Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

ISO 9001 - 2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως φορέας διαχείρισης της έρευνας διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, για το οποίο έχει επιθεωρηθεί και διαθέτει σχετικά πιστοποιητικά (QMS CERT). Ο τομέας ισχύος του πιστοποιητικού είναι η «Διαχείριση Ερευνητικών, Τεχνολογικών και Συναφών Έργων και Δραστηριοτήτων».

e-max.it: your social media marketing partner