Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώσεις
Επ. Ερευνών

Προσκλήσεις Προτάσεων

Προσκλήσεις
Ερευνητών

Αποτελέσματα Ερευνητών

Προκηρύξεις
Προμηθειών

Διαβουλεύσεις

Γενικά Νέα

e-max.it: your social media marketing partner

Νέα

Ανακοινώσεις Επ. Ερευνών
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση της αριθμ. 479/17-07-2024, έχοντας υπόψη: τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β΄7721/31-12-2023), την με αρ. πρωτ. 8953/13-03-2024 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2024 στο...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 477/03-07-2024, έχοντας υπόψη: τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β΄7721/31-12-2023), την με αρ. πρωτ. 8953/13-03-2024 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2024 στο...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 477/03-07-2024, έχοντας υπόψη: τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β΄7721/31-12-2023), την με αρ. πρωτ. 8930/13-03-2024 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2022...
Προσκλήσεις Προτάσεων
«Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλεςτις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και...
To Επιστημονικό Συμβούλιο (εφεξής: το «Ε.Σ.») του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής: το «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.»), καλεί δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 8 Ν. 4429/2016 «Ελληνικό...
Θέλετε να κάνετε διδακτορικό στον τομέα των Big Data; Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια σε συνεργασία με την Περιφέρεια Emilia-Romagna προκήρυξαν την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων MSCA...
Προσκλήσεις Ερευνητών
Χαρακτηρισμός ή/και Σύνθεση Συζυγιακών Πολυμερών για Οργανικά Φωτοβολταικά (ΠΕ1). :/introtext::...
Συμβολή στη λεπτομερή ανάλυση των απαντήσεων των χρηστών για τη διασφάλιση ποιότητας του έργου (WP4). Συμμετοχή στο τεστάρισμα του συστήματος για τυχόν σφάλματα, Συμβολή στην αξιολόγηση του συστήματο σε real time περιβάλλον (WP5). :/introtext::...
Υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της διαδιακασίας ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης, της δοκιμής και της βελτιστοποίησης του συστήματος (WP3). Συμβολή στη διασφάλιση ποιότητας για τη λειτουργικότητα και την απόδοση των λύσεων, ανατροφοδότηση σχολίων για βελτιστοποίηση του συστήματος (WP4). :/introtext::...
Αποτελέσματα Ερευνητών
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 479/17-07-2024, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 7936/05-03-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 479/17-07-2024, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 23746/26-06-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 478/10-07-2024, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 16612/08-05-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...
Προκηρύξεις Προμηθειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 20162/03-06-2024) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 56414/03-11-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό αρ. πρωτ. διακήρυξης 56411/03-11-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω...
Διαβουλεύσεις
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ...
Γενικά Νέα
Summer Catch up on exciting events around Europe We are thrilled to announce a series of upcoming events tailored for innovators and entrepreneurs. These events provide exceptional opportunities for showcasing solutions,...
Tο Impact Hub Athens διοργανώνει το Hearth Summit στην Αθήνα, μια διήμερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2024. Βασική αρχή της εκδήλωσης είναι η καλλιέργεια του...
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική Widening Participation and Strengthening of the European Research Area (WIDERA) του Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για τις ανοικτές προκηρύξεις ERA...