Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
08-11-2023
23-11-2023 10:55
Επίκ. Καθηγήτρια κ. Βασιλική Λιάγκου (2681050234)
«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”»
ΑΠΟ 8/11/2023 ΕΩΣ 23/11/2023

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”», συνολικού προϋπολογισμού 955.088,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό MIS «6001201» με τίτλο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, στο πλαίσιο της από 03/04/2023 (Α.Π.: 807) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05 (Α/Α ΟΠΣ 1210) ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π): «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20605/21-04-2023 Απόφασή της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να διατυπώσει τις προτάσεις / παρατηρήσεις του και να τις γνωστοποιήσει μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal .

Για τεχνικής φύσεως πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης.

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.

e-max.it: your social media marketing partner