Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η χάραξη της Πολιτικής Ποιότητας και ο καθορισμός των αντικειμενικών Ποιοτικών Στόχων που αφορούν στις δραστηριότητες του Οργανισμού, καθώς και ο υψηλός διοικητικός έλεγχος της εφαρμογής της Πολιτικής και της επίτευξης των στόχων, ανήκει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του Οργανισμού.

Η δημιουργία ενός πόλου έλξης των Φορέων Χρηματοδότησης (Πελατών), καθώς και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που αφορούν στον τομέα της έρευνας και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αποτελούν το βασικό πυρήνα της Πολιτικής Ποιότητας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Πολιτική Ποιότητας πραγματοποιείται με:

  • Τη δέσμευση για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τον Οργανισμό.
  • Την πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών του Οργανισμού.
  • Την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Πελατών (Φορέων Χρηματοδότησης).
  • Τη δημιουργία, ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση ενός πρότυπου μοντέλου διαχείρισης των έργων.
  • Τη δημιουργία εργαλείων αποτελεσματικής, γρήγορης, αξιόπιστης και ευέλικτης επικοινωνίας τόσο με τους φορείς χρηματοδότησης όσο και με τους συνεργάτες (ΕΥ) και το ευρύ κοινό.
  • Την αξιοποίηση όλων των δυνατών πόρων (ανθρωπίνων, οικονομικών, υλικοτεχνικών και τεχνογνωσίας) για την σύνδεση του Ακαδημαϊκού με τον Επαγγελματικό και Εργασιακό χώρο.
  • Τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών στόχων.
  • Την προώθηση της ενεργής συμμετοχής όλων των εργαζομένων τόσο στην εφαρμογή όσο και στη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με απώτερο σκοπό η Ποιότητα να αποτελέσει μέρος της κουλτούρας τους.
  • Την καλλιέργεια κλίματος ενθάρρυνσηςτης καινοτομίας στον ερευνητικό και διοικητικό τομέα.
e-max.it: your social media marketing partner