Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώσεις
Επ. Ερευνών

Προσκλήσεις Προτάσεων

Προσκλήσεις
Ερευνητών

Αποτελέσματα Ερευνητών

Προκηρύξεις
Προμηθειών

Διαβουλεύσεις

Γενικά Νέα

e-max.it: your social media marketing partner

Νέα

Ανακοινώσεις Επ. Ερευνών
Σας ενημερώνουμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε., όπως αυτό καθορίστηκε με τοΝ.4957/2022, προσδιορίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων, όπως επίσης καιτη διαδικασία κατάρτισης του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για...
Λόγω τεχνικών προβλημάτων στις υποδομές δικτύων του παραρτήματος Άρτας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο καθώς και η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ::episinapsi_pollaplwn_article_nea::0::/episinapsi_pollaplwn_article_nea::::episinaptomena_links_article_nea::0::/episinaptomena_links_article_nea::...
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 2, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «61430» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος...
Προσκλήσεις Προτάσεων
Πρόγραμμα DIGITAL Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Advanced Digital Skills ». Αφορά την ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και μαθημάτων σχετικά...
Eκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 90237/20.09.2022 (ΑΔΑ: 610Β46ΜΤΛΡ-9Ι9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για την προκήρυξη της Δράσης « Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές...
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δρόση ταυ ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία,...
Προσκλήσεις Ερευνητών
Τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακής πύλης του Γραφείου Πρακτικής. Ειδικότερα: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων αξιολόγησης φοιτητών, εποπτών και φορέων. Καταχώρηση όλων των απαραίτητων σχετικών δεδομένων στα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα. Αναβάθμιση και συντήρηση διαδικτυακής πύλης, ιστοτόπου, κοινωνικών δικτύων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Τεχνική υποστήριξη ημερίδων/εκδηλώσεων...
Υπεύθυνος λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα: Διαχείριση υλοποίησης πράξης. Υποστήριξη ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και σεμιναρίων προετοιμασίας φοιτητών. Συνεργασία με τον ΕΛΚΕ για οικονομική παρακολούθηση του αντικειμένου του έργου, εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων και διορθωτικές...
Υποστήριξη λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Διοικητική υποστήριξη ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης). Ειδικότερα: Εξυπηρέτηση φοιτητών στις διαδικασίες έναρξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου. Προγραµµατισµός και οργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων...
Αποτελέσματα Ερευνητών
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 231/16-11-2022, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 54022/20-10-2022 Πρόσκληση...
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 231/16-11-2022, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 54024/20-10-2022 Πρόσκληση...
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 231/16-11-2022, έχοντας υπόψη: Την με αρ. πρωτ. 50770/03-10-2022 «Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων...
Προκηρύξεις Προμηθειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 58381/10-11-2022 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική...
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 58005/08-11-2022, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 176850) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β’, υποπερ ββ’ και υποπερ γγ’...
Διαβουλεύσεις
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Γενικά Νέα
The European Commission adopted yesterday the 2023 EU4Health work programme, following a positive opinion from the EU4Health Programme Committee on 16 November. With a budget of EUR 735,8 million, this work...
The European Education and Culture Executive Agency (EACEA) is organising three Infodays on the international dimension of the Erasmus+ Programme and a specific Infoday on Erasmus+ Capacity Building in Higher...
As announced, the second call of the Horizon Europe Staff Exchanges action is open for new proposal applications until 8 March 2023 (Funding & tender opportunities portal). We are pleased...