Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Παρουσίαση Προγραμμάτων

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει βασικά στοιχεία των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

logo Perifereia Header BIG

Integrated information system for monitoring, prevention, management, and timely notification on the risk of floods in the greater Arachthos area-Arachthos
60890
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
08-05-2017
30-06-2021
203.738,42
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η Πράξη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός  ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος  που θα περιλαμβάνει χάρτες της περιοχής παρέμβασης/ενδιαφέροντος (λεκάνη απορροής του ποταμού Αράχθου). Κορμός του συστήματος θα είναι μια βάση γνώσης όπου θα περιέχεται πλήρης περιγραφή των πλημμύρων που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν, θα εξεταστεί το πώς και γιατί προκλήθηκαν. Σημαντικό τμήμα του συστήματος αποτελεί το γραφικό περιβάλλον του που θα αναπτυχθεί με βάση τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (WebGIS), & θα αφορά χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας. Οι χάρτες θα απεικονίζουν τα δεδομένα που θα συλλέγονται & τις χωρικές ζώνες επικινδυνότητας σε πραγματικό χρόνο. 

Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη & φορέα/υπηρεσία :

-Παρακολούθηση των βροχοπτώσεων & στάθμης του ποταμού Αράχθου σε πραγματικό χρόνο μέσω κατάλληλου δικτύου τηλεμετρικών σταθμών που καλύπτουν την περιοχή ενδιαφέροντος

-Μετάδοση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων ,παρακολούθηση της περιοχής ενδιαφέροντος με την αξιοποίηση Drones & αυτόματη ενημέρωση του Συστήματος

-Έγκαιρες ειδοποιήσεις για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων

-Εντοπισμός περιοχών με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων

-Διάρκεια & βαθμός επικινδυνότητας πλημμυρικών επεισοδίων

-Παρουσίαση χαρτών με την προσβασιμότητα σε περιοχές διαβαθμισμένου κινδύνου.

logo Perifereia Header BIG2

WEB-BASED PLATFORM FOR AUTOMATED EARLY INFORMATION OF THE PUBIC AND LOCAL AUTHORITIES ABOUT SEVERE WEATHER EVENTS
82740
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣ.
01-11-2019
31-10-2022
200.000,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου αφορά στην ανάπτυξη &αδιάλειπτη λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας έγκρισης ενημέρωσης & προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου με τη χρήση ενός αλγόριθμου δορυφορικού εντοπισμού & βραχείας πρόγνωσης (nowcasting) δυνητικά επικίνδυνων νεφικών συστημάτων. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα αποτελεί ένα καινοτόμο και αυτοματοποιημένο εργαλείο βασισμένο σε δορυφορικές παρατηρήσεις, αναπτυγμένο με τις πιο σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ)& προσαρμοσμένο στην έγκυρη, αναλυτική & αυτοματοποιημένη ενημέρωση των επιχειρήσεων,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), καθώς & του ευρέως κοινού της Ηπείρου.

Το Έργο αποσκοπεί σε τελικό στάδιο στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

-           Παρακολούθηση & ενημέρωση σε πυκνή χρονική ανάλυση (τουλάχιστον 30-min) της εξελικτικής πορείας δυνητικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη & εξέλιξη νεφικών συστημάτων

-           Βραχεία πρόγνωση (χρονική προέκταση στο μέλλον τουλάχιστον μιας ώρας) της εξελικτικής πορείας ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούνται από την καταιγιδοφόρο δραστηριότητα μέσω της αυτοματοποιημένης ανάλυσης μετεωρολογικών δορυφορικών εικόνων

-           Οπτικοποιημένη πληροφορία δυνητικά επικίνδυνων νεφικών συστημάτων  (ένταση & διάρκεια φαινομένων)

-           Αυτοματοποιημένη προειδοποίηση (μέσω email ή/& SMS) για πιθανή εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων σε τελικούς χρήστες οι οποίοι θα είναι καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της διαδικτυακής πλατφόρμας

Ανάρτηση ενημερωτικών εκθέσεων αναφορών (2 φορές ετησίως), σχετικά με την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρο το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου.

  • Αναβάθμιση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α Ηπείρου αναφορικά με την προστασία των υποδομών τους & τη βελτίωση στο συντονισμό επιχειρήσεων σε περιπτώσεις καταστροφών από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
  • Έγκυρη, αξιόπιστη & αυτοματοποιημένη προειδοποίηση μέσω email ή/& γραπτών μηνυμάτων (SMS) για τελικούς χρήστες όπως επιχειρήσεις τουριστικού & γεωργικού χαρακτήρα των οποίων οι υπηρεσίες & τα προϊόντα πλήττονται άμεσα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
  • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος & συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ήπειρο μέσα από την έγκυρη πρόληψη, το σχεδιασμό & την υλοποίηση έργων υποδομής, καθώς επίσης &την ενημέρωση για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
  • Αξιοποίηση σύγχρονων & αυτοματοποιημένων πληροφοριακών εργαλείων για την τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ο.Τ.Α Ηπείρου.

logo Perifereia Header BIG2

Integrated monitoring system for the creation of time series, models and reports regarding floods in the city of Igoumenitsa
61210, 61211, 61212, 61213
ΒΑΡΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
01-07-2017
30-06-2019
310.334,20 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η Πράξη αποσκοπεί στην εφαρμογή και αξιολόγηση μίας ολοκληρωμένης λύσης για καταγραφή δεδομένων στάθμης και παροχής σε ρέματα και αγωγούς ομβρίων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Ηγουμενίτσας και τη συσχέτιση των υδρολογικών πληροφοριών με την πράσινη υποδομή σε αστικό και περιαστικό επίπεδο.

Η πράξη αφορά την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού, την εγκατάσταση και συντήρηση του τηλεμετρικού δικτύου, τη μεθοδολογία μοντελοποίησης των ροών, μέτρησης και αξιοποίησης των πληροφοριών καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων και των ροών δεδομένων που θα προκύψουν.

Με την ολοκλήρωση της πράξης υπάρχουν διαθέσιμα:

1) Λειτουργικό δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών υδρολογικών δεδομένων και διαδικτυακή εφαρμογή πρόσβασης στα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες, καθώς και σύστημα ειδοποίησης για κίνδυνο υπερχείλισης ρεμάτων και αγωγών ομβρίων.

2) Υλικό τεκμηρίωσης σχετικά με την αρχική επιλογή θέσεων εγκατάστασης, την αξιολόγηση και την πιλοτική λειτουργία του συστήματος καθώς και πρωτόκολλα και εργαλεία παρακολούθησης, μέτρησης και προειδοποίησης.

3) Ορθοεικόνες, ψηφιακό μοντέλο επιφανείας και ψηφιακό μοντέλο εδάφους, μοντέλο και χάρτες πλημμυρικού κινδύνου της περιοχής μελέτης και προτάσεις για βέλτιστες θέσεις σταθμών μέτρησης.

4) Υλικό από τις εκδηλώσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να παρέχει την αναγκαία τεκμηρίωση για τη μελέτη των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της Ηγουμενίτσας με αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων μέσων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της πολιτικής προστασία στην περιοχή εφαρμογής. Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να αξιοποιηθούν ως μοντέλο για την ανάπτυξη παρόμοιων εφαρμογών και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου αλλά και άλλων περιοχών.

logo Perifereia Header BIG2

61040
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25-10-2017
08-02-2020
1.000.000,00 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Το Φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των σπουδών στα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου και περιλαμβάνει:

 

Α. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Σύστημα εγκεφαλικού ερεθισμού με νευροπλοήγηση (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ)

2. Ένα σύστημα HEAD IMPULSE TEST

3. Ένα σύστημα POSTUROGRAPHY (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ)

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ - EYE TRACKING (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ)

 

Β. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1.Πρόπλασμα νοσηλευτικής εκπαίδευσης

2.Ταμπλέτα προσομοίωσης

3.Πρόπλασμα – χέρι προσομοίωσης για την διαδικασία της μέτρησης, της μη επεμβατικής αρτηριακής πίεσης (NIBP)

 

Γ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1. Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΚΟΥΦΟΣ Ι.)

2. Εργαστηριακή ρομποτική συσκευή για τον προσδιορισμό της κατανομής μεγέθους σωματιδίων του εδάφους (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.)

3. Ρομποτικός αναλυτής για μέτρηση με ηλεκτρόδιο pH και EC σε δείγματα εδάφους (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.)

4. Πειραματικό ελαιουργείο (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΝΟΣ Γ.)

 

Δ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.:

1. Υποδομή Ανάλυσης Σημάτων Συνεργατικών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (HyperMIMO).(ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.)

2. Σύστημα UAV

3. VIDEO TEST (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΟΥΜΕΝΗΣ Γ.)

4. Splicer Οπτικών Ινών

5. Σετ Εργαλείων Προετοιμασίας Οπτικών Ινών (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ)

6. Server

7. UPS

8. IP KVM Switch

9. Network Attached Storage (NAS)

10. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης ή Ψηφιακός Σαρωτής Πλακιδίων (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΖΑΛΑΣΑ.)

 

Ε. ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση  

Η προμήθεια του προτεινόμενου εξοπλισμού έχει αναβαθμίσει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία, με αποτέλεσμα το επίπεδο των σπουδών των άμεσα ωφελούμενων φοιτητών να αναβαθμίζεται σημαντικά

logo Perifereia Header BIG2

UNIVERSITY OF IOANNINA LABORATORY EQUIPMENT
82176
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
12-12-2019
31-12-2020
3.100.000,00 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η απόκτηση Επιστημονικών Οργάνων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων, Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, Περιφερειακών Συσκευών και Λογισμικού, Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού και Εποπτικών Μέσων καθώς και Επιστημονικών Εργαλείων, προκειμένου με την εγκατάσταση αυτών, να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια και να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παρακάτω Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

•Τμήμα Φιλολογίας

•Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

•Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

•Τμήμα Μαθηματικών

•Τμήμα Φυσικής

•Τμήμα Χημείας

•Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

•Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

•Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

•Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

•Τμήμα Ιατρικής

•Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

•Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Ενίσχυση και αναβάθμιση των εργαστήριων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους.

Απόκτηση επιστημονικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, οπτικοακουστικού εξοπλισμού, λογισμικού, επιστημονικών εργαλείων καθώς και λοιπού εξοπλισμού, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαστηρίων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

GAINING ACADEMIC TEACHING EXPERIENCE FOR YOUNG PHD SCIENTISTS AT THE UNIVERSITY OF IOANNINA 2018-2019
Κωδ. Έργου Επ. Ερ. 82387 Κωδ. MIS 5029877
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
01-10-2018
31-12-2019
865.150,00 €
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Τομεακά ΕΠ, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Τομέας Εκπαίδευσης, Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας (2018 - 2019)

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων σε επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 αντιστοιχούν συνολικά 65 θέσεις ωφελουμένων.
Σχετική Ιστοσελίδα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/2385-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-14368-2018

Στόχοι της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:
• Η πρόσληψη Νέων Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού, στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού
• Η Ολοκλήρωση διδασκαλίας μαθημάτων

GAINING ACADEMIC TEACHING EXPERIENCE FOR YOUNG PHD SCIENTISTS AT THE UNIVERSITY OF IOANNINA 2017-2018
Κωδ. Έργου Επ. Ερ. 82166 Κωδ. MIS 5008011
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
01-10-2017
31-12-2018
368.000,00 €
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Τομεακά ΕΠ, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Τομέας Εκπαίδευσης

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, αντιστοιχούν συνολικά 80 θέσεις διδασκόντων.
Σχετικές Ιστοσελίδες Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/2049-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-12889-2017
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/2182-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-1423-2018

Στόχοι της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:
• Η πρόσληψη Νέων Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού, στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού
• Η Ολοκλήρωση διδασκαλίας μαθημάτων

GAINING ACADEMIC TEACHING EXPERIENCE FOR YOUNG PHD SCIENTISTS AT THE UNIVERSITY OF IOANNINA
Κωδ. Έργου Επ. Ερ. 82028 Κωδ. MIS 5001021
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
01-10-2016
30-09-2017
306.807,68 €
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Τομεακά ΕΠ, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Τομέας Εκπαίδευσης

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, αντιστοιχούν συνολικά 80 θέσεις διδασκόντων.
Σχετικές Ιστοσελίδες Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1753-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-12957-2016
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1910-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-3268-2017

Στόχοι της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:
• Η πρόσληψη Νέων Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού, στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού
• Η Ολοκλήρωση διδασκαλίας μαθημάτων