Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώσεις
Επ. Ερευνών

Προσκλήσεις Προτάσεων

Προσκλήσεις
Ερευνητών

Αποτελέσματα Ερευνητών

Προκηρύξεις
Προμηθειών

Διαβουλεύσεις

Γενικά Νέα

e-max.it: your social media marketing partner

Νέα

Ανακοινώσεις Επ. Ερευνών
:episinapsi_pollaplwn_article_anakoinwseis_ee::1::/episinapsi_pollaplwn_article_anakoinwseis_ee::::episinapsi_article_anakinosi_ee|0|episinapsi_pollaplwn_article_anakoinwseis_ee::4950epikairapoforiaapasxolisis4019diavgeia.pdf::/episinapsi_article_anakinosi_ee|0|episinapsi_pollaplwn_article_anakoinwseis_ee::::episinaptomena_links_article_anakoinwseis_ee::0::/episinaptomena_links_article_anakoinwseis_ee::...
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της προγραμματισμένης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας, οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ δεν θα είναι διαθέσιμες την Τετάρτη 07/02/2024 μετά τις 14:00. ...
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 7721/τ.Β΄/31-12-2023) η αριθμ. 8907 Απόφαση με θέμα «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». ...
Προσκλήσεις Προτάσεων
Starting now, the EC Horizon Results Platform is your go-to source for the latest opportunities and events! Don't miss out – Bookmark the web page...
EU Health Policy Platform call for proposals: 2024 Thematic Networks Deadline for submissions: 3 April The European Commission invites health stakeholders to submit proposals for a...
In the context of the 1st Call for Common Project Proposals, the MA/JS of the Interreg VI-A IPA “Greece-Albania 2021-2027” Programme are organising three Info...
Προσκλήσεις Ερευνητών
Synthesis of hybrid nanocatalysts (WP2). Physicochemical Characterization (WP3). Catalytic evaluation & optimization (WP4). Catalytic optimization for continuous operation (WP5). Dissemination of results (WP6). Project management and evaluation (WP7). :/introtext::...
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Νοσηλευτικής" ...
Οργάνωση της μεθοδολογίας μοντελοποίησης (geometric modeling) και αναπαράστασης και συνεισφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση της ρεαλιστικής γραφικής απόδοσης (skycube, particles, lighting), συνεισφορά στον καθορισμό των διαδικασιών αναγνώρισης χειρονομιών και κινήσεων (gesture recognition) του χρήστη προκειμένου να αλληλεπιδρά με το σύστημα,...
Αποτελέσματα Ερευνητών
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 459/14-02-2024, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 740/10-01-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 459/14-02-2024, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 442/08-01-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 459/14-02-2024, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 548/09-01-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων...
Προκηρύξεις Προμηθειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 56414/03-11-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό αρ. πρωτ. διακήρυξης 56411/03-11-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2α & 2γ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση...
Διαβουλεύσεις
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Γενικά Νέα
Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, σε ειδική τελετή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπεγράφη από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Κυριάκο Κακουρή, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και...
Jean Monnet Centre of Excellence for the Rule of Law and European Values, CRoLEV, at the School of Law of UCLan Cyprus would like to share with you the attached...
The International Conference & Expo on Quantum Matter & Information (QUANTUMatter2024) will take place in San Sebastian, Spain: May 07-10, 2024 - www.quantumconf.eu This now well established International Conference series...