Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Κώδικας Δεοντολογίας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

AΡΘΡΟ 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και τις δραστηριότητες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, προγραμμάτων κατάρτισης ή άλλων επιστημονικών εφαρμογών, που διεξάγονται στο Π.Ι. υπό την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του, με ή χωρίς χρηματοδότηση.

AΡΘΡΟ 2

Έκταση και όριο ερευνητικής δραστηριότητας

1. Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, ατομική και συλλογική, προάγει την επιστημονική γνώση, την εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλει στην εφαρμογή επιστημονικών δεδομένων.

2. Το προσωπικό του Π.Ι. οφείλει να απέχει από τη διεξαγωγή ερευνών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στην κοινωνία ή και στο οικοσύστημα βλάβη ή κίνδυνο βλάβης. Επίσης οφείλει να απέχει από έρευνες που θα μπορούσαν να θίξουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την αξία ή την αξιοπρέπεια του ατόμου και τα δικαιώματα των πολιτών, καθώς και να προκαλέσουν ή να υποθάλψουν φυλετικές ή κοινωνικές διακρίσεις. Την ίδια υποχρέωση αποχής έχει και εφόσον γνωρίζει ως βέβαια ή πολύ πιθανή την επιβλαβή ή επικίνδυνη χρήση των ερευνητικών πορισμάτων από τρίτους.

3. Όταν η έρευνα διεξάγεται από ομάδες, η ευθύνη της συλλογικής λειτουργίας και της τήρησης της σχετικής δεοντολογίας, μεταξύ των μελών, ανήκει στον υπεύθυνο της ομάδας. Ο σεβασμός της ατομικής συμβολής του κάθε ερευνητή και η τήρηση των βασικών κανόνων διαφάνειας και ενημέρωσης είναι υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων. Για έργα που διακινούνται μέσω της επιτροπής ερευνών ισχύουν και οι ειδικοί κανόνες αυτής της επιτροπής.

AΡΘΡΟ 3

Τήρηση κανόνων επιστημονικής και επαγγελματικής δεοντολογίας

Οι ερευνητές\τριες του Π.Ι. οφείλουν να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τους διεθνείς κανόνες που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή από αποφάσεις διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η χώρα μας, καθώς και αναγνωρισμένους στις επιστημονικές περιοχές επαγγελματικούς ή δεοντολογικούς κανόνες, και επιπλέον στους ειδικούς κανόνες που ορίζονται στις οικείες θέσεις (παραρτήματα) του παρόντος.

 

AΡΘΡΟ 4

Τήρηση κανόνων ασφάλειας

1. Οι ερευνητές\τριες του Π.Ι. οφείλουν να εφαρμόζουν όλους τους αναγνωρισμένους στο οικείο επιστημονικό πεδίο κανόνες ασφαλείας, καθώς και όσους ορίζονται ειδικότερα στις οικείες θέσεις του παρόντος (κανόνες για προστασία ανθρώπων, φύσης, ζώων, περιβάλλοντος, ειδικότερα για προστασία από ραδιενεργές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες κ.λ.π.)

2. Οι ερευνητές\τριες του Π.Ι. που διευθύνουν ερευνητικά προγράμματα οφείλουν να ενημερώνουν  τους συμμετέχοντες σε αυτά (γεγονός το οποίο πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι διάβασαν και κατανόησαν τον Κ.Δ.Ε., αναλαμβάνουν δε την υποχρέωση να συμμορφώνονται και να τηρούν τους προβλεπόμενους σε αυτόν όρους και διατάξεις) και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και επιβαλλόμενα επιστημονικά μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στα προγράμματα από ατυχήματα ή παρενέργειες που μπορούν να προκύψουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες της έρευνας.

 

AΡΘΡΟ 5

Σεβασμός δικαιωμάτων τρίτων

1. Οι ερευνητές\τριες του Π.Ι. κατά τη διεξαγωγή των ερευνών οφείλουν να δείχνουν τον προσήκοντα σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στα ατομικά δικαιώματα τρίτων προσώπων τα οποία εμπλέκονται στην ερευνητική δραστηριότητα. Ιδίως οφείλουν σεβασμό στην ιδιωτική και την οικογενειακή τους ζωή, και απόλυτη τήρηση εχεμύθειας. Αποφεύγουν κάθε δυσμενή διάκριση πολιτών που μπορεί να οφείλεται στην εθνότητα, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τη γλώσσα, το φύλο, τη θρησκεία, την ιδιωτική ζωή, τη σωματική ικανότητα ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

2. Οι ερευνητές\τριες του Π.Ι. οφείλουν να ενημερώνουν συνοπτικά αλλά με ειλικρίνεια και επάρκεια τους πολίτες που πρόκειται να λάβουν μέρος στις έρευνές τους για τους στόχους τους.

3. Γενικά οι ερευνητές\τριες του Π.Ι. αποδέχονται ότι η επιστημονική ευθύνη και η κοινωνική ευθύνη απέναντι στους συνανθρώπους συνδέονται αναπόσπαστα.

 

AΡΘΡΟ 6

Σεβασμός πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Οι ερευνητές\τριες κατά τη διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και να μη θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

2. Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει επίσημα ή ανεπίσημα γνώση της προόδου ή του προϊόντος των ερευνών οφείλει να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και αποφυγή ενεργειών για εκμετάλλευση της γνώσης ή του προϊόντος της έρευνας προς ίδιον όφελος.

3. Οι επιστήμονες του Π.Ι., αποκτούν πνευματική ιδιοκτησία, επί του αντικειμένου της έρευνας που διεξάγουν και των προϊόντων της σύμφωνα με το βαθμό συμβολής τους.

 Η ιδιοκτησία αυτή αφορά και προγράμματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας (λογισμικό) καθώς και το προπαρασκευαστικό υλικό. Είναι δυνατόν όμως στην υπογραφόμενη σύμβαση μεταξύ των ερευνητών\τριών του Π.Ι. και των εντολέων ή χρηματοδοτών της έρευνας να ορίζεται διαφορετικά.

4. Η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ερευνητικού έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού με αυτό (ηθικό δικαίωμα), όπως τα δικαιώματα αυτά αναλύονται στα άρθρα 3 και 4 του Ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»

5. Η πνευματική ιδιοκτησία που αναγνωρίζεται από τον παρόντα κώδικα είναι ανεξάρτητη από το γεγονός ότι αυτή προστατεύεται και από άλλες διατάξεις.

 

AΡΘΡΟ 7

Έγγραφη δήλωση

Οι ερευνητές\τριες κατά την υποβολή προτάσεων ή αιτήσεων ή συμβάσεων για εκπόνηση έρευνας δηλώνουν εγγράφως προς την Επιτροπή Ερευνών ότι έλαβαν γνώση του παρόντος κώδικα, αναλαμβάνουν δε την υποχ΄ρεωση συμμόρφωσης και τήρησης των προβλεπομένων σε αυτόν όρων και διατάξεων.

 

AΡΘΡΟ 8

Χρήση εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου

1. Για τη διεξαγωγή της εξωτερικά χρηματοδοτούμενης έρευνας (μπορεί να) γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Π.Ι., καθώς και η αξιοποίηση και άλλων κατηγοριών προσωπικού. Σε τέτοια περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύονται ουσιωδώς οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες και λειτουργίες και απαιτείται άδεια του οικείου οργάνου. Με την ίδια προϋπόθεση μπορεί να ζητηθεί και η συμμετοχή και άλλων κατηγοριών προσωπικού του Π.Ι. Η χρήση των εγκαταστάσεων και της ερευνητικής υποδομής του Π.Ι. γίνεται για σκοπούς του άρθρου 1. Για σκοπούς που δεν υπάγονται στο άρθρο 1 του παρόντος, γίνεται μόνον μετά από συγκατάθεση του οικείου οργάνου.

2. Προβλήματα κατά την εκτέλεση των ερευνητικών έργων μεταξύ των εμπλεκομένων επιλύονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Η χρήση των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού του Π.Ι. ή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους άλλων εργαζομένων μελών του, συνεπάγεται τη διαχείριση της έρευνας (εφ’ όσον χρηματοδοτείται εκτός τακτικού προϋπολογισμoύ του Π.Ι.) από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι.

           

AΡΘΡΟ 9

Προβολή των ερευνών

1. Πινακίδες, ανακοινώσεις και γενικά μέσα προβολής των προγραμμάτων διαμορφώνονται και χρησιμοποιούνται με τρόπο που να εξυπηρετεί την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας ή των πολιτών και όχι την επαγγελματική προβολή στην έρευνα κατά αθέμιτο τρόπο. Η μνεία ενδεχόμενων χορηγών σε δραστηριότητες ή έντυπα των ερευνητικών ομάδων πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μη δημιουργεί σύγχυση ως προς τον φορέα της έρευνας, να μη παρέχει την αίσθηση διαφήμισης συγκεκριμένου προϊόντος, ούτε να προκαλεί την εντύπωση της μόνιμης σύνδεσης του χορηγού με το Πανεπιστήμιο.

2. Πινακίδες και γενικά έντυπα προβολής των προγραμμάτων οφείλουν να αναφέρουν όλους τους συντελεστές της έρευνας.

3. Επίκληση τίτλου διοικητικής θέσης που κατέχει μέλος ΔΕΠ σε συλλογικό όργανο, για την επιδίωξη εξωτερικής χρηματοδότησης, που αφορά την ακαδημαϊκή μονάδα, γίνεται με την συγκατάθεση του συλλογικού οργάνου.

 

AΡΘΡΟ 10

Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας ορίζεται από την Σύγκλητο, μετά από εισήγηση της ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και επιλαμβάνεται θεμάτων για την τήρηση των κανόνων του παρόντος και διαβιβάζει τη γνώμη της στα αρμόδια όργανα, σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων.

 

e-max.it: your social media marketing partner