Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Οδηγίες Εφαρμογής Διαχειριστικού Πλαισίου Έργων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ

Εδώ μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.  (Έκδοση 2η - Δεκέμβριος 2021).

Κατεβάστε ολόκληρο το αρχείο ( μορφή .pdf )

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχετικές αποφάσεις, οδηγίες εργασίας και έντυπα:

 

Αποφάσεις, Οδηγίες και Έντυπα
....
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-2019 - Χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων document image 30x30
 
  
Σύναψη Συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης προγραμμάτων του ΕΛΚΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 12271/2019 Συμβάσεις με Ιδιωτικούς Φορείς - Ενημέρωση Μελών ΔΕΠ document image 30x30
2 Ατ.14-Αίτηση Υπογραφής Σύμβασης με Φορέα Χρηματοδότησης document image 30x30
3 Υπόδειγμα Σύμβασης Χορηγίας για Συνέδρια document image 30x30
4 Υπόδειγμα Σύμβασης Χορηγίας - Συνέδρια - STAND document image 30x30
5 Υπόδειγμα Σύμβασης Χορηγίας για Συνέδρια - Αγγλικά document image 30x30
6 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου document image 30x30
7 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου - Αγγλικά document image 30x30
8 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Νομικό Πρόσωπο document image 30x30
9 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Νομικό Πρόσωπο - Εξοπλισμός document image 30x30
10 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Φυσικό Πρόσωπο document image 30x30
11 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Αγγλικά - Νομικό Πρόσωπο document image 30x30
12 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Αγγλικά - Φυσικό Πρόσωπο document image 30x30
 
   Έναρξη Έργου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδ2.12-Παραλαβή εντύπων για έναρξη έργου document image 30x30
   Προϋπολογισμός Έργων και Συνολικός Προϋπολογισμός ΕΛΚΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 17048/2017: Διαδικασία Κατάρτισης του Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. Προϋπολογισμοί Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Ενέργειες προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο.
document image 30x30
2
Έγγραφο με αρ. πρωτ. 20170/2017: Υπενθύμιση Υποχρέωσης Κατάρτισης Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργων.
document image 30x30
3 Διάγραμμα ροής της διαδικασίας Σύνταξης του Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. document image 30x30
4 Οδ2.12α Προϋπολοσμός Έργου. document image 30x30
5 Οδ2.27  Διαχείριση Αδιάθετων Ταμειακών Υπολοίπων Έργων. document image 30x30
 
  Αναλήψεις Υποχρεώσεων - Απευθείας Αναθέσεις ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
 1
1_2018_23564 Διαδικασία Ανάληψης Υποχρέωσης document image 30x30
 2
Οδ2.12β Ανάληψη Υποχρέωσης document image 30x30
 3 Οδ1.5 Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση document image 30x30
 
  Διαδικασία Επιλογής Απασχολούμενων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
 1 Οδ2.20-Επιλογή Απασχολούμενων Έργων document image 30x30
 2
Διάγραμμα ροής της διαδικασίας απασχόλησης προσωπικού document image 30x30
 3
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου (Έκδοση 7) document image 30x30
 4
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανταποδοτικής Υποτροφίας (Έκδοση 4) document image 30x30
 5
Υπόδειγμα Πρακτικού Αξιολόγησης (Έκδοση 2) document image 30x30
 6
Υπόδειγμα Εγγράφου Διαβίβασης Πρακτικού Αξιολόγησης document image 30x30
 
  
Πλαίσιο Χρονοχρέωσης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 10861/2013: Δαπάνες Προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ. Παραγωγικές Ώρες, Όρια Απασχόλησης και Φύλλα Χρονοχρέωσης. document image 30x30
2 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 20090/2013: Ηλεκτρονική Καταγραφή Ωρών και Ηλεκτρονικές Εντολές Πληρωμής. document image 30x30
3 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 23575/2013: Ηλεκτρονική Καταχώρηση Ατομικών Ωρών Συμβάσεων και Λοιπών Δραστηριοτήτων. document image 30x30
4 Έκθεση: Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Καταγραφής Ωρών Εργασίας και Ηλεκτρονικών Εντολών Πληρωμής Απασχολούμενων Στα Έργα Του ΕΛΚΕ document image 30x30
5 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 3270/2016: Ανώτατο Όριο Αποδοχών document image 30x30
6 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 48457/2019: Μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και όρια απασχόλησης σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. document image 30x30
7 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 3309/2021: Μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και όρια απασχόλησης σε προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. για το έτος 2021 document image 30x30
8 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3309/21-01-2021 απόφασής, σε ότι αφορά όρια απασχόλησης του λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. για το έτος 2021 document image 30x30
9 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 4950/2024: Επικαιροποίηση των προηγούμενων Αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών σχετικών με τον Υπολογισμό των Παραγωγικών Ωρών των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού και των Ορίων Απασχόλησης προσωπικού σε έργα που απαιτούν Timesheets - Έτος αναφοράς 2024 και μετά. document image 30x30
 
  
Διαδικασία Διαχείρισης Συμβάσεων και Απόδοσης Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 6864/2017 - Διαδικασία Διαχείρισης Συμβάσεων και Απόδοσης Ασφαλιστικών Εισφορών Δικαιούχων που Υπάγονται στη Διάταξη της παρ. 9 του Άρθρου 39 του Ν.4387/2016 document image 30x30
2 Ανάλυση κρατήσεων απασχολούμενων OAEE χωρίς ασφαλιστικές εισφορές document image 30x30
3 Ανάλυση ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΠΡΩΗΝ OAEE document image 30x30
4 Ανάλυση ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΠΡΩΗΝ ΤΣAY document image 30x30
5 Ανάλυση ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΙΔΑΧ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ document image 30x30
6 Υπεύθυνη Δήλωση Υπαγωγής απασχολούμενου στη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 document image 30x30
7 Αίτηση τροποποίησης σύμβασης λόγω υπαγωγής απασχολούμενου στη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 document image 30x30
 
  
Προμήθειες Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδ1.5 Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση document image 30x30
2 Υπόδειγμα Πίνακα Προσφοράς document image 30x30
3 Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών document image 30x30
4 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
document image 30x30
 
  
Μετακινήσεις ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 44965/2021 - Ημερήσια και Χιλιομετρική Αποζημίωση Ελεύθερων Επαγγελματιών
document image 30x30
2 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 4293/2016 - Απόφαση ΕΕ ΕΛΚΕ ΠΙ για Δαπάνες Μετακινήσεων document image 30x30
3 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 22117/2018 - Χιλιομετρική Αποζημίωση Ευρωπαϊκών Έργων document image 30x30
4 Οδ2.26-Μετακινήσεις μελών ομάδας έργου document image 30x30
5 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 31102/2023 - Δαπάνες Μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. - Κατηγορία Α' document image 30x30
6 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 676/2024 - Δαπάνες Μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. - Κατηγορία Β'
document image 30x30
 
  
Ακαδημαϊκός Λογαριασμός για Συνεργάτες Προγραμμάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδ4_1 - Οδηγία Απόκτησης Ακαδημαϊκού Λογαριασμού
document image 30x30
2 Οδηγίες Gsuite (Ενεργοποίηση e-mail) document image 30x30
3 Office 365 και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Teams document image 30x30
4 Αρ. Πρ. 33861/2019 Ακαδημαϊκός Λογαριασμός document image 30x30
 
  
Οδηγίες Διαχείρισης HORIZON 2020 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants
document image 30x30
 
  
Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας document image 30x30
2 Σχέδιο Σύμβασης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας document image 30x30
 
  
Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών document image 30x30
 
  
Ηλεκτρονικές Πληρωμές μέσω e-POS ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδηγία Οδ1.7 Διαδικασία Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-POS document image 30x30
 
  Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων  
 1  Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων document image 30x30
 
  Διαχείριση Προκαταβολών-Προπληρωμών  
 1  Οδηγία Οδ2.17 Διαχείριση Προκαταβολών Προπληρωμών document image 30x30
 2  Αρ. Πρ. 34413/2021 Διαδικασία Χορήγησης και Απόδοσης Προκαταβολών - Προπληρωμών document image 30x30
 
  Κανονισμός Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου  
 1  Κανονισμός Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4957/2022 document image 30x30
 
  Πλαίσιο Αποσβέσεων
 
 1  Απόφαση Επιτροπής Ερευνών σχετικά με το Πλαίσιο Αποσβέσεων
document image 30x30
e-max.it: your social media marketing partner