Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώσεις
Επ. Ερευνών

Προσκλήσεις Προτάσεων

Προσκλήσεις
Ερευνητών

Αποτελέσματα Ερευνητών

Προκηρύξεις
Προμηθειών

Διαβουλεύσεις

Γενικά Νέα

e-max.it: your social media marketing partner

Νέα

Ανακοινώσεις Επ. Ερευνών
Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον κ. Αλέξανδρο Τζάλλα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη Συνεδρίασή της αριθμ. 417/29-03-2023, σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης του κόστους δημοσίευσης ερευνητικών εργασιών μέσω του...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 11912/03-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Έκδοση Εντύπου Ατ.12α», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 3 του Εντύπου «Ατ.12α-Αίτηση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης». ...
Προσκλήσεις Προτάσεων
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ η Συμπληρωματική Ανακοίνωση του προγράμματος Erasmus+ για όλους τους τομείς και ειδικότερα για τον τομέα της...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 ενημερωτική ημερίδα (CEF Digital Virtual Info Day on the 2nd Call for proposals). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της δράσης «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντας για την Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Ψηφιακών Υποδομών (EDIC)» (Call for Expression of Interest:...
Προσκλήσεις Ερευνητών
Έλεγχος και διαλειτουργικότητα ευφυούς υποσυστήματος για την επεξεργασία εικόνων βιοψιών: Αποτίμηση αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του ευφυούς υποσυστήματος. Διαλειτουργικότητα του ευφυούς υποσυστήματος με την πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους. :/introtext::...
Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4): Π4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός. Π4.2: Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ιδιοτήτων/αντοχών ΥΣΥ & της...
Αποτελέσματα Ερευνητών
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 424/24-05-2023, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 20090/13-04-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 424/24-05-2023, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 19879/11-04-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 424/24-05-2023, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 19660/10-04-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...
Προκηρύξεις Προμηθειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 28468/01-06-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 12870/09-03-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή...
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9339/20-02-2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 185218) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ...
Διαβουλεύσεις
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Γενικά Νέα
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 2/6/2023 μετά τις 15:30 θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στους Servers του ΕΛΚΕ. Κατά το διάστημα αυτό, δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ, συμπεριλαμβανομένου...
Αγαπητοί Έλληνες Επικεφαλής Εταίροι, Σας προσκαλούμε στη διοργάνωση τους σεμιναρίου σχετικά με τις διαδικασίες κλεισίματος των Προγραμμάτων Interreg “Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020” και “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020”. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Πέμπτη 29 Ιουνίου...
On 23 May 2023, DG Research & Innovation will organise an information event in Brussels on financial and business opportunities beyond Euratom and Horizon Europe, which can support the market...