Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Ενδυνάμωση παιδιών με ΔΕΠΥ μέσω της συλλογής δεδομένων με τη διατήρηση του απορρήτου
09-07-2024
19-07-2024
Συμβολή στη λεπτομερή ανάλυση των απαντήσεων των χρηστών για τη διασφάλιση ποιότητας του έργου (WP4). Συμμετοχή στο τεστάρισμα του συστήματος για τυχόν σφάλματα, Συμβολή στην αξιολόγηση του συστήματο σε real time περιβάλλον (WP5). ...

Ενδυνάμωση παιδιών με ΔΕΠΥ μέσω της συλλογής δεδομένων με τη διατήρηση του απορρήτου
01-07-2024
11-07-2024
Υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της διαδιακασίας ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης, της δοκιμής και της βελτιστοποίησης του συστήματος (WP3). Συμβολή στη διασφάλιση ποιότητας για τη λειτουργικότητα και την απόδοση των λύσεων, ανατροφοδότηση σχολίων για βελτιστοποίηση του συστήματος (WP4). ...

Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα τους
01-07-2024
11-07-2024
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Συλλογή ζωοτεχνικών παραμέτρων των εκτροφών - χημική σύσταση γάλακτος, υγεία του μαστικού αδένα». Συμμετοχή στο ΠΕ2: «Μικροβιακοί δείκτες γάλακτος με τη χρήση VITEK TYPE 2 & τεχνολογίες πρωτεωμικής». Συμμετοχή στο ΠΕ3: «Τυροκόμηση γάλακτος. Πρωτόκολλα μεθοδολογίας». Συμμετοχή στο ΠΕ4: «Καθορισμός διακριτών δεικτών για την ταυτοποίηση & ιχνηλασιμότητα του γάλακτος και του τυροκομικού προϊόντος». Συμμετοχή στο ΠΕ5 «Τελική έκθεση. Διάχυση αποτελεσμάτων». ...

Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα τους
01-07-2024
11-07-2024
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Συλλογή ζωοτεχνικών παραμέτρων των εκτροφών - χημική σύσταση γάλακτος, υγεία του μαστικού αδένα». Συμμετοχή στο ΠΕ2: «Μικροβιακοί δείκτες γάλακτος με τη χρήση VITEK TYPE 2 & τεχνολογίες πρωτεωμικής». Συμμετοχή στο ΠΕ3: «Τυροκόμηση γάλακτος. Πρωτόκολλα μεθοδολογίας». Συμμετοχή στο ΠΕ4: «Καθορισμός διακριτών δεικτών για την ταυτοποίηση & ιχνηλασιμότητα του γάλακτος και του τυροκομικού προϊόντος». Συμμετοχή στο ΠΕ5 «Τελική έκθεση. Διάχυση αποτελεσμάτων». ...

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
26-06-2024
08-07-2024
Προηγμένα υλικά για α) δέσμευση και μετατροπή CO2 σε χημικά προστιθέμενης αξίας, και β) εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια (ΠΕ3). ...

Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Υποέργα 5,6
25-06-2024
05-07-2024
Προετοιμασία Προγράμματος Υποέργου 5 (ΠΕ1) - Εκπόνηση και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τους συνεργαζόμενους φορείς, Ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, Ανάπτυξη έντυπου ή/και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Δημοσιότητα Προγράμματος Υποέργου 5 (ΠΕ2) - Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας Ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας προγράμματος, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Ταυτότητας Προγράμματος, Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων-συναντήσεων συμμετεχόντων. Προετοιμασία Προγράμματος Υποέργου 6 (ΠΕ1) - Εκπό...

Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Υποέργα: 1,2,3,4)
25-06-2024
05-07-2024
Προετοιμασία Προγράμματος Υποέργου 1 (ΠE1) – Επιμέλεια για την εκπόνηση και την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με τους συνεργαζόμενους φορείς. Επιμέλεια Οδηγού Σπουδών. Αρχειοθέτηση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Δημοσιότητα Προγράμματος Υποέργου 1 (ΠΕ2) – Επικοινωνία με τους φοιτητές και τους καθηγητής του προγράμματος, δημιουργία βάσης δεδομένων φοιτητών και καθηγητών. Υποστήριξη Ιστοσελίδας Προγράμματος και Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης. Γραμματειακή υποστήριξη ενημερωτικών...

Ενδυνάμωση παιδιών με ΔΕΠΥ μέσω της συλλογής δεδομένων με τη διατήρηση του απορρήτου
17-06-2024
27-06-2024
Υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της διαδιακασίας ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης, της δοκιμής και της βελτιστοποίησης του συστήματος (WP3). Συμβολή στη διασφάλιση ποιότητας για τη λειτουργικότητα και την απόδοση των λύσεων, ανατροφοδότηση σχολίων για βελτιστοποίηση του συστήματος (WP4). ...

Ενδυνάμωση παιδιών με ΔΕΠΥ μέσω της συλλογής δεδομένων με τη διατήρηση του απορρήτου
17-06-2024
27-06-2024
Συνεργασία με τους stakeholders και partners για την συλλογή και καθορισμο των απαιτήσεων για τη φάση σχεδιασμού του έργου (WP2). Συμβολή στη δημιουργία και τη βελτίωση των μαθησιακών μοντέλων και συστημάτων (WP3). ...

Ενδυνάμωση παιδιών με ΔΕΠΥ μέσω της συλλογής δεδομένων με τη διατήρηση του απορρήτου
17-06-2024
27-06-2024
Συμβολή στη σχεδίαση και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος, συνεισφορά στην λειτουργικότητα και την απόδοση των λύσεων που έχουν αναπτυχθεί (WP4). Συμβολή στην αξιοποίηση των σχολίων για τον επαναπρογραμματισμό και βελτιστοποίηση του συστήματος (WP4). ...

Ενδυνάμωση παιδιών με ΔΕΠΥ μέσω της συλλογής δεδομένων με τη διατήρηση του απορρήτου
17-06-2024
27-06-2024
Συνεργασία με τους stakeholders για τη συνδημιουργία των στοιχείων του UI/UX (WP2). Συμβολή στη δημιουργία μίας πλήρως λειτουργικής εφαρμογής για κινητά σχεδιασμένη να καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων με ΔΕΠΥ (WP3). Συμβολή στην εφαρμογή ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων των χρηστών και τη διασφάλιση του απορρήτου (WP3). ...

ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ LPPR ΩΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ LPA ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΑΞΟΝΩΝ (AXONALPA)
14-06-2024
24-06-2024
WP4 – LPA treatments of cell lines expressing LPPR3 variants....

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
13-06-2024
24-06-2024
Προηγμένα υλικά για α) δέσμευση και μετατροπή CO2 σε χημικά προστιθέμενης αξίας, και β) εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια (ΠΕ3). ...

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
13-06-2024
24-06-2024
Προηγμένα υλικά για τον καθαρισμό νερού (ΠΕ4)....

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
13-06-2024
24-06-2024
Εφαρμογές Προσροφητικών και Φωτοκαταλυτικών Υλικών για την απομάκρυνση επιλεγμένων ρύπων από το νερό (ΠΕ4). ...

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
13-06-2024
24-06-2024
Εφαρμογές προηγμένων Φωτοκαταλυτικών Υλικών και για την απομάκρυνση επιλεγμένων ρύπων από το νερό (ΠΕ4). ...

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
13-06-2024
24-06-2024
Χαρακτηρισμός υλικών για παραγωγή υδρογόνου (ΠΕ1). ...

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΠΟΣΙΜΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ Κ.ΛΠ.) ΤΗΣ Β.Δ ΕΛΛΑΔΟΣ
06-06-2024
17-06-2024
Γραμματειακή – Διοικητική Υποστήριξη....

Πολύ-λειτουργικά κελιά ηλεκτρόλυσης τύπου στερεού οξειδίου για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και την ανακύκλωση του διοξειδίου του άνθρακα
27-05-2024
07-06-2024
Project Management, Dissemination and Communication (WP1). Physiochemical characterization of materials, electrodes and cells (WP3). Development of electrodes and cells by Flame Spray Pyrolysis (WP5). ...

IN-MEMORY SPATIAL ANALYTICS MADE SCALABLE (MESA)
24-05-2024
03-06-2024
Integration of the developed data partitioning and indexing components to a system and performance/scalability tests (WP4)....

Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
08-05-2024
20-05-2024
Πτυχιούχος ΑΕΙ - Ειδικός Πληροφορικής με Γνώσεις Κατασκευής και Διαχείρισης Ιστοσελίδων (ΠΕ1)....

Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
08-05-2024
20-05-2024
Λειτουργική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΤΔ του (ΠΕ1). Επιμέλεια της παραγωγής συγγραμμάτων για ΦμεΑ με προβλήματα όρασης και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού (ΠΕ1). Σύνταξη κειμένων. Σύνταξη και παραγωγή υποστηρικτικών και ενημερωτικών εγχειριδίων και κειμένων για θέματα αναπηρίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΠΕ1). Προετοιμασία και παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και των στατιστικών στοιχείων υλοποίησης του έργου (ΠΕ1). Στήριξη του Επι...

Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
08-05-2024
20-05-2024
Διερμηνεία/Τηλεδιερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα & Μεταγραφή (ομιλίας σε κείμενο) για την υποστήριξη των φοιτητών με κώφωση ή βαρηκοΐα (ΠΕ1), Στήριξη φοιτητών με κώφωση ή βαρηκοΐα κατή την διάρκεια των μαθημάτων, εργαστηρίων και εξετάσεων (ΠΕ1), Κατάρτιση και υποστήριξη προσωπικού (ακαδημαϊκού, διοικητικού) και εθελοντών συμφοιτητών ως προς την υποστήριξη των φοιτητών με κώφωση ή βαρηκοΐα (ΠΕ1). ...

Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
08-05-2024
20-05-2024
Πτυχιούχος ΑΕΙ ειδικότητος Βιβλιοθηκονόμου με γνώσεις εφαρμογών και υποδομών υποστήριξης ατόμων ΑμεΑ σε Βιβλιοθήκη, την δημιουργία προσβάσιμων τεκμηρίων και την ένταξη τους στην υπηρεσία AmeLib του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΠΕ1)....

Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
08-05-2024
20-05-2024
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ΑμΕΑ και ΕΕΑ (ΠΕ1)....

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24-04-2024
09-05-2024
Στοχευμένες επιμορφώσεις και κύκλοι βιωματικής μάθησης αξιοποιώντας τις ΤΠΕ. Πραγματοποίηση στοχευμένων ενημερώσεων/επιμορφώσεων και κύκλοι βιωματικής μάθησης για Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έμφαση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Αποδέκτες των ενημερωτικών και επιμορφωτικών παρεμβάσεων θα είναι μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν έως 10 ενημερωτικές και επιμορφωτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του...

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24-04-2024
09-05-2024
Βιντεοσκόπηση διαλέξεων & διδασκαλιών, επεξεργασία βίντεο και γραφιστική επιμέλεια, ανάρτηση πολυμεσικού περιεχομένου στο αποθετήριο του ΚΕΔΙΜΑ (ΠE1.4)....

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24-04-2024
09-05-2024
Ανάλυση και ανατροφοδότηση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών (ΠE1.4)....

Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για την εξ' αποστάσεως παρακολούθηση άγριας ορνιθοπανίδας για την πρόληψη εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών με χρήση drone και άλλων συσκευών
23-04-2024
03-05-2024
Συνεισφορά στην αξιολόγηση του ολοκληρωμένου έξυπνου συστήματος όρασης, πραγματοποίηση δοκιμών και συνεισφορά σε απαραίτητες προγραμματιστικές βελτιώσεις (ΠΕ5)....

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
22-04-2024
02-05-2024
Συνεισφορά στην υλοποίηση της συλλογής και αποθήκευση των δεδομένων όπως καταγράφονται από τους αισθητήρες, τα διάφορα όργανα με έμφαση στα γεωαναφερόμενα δεδομένα (ΕΕ4). Απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος, συνεισφορά στην συνολική δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος (ΕΕ5). ...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΦΥΙΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (KIC-LAB)
22-04-2024
02-05-2024
Συνεργασία για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων (ερευνητικών και αναπτυξιακών) στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προσκλήσεων....

Κλιμάκωση της εμπορευματοποίησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης
22-04-2024
02-05-2024
Οργάνωση της πληροφοριακής υποδομής. Συμβολή στη συλλογή καλών πρακτικών και κανονισμών σχετικά με την εμπορευματοποίηση της Ε&Α, συμβολή στη δημιουργία του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, της μεθοδολογίας για την υλοποίησηση των μαθημάτων καθως και τον ποιοτικό έλεγχο του τελικού αποτελέσματος (ΠΕ2). Συμβολή στην επικοινωνία και διάχυση των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου στο στοχευμένο και ευρύτερο κοινό με την αξιοποίηση πληροφοριακών καναλιών επικοινωνίας του έργου (ΠΕ5). ...

Κλιμάκωση της εμπορευματοποίησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης
22-04-2024
02-05-2024
Συνεισφορά στην σχεδίαση και ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρας εκπαίδευσης. Αναζήτηση, αξιολόγηση και συλλογή καλών πρακτικών και κανονισμών σχετικά με την εμπορευματοποίηση της Ε&Α, συμβολή στη δημιουργία του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών και στον καθορισμο της μεθοδολογίας υλοποίησής του (ΠΕ2). Συμβολή στην επιλογή, σχεδιασμό και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και το σχεδιασμό διαδικασιών ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των συμμετεχόντων και τελικών χρηστών υποστηρίζοντ...

Πολύ-λειτουργικά κελιά ηλεκτρόλυσης τύπου στερεού οξειδίου για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και την ανακύκλωση του διοξειδίου του άνθρακα
22-04-2024
02-05-2024
Project Management, Dissemination and Communication (WP1). Physiochemical characterization of materials, electrodes and cells (WP3). Development of electrodes and cells by Flame Spray Pyrolysis (WP5). ...

Πολύ-λειτουργικά κελιά ηλεκτρόλυσης τύπου στερεού οξειδίου για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και την ανακύκλωση του διοξειδίου του άνθρακα
22-04-2024
02-05-2024
Project Management, Dissemination and Communication (WP1). Physiochemical characterization of materials, electrodes and cells (WP3). Development of electrodes and cells by Flame Spray Pyrolysis (WP5). ...

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
08-04-2024
18-04-2024
Έρευνα στην ελαστικότητα μνήμης για εφαρμογές σε περιέκτες λογισμικού (WP3/WP4).  ...

Ψηφιακές εφαρμογές για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της αφήγησης σε πολύγλωσσες τάξεις ελληνικών δημοτικών σχολείων
29-03-2024
08-04-2024
Συλλογή Γλωσσικών Δεδομένων (ΠΕ1). ...

Επιτυγχάνοντας την αειφορία της κτηνοτροφίας στα ψηλά βουνά υπό την κλιματική αλλαγή (LIVEMOUNT)
29-03-2024
08-04-2024
Sampling design, Methodological report: Γεωχωρική βάση δεδομένων έντασης βόσκησης μέσω συνεντεύξεων. Συγγραφή μεθοδολογικής αναφοράς (WP2). Sustainable livestock farming report: Συγγραφή αναφοράς αειφορικής κτηνοτροφίας (WP5). ...

Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
27-03-2024
08-04-2024
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ΑμΕΑ και ΕΕΑ (ΠΕ1)....

Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
27-03-2024
08-04-2024
Πτυχιούχος ΑΕΙ - Ειδικός Πληροφορικής με Γνώσεις κατασκευής και Διαχείρισης Ιστοσελίδων (ΠΕ1)....

Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
27-03-2024
08-04-2024
Λειτουργική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΤΔ του έργου. Επιμέλεια της παραγωγής συγγραμμάτων για ΦμεΑ με προβλήματα όρασης και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού. Σύνταξη κειμένων. Σύνταξη και παραγωγή υποστηρικτικών και ενημερωτικών εγχειριδίων και κειμένων για θέματα αναπηρίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών. Προετοιμασία και παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και των στατιστικών στοιχείων υλοποίησης του έργου. Στήριξη του Επιστημονικώς Υπεύθυν...

Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
27-03-2024
08-04-2024
Πτυχιούχος ΑΕΙ ειδικότητος Βιβλιοθηκονόμου με γνώσεις εφαρμογών και υποδομών υποστήριξης ατόμων ΑμεΑ σε Βιβλιοθήκη, την δημιουργία προσβάσιμων τεκμηρίων και την ένταξη τους στην υπηρεσία AmeLib του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΠΕ1)....

Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα τους
24-03-2024
04-04-2024
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Συλλογή ζωοτεχνικών παραμέτρων των εκτροφών - χημική σύσταση γάλακτος, υγεία του μαστικού αδένα». Συμμετοχή στο ΠΕ2: «Μικροβιακοί δείκτες γάλακτος με τη χρήση VITEK TYPE 2 & τεχνολογίες πρωτεωμικής». Συμμετοχή στο ΠΕ3: «Τυροκόμηση γάλακτος. Πρωτόκολλα μεθοδολογίας». Συμμετοχή στο ΠΕ4: «Καθορισμός διακριτών δεικτών για την ταυτοποίηση & ιχνηλασιμότητα του γάλακτος και του τυροκομικού προϊόντος». Συμμετοχή στο ΠΕ5 «Τελική έκθεση. Διάχυση αποτελεσμάτων». ...

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΤΣΙΠ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ - MultiLab
14-03-2024
26-03-2024
Σύνθεση και χαρακτηρισμός σύνθετων νανοϋλικών για την ανάπτυξη εκτυπωμένων αισθητήρων ηλεκτροπαραγόμενης χημειοφωταύγειας (ΠΕ 3,5).  ...

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΤΣΙΠ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ - MultiLab
14-03-2024
26-03-2024
Μελέτη και σχεδιασμός ολοκληρωμένων φωτονικών κυκλωμάτων και συστημάτων βιολογικών αισθητήρων (ΠΕ 2,4).  ...

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΖΥΓΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΦΟΥΛΕΡΕΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΕΚΙΑΣ ΖΩΗΣ ΕΞΙΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
14-03-2024
26-03-2024
New conjugated polymers and NFAs/polymeric NFAs suitable for indoor OPVs (WP1). Materials Characterization (WP2). Device characterization and photodegradation stability of lab-scale devices and larger modules (WP3). Project Management (WP4). ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
13-03-2024
15-04-2024
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων....

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13-03-2024
15-04-2024
Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου από υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο των προγραμμάτων α’ και β’ κύκλου σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

Το ύφος παρακίνησης του εκπαιδευτικού: Αξιολόγηση αιχμής για τη σύνδεσή του με την συμμετοχή των μαθητών
08-03-2024
19-03-2024
Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και υποβολή απαραίτητων εγγράφων για μισθούς, αγορά εξοπλισμού, προκηρύξεις θέσεων εργασίας και έξοδα μετακίνησης και διάδοσης (WP1). Παρακολούθηση εργαστηρίων εκπαίδευσης στην παρατήρηση σχολικής τάξης και τη συλλογή πολυτροπικών δεδομένων, επικοινωνία με σχολεία, προγραμματισμός συλλογής δεδομένων, βιντεοσκόπηση και παρατήρηση μαθημάτων (WP2). Προετοιμασία των φύλλων αξιολόγησης των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, κωδικοποίηση των βιντεοεγγραφών, οργάνωση δεδ...

Το ύφος παρακίνησης του εκπαιδευτικού: Αξιολόγηση αιχμής για τη σύνδεσή του με την συμμετοχή των μαθητών
08-03-2024
19-03-2024
Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και υποβολή απαραίτητων εγγράφων για μισθούς, αγορά εξοπλισμού, προκηρύξεις θέσεων εργασίας και έξοδα μετακίνησης και διάδοσης (WP1). Παρακολούθηση εργαστηρίων εκπαίδευσης στην παρατήρηση σχολικής τάξης και τη συλλογή πολυτροπικών δεδομένων, επικοινωνία με σχολεία, προγραμματισμός συλλογής δεδομένων, βιντεοσκόπηση και παρατήρηση μαθημάτων (WP2). Προετοιμασία των φύλλων αξιολόγησης των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, κωδικοποίηση των βιντεοεγγραφών, οργάνωση δεδ...