Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Οδηγίες Εφαρμογής Διαχειριστικού Πλαισίου Έργων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ

Εδώ μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή τις Oδηγίες Εφαρμογής Διαχειριστικού Πλαισίου Έργων (Έκδοση 4η - Φεβρουάριος 2011).

Κατεβάστε ολόκληρο το αρχείο ( μορφή .pdf )

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχετικές αποφάσεις, οδηγίες εργασίας και έντυπα:

 

Αποφάσεις, Οδηγίες και Έντυπα
....
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-2019 - Χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων document image 30x30
 
  
Σύναψη Συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης προγραμμάτων του ΕΛΚΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 12271/2019 Συμβάσεις με Ιδιωτικούς Φορείς - Ενημέρωση Μελών ΔΕΠ document image 30x30
2 Ατ.14-Αίτηση Υπογραφής Σύμβασης με Φορέα Χρηματοδότησης document image 30x30
3 Υπόδειγμα Σύμβασης Χορηγίας για Συνέδρια document image 30x30
4 Υπόδειγμα Σύμβασης Χορηγίας για Συνέδρια - Αγγλικά document image 30x30
5 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου document image 30x30
6 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου - Αγγλικά document image 30x30
7 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Νομικό Πρόσωπο document image 30x30
8 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Νομικό Πρόσωπο - Εξοπλισμός document image 30x30
9 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Φυσικό Πρόσωπο document image 30x30
10 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Αγγλικά document image 30x30
11 Υπόδειγμα Σύμβασης Χορηγίας - Συνέδρια - STAND document image 30x30
 
   Έναρξη Έργου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδ2.12-Παραλαβή εντύπων για έναρξη έργου document image 30x30
   Προϋπολογισμός Έργων και Συνολικός Προϋπολογισμός ΕΛΚΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 17048/2017: Διαδικασία Κατάρτισης του Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. Προϋπολογισμοί Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Ενέργειες προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο.
document image 30x30
2
Έγγραφο με αρ. πρωτ. 20170/2017: Υπενθύμιση Υποχρέωσης Κατάρτισης Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργων.
document image 30x30
3 Διάγραμμα ροής της διαδικασίας Σύνταξης του Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. document image 30x30
4 Οδηγία Εργασίας: "Οδ2.12α-Προϋπολοσμός Έργου". document image 30x30
 
  Αναλήψεις Υποχρεώσεων - Απευθείας Αναθέσεις ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
 1
1_2018_23564 Διαδικασία Ανάληψης Υποχρέωσης document image 30x30
 2
Οδ2.12β Ανάληψη Υποχρέωσης document image 30x30
 3 Οδ1.5 Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση document image 30x30
 
  Διαδικασία Επιλογής Απασχολούμενων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
 1 Οδ2.20-Επιλογή Απασχολούμενων Έργων document image 30x30
 2
Διάγραμμα ροής της διαδικασίας απασχόλησης προσωπικού document image 30x30
 3
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου (Έκδοση 3) document image 30x30
 4
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανταποδοτικής Υποτροφίας (Έκδοση 2) document image 30x30
 5
Υπόδειγμα Πρακτικού Αξιολόγησης (Έκδοση 2) document image 30x30
 6
Υπόδειγμα Εγγράφου Διαβίβασης Πρακτικού Αξιολόγησης document image 30x30
 
  
Πλαίσιο Χρονοχρέωσης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 10861/2013: Δαπάνες Προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ. Παραγωγικές Ώρες, Όρια Απασχόλησης και Φύλλα Χρονοχρέωσης. document image 30x30
2 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 20090/2013: Ηλεκτρονική Καταγραφή Ωρών και Ηλεκτρονικές Εντολές Πληρωμής. document image 30x30
3 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 23575/2013: Ηλεκτρονική Καταχώρηση Ατομικών Ωρών Συμβάσεων και Λοιπών Δραστηριοτήτων. document image 30x30
4 Έκθεση: Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Καταγραφής Ωρών Εργασίας και Ηλεκτρονικών Εντολών Πληρωμής Απασχολούμενων Στα Έργα Του ΕΛΚΕ document image 30x30
5 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 3270/2016: Ανώτατο Όριο Αποδοχών document image 30x30
6 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 48457/2019: Μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και όρια απασχόλησης σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. document image 30x30
 
  
Διαδικασία Διαχείρισης Συμβάσεων και Απόδοσης Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 6864/2017 - Διαδικασία Διαχείρισης Συμβάσεων και Απόδοσης Ασφαλιστικών Εισφορών Δικαιούχων που Υπάγονται στη Διάταξη της παρ. 9 του Άρθρου 39 του Ν.4387/2016 document image 30x30
2 Ανάλυση ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΠΡΩΗΝ OAEE document image 30x30
3 Ανάλυση ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΠΡΩΗΝ OAEE για Μεταδιδάκτορες ΕΛΙΔΕΚ document image 30x30
4 Ανάλυση ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΠΡΩΗΝ OAEE για υποψήφιους Διδάκτορες ΕΛΙΔΕΚ document image 30x30
5 Ανάλυση ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ document image 30x30
6 Ανάλυση ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΠΡΩΗΝ ΤΣAY document image 30x30
7 Ανάλυση ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΙΔΑΧ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ document image 30x30
8 Υπεύθυνη Δήλωση Υπαγωγής απασχολούμενου στη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 document image 30x30
9 Αίτηση τροποποίησης σύμβασης λόγω υπαγωγής απασχολούμενου στη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 document image 30x30
 
  
Προμήθειες Αναθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδ1.5 Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση document image 30x30
2 Υπόδειγμα Πίνακα Προσφοράς document image 30x30
3 Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών document image 30x30
4 Υπόδειγμα Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών document image 30x30
5 Υπόδειγμα Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών document image 30x30
6 Υπόδειγμα Σύμβασης Προμήθειας document image 30x30
 
  
Μετακινήσεις ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 3081/2010 - Ημερήσια Αποζημίωση Ελεύθερων Επαγγελματιών
document image 30x30
2 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 4293/2010 - Απόφαση ΕΕ ΕΛΚΕ ΠΙ για Δαπάνες Μετακινήσεων document image 30x30
3 Οδ2.26-Μετακινήσεις μελών ομάδας έργου document image 30x30
 
  
Ακαδημαϊκός Λογαριασμός για Συνεργάτες Προγραμμάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδ4_1 - Οδηγία Απόκτησης Ακαδημαϊκού Λογαριασμού
document image 30x30
2 Οδηγίες Gsuite (Ενεργοποίηση e-mail) document image 30x30
3 Office 365 και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Teams document image 30x30
4 Αρ. Πρ. 33861/2019 Ακαδημαϊκός Λογαριασμός document image 30x30
 
  
Οδηγίες Διαχείρισης HORIZON 2020 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants
document image 30x30
 
  
Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας document image 30x30
 
  
Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών document image 30x30
 
  
Ηλεκτρονικές Πληρωμές μέσω e-POS ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδηγία Οδ1.7 Διαδικασία Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-POS document image 30x30
e-max.it: your social media marketing partner