Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (XENIOS)
22-09-2021
07-10-2021
Συνεισφορά στο σχεδιασμό και δημιουργία πληροφορικού συστήματος, που ενσωματώνεται το σύστημα ειδοποιήσεων και η λειτουργίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Συνεισφορά στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και αξιοποίηση των αναπτυσσόμενων εφαρμογών από την επιχείρηση. (Παραδοτέο 2&3)...

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
22-09-2021
07-10-2021
Συνδρομή στην ολοκλήρωση των παραδοτέων:1.1.1.Ετήσια έκθεση έργου για το έτος 2021, 1.1.2.Ετήσια έκθεση έργου για το έτος 2022, 1.1.3.Τελική έκθεση έργου, 1.2. Αναφορά οργάνωσης δεδομένων και τυποποίηση λειτουργιών, 1.3. Αναφορά επιμόρφωσης στελεχών, 2.1.Πληροφοριακό Σύστημα των υπηρεσιών σταδιοδρομίας Π.Ι., 2.2.Έλεγχος και παρακολούθηση Ομαλής λειτουργίας ΠΣ και καταγραφή μελλοντικών επεκτάσεων, 3.1. Μεθοδολογία παρακολούθησης σταδιοδρομίας και απορρόφησης, 3.2. Μελέτη παρακολούθησης σταδιοδρομ...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
21-09-2021
06-10-2021
Μοριακή ταξινόμηση επιλεγμένων, παραγωγικών, αρσενικών και θηλυκών μαστιχοδένδρων, καθιέρωση μοριακών δεικτών για την διάκριση μεταξύ αρσενικών και θηλυκών μαστιχοδένδρων και σποροφύτων τους. Κλωνική επιλογή μαστιχόδεντρων: γενετική ταυτοποίηση....

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
20-09-2021
05-10-2021
Συμμετοχή στην Ενοποίηση Υποσυστημάτων στο Πλαίσιο της 5ης  Ενότητας Εργασίας (ΕΕ5). Η ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που θα διασφαλίζει ότι στο ολοκληρωμένο σύστημα δε θα εισάγονται νέα σφάλματα και η λειτουργία του θα είναι αποδοτική και αξιόπιστη. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω παραδοτέων του έργου: Π5.1: Ενοποίηση συστήματος και περιγραφή πρωτότυπου: Το συγκεκριμένο παραδοτέο θα περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία ενοποίησης του προτεινόμε...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
17-09-2021
04-10-2021
Η διεξαγωγή πειραματικών δοκιμασιών των νανουλϊκών για την ανάπτυξη το βιοαισθητήρα....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
17-09-2021
04-10-2021
Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε in vitro/in vivo συστήματα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ3: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ)....

ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ RGB ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
17-09-2021
04-10-2021
Έλεγχος του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. Αναφορά ελέγχου του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. Αποσφαλμάτωση και παράδοση του τελικού λογισμικού. Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο ή/και περιοδικό....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
17-09-2021
04-10-2021
Υποστήριξη της μονάδας Ηλεκτρονιακής Μικροσκοπίας....

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΩΣ
17-09-2021
04-10-2021
Μοντελοποίηση της ανάπτυξης και της λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
16-09-2021
01-10-2021
Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας νανογραφενίων και η κατασκευή βιοαισθητήρα για την ανίχνευση και δέσμευση της γλυκόζης (ΕΕ1 έργου) και την πιλοτική ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος (ΕΕ4 έργου)....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
16-09-2021
01-10-2021
Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας νανογραφενίων και η κατασκευή βιοαισθητήρα για την ανίχνευση και δέσμευση της γλυκόζης (ΕΕ1 έργου)....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
16-09-2021
01-10-2021
Στα πλαίσια του έργου θα μελετηθούν ηλεκτρικές, θερμικές και μαγνητικές ιδιότητες υλικών. Πιο συγκεκριμένα θα λάβουν χώρα υπολογισμοί με χρήση μικρομαγνητικής θεωρίας για υπολογισμό ιδιοτήτων μαγνητικών υλικών όπως τα CoPt, FePt και η διερεύνηση δυνατότητας σχηματισμού μαγνητικών σκυρμιονίων για εφαρμογές μαγνητικής αποθήκευσης. Εν παραλλήλω θα γίνουν υπολογισμοί πρώτων αρχών με σκοπό τη μελέτη της ηλεκτρονιακής δομής των αλλοτροπικών μορφών του άνθρακα όπως το γραφένιο και οι νανοσωλήνες άνθρ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
16-09-2021
01-10-2021
Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων για προβλήματα βαθιάς μάθησης χωρίς επίβλεψη με έμφαση στην ομαδοποίηση δεδομένων. Πειραματική εφαρμογή σε προβλήματα που σχετίζονται με σύνθετα δεδομένα υψηλής διάστασης (π.χ. εικόνες). Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.4, ως μέρος των παραδοτέων Π1.4.1 και Π1.4.3. ...

VIRTUALAND: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-09-2021
29-09-2021
Aνάπτυξη και αποσφαλμάτωση διεπαφών για την πλατφόρμα λογισμικού Virtualand. (μέρος του Παραδοτέου D5.1.1: 3D Interfaces and Functional Specifications of the platform)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
14-09-2021
29-09-2021
Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας προσδιορισμού οργανικών επιμολυντών τροφίμων με τεχνικές χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας....

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
13-09-2021
28-09-2021
Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με ελεγχόμενη επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων στο πλαίσιο του ΠΕ4: Βιολογική αποδόμηση βιομηχανικών παραπροϊόντων μέσω χρήσης μικροοργανισμών προς παραγωγή βιομάζας και πρεβιοτικών ενώσεων. Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
13-09-2021
28-09-2021
Τεχνική περιγραφή ερευνητικού αντικειμένου και μεθοδολογίας (2-3 γραμμές, επαρκές για την κατάθεση της πρότασης υλοποίησης υποψηφίου). Έρευνα και ανάπτυξη εξειδικευμένων αλγορίθμων αυτομάτου ελέγχου και τεχνητής νοημοσύνης για την αντίληψη, πλοήγηση και εργασία ρομπότ σε δυναμικά περιβάλλοντα με ανθρώπους. Πειραματική εφαρμογή σε ρομποτικό βραχίονα κινούμενης βάσης. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΕΕ1.4, ως μέρος των παραδοτέων Π1.4.1 και Π1.4.3. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
13-09-2021
28-09-2021
Το αντικείμενο της σύμβασης έργου αφορά στη σχεδίαση, προσομοίωση, υλοποίηση, έλεγχο, και μέτρηση επιδόσεων κυκλωμάτων/συστημάτων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια όλων των δραστηριοτήτων του πακέτου εργασίας ΠΕ1.3, στην εγκατάσταση, διαχείριση και εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση του εξοπλισμού του ΠΕ1.3 και στη συμμετοχή στη συγγραφή των αναφορών που προβλέπονται στο ΠΕ1.3. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.3, ως μέρος των παραδοτέων Π1.3.1 έως Π1.3.3....

Ε-HEALTH ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
13-09-2021
28-09-2021
Διαλειτουργικότητα και αξιολόγηση της κλινικής χρησιμότητας του συστήματος σε πραγματικούς ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
08-09-2021
23-09-2021
Μελέτη των προβλημάτων ρευστομηχανικής με έμφαση στα βιορευστά με τη βοήθεια προσομοιώσεων ροής σε υπολογιστές παράλληλης επεξεργασίας με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method). Ενδεικτικά προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν: FEniCS, LS-Dyna και SimVascular. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του υποέργου 1 του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
08-09-2021
23-09-2021
Υπολογισμός των τροχιών των υφέσεων στην περιοχή της Μεσογείου με τη χρήση ιστορικών δεδομένων ατμοσφαιρικής πίεσης και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
08-09-2021
23-09-2021
Αριθμητικές προσομοιώσεις του φαινομένου πλανητικής σκίασης και λάμπρυνσης σε διαφορετικές χρονικές αναλύσεις για την περίοδο 1981-2020. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του Πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3. ...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ ENERGO)
08-09-2021
23-09-2021
Αντικείμενο σύμβασης 1: Συμμετοχή στο ΠΕ1: Πολιτικές και επιχειρηματικές πρακτικές αξιοποίησης του εγχώριου δυναμικού στον ενεργειακό τομέα και μαθήματα για την Ελλάδα. Αντικείμενο σύμβασης 2: Συμμετοχή στο ΠΕ2: Διαχείριση του δημόσιου πλούτου από φυσικούς πόρους και η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Αντικείμενο σύμβασης 3: Συμμετοχή στο ΠΕ3: Διάχυση γνώσεων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη του διεπιστημονικού, τοπικού, εθνικού και διμερούς διαλόγου. Αντικείμενο σύμβασης 4: Συμμετοχή στο...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
07-09-2021
27-09-2021
Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022....

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
07-09-2021
22-09-2021
Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών (ΕΕ2). ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς.   Υλικά με βάση το τσιμέντο: Αξιολόγηση ΘΗ συμπεριφοράς-λειτουργικότητας, μηχανικών ιδιοτήτων (ΕΕ3). Μέθοδοι τροποποίησης τσιμεντόπαστας με νανοϋλικά και Χαρακτηρισμός. Τεχνολογία παρασκευής ΝΑΝΟ-ΙΣΤ, ΘΗ & ηλεκτρικές ιδιότητες και Μηχανική συμπεριφορά. Ανθεκτικότητα & ΘΗ απόδοση ΝΑΝΟ-ΙΣΤ υπό μηχανικές & περιβαλλοντικές κα...

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
06-09-2021
21-09-2021
Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία (ΕΕ3), Αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο (ΕΕ4)....

Q3D: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
06-09-2021
21-09-2021
Καταγραφή, συλλογή και προεπεξεργασία δεδομένων από την 3Δ εκτύπωση (μέρος του παραδοτέου Π3.1: Καταγραφή, συλλογή και προεπεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου)....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
03-09-2021
20-09-2021
Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία (ΕΕ3), Αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο (ΕΕ4), Φυσική επεξεργασία γλώσσας και αυτόματη μετάφραση επιγραφών (ΕΕ5), Ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού (ΕΕ6), Διαχείριση και διασύνδεση διακομιστή εικόνων επιγραφών (ΕΕ7), Διοργάνωση επιδείξεων της πλατφόρμας στο κοινό (ΕΕ9)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
03-09-2021
20-09-2021
Υποστήριξη της Μονάδας συνεστιακής μικροσκοπίας....

OPENSCREEN-GR: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
01-09-2021
16-09-2021
1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 3) Διαχωρισμός εκχυλισμάτων και απομόνωση βιοδραστικών κλασμάτων, 4) Ταυτοποίηση συστατικών των εκχυλισμάτων, 5) Επιβεβαίωση της βιοδραστικότητας, 6) Αποστολή χαρακτηρισμένων εκχυλισμάτων στον ετερο- συντονι...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ Η2 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ (Eco-Bio-H2-FCs)
01-09-2021
16-09-2021
Η σύνθεση και ο δομικός, μορφολογικός και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός προσροφητικών και καταλυτικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ως υπομονάδες του συστήματος (ΕΕ1 έργου)....

HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
30-08-2021
14-09-2021
«Ανάπτυξη Υλικού-Ολοκλήρωση Συστήματος» και ειδικότερα «Διασύνδεση αισθητηρίων με πύλη, API, λογισμικό λήψης αποφάσεων και σύστημα δημιουργίας κανόνων»....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
27-08-2021
13-09-2021
Το αντικείμενο της υποτροφίας αφορά στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση κι εφαρμογή μεθόδων μονο-κριτηριακής και/ή πολυ-κριτηριακής υπολογιστικής βελτιστοποίησης υψηλών επιδόσεων που βασίζονται σε δεδομένα για επίλυση προβλημάτων υπολογιστικής επιχειρησιακής έρευνας. Οι αλγόριθμοι που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να υποστηρίζουν επίλυση σε περιβάλλοντα παράλληλου υπολογισμού είτε αυτόνομα είτε συνδυαζόμενοι με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας Ε...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
27-08-2021
13-09-2021
Ανάπτυξη “έξυπνων” μεθόδων SBST και DFT για τον έλεγχο πολυπύρηνων SoCs με σύντομο χρόνο εφαρμογής, χαμηλό όγκο δεδομένων, ελαχιστοποίηση του κόστους των δομών, μεγιστοποίηση της κάλυψης των ελαττωμάτων, ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης, και μείωση της θερμοκρασίας. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.3, ως μέρος των παραδοτέων Π1.3.1 και Π1.3.3. ...

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
25-08-2021
09-09-2021
Ο/η συνεργάτης προγραμματιστής θα αναλάβει τον σχεδιασμό, υλοποίηση και την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας εντός μιας Πληροφοριακής πλατφόρμας την προβολή και ανάδειξη επιλεγέντων αξιοθεάτων και δραστηριοτήτων από την περιοχή της Άρτας προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε αυτά μέσω διαδικτύου από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο χρήστη (Π4.5.2) (WP4)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
25-08-2021
09-09-2021
Συμμετοχή στη διοικητική οργάνωση και υποστήριξη διοργάνωσης των θεατρικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στην Άρτα για την ανάδειξη, προώθηση και υλοποίηση στην πράξη των κοινών πολιτιστικών στοιχείων και διαδρομών μεταξύ των δύο διακρατικών περιοχών στον τομέα της μουσικής και του θεάτρου, τεχνική υποστήριξη σε τεχνολογικά και πληροφοριακά θέματα και ψηφιακή/ ηλεκτρονική διοργάνωση και  διαδικτυακή προβολή των δραστηριοτήτων (WP4)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
25-08-2021
09-09-2021
Ο/η συνεργάτης θα αναλάβει το σχεδιασμό, παραγωγή και επικαιροποίηση του επικοινωνιακού υλικού του έργου και των εργαλείων marketing για την ενημέρωση του στοχευμένου και ευρέος κοινού, επικαιροποίηση  του ενημερωτικού υλικού στο website του έργου, επιμέλεια κειμένων και την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και των ΜΜΕ για την διάχυση του έργου (Π2.5.2) (WP2)....

Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
25-08-2021
09-09-2021
Συμμετοχή στην έρευνα για την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την εκτίμηση/αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ΕΕΚ. Σχεδιασμός και δημιουργία στοχευμένων διαδικτυακών ερωτηματολογίων (ελληνικά) που θα απευθύνονται στους ΕΕΚ και θα αποτελέσουν το βασικό εργαλείο αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν και αξιολογηθούν από πιστοποιημένους ΕΕΚ. Συλλογή, επεξεργασία, ποιοτική και ποσοτική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσμ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
23-08-2021
07-09-2021
Δειγματοληψία γάλακτος και προϊόντων του. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις γάλακτος και προϊόντων του - βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
23-08-2021
07-09-2021
Δειγματοληψία γλεύκους και οίνων. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις γλεύκους και οίνων - βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
23-08-2021
07-09-2021
Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις τροφίμων-βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων....

Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
23-08-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 35859/23-07-2021 έγγραφο του κ. Χρυσόστομου Στύλιου, Επιστημονικά Υπευθύνου του παραπάνω έργου, ομόφωνα ανακαλεί: την με αρ. πρωτ. 30393/28-06-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου και συνακόλουθα την με αρ. πρωτ. 36751/28-07-2021 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έρ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
23-08-2021
07-09-2021
Δειγματοληψία γάλακτος και προϊόντων του. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις γάλακτος και προϊόντων του - βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
23-08-2021
07-09-2021
Δειγματοληψία γλεύκους και οίνων. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις γλεύκους και οίνων -βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
23-08-2021
07-09-2021
Εμπλουτισμός επιλεγμένων τροφίμων της Ηπείρου με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά: Εμπλουτισμός τροφίμων με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις προϊόντων-βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
23-08-2021
07-09-2021
Εμπλουτισμός επιλεγμένων τροφίμων της Ηπείρου με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά: Εμπλουτισμός τροφίμων με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις προϊόντων-βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής....

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
05-08-2021
25-08-2021
Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
05-08-2021
23-08-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης. Χρήση οργανολογίας SAXS/WAXS/XRD για τη μελέτη της δομής υλικών. Μελέτη δυναμικής υλικών με χρήση τεχνικών διηλεκτρικής φασματοσκοπίας και ρεολογίας. ...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
05-08-2021
23-08-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών  συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης. Χρήση οργανολογίας SAXS/WAXS/XRD για τη μελέτη της δομής υλικών....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
05-08-2021
23-08-2021
Μελέτη σύνθεσης νανογαλακτωμάτων και εγκλεισμού υπογλυκαιμικών ουσιών (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ2: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ). Έλεγχος ολοκληρωμένου διαγνωσο-θεραπευτικού συστήματος (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ5: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ). ...