Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώσεις
Επ. Ερευνών

Προσκλήσεις Προτάσεων

Προσκλήσεις
Ερευνητών

Αποτελέσματα Ερευνητών

Προκηρύξεις
Προμηθειών

Διαβουλεύσεις

Γενικά Νέα

e-max.it: your social media marketing partner

Νέα

Ανακοινώσεις Επ. Ερευνών
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 438/13-09-2023, έχοντας υπόψη: την με αρ. πρωτ. 30826/15-06-2023 Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ...
:Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε θα παραμείνει ανοικτό έως και την Πέμπτη 03/08/2023 . Η κατάθεση των εντολών μπορεί να γίνεται : α) Ηλεκτρονικά μέσω email όπου θα συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά σκαναρισμένα και ενυπόγραφα.
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών συντήρησης στους κεντρικούς υποσταθμούς ρεύματος των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ την Τρίτη, 18η Ιουλίου 2023. Οι χρονικές διακοπές θα είναι ως εξής: Από τις 07:30 έως τις 09:00 το...
Προσκλήσεις Προτάσεων
Έναρξη Υποβολών:03/10/2023 Λήξη Υποβολών:02/11/2023 Προϋπολογισμός:55,080,000.00 € Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων...
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου...
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ η Συμπληρωματική Ανακοίνωση του προγράμματος Erasmus+ για όλους τους τομείς και ειδικότερα για τον τομέα της...
Προσκλήσεις Ερευνητών
Συνεισφορά στην βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού και στην προετοιμασία του handbook με καλές πρακτικές και τα βασικά συμπεράσματα (ΠΕ5). ...
Σύνθεση μορίων που θα παρέχουν στόχευση για το γλοιοβλάστωμα (ανάλογα τετροφωσμίνης). Σύνθεση αναλόγων γνωστών κυτταροτοξικών παραγόντων. Συναρμολόγηση του τελικού θεραπογνωστικού. Μελέτη των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων του τελικού θεραπογνωστικού μορίου σε ανθρώπινο πλάσμα αίματος (ΕΕ4). ...
Συνεισφορά στην ολοκλήρωση της τελικής έκδοσης του εκπαιδευτικού υλικού και στην προετοιμασία του handbook με καλές πρακτικές και τα βασικά συμπεράσματα (ΠΕ5). ...
Αποτελέσματα Ερευνητών
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 440/27-09-2023, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 44100/07-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 439/20-09-2023, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 42285/31-08-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 439/20-09-2023, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 42236/31-08-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...
Προκηρύξεις Προμηθειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2α & 2γ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση...
Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει Ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 31440/20-06 -20 23 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 28468/01-06-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω...
Διαβουλεύσεις
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Γενικά Νέα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του έργου RM Roadmap, δίνει την ευκαιρία σε όλα τα μέλη της ευρύτερης ερευνητικής κοινότητας στην Ευρώπη να εκφράσουν την άποψή τους και να συν-διαμορφώσουν το...
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) φιλοξενεί την εναρκτήρια ημερίδα των επτά νέων Ελληνικών Εδρών του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA Chairs), οι οποίες συντονίζονται από Ελληνικά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια...
In the framework of the Future Networks Academy (FNA) project, co-funded by the Erasmus+ programme grant, Mines Nancy (TechL@b, Université de Lorraine) is currently working on the 1st milestone for Future...