Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
02-02-2021
17-02-2021
Στα πλαίσια του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής έρευνας επισκεπτών (e-SURVEY), θα διερευνηθεί η άποψη και η πολιτιστική φήμη που υπάρχει για κάθε πιλοτική περιοχή κατά τη διάρκεια της ροής των εγχώριων και ξένων επισκεπτών. Θα αποτυπωθεί επίσης η άποψη των επισκεπτών σχετικά με το πώς επικοινωνείται και προωθείται η πολιτιστική κληρονομιά μέσω οπτικοακουστικών μέσων. Αντικείμενο του συνεργάτη είναι η προετοιμασία της  ηλεκτρονικής έρευνας επισκεπτών (e-SURVEY), ενιαία για όλους εταίρους αναφορι...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
02-02-2021
17-02-2021
Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την οργάνωση της ροής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων, συνεισφορά στον προγραμματισμό, εμφάνιση, βελτίωση και εισαγωγή στοιχείων και πληροφοριών στην ιστοσελίδα του έργου και στην επικαιροποίηση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα σχετικά με τα αποτελέσματα, ειδήσεις και εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, προσκλήσεις κ.α. , συνεισφορά στη δημιουργία ενημερωτικών δελτίων (fact sheet) και  Newsletter σχετικά με τις δράσεις και την πρόοδο του έργου καθώς και διάχυση του προ...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
02-02-2021
17-02-2021
Στα πλαίσια του WP4 θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί βάση δεδομένων όπου θα εισαχθούν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των εταίρων, ανήκουν στον κλάδο των Δημιουργικών Επιχειρήσεων  και οι οποίες επηρεάζουν τις τουριστικές επιλογές των επισκεπτών. Ο/η συνεργάτης θα συνεισφέρει στο σχεδιασμό και υλοποίηση της βάσης δεδομένων και τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη, αποτύπωσης των πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις...

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
02-02-2021
17-02-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 1) «ΕΕ1: Μελέτη και παραγωγή εντομάλευρων Ελληνικής προέλευσης, σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με αιθέρια έλαια αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών και έλαια πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα». 2) «ΕΕ2: Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων». 3) «ΕΕ3: Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο...

OPENSCREEN-GR: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
01-02-2021
16-02-2021
1) επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομυκήτων, 2) προφίλ βιοδραστικότητας κάθε εκχυλίσματος (μίγματος) αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομυκήτων, και κλασμάτων αυτού, 3) επιβεβαίωση (validation) της βιοδραστικότητας, 4) αποστολή χαρακτηρισμένων εκχυλισμάτων στον εταίρο- συντονιστή (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) για σάρωση, δημιουργία αρχείων απεσταλμένων δειγμάτων, 5) συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας και προβολής. Οργάνωση και λειτουργία εργαστηριακής μονάδας ...

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
01-02-2021
16-02-2021
Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων, Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων και Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχεύουν τον καρκίνο, στις ενότητες εργασίας: ΕΕ2. Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων (NP) ΕΕ4. Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων. ...

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
01-02-2021
16-02-2021
Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων, Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων και Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχεύουν τον καρκίνο, στις ενότητες εργασίας: ΕΕ2. Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων (NP). ΕΕ4. Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων. ...

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
01-02-2021
16-02-2021
Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων, Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων και Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχεύουν τον καρκίνο, στις ενότητες εργασίας: ΕΕ2. Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων (NP). ΕΕ4. Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων. ΕΕ5. Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχε...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (2018-1-EL01-KA203-047890)
01-02-2021
16-02-2021
Προσωπικό που θα εργαστεί στη Διαχείριση και Υλοποίηση του Έργου. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν: Διαχείριση των δραστηριοτήτων των εταίρων, συνεργασία & επικοινωνία με τους επικεφαλής και τους δικαιούχους του έργου σε τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις, συμβολή στην παρακολούθηση και υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και ειδικότερα των Πνευματικών Προϊόντων: IO7 “Data Collection: 2nd sampling”, IO8 “Analysis of the data from the two samplings from each country”, IO9 “Feedback for...

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ
22-01-2021
08-02-2021
Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό βιοδραστικών μορίων/ή και μεταβολιτών του εκχυλίσματος στο τελικό προϊόν....

PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
22-01-2021
08-02-2021
Ολοκλήρωση, βελτίωση του συστήματος ProxiTour και επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας....

embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
22-01-2021
08-02-2021
Πληροφορική Υποστήριξη ομάδας έργου, υποστήριξη σε θέματα διαχειριστικής υλοποίησης και στη διοικητική οργάνωση του έργου - ΠΕ7....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
21-01-2021
05-02-2021
Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας νανογραφενίων και η κατασκευή βιοαισθητήρα για την ανίχνευση και δέσμευση της γλυκόζης (ΕΕ1 έργου)....

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (EUSLEEP)
21-01-2021
05-02-2021
Κλινικό πρωτόκολλο και διαγνωστικοί έλεγχοι (ΠΕ4): - Εκτέλεση και παρακολούθηση μελετών ύπνου. - Συλλογή δεδομένων από το κλινικό πρωτόκολλο....

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
21-01-2021
05-02-2021
Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3): Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones Χαρακτηρισμός ΦΒΣ με θερμογραφία (ΕΕ4): - Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία                                                                                    &nbs...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
18-01-2021
02-02-2021
Α) Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.1 Contribution to Construction of interactive, artistic installations (Greece). Β) Συμμετοχή στο παραδοτέο 4.1.4 Competition and Workshop for the design of artistic, interactive, site specific installations....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
18-01-2021
02-02-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής για τη συμβολή στην αξιολόγηση της δοκιμαστικής λειτουργίας της εφαρμογής έξυπνης τηλεφωνίας για την εισαγωγή δεδομένων που αφορούν την διαχείριση εδάφους και άρδευσης από τον παραγωγό τροφίμων (ακτινιδίων) στο πλαίσιο του παραδοτέου ΠΕ4 «Δημιουργία εφαρμογής smartphone»....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
18-01-2021
02-02-2021
Ένας (1) ερευνητής, Γεωπόνος με MSc & Προϋπηρεσία για συμβολή στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις τεχνικές, την υπάρχουσα τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα τις εδαφολογικές παραμέτρους που απαιτεί  το ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα ιχνηλασιμότητας να παρακολουθούνται και να καταγράφονται στο πλαίσιο του παραδοτέου ΠΕ2 «Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος»....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
18-01-2021
02-02-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής Γεωτεχνικός Μηχανικός για ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις τεχνικές, την υπάρχουσα τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα τις υδρολογικές παραμέτρους που απαιτείται να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό συστήματος ιχνηλασιμότητας για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού δείκτη απόδοσης καλλιεργειών (Υδατικό Αποτύπωμα – ΥΑ) στο πλαίσιο του παραδοτέου ΠΕ2 «Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος»....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
15-01-2021
01-02-2021
Ένας (1) ερευνητής Γεωπόνος για συμβολή στην έρευνα για τον καθορισμό δεδομένων που σχετίζονται με τις αειφορικές καλλιεργητικές πρακτικές που απαιτεί η εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών καθώς και των παραμέτρων παρακολούθησης των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών πρακτικών που πρόκειται να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους συστήματος ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας και τον υπολογισμό του δείκτη περιβαλλοντικής απόδοσης καλλιεργειών (Υδατικό Απο...

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
15-01-2021
01-02-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής, Γεωπόνος με MSc & προϋπηρεσία για τη συμβολή στην ανασκόπηση βιβλιογραφικής έρευνας σχετικά με τις απαιτήσεις σε δεδομένα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας και σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού σχετικού δείκτη περιβαλλοντικής απόδοσης καλλιεργειών (Υδατικό Αποτύπωμα - ΥΑ) στο πλαίσιο του ΠΕ2: «Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος», στην έρευνα για τον καθορισμό καλλιεργητικών τεχνικών και τη συλλογή δεδομένων ποιοτικών χαρακτηριστικών καρπών...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PHAREM)
14-01-2021
29-01-2021
- Bελτιστοποίηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.1)  - Αξιολόγηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.3)...

AN EXPERIMENTAL-VALIDATED MULTI-SCALE MATERIALS, PROCESS AND DEVICE MODELING & DESIGN PLATFORM ENABLING NON-EXPERT ACCESS TO OPEN INNOVATION IN THE ORGANIC AND LARGE AREA ELECTRONICS INDUSTRY - MUSICODE
12-01-2021
27-01-2021
Ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων οργανικών ηλεκτρονικών υλικών με προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ - ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΉΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ALZHEIMER'S
08-01-2021
25-01-2021
Συμμετοχή στην ΕΕ4«Δημιουργία διαδραστικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά». ...

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
07-01-2021
22-01-2021
Financial Manager Existing full-time staff that will be working on the project as Financial Manager. / Προσωπικό πλήρους απασχόλησης που θα εργαστεί στο έργο ως Οικονομικός Διευθυντής. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν: διαχείριση των δραστηριοτήτων του εταίρου, συνεργασία & επικοινωνία με τους επικεφαλής και τους δικαιούχους του έργου, συνεισφορά στην έκθεση προόδου του έργου, συμμετοχή στις συναντήσεις & εκδηλώσεις του έργου κ.λπ., προετοιμασία του πίνακα δαπανών του δικαιούχου κ.λπ....

ΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
29-12-2020
13-01-2021
Συμμετοχή στην ολοκλήρωση των υποσυστημάτων του Smart Insole καθώς και της πειραματικής επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας (ΕΕ5)....

GRAPHTEMPO: EXPLORING THE HISTORY OF TEMPORAL GRAPHS
28-12-2020
12-01-2021
Ερευνητική εργασία στην περιοχή των ερωτημάτων μονοπατιών σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (WP2). Συγκεκριμένα επισκόπηση της περιοχής, ορισμός ερωτημάτων με αυστηρή και μερική σειρά, πρόταση κατάλληλης δεικτοδότησης και αλγόριθμων επεξεργασίας ερωτημάτων χρησιμοποιώντας δυναμική ενσωμάτωση γραφημάτων, αξιολόγηση της αποδοτικότητας χρησιμοποιώντας πραγματικά και συνθετικά σύνολα δεδομένων, σχεδιασμός και εφαρμογή περιπτώσεων χρήσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Η εργασία είναι μέ...

Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regeneration - nAngioDerm
22-12-2020
22-01-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: «WP3: Fabrications of collagen-based devices for first burned skin treatment» «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» «WP6: Validation of 3D scaffolds by human skin equivalent in vitro models» «WP7: In vivo assessment per ISO / EU regulations requirements» «WP8: Management, di...

Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regeneration - nAngioDerm
22-12-2020
22-01-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: a) «WP3: Fabrications of collagen-based devices for first burned skin treatment» b) «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» c) «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» d) «WP6: Validation of 3D scaffolds by human skin equivalent in vitro models» e) «WP7: In vivo assessment per ISO / EU regulations requirements» f)&nb...

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
21-12-2020
05-01-2021
(ΕΕ2) Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών- (ΕΕ3) Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία – (ΕΕ4) Αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο – (ΕΕ6) Ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού....

NOVEL FLUORESCENT CARBON-NANOFORMS ENCAPSULATING INNOVATIVE POLYMER CARRIERS FOR INTRANASAL DELIVERY OF GALANTAMINE IN A RAT MODEL OF ALZHEIMER DISEASE
21-12-2020
05-01-2021
Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων γαλανταμίνης (ΕΕ4 έργου)....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
18-12-2020
04-01-2021
Απασχόληση στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ4 «Ανάπτυξη προηγμένων αργιλοπυριτικών πυρίμαχων μαζών», ΕΕ5 «Κλιμάκωση μεγέθους» και ΕΕ6 «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών». ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (PROMISI)
14-12-2020
29-12-2020
EE3-Ανάπτυξη συστήματος στήριξης απόφασης. EE5-Αξιολόγηση ProMiSi....

GRAPHTEMPO: ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
11-12-2020
28-12-2020
Ερευνητική εργασία στην περιοχή των ερωτημάτων εξέλιξης σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (WP1) με γενικό στόχο την πρόταση νέων ερωτημάτων εξέλιξης γραφημάτων και αλγορίθμων για την επεξεργασία τους. Συγκεκριμένα, επισκόπηση εργασιών σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (Τ1.1) και ορισμός και αξιολόγηση ερωτημάτων, δομών ευρετηριοποίησης και αλγορίθμων επεξεργασίας ερωτημάτων με χρήση τεχνικών εμφυτεύσεων (embeddings) για δυναμικά γραφήματα (Τ1.2)....

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (KARDIATOOL)
11-12-2020
28-12-2020
Μέτρηση βιοδεικτών Καρδιακής Ανεπάρκειας από βιολογικά υγρά ασθενών προκειμένου να δημιουργηθεί το Σύστημα KardiaTool – Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη διάγνωση της Καρδιακής Ανεπάρκειας και την παρακολούθηση της θεραπείας (WP7). Μέτρηση βιοδεικτών Καρδιακής Ανεπάρκειας από βιολογικά υγρά ασθενών για την στάθμιση/επικύρωση του Kardiatool (WP9). Για το σκοπό αυτό εκτός από τις κλασικές μεθόδους, ενδέχεται να χρειαστεί ανάπτυξη και νέων τεχνικών που βασίζονται σε αντιγονική ανίχνευση νανοσωμα...

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
10-12-2020
28-12-2020
Recreating the open market of Ioannina: rendering, interaction and 3D object development (μέρος του Παραδοτέου D4.1.3: 3D Objects Implementation)....

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
10-12-2020
28-12-2020
Recreating the open market of Ioannina: animation and 3D object development. (μέρος του Παραδοτέου D4.1.3: 3D Objects Implementation)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (PROMISI)
10-12-2020
28-12-2020
ΕΕ3- Ανάπτυξη συστήματος στήριξης απόφασης. ΕΕ4- Ολοκλήρωση συστήματος λογισμικού ProMiSi. ΕΕ5- Αξιολόγηση ProMiSi....

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
04-12-2020
21-12-2020
Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικτυακής πλατφόρμας άμεσης ενημέρωσης....

Υποέργο 05: Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων
03-12-2020
18-12-2020
ΠΕ 13: Έλεγχος Ποιότητας, Αξιολόγηση Ασφάλειας Τροφίμων Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:          Ποιοτικός έλεγχος για ρύπους / διαταράκτες ή δείκτες / δείκτες αποσύνθεσης Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:          Ολοκλήρωση μελετών...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
02-12-2020
17-12-2020
Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπιρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ1)....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
27-11-2020
14-12-2020
Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας νανογραφενίων και η κατασκευή βιοαισθητήρα για την ανίχνευση και δέσμευση της γλυκόζης (ΕΕ1 έργου)....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ (SEMI-WEB)
27-11-2020
14-12-2020
Επιλογή δομικών στοιχείων-θέσπιση προδιαγραφών (ΕΕ 1). Παρασκευή νανοϋλικών άνθρακα (EE2). Ανάπτυξη κεραμικών αφρών ως σταθεροποιητών σχήματος (ΕΕ3). Χαρακτηρισμός και ιδιότητες των υλικών PCMs (ΕΕ4). Ανάπτυξη δομικών στοιχείων με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs (ΕΕ5). ...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
26-11-2020
11-12-2020
1. Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ (ΕΕ4) - Π4.2 Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ. 2. Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6) - Π6.1 Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής, Π6.2 Οριστικές κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού, εκτίμησης & πιστοποίησης λειτουργίας ΘΗ ΙΣΥ....

PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
26-11-2020
11-12-2020
Σχεδιασμός, υλοποίηση, και αξιολόγηση πιλοτικού του έργου ProxiTour (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ4: Πιλοτικό)....

SMARTCITYBUS - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
23-11-2020
08-12-2020
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και έλεγχος υποσυστήματος διαχείρισης συσκευών και χωροχρονικών δεδομένων Διαδικτύου των Πραγμάτων μεγάλης κλίμακας. Το σύστημα θα διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό IoT συσκευών (αισθητήρων, ενεργοποιητών) σε λεωφορεία, σε σημεία παρουσίας της υπηρεσίας δημόσιας συγκοινωνίας (στάσεις, γραφεία), και σε τελικούς χρήστες (κινητά τηλέφωνα). Ανάπτυξη διεπαφών για την αποδοτική και ομαλή επικοινωνία του υποσυστήματος με τα υπόλοιπα τμήματα της πλατφόρμας SmartCityBus. Ανάπτυξη εφαρμογών...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
20-11-2020
07-12-2020
Συλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων με διαφορετικά πρωτόκολλα εκχύλισης, στην ΕΕ2: Ανάλυση εκχυλισμάτων-ανάλυση DNA επιλεγμένων φυτών....

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
19-11-2020
04-12-2020
Έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και τεχνικών για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των εφαρμογών κινητών συσκευών και της πλατφόρμας, σχεδιασμός, μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών profiling χρηστών και μελέτη, ανάλυση και εφαρμογή προηγμένων τεχνικών ασφάλειας και προστασίας των μεταδιδόμενων δεδομένων, με έμφαση σε  κρυπταλγορίθμους και άλλες τεχνικές ασφάλειας (ΕΕ2), συμμετοχή στην ανάπτυξη του πιλοτικού λογισμικού συστήματος, έλεγχος λειτουργίας του σε πραγματικό περιβάλλον,...

HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
18-11-2020
03-12-2020
Ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων» και ειδικότερα «Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων φυσιολογικής κατάστασης....

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΩΣ ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ»
13-11-2020
30-11-2020
(Συμμετοχή στο ΕΕ 4): Προσδιορισμός δραστικότητας της κινάσης της κρεατίνης σε ορό, επίπεδα της μυοσκελετικής ισομορφής στον ορό πουλερικών ελευθέρας βοσκής και ανάλυση διατροφής αντιοξειδωτικής κατάστασης. (Συμμετοχή στο ΕΕ 8): Ανάλυση των επιπέδων της μυοσκελετικής ισομορφής στον ιστό πουλερικών ελευθέρας βοσκής και ανάλυση του προσδιορισμού δραστικότητας της κινάσης της κρεατίνης σε μυϊκό εκχύλισμα. ...