλεία μη καταστροφικού χαρακτηρισμού των υλικών. Τα καινοτόμα υλικά θα συνοδεύονται από εκτενή βάση δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει παραμέτρους ελέγχου ιδιοτήτων και δείκτες προειδοποίησης δομικής βλάβης.

Τα καινοτόμα πολυλειτουργικά ΠΥΙΣΥ, ως εξέλιξη των σύγχρονων ινοπλισμένων σύνθετων υλικών μπορούν να βρουν χρήση ως δομικά υλικά σε εφαρμογές αεροναυπηγικού (απάρτια αεροσκαφών), ναυπηγικού (απάρτια ταχύπλοων σκαφών), ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πτερύγια ανεμογεννητριών) ή αρχιτεκτονικού (στατικές δομές κτιρίων) ενδιαφέροντος. Οι αναβαθμισμένες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, μπορούν να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής λειτουργίας ενώ τα εργαλεία ΕΔΑ εκμεταλλευόμενα τις αναβαθμισμένες θερμοηλεκτρικές ιδιότητες μπορούν να μειώσουν το κόστος επιθεώρησης και συντήρησης.