Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προκηρύξεις Διαβουλεύσεων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Διαβουλεύσεις των Προκηρύξεων Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών.

Οι παλαιότερες Διαβουλεύσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

20-06-2014
06-07-2014 15:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και προϋπολογισμού 94.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (76.910,57€ πλέον ΦΠΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟΥ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ (DEDEVAP)» (Κωδ. Ε.Ε. 81173) το οποίο συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο της δράσης...

13-06-2014
29-06-2014 15:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την επναπροκήρυξη του Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και προϋπολογισμού 135.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (110.406,50€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (20.325,20€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 67.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (54.471,54€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β και 43.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (35.609,76€ πλέον ΦΠΑ) για τ...

06-03-2014
21-03-2014 15:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του Ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 152.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (123.983,74€ χωρίς ΦΠΑ), στα πλαίσια υλοποίησης των έργων του «ΠΙΝΑΚΑ Ι» τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού...

17-02-2014
04-03-2014 15:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (89.430,89 € πλέον ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου: «OFIDIA: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» (Κωδ. Ε.Ε. 81057), το οποίο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα...

11-02-2014
26-02-2014 15:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 65.735,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (53.443,09 € πλέον ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ...

10-02-2014
25-02-2014 15:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 135.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (110.406,50 € πλέον ΦΠΑ), στο πλαίσιο του έργου «ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» (Κωδ. Ε.Ε. 81202) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότ...

25-11-2013
09-12-2013 15:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 468.891,85€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (381.212,89€ χωρίς ΦΠΑ), στα πλαίσια υλοποίησης των έργων του «ΠΙΝΑΚΑ Ι» τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» το...

17-10-2013
01-11-2013 14:30
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 130.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (106.373,98€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 30.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24.796,75€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 13.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (11.252,03€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β, 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.284,55€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Γ, 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10.569,11€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Δ, 10.000,00€ συμπερι...

02-05-2013
20-05-2013 15:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει δημόσια διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 92.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (75.365,85 € πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 85.575,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (69.573,17€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α και 7.125,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.792,68€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ου...