Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προφίλ Επιτροπής Ερευνών

Το Προφίλ της Επιτροπής Ερευνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποιείται έρευνα σε όλους τους τομείς και γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τα υπάρχοντα Τμήματα και Σχολές του Ιδρύματος.

Οι χρηματοδοτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες συντονίζονται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διαχειρίζονται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η χρηματοδοτούμενη έρευνα περιλαμβάνει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις Τεχνολογικές Επιστήμες, στις Θετικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας, Αρχαιολογικές Μελέτες και Ανασκαφές, Λογοτεχνικές και Γλωσσολογικές Μελέτες, Οικονομικές και Κοινωνιολογικές Μελέτες, καθώς επίσης και Έρευνα στις Μεθόδους Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διεπιστημονικά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας που ενδιαφέρουν την ελληνική βιομηχανία, οικονομία και κοινωνία. Η έρευνα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Α’, Β’, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013) μέσω των διαφόρων Επιχειρησιακών του Προγραμμάτων, από Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP6, FP7, κλπ), καθώς επίσης και από τον ιδιωτικό τομέα.

Πολλά ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών μεταξύ ομάδων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αντίστοιχων ομάδων ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και οργανισμών άλλων χωρών, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία με αριθμό 481/10.2.82 αποφάσισε τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών, που προβλέπεται από το Προεδρικό διάταγμα 432/81 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποίησης κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Α.Ε.Ι. της χώρας». Η έρευνα και η επιμόρφωση αποτελούν μαζί με τη διδασκαλία τους βασικούς σκοπούς των Α.Ε.Ι. όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του Νόμου 1268/82.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας διαχειρίζεται τα Προγράμματα (Ερευνητικά, Αναπτυξιακά, Εκπαιδευτικά κλπ.) σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96 (Φ.Ε.Κ. 826/10.9.96, τ. Β'), όπως κυρώθηκε με το άρθ. 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156Α) και τροποποιήθηκε με το άρθ. 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α, τους όρους της σύμβασης ανάθεσης κι εκτέλεσης του κάθε Προγράμματος και τους όρους του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας.

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (ΕΛΚΕ) είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών υπηρεσιών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό των ΕΛΚΕ προς όφελος του Ιδρύματος ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Επιτροπή Ερευνών) και απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων και εξωτερικών συνεργατών.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ

Στη διαχείριση των Προγραμμάτων σημαντικό ρόλο παίζει ο εσωτερικός έλεγχος που ασκεί η Γραμματεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (επιλεξιμότητα και νομιμότητα δαπανών, τήρηση Κ.Β.Σ. κλπ.). Θα πρέπει να επισημανθεί το πλήθος, η σημασία, το είδος και η έκταση των ελέγχων στους οποίους υπόκειται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και τις κατά περίπτωση συμβατικές υποχρεώσεις. Έτσι έλεγχοι διενεργούνται από τους:

  • Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικός – ετήσιος έλεγχος)
  • Ελεγκτικό Συνέδριο Ελλάδος (κατασταλτικός έλεγχος)
  • Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατασταλτικός έλεγχος)
  • Γ.Γ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής (UKLAF) (κατασταλτικός έλεγχος)
  • Υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και Γ.Λ. Κράτους (κατασταλτικός έλεγχος)
  • Φορείς Χρηματοδότησης (κατά έργο και κατά περίπτωση )
  • Επίσης ουσιαστικός και διαχειριστικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται από δημοσιονομικούς υπαλλήλους σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΔΕΛ).

Κατά συνέπεια όλα τα παραπάνω υποχρεώνουν την Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας τόσο να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη των έργων και να λαμβάνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και τη νόμιμη και αποτελεσματική χρήση των πόρων, όσο και να προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας και της πληρότητας όλων των διενεργουμένων από τον υπεύθυνο κάθε έργου πράξεων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η Πανεπιστημιακή έρευνα διακρίνεται σε ακαδημαϊκή και επιχορηγούμενη. Η έρευνα στο Ίδρυμα είναι ελεύθερη στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.  Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και τα αποτελέσματά τους είναι κατά κανόνα προσπελάσιμα από τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και το κοινωνικό σύνολο. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η ακαδημαϊκή έρευνα γίνεται με τα μέσα που το Ίδρυμα θέτει στη διάθεση των ερευνητών εγκαταστάσεις, υλικοτεχνική υποδομή, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, αναλώσιμα κλπ.

Η επιχορηγούμενη έρευνα που είναι η βασική δραστηριότητα της Επιτροπής Ερευνών, γίνεται σε θέματα και με προδιαγραφές του εξωτερικού χρηματοδότη, αντίθετα με την ακαδημαϊκή έρευνα που έχει ελεύθερο αντικείμενο και γίνεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού των τμημάτων.

Το Ίδρυμα ενθαρρύνει τόσο τη βασική όσο και την τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης ενθαρρύνει την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών, εικαστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών με εξωτερική χρηματοδότηση, εφόσον δεν παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, εφόσον η παρεχόμενη υπηρεσία παρουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέρον και προάγει την επιστήμη στην πράξη και εφόσον η παρεχόμενη υπηρεσία δεν έχει ως αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Ενθαρρύνεται, επίσης, η ανάληψη ερευνητικών έργων σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς εφόσον οι δραστηριότητες αφορούν ειρηνικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο αυτό έχει διαθέσει και διαχειριστεί κονδύλια που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή. Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται  από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει πάνω από 50 Ερευνητικά Εργαστήρια, το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, το Κέντρο Η/Υ και την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου που συνεισφέρουν στην έρευνα που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του. Επίσης υπάρχει συνεργασία με διάφορα ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως φορέας διαχείρισης της έρευνας διαθέτει Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων, Διαχειριστική Επάρκεια και Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). Εφαρμόζει από την 1/7/2007 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008, για το οποίο έχει επιθεωρηθεί και διαθέτει σχετικά πιστοποιητικά (TUV CERT και QMS CERT). Ο τομέας ισχύος του πιστοποιητικού είναι η «Διαχείριση Ερευνητικών, Τεχνολογικών και Συναφών Έργων και Δραστηριοτήτων».

Στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζονται οι ακόλουθες μεθοδολογίες:

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει προσαρμοστεί κατάλληλα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Επάρκειας για την οποία έχει ήδη λάβει τη σχετική επιβεβαίωση από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΠ ΕΔΒΜ) τον Οκτώβριο του 2008 με το αρ. πρωτ. 21595/10-10-2008 Έγγραφο Επιβεβαίωσης της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής. Επίσης, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει επιλεγεί από τον ΕΛΟΤ και επιθεωρήθηκε πιλοτικά με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2008 για την εφαρμογή των απαιτήσεων οριστικής Διαχειριστικής Επάρκειας του ΕΛΟΤ.

 

e-max.it: your social media marketing partner