Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Διαχείριση Ποιότητας

Η Επιτροπή Ερευνών ως φορέας διαχείρισης της χρηματοδοτούμενης έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια και Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, για το οποίο έχει επιθεωρηθεί και διαθέτει τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου (QMS CERT). Ο τομέας ισχύος του πιστοποιητικού είναι η «Διαχείριση Ερευνητικών, Τεχνολογικών και Συναφών Έργων και Δραστηριοτήτων».

Στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Συνεργάτες και τους Φορείς Χρηματοδότησης:

 

e-max.it: your social media marketing partner