Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώσεις
Επ. Ερευνών

Προσκλήσεις Προτάσεων

Προσκλήσεις
Ερευνητών

Αποτελέσματα Ερευνητών

Προκηρύξεις
Προμηθειών

Διαβουλεύσεις

Γενικά Νέα

e-max.it: your social media marketing partner

Νέα

Ανακοινώσεις Επ. Ερευνών
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου μας ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος εσωτερικών υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μετα-διδάκτορες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία και τους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω, περίπου τα 2/3 των...
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 09/05/2019...
Όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης προκαταβολής στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4. του άρθρου 33 του Ν. 4559/2018, ισχύουν τα εξής: «Στο άρθρο 59 του ν. 4485/2017 προστίθεται...
Προσκλήσεις Προτάσεων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ και ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣανά Επιστημονική ΠεριοχήΑιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της«2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»(Α.Π. 9242/07.02.2019) ...
Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, με κωδικό 111, Α/Α ΟΠΣ 3525 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 03 «Ανάπτυξη...
Υποβολή Προτάσεων 2ου κύκλουΠρόγραμμα Proof of Concept Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον 2ο κύκλο εγγραφής και υποβολής των προτάσεων...
Προσκλήσεις Ερευνητών
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου ON/OFF Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενέργειας ON/OFF Άριστη γνώση Αγγλικών ON/OFF Κάτοχος Διπλώματος PRINCE2 στο Project Management ON/OFF Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μικροβιολογικό εργαστήριο ON/OFF Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ON/OFF ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργαστηριακό χώρο με πιστοποίηση ISO 15 Άριστη γνώση Ιταλικών 10 :/introtext::...
Παραδοτέο 3.1.5 Elementary schools crowd sourcing workshops inquest for transgenerational, collective memory narratives (in Greece) ...
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου ON/OFF Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Χημεία Περιβάλλοντος ON/OFF Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό υγρών, στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων ON/OFF Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ON/OFF Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες ON/OFF ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργαστηριακό χώρο με πιστοποίηση ISO 15 :/introtext::...
Αποτελέσματα Ερευνητών
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 390/17-5-2019, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την...
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 390/17-5-2019, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την...
:Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 95/9-5-2019, έχοντας υπόψη: το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017, την με αρ.
Προκηρύξεις Προμηθειών
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α. Με το Ν. 4605 ΦΕΚ Α 52/01-4-2019 (άρθρα 43 και 44) τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν.4412/2016. Β. ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ...
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α. Με το Ν. 4605 ΦΕΚ Α 52/01-4-2019 (άρθρα 43 και 44) τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν.4412/2016. Β. ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την...
Διαβουλεύσεις
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Παράταση Διαβούλευσης (17-4-2018) Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη: 1. Την απόφασή του στη Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 68/28-3-2018 για τη διενέργεια...
Γενικά Νέα
Events Newsletter 2 INCREDIBLE cross-cutting seminars to create sectorial partnerships and find innovative solutions Cross-cutting seminars kick off...
NANOTEXNOLOGY 2019: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, προσκαλεί επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς των...
Last chance to register to the 8th edition of the European Aeronautics Days (Aerodays), taking place in Bucharest from 27 to 30 May 2019. The Aerodays conference is the flagship event...