Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώσεις
Επ. Ερευνών

Προσκλήσεις Προτάσεων

Προσκλήσεις
Ερευνητών

Αποτελέσματα Ερευνητών

Προκηρύξεις
Προμηθειών

Διαβουλεύσεις

Γενικά Νέα

e-max.it: your social media marketing partner

Νέα

Ανακοινώσεις Επ. Ερευνών
Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG VI-A «Ελλάδα – Ιταλία» (INTERREG VI-A Greece – Italy Programme 2021-2027) – Καθορισμός κριτηρίων / περιορισμών ...
Σας ενημερώνουμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε., όπως αυτό καθορίστηκε με το Ν.4957/2022, προσδιορίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων, όπως επίσης και τη διαδικασία κατάρτισης του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. για το...
Δεδομένου ότι πολλά έργα που ανήκουν στο πλαίσιο χρηματοδότησης «ΕΣΠΑ 2014-2020» πλησιάζουν προς την ολοκλήρωση του φυσικού και του οικονομικού τους αντικειμένου, και προκειμένου να μην υπάρξουν δαπάνες οι οποίες θα καταστούν μη-επιλέξιμες λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των αναγκαίων παραστατικών...
Προσκλήσεις Προτάσεων
Έναρξη Υποβολών:03/10/2023 Λήξη Υποβολών:02/11/2023 Προϋπολογισμός:55,080,000.00 € Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων...
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου...
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ η Συμπληρωματική Ανακοίνωση του προγράμματος Erasmus+ για όλους τους τομείς και ειδικότερα για τον τομέα της...
Προσκλήσεις Ερευνητών
Θα αξιολογηθούν οι απομονώσεις των εντομοπαθογόνων μυκήτων των εμπορικών σκευασμάτων και του άγριου στελέχους σε εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες, θα αξιολογηθεί και η ενδοφυτικότητα τους ενώ θα αξιολογηθεί εργαστηριακά η συνδυαστική εφαρμογή του προαναφερόμενων σκευασμάτων της εταιρείας BASF. Ανάλογα με...
Επιστημονική επιμέλεια της βάσης ιστορικών δεδομένων και διεξαγωγή έρευνας (ΠΕ 6). ...
Partitioning and indexing schemes for specific data types and exploiting parallelism (Mέρος του παραδοτέου 3.1). Integration of developed components to a system and performance/scalability tests (Mέρος του παραδοτέου 4.1). ...
Αποτελέσματα Ερευνητών
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 450/06-12-2023, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 58270/15-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 450/06-12-2023, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 57416/09-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 450/06-12-2023, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 58235/15-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του...
Προκηρύξεις Προμηθειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 56414/03-11-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό αρ. πρωτ. διακήρυξης 56411/03-11-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2α & 2γ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση...
Διαβουλεύσεις
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Γενικά Νέα
Ημερίδα διοργανώνει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στις 11.12.2023, στη Ρόδο. Στόχος της εκδήλωσης, είναι η ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίσαμε όλα τα ιδρύματα...
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την άντληση χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΝΑΤΟ SPS. - Η προθεσμία υποβολής προτάσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων εκπνέει στις 21 Ιανουαρίου 2024, σε απευθείας επικοινωνία...
Οι δικαιούχοι πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, θα πρέπει να τηρούν απαρεγκλίτως τις υποχρεώσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης που απορρέουν...