Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)
20-01-2020
04-02-2020
Υποστήριξη και οργάνωση δράσεων επικοινωνίας διάχυσης & ενημέρωσης, ανανέωση δικτυακού τόπου και χρησιμοποίηση κοινωνικών δικτύων, (WP2)  Τεχνική οργάνωση και υποστήριξη έργου, υποστήριξη των συμμετεχόντων στις δράσεις του έργου (εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων) (WP3)....

BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)
20-01-2020
04-02-2020
Οικονομική οργάνωση έργου, οργάνωση εταίρων για οικονομικά θέματα και διαχειριστικά θέματα, συνεργασία με εταίρους και Διαχειριστική Αρχή, συντονισμός εταίρων για οικονομικά θέματα και διαχείρισής έργου, υποστήριξη Ομάδας Έργου & οργάνωση διαχειριστικών/οικονομικών θεμάτων.  Συμμετοχή στα παραδοτέα: 1.1.2 (PSC meetings & minutes), 1.1.3 (Progress Reports), 1.1.4 (Management Plan & everyday coordination), 1.1.5(Audits for the VoE), 2.1.2(Project Visual Identity), 2.1.3 (Project W...

BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)
20-01-2020
04-02-2020
Πληροφοριακή υποστήριξη της ομάδας έργου, έλεγχος ορθής λειτουργίας και οργάνωσης e-courses & Virtual Classrooms για επιχειρηματίες και ΜΜΕ  (Συμμετοχή στα παραδοτέα: 4.1.3 & 4.1.4) και πληροφοριακή υποστήριξη για την διοργάνωση των διαδικτυακών διακρατικών μαθημάτων για τους νέους επιχειρηματίες, τη διαδικτυακή υποστήριξη για τη δημιουργία νεών επιχειρήσεων, την αξιολόγηση και επιλογή των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών και την οργάνωση του τελικού event. (Συμμετοχή στα παραδοτέα:...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
20-01-2020
04-02-2020
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης εναλλακτικών εγχώριων πηγών πρωτεϊνών και διατροφικών πρόσθετων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις αποδόσεις των πτηνών, όπως και σε δείκτες υγείας  Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 4: Μελέτη των αποδόσεων και της υγείας κρεοπαραγωγών ορνιθίων εκτρεφόμενων χωρίς αντιβιοτικές ουσίες Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης α...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
20-01-2020
04-02-2020
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο της σύμβασης: ΕΕ1: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων ενώσεων και των μικκύλιων τους με τασενενεργές ουσίες....

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο της σύμβασης: ΕΕ1: Σύνθεση νέων ενώσεων και των μικκύλιων ΕΕ2: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων ex vivo ΕΕ3: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων in vitro και in vivo...

«Οπτική παρακολούθηση, εκτίμηση της ηλικίας και του φύλου καταναλωτών με βαθιά μηχανική μάθηση χρησιμοποιώντας RGB και θερμικές εικόνες»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο ανταποδοτικής υποτροφίας: Συλλογή-χαρακτηρισμός δεδομένων για την εκμάθηση των αλγορίθμων. Σχεδιασμός αλγορίθμου εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης του φύλου και της ηλικίας τους. Ανάπτυξη του λογισμικού εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης του φύλου και της ηλικίας τους. Έλεγχος του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. ...

«Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο σύμβασης: «Ενσωμάτωση μετρήσεων στη διαδικασία πρόγνωσης καιρού.» και ειδικότερα «Τροποποίηση των αρχικών συνθηκών του μοντέλου πρόγνωσης καιρού WRF από μετρήσεις αισθητήρων. Πρόγνωση και επικύρωση δεικτών κινδύνου πυρκαγιών.»...

«Ionian-Adriatic earLy wARning Monitoring System (i-ALARMS)»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο σύμβασης: Κατασκευή συστήματος έγκαιρων προειδοποιήσεων και διάχυση μετεωρολογικής πληροφορίας....

«Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο σύμβασης: EE2-Έρευνα και ανάπτυξη του φορετού αισθητήρα, EE3-Προωθημένες τεχνικές και αλγόριθμοι επεξεργασίας σήματος και ΕΕ4-Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πιλοτικών εφαρμογών...

«Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο σύμβασης: EE2-Έρευνα και ανάπτυξη του φορετού αισθητήρα και EE3-Προωθημένες τεχνικές και αλγόριθμοι επεξεργασίας σήματος....

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (PROMISI)»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο σύμβασης: EE3-Ανάπτυξη συστήματος στήριξης απόφασης, EE4-Ολοκλήρωση συστήματος λογισμικού ProMiSi και EE5-Αξιολόγηση ProMiSi....

Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation - ECOPORTIL
07-01-2020
22-01-2020
Οικονομική οργάνωση έργου, οργάνωση εταίρων για οικονομικά θέματα και διαχειριστικά θέματα, συνεργασία με εταίρους και Διαχειριστική Αρχή, υποστήριξη Ομάδας Έργου, οργάνωση δράσεων διάχυσης, επικοινωνίας και ενημέρωσης, συντονισμός εταίρων για θέματα επικοινωνίας, παρακολούθηση και διαχείρισή έργου. Συμμετοχή στα παραδοτέα: 1.1.2 (Steering Committee Coordination & Meetings), 1.1.3 (Financial & Progress Reports), 1.1.4 (Advanced coordination plan) 2.1.1 (Communication plan and tools) 2.1....

Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation - ECOPORTIL
07-01-2020
22-01-2020
Υποστήριξη της ομάδας έργου στη συντήρηση και επικαιροποίηση του δικτυακού τόπου του έργου (ΕΕ2), υποστήριξη της ομάδας έργου στο σχεδιασμό Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΕΕ3)...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
07-01-2020
22-01-2020
Συμμετοχή στην έρευνα αναφορικά με την ανάλυση, επεξεργασία και συλλογή βιοιοσημάτων, στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη μεθοδολογιών ασφάλειας και προστασίας δεδομένων βιοσημάτων και συμμετοχή στη σχεδίαση μεθοδολογίας αξιολόγησης δεδομένων & βιοσημάτων και στο σχεδιασμό συστήματος αναγνώρισης της ανθρώπινης δραστηριότητας με βάση τα εξαγώμενα χαρακτηριστικά από τα βιοσήματα (ΕΕ2)...

Ακαμψία υποπολυπτυγμάτων σε ανώτερες συνδιαστάσεις
12-12-2019
27-12-2019
Έρευνα στις περιοχές: Υποπολυπτύγματα με θετικό δείκτη της σύμμορφης μηδενοκατανομής σε χώρους σταθερής καμπυλότητας, επιφάνειες πολυπτύγματων Riemann ή πολυπτυγμάτων Kaehler-Einstein, ελαχιστικές επιφάνειες, επιφάνειες σε τετραδιάστατα πολυπτύγματα Calabi-Yau, παραμορφώσεις επιφανειών, γεωμετρικές διαφορικές εξισώσεις. Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΕΕ2 και EE3 της ερευνητικής πρότασης....

Proximiot - Proximity Marketing Platform
12-12-2019
27-12-2019
Καθορισμός και ανάλυση των απαιτήσεων για την καταγραφή και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων κίνησης και προτιμήσεων καταναλωτικού κοινού με απώτερο στόχο την ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς και την πρόβλεψη της τάσης και του όγκου πωλήσεων (Συμμετοχή στο ΕΕ1)....

Υποέργο 7: Σύνθεση και χαρτογράφηση με φασματοσκοπικές μεθόδους υψηλής ανάλυσης υλικών και δομών
12-12-2019
27-12-2019
Φασματοσκοπική μελέτη προηγμένων υλικών και δομών (Συμμετοχή στο ΠΕ3)...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
12-12-2019
27-12-2019
Παραδοτέο 3.1.2 Contribution to the definition of user requirements through questionnaires, elaboration of results...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HELLAS-CH (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)
12-12-2019
27-12-2019
Ανάπτυξη απεικονιστικού φασματόμετρου για την ανίχνευση ιόντων και ηλεκτρονίων που παράγονται από διαδικασίες ιονισμού...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HELLAS-CH (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)
12-12-2019
27-12-2019
'Ανάπτυξη διάταξης συμπίεσης παλμών laser σε χρονική διάρκεια μικρότερη των 20fs και βελτίωση διατάξεων μελέτης μη-γραμμικών φαινομένων με δυο δέσμες laser.'...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
10-12-2019
27-12-2019
EE4 - Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου....

Ακαμψία υποπολυπτυγμάτων σε ανώτερες συνδιαστάσεις
06-12-2019
23-12-2019
Ελαχιστικά υποπολυπτύγματα σε πολυπτύγματα Kaehler-Einstein, παραμορφώσεις υποπολυπτυγμάτων μέσω γεωμετρικών ροών σε μιγαδικά/ολόμορφα πολυπτύγματα, γεωμετρικές διαφορικές εξισώσεις. (Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΕΕ1)....

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
04-12-2019
19-12-2019
- Συμμετοχή στην τεχνική υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, i) ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών σε νοσοκομειακά λύματα (WP4 – D4.1.2 – 400 €) και ii) βελτιστοποίηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.1 5000 €)....

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
04-12-2019
19-12-2019
- Συμμετοχή στην τεχνική υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, i) ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών σε νοσοκομειακά λύματα (WP4 – D4.1.2 – 400 €) και ii) βελτιστοποίηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.1 5000 €)....

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
04-12-2019
19-12-2019
- Συμμετοχή στην τεχνική υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, i) έκθεση τεκμηρίωσης περιβαλλοντολογικών δεδομένων διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων (WP5 – D5.1.2 – 3000 €), ii) αποτίμηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.3 5000 €) και iii) σχέδιο βιωσιμότητας λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.5 3000 €)....

Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της φυσιολογικής διαβίωσης ηλικιωμένων σε αστικές και αγροτικές περιοχές
04-12-2019
19-12-2019
«Εντοπισμός θέσης με σύστημα αισθητήρων» και ειδικότερα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος συλλογής, διαχείρισης δεδομένων και λήψης αποφάσεων.»...

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
04-12-2019
19-12-2019
- Διαχειριστικός συντονισμός του έργου σε επίπεδο κοινοπραξίας, προετοιμασία και συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις (WP1)• D1.1.2 Project Management• D1.1.3 Project Meetings- Συντονισμός ενεργειών διάχυσης σε επίπεδο κοινοπραξίας (WP2)• D2.1.1 Communication plan• D2.1.2 Project website• D2.1.4 Final Event- Συντονισμός εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών, προμήθειας και εγκατάστασης τεχνικού εξοπλισμού σε επίπεδο κοινοπραξίας (WP3)• D3.1.2 Equipment procurement and establishment - Παρακολούθηση τεχνικ...

Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
04-12-2019
19-12-2019
«Επιχειρησιακή υλοποίηση, ρύθμιση και εκτέλεση της πλατφόρμας μοντελοποίησης πυρκαγιών και καιρού» και ειδικότερα «Ρύθμιση και εκτέλεση της πλατφόρμας μοντελοποίησης καιρού»...

Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Εξωνοσοκομειακών Ασθενών κατά την Κινητική Αποκατάστασή τους στο Διαδικτυακό Νέφος
04-12-2019
19-12-2019
ΕΕ3 : Υλοποίηση Φορέσιμης Συσκευής ανάλυσης και καταγραφής σημάτων κίνησης ΕΕ4: Υλοποίηση Εφαρμογής Νέφους ...

Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Εξωνοσοκομειακών Ασθενών κατά την Κινητική Αποκατάστασή τους στο Διαδικτυακό Νέφος
04-12-2019
19-12-2019
ΕΕ2: Υλοποίηση Ευφυούς Συστήματος ΕΕ3 : Υλοποίηση Φορέσιμης Συσκευής ανάλυσης και καταγραφής σημάτων κίνησης ΕΕ4: Υλοποίηση Εφαρμογής Νέφους...

mHealth Σύστημα για την Αυτοδιαχείριση του Διαβήτη Τύπου 1 βασιζόμενο στην Προσαρμοστική Μηχανική Μάθηση του Μεταβολισμού της Γλυκόζης (GlucoseML)
04-12-2019
19-12-2019
ΕΕ1-Εξατομικευμένη Προβλεπτική Μοντελοποίηση της Γλυκόζης στο Διαβήτη Τύπου 1, ΕΕ2-Ανάπτυξη Σύστηματος Τεχνητής Όρασης για τη Διατροφική Ανάλυση Γευμάτων. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
04-12-2019
19-12-2019
EE4 - Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου....

mHealth Σύστημα για την Αυτοδιαχείριση του Διαβήτη Τύπου 1 βασιζόμενο στην Προσαρμοστική Μηχανική Μάθηση του Μεταβολισμού της Γλυκόζης (GlucoseML)
04-12-2019
19-12-2019
ΕΕ1- Εξατομικευμένη Προβλεπτική Μοντελοποίηση της Γλυκόζης στο Διαβήτη Τύπου 1, ΕΕ2- Ανάπτυξη Σύστηματος Τεχνητής Όρασης για τη Διατροφική Ανάλυση Γευμάτων, ΕΕ3- Σχεδίαση και Ανάπτυξη της ICT Υποδομής του GlucoseML, EE4- Μελέτη Αξιολόγησης....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
04-12-2019
19-12-2019
1) «Ανάπτυξη προηγμένων πυριμάχων μαζών» (ΕΕ4) 2) «Κλιμάκωση μεγέθους» (ΕΕ5) 3) «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών» (ΕΕ6)...

Ιεραρχικά πολύ-λειτουργικά σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο με έλεγχο υγιούς λειτουργίας και συγκομιδή θερμοηλεκτρικής ενέργειας για έξυπνες και ασφαλείς δομικές κατασκευές (HICOTEG)
04-12-2019
19-12-2019
1. ΕΕ1 - Σχεδιασμός Χάρτη Δράσης: Καθορισμός Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων• Έκθεση καθορισμού Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων • Έκθεση καθορισμού εφαρμογών 2. ΕΕ3 - Υλικά με βάση το τσιμέντο: Αξιολόγηση ΘΗ συμπεριφοράς-λειτουργικότητας, μηχανικών ιδιοτήτων• Μέθοδοι τροποποίησης τσιμεντόπαστας με νανοϋλικά και Χαρακτηρισμός...

Διαδικτυακή πλατφόρμα αυτόματης ενημέρωσης κοινού και Ο.Τ.Α για πιθανή εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο
04-12-2019
19-12-2019
Εκπόνηση έρευνας με αντικείμενο: “Βελτιστοποίηση-προσαρμογή δορυφορικού αλγόριθμου έγκαιρης εκτίμησης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων”...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΑΧΘΟΥ
03-12-2019
18-12-2019
Υποστήριξη ομάδας έργου, οργάνωση δράσεων διάχυσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προετοιμασία σχεδίου επικοινωνίας, υποστήριξη δράσεων έργου» (Π4)...

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
26-11-2019
11-12-2019
Αντικείμενο σύμβασης 1: συμμετοχή στο task 3.4.3, Population, updating and promotion of the platform Αντικείμενο σύμβασης 2: συμμετοχή στο task 4.4.5, Participation and promotion of incubation services...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
21-11-2019
30-12-2019
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Μεταδιδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ»....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
21-11-2019
30-12-2019
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ»...

Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
19-11-2019
04-12-2019
Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων. Ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer. Επικύρωση των αποτελεσμάτων σε πραγματικές συνθήκες (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ12, ΕΕ13 και ΕΕ17)....

Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
19-11-2019
04-12-2019
α) μέρος του Παραδοτέου Π3.1 Διεπαφές για τελικούς χρήστες β) μέρος του Παραδοτέου Π3.2 Διεπαφές για χρήστες φορητών συσκευών...

Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
19-11-2019
04-12-2019
Μέρος του παραδοτέου 2.1: Πιλοτική υλοποίηση συστήματος χαρτογράφησης Μέρος του παραδοτέου 3.1: Σχεδιασμός και πιλοτική ανάπτυξη συστήματος δρομολόγησης και διεπαφών τελικών χρηστών...

Ιεραρχικά πολύ-λειτουργικά σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο με έλεγχο υγιούς λειτουργίας και συγκομιδή θερμοηλεκτρικής ενέργειας για έξυπνες και ασφαλείς δομικές κατασκευές
13-11-2019
28-11-2019
ΕΕ1- Σχεδιασμός Χάρτη Δράσης: Καθορισμός Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων Έκθεση καθορισμού Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων Έκθεση καθορισμού εφαρμογών ...

Ιεραρχικά πολύ-λειτουργικά σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο με έλεγχο υγιούς λειτουργίας και συγκομιδή θερμοηλεκτρικής ενέργειας για έξυπνες και ασφαλείς δομικές κατασκευές
13-11-2019
28-11-2019
ΕΕ1- Σχεδιασμός Χάρτη Δράσης: Καθορισμός Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων Έκθεση καθορισμού Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων Έκθεση καθορισμού εφαρμογών ...

Εθνική Συμμετοχή στο Έργο 81721 για το Έτος 2018
13-11-2019
28-11-2019
 Ανάλυση διμερών γραφημάτων επερωτήσεων-κειμένων λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των χρηστών που θέτουν τις επερωτήσεις και τη σχετικότητα των κειμένων με τόπους....

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
13-11-2019
28-11-2019
Συλλογή φαρμακευτικών φυτών, παραγωγή εκχυλισμάτων και ταυτοποίηση φυτοχημικών ενώσεων στις ακόλουθες ενότητες εργασίας:   ΕΕ1. Συλλογή αρωματικών φαρμακευτικών φυτών-εκχυλίσματα. EE2. Ανάλυση εκχυλισμάτων...

E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
13-11-2019
28-11-2019
Επιλογή και στρατολόγηση ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (Συμμετοχή στην ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας)...