Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ονοματόγραμμα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το αναλυτικό ονοματόγραμμα της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

Ονοματόγραμμα Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
Περιγραφή Θέσης Υπεύθυνος Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ντέτσικας Γ. Σερβετάς Α.
Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος (ΔΠΣ)
Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος Σερβετάς Α. Γκανιάτσας Γ.
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας και Τεχνικής Υποστήριξης Γκανιάτσας Γ. Σερβετάς Α.
Υπεύθυνος Υποστήριξης Εφαρμογών Σερβετάς Α. Γκανιάτσας Γ.
Υπεύθυνος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ιστοσελίδας Σερβετάς Α. Γκανιάτσας Γ.
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης (ΟΔ)
Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Νίκας Λ. Τσώνου Β.
Υπεύθυνος Μονάδας Λογιστικής Διαχείρισης Νίκας Λ. Νίκας Λ.
Επεξεργασία Στοιχείων Λογιστικής Διαχείρισης Γούσια Α. Τσώνου Β.
Υπεύθυνος Μονάδας Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Τσώνου Β. Νίκας Λ.
Επεξεργασία Στοιχείων Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Νίκας Λ. Τσώνου Β.
Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΟΣ)
Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Συναλλαγών Σκολαρίκη Χ. Λαγού Αικ.
Υπεύθυνος Μονάδας Υποστήριξης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Σκολαρίκη Χ. Λαγού Αικ.
Υπεύθυνος Μονάδας Διοικητικών Συναλλαγών Λαγού Αικ. Σκολαρίκη Χ.
Έναρξη Έργων και Παραλαβή Διοικητικών Εγγράφων Λαγού Αικ. Σκολαρίκη Χ.
Καταχώρηση και Παράδοση Συμβάσεων Προσωπικού Σκολαρίκη Χ. Λαγού Αικ.
Υπεύθυνος Γραφείου Τήρησης Αρχείου Λαγού Αικ. Σκολαρίκη Χ.
Υπεύθυνος Μονάδας Οικονομικών Συναλλαγών Ζωγάκη Ε. Σκολαρίκη Χ.
Παραλαβή Εντολών-Αποδόσεων και Οικονομικών Αιτημάτων Ζωγάκη Ε. Σκολαρίκη Χ.
Υπεύθυνος Γραφείου Παράδοσης Επιταγών Ζωγάκη Ε. Σκολαρίκη Χ.
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων (ΠΑΠΕ)
Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων Σερβετάς Α. Τσιάρα Κ.
Υπεύθυνος Μονάδας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Σερβετάς Α. Τσιάρα Κ.
Υποστήριξη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Τσιάρα Κ. Σερβετάς Α.
Υπεύθυνος Μονάδας Παρακολούθησης Έργων Τσιάρα Κ. Σερβετάς Α.
Υπεύθυνος Γραφείου Παρακολούθησης Έργων ΕΣΠΑ Τσιάρα Κ. Σερβετάς Α.
Παρακολούθηση Έργων ΕΣΠΑ Τσιάρα Κ. Σερβετάς Α.
Υπεύθυνος Γραφείου Παρακολούθησης Έργων ΕΤΑ και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Σερβετάς Α. Τσιάρα Κ.
Παρακολούθηση Έργων ΕΤΑ και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Σερβετάς Α. Τσιάρα Κ.
Υπεύθυνος Γραφείου Παρακολούθησης Έργων Παροχής Υπηρεσιών και Άλλων Τσιάρα Κ. Σερβετάς Α.
Παρακολούθηση Έργων Παροχής Υπηρεσιών και Άλλων Τσιάρα Κ. Σερβετάς Α.
Τμήμα Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (ΠΑΥ)
Προϊστάμενος Τμήματος Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών Γκανιάτσας Γ. Καρμίρης Β.
Υπεύθυνος Μονάδας Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών Γκανιάτσας Γ. Καρμίρης Β.
Υποστήριξη Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών Καρμίρης Β. Γκανιάτσας Γ.
Υποστήριξη Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών Σακελλαρίδης Φ. Καρμίρης Β.
Υποστήριξη Δημοσίων Συμβάσεων Παπαδοπούλου Τα.  
Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας (ΜΔΠ)
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Σερβετάς Α. Τσιάρα Κ.
Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας Τσιάρα Κ. Σερβετάς Α.
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης (ΓΝΥ)
Υπεύθυνος Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Παπαδοπούλου Τα.  
e-max.it: your social media marketing partner