Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

23-01-2023
Λόγω τεχνικών προβλημάτων στις υποδομές δικτύων του παραρτήματος Άρτας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο.   H επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πραγματοποιείται κανονικά. ...

19-01-2023
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 238/18-01-2023, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 33094/23-06-2022 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Κωδικό 82349 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μηνά Πασχόπουλο, το...

11-01-2023
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στη συνεδρίασή του αριθμ. 236/22-12-2022 ομόφωνα ενέκρινε το συνημμένο Σχέδιο «Σύμβασης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας»....

29-11-2022
Σας ενημερώνουμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε., όπως αυτό καθορίστηκε με τοΝ.4957/2022, προσδιορίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων, όπως επίσης καιτη διαδικασία κατάρτισης του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτοςαναφοράς. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 238 και 239 του Ν. 4957/2022, η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ καταρτίζειτον αναλυτικό προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη του...

18-11-2022
Λόγω τεχνικών προβλημάτων στις υποδομές δικτύων του παραρτήματος Άρτας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο καθώς και η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  ...

16-11-2022
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 2, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «61430» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένου...

24-10-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: το με αρ. πρωτ. 52303/07-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Έκδοση Εντύπων Δ5 και Δ6», ομόφωνα εγκρίνει: Την Έκδοση 12 του Εντύπου «Δ.5 - Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών», Την Έκδοση 14 του Εντύπου «Δ.6 - Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων». ...

21-10-2022
Την 19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠανεπιστημίουΙωαννίνων, ενέκρινε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΗΔΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩN...

21-10-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 228/19-10-2022, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 33094/23-06-2022 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Κωδικό 82349 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μηνά Πασχόπουλο, το...

26-09-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: το με αρ. πρωτ. 47706/19-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Οδηγία Εργασίας «Οδ2.27 – Διαχείριση Αδιάθετων Ταμειακών Υπολοίπων Έργων – Έκδοση 1» και Νέα Έντυπα «Ατ.18 – Αίτηση Χρήσης Αδιάθετου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου - Έκδοση 1» και «Ατ.19 – Αίτηση Παράτασης Φυσικού / Οικονομικού Αντικειμένου Έργου – Έκδοση 1»» ομόφωνα εγκρίνει: Τη...

22-09-2022
Σας ενημερώνουμε ότι ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2021 (Διενέργεια Έρευνας 2022), ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών» για το έτος 2021, το οποί...

12-09-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: τη δημοσίευση του Ν. 4957/2022, το με αρ. πρωτ. 45544/06-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα έκδοση Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση – Έκδοση 10» και εντύπου «Δ.12α - Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας - Έκδοση 5»» ομόφωνα εγκρίνει: την Έκδοση 10 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση»,...

06-09-2022
The deadline has been extended to the 16th of September. We would appreciate it immensely if you take the time to share your experience and ideas for improvement. We again apologise for the multiple reminders, however your answer to the survey is important in order to evaluate the effectiveness and efficiency of Horizon 2020 and Horizon Europe Programmes in which you participated.  Taking part in the survey will improve the evidence base of the evaluation; will draw the attention to p...

23-08-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 39540/26-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Οδηγία Εργασίας «Οδ2.21-Διαχείριση Πληρωμών Μέσω ΕΑΠ και ΤΛ»», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 1 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.21 - Διαχείριση Πληρωμών Μέσω ΕΑΠ και ΤΛ», η οποία έχει σκοπό τη σωστή και με προϋποθέσεις Πληρωμή των δαπανών μισθοδοσίας μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και των Προ...

23-08-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 244 του Νόμου 4957/2022 και το με αρ. πρωτ. 39603/27-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Έκδοση Εντύπου «Ατ.12 -Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Έκδοση 7»», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 7 του Εντύπου «Ατ.12 -Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»....

23-08-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: τη δημοσίευση του Ν. 4957/2022, το με αρ. πρωτ. 39500/26-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα έκδοση Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση – Έκδοση 9» και εντύπου «Δ.3-Ανάληψη Υποχρέωσης – Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας – Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών -Έκδοση 5» ομόφωνα εγκρίνει: την Έκδοση 9 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5...

27-07-2022
Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε θα παραμείνει ανοικτό έως και την Τετάρτη 03/08/2022 .   Η κατάθεση των εντολών μπορεί να γίνεται : α) Ηλεκτρονικά μέσω email όπου θα συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά σκαναρισμένα και ενυπόγραφα. (Θα ακολουθήσει και η κατάθεση των πρωτοτύπων στη συνέχεια) . β) Κατάθεση των εντολών σε φυσικό αρχείο μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά στον ειδικό χώρο ( κυτίον Νο 6) που βρίσκεται στην είσοδο...

18-07-2022
Please find attached a Partner Search form from “Fan S. Noli University” of Korça /Albania, for the call: HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02-01: ERA Fellowships HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01: Twinning  We kindly ask you if there is an initiative of your part regarding the calls mentioned above to take us into consideration.   Fotjola Stillo                Project and Scientific Research Sector "Fan S. Noli" University,...

23-06-2022
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Μηνάς Πασχόπουλος), η οποία  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ...

17-05-2022
Σας ενημερώνουμε ότι στον ακόλουθο σύνδεσμο έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: https://elke.uniwa.gr/announcements/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai-deontologias-tis-ereynas-e-i-d-e-toy-panepistimioy-dytikis-attikis-3/...

04-04-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 16048/24-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα έκδοση εντύπων «Δ.0-Συνοδευτικό Πρότασης - Έκδοση 5» και «Δ.1-Αποδοχή Διαχείρισης Έργου – Έκδοση 9», ομόφωνα εγκρίνει: 1. την Έκδοση 5 του Εντύπου «Δ.0 – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» και 2. την Έκδοση 9 του Εντύπου «Δ.1 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» (επισυνάπτονται στο παρόν Πρακτικό)....

30-03-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του αριθμ. 204/30-03-2022, έχοντας υπόψη: τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την με αρ. πρωτ. 55650/19-11-2021 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2022 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚ...

29-03-2022
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Με την παρούσα επιστολή, σας ενημερώνουμε ότι το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στη συνεδρίασή του αριθμ. 203/23-03-2022, έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 1380/14-03-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με Κωδικό Πρόσκλησης: ΦΠ&ΚΔ2022-Ε&Ε και ειδικότερα το σημείο που α...

28-03-2022
Αναφορικά με την καταβολή ποσών εντός του φορολογικού έτους 2021 στον Ε.Λ.Κ.Ε. από φορολογούμενους καθηγητέςκαι λέκτορες πλήρους απασχόλησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για οφειλές από επιχειρηματική δραστηριότητα τωνετών 2018 και εξής, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 1. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπει τα εξής:«...β) Οι Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματικήδραστηριότητα, είτε ατομικ...

18-03-2022
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 410/16-03-2022, έχοντας υπόψη: τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την με αρ. πρωτ. 55665/19-11-2021 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2022 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ», κωδικό Επ. Ερ. 82561 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο...

18-03-2022
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 410/16-03-2022, έχοντας υπόψη: τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την με αρ. πρωτ. 55650/19-11-2021 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2022 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ...

22-02-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 8219/11-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέο έκδοση εντύπου «Δ.8 – Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών» -  Έκδοση 15», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 15 του Εντύπου «Δ.8 – Αίτηση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό)....

09-02-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 195/26-01-2022, έχοντας υπόψη: την με αρ. πρωτ. 54342/11-11-2021 Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «61430» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αναστάσιο Τσίνα, στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρ...

07-02-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 5338/31-01-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Εισαγωγή Νέου Εντύπου Ο.16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ» και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 1 του Εντύπου «Ο.16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ» (ε...

31-01-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 4517/25-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέο έκδοση εντύπου «Δ.8 – Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών» -  Έκδοση 14», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 14 του Εντύπου «Δ.8 – Αίτηση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό)....

20-01-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη: την με αρ. πρωτ. 3309/21-01-2021 απόφασης της σχετικά με την Μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και όρια απασχόλησης σε προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε., το με αρ. πρωτ. 1724/11-01-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3309/21-01-2021 απόφασης της Επ. Ερευν...

13-12-2021
Αποστέλλεται συνημμένα η πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ182 και τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ καθώς και τα συνοδευτικά της αρχεία....

13-12-2021
Αποστέλλεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Χ.Π. Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε..  Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν πρόταση υποψηφιότητας η οποία θα περιλαμβάνει την αίτηση (επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης) και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιγράφεται η επιστημονική τους κατάρτιση, η εμπειρία τους σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντ...

06-12-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 57011/29-11-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «Διευκρίνιση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 55650/2021» και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 55650/19-11-2021 Πρόσκλησης Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2022 ως προς το σημείο 2.b του άρθρου 4 «Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Υποψηφίων διδακτόρων», το οποίο τροποποι...

29-11-2021
Προς τους Επιστημονικά Υπευθύνους των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων   Στο πλαίσιο εφαρμογής του υφιστάμενου πλαισίου μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και την υποχρέωση παρακολούθησης της διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) ή της εξαίρεσης από τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου λόγω πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης των απασχολουμένων σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και έχοντας υπόψ...

18-11-2021
Σας ενημερώνουμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, όπως αυτό καθορίστηκε με το Ν.4485/2017, τροποποιήθηκε και ισχύει, προσδιορίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων, όπως επίσης και τη διαδικασία κατάρτισης του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος αναφοράς. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ καταρτίζει τον αναλυτικό πρ...

12-11-2021
Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 5350/03-11-2021 (αρ. πρωτ. Επ. Ερ. 53363/05-11-2021) έγγραφο της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με το οποίο διαβιβάζεται η με αρ. πρωτ. 5348/03-11-2021 (αρ. πρωτ. Επ. Ερ. 53352/05-11-2021) Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματός μας με τριετή θητεία (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό)....

11-11-2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 2, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «61430» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου...

04-11-2021
Το ΙΚΥ (Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Τμήμα Υποτροφιών Αλλοδαπών και Μορφωτικών Ανταλλαγών) σε συνεργασία με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοινώνει την προκήρυξη του προγράμματος IKYDA 2022. Το πρόγραμμα θα επιχορηγήσει ερευνητικά σχέδια με διάρκεια ένα (1) ή δυο (2) έτη τα οποία θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 30/06/2024. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η παράλληλη υποβολή αίτησης από τον επιστημονικό...

25-10-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 181/20-10-2021, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, την με αρ. πρωτ. 33394/09-07-2021 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Κωδικό 82349 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μηνά Πασχόπουλο, το...

22-10-2021
ΈΡΓΟ: 82992   ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»   ………………………………………………………………………………………………………………………   Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ……………………………………………………………………………………………………………………… ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση οριζόντια της απόφασής του  (συνεδρίαση αριθμ. 179/06-10-2021) όσον αφορά την προθεσμία κατάθεσης στον Ε...

05-10-2021
Σας υπενθυμίζουμε ότι, σε έργα που ο Φορέας Χρηματοδότησης ορίζει μέγιστο επιχορηγούμενο μεικτό κόστος ανά άτομο το μήνα, τα ανώτατα όρια αποδοχών ισχύουν αθροιστικά τόσο σε επίπεδο συνολικού κόστους σύμβασης / συμβάσεων όσο και σε επίπεδο συνολικών αποδοχών ανά μήνα των συμβαλλομένων. Υπερβάσεις των ανωτέρων ορίων δεν γίνονται αποδεκτές από τους Φορείς Χρηματοδότησης και χαρακτηρίζονται ως μη-επιλέξιμες. Ως συνέπεια αυτού, σας ενημερώνουμε ότι το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών κ...

05-10-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 44581/23-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέο Έντυπο «Δ.13 – Αίτηση Τροποποίησης – Ακύρωσης Σύμβασης Απασχολουμένου», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 1 του Εντύπου «Δ.13 – Αίτηση Τροποποίησης – Ακύρωσης Σύμβασης Απασχολουμένου» (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό)....

30-09-2021
Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Παρασκευή 1/10/2021 θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ μεταξύ 15.00 και 17.00. Για το διάστημα δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω του πληροφοριακού συστήματος και επιπλέον δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΚΕ....

27-09-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: 1. το άρθρο 65 του Ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που αφορά τις μετακινήσεις των απασχολούμενων σε έργα, 2. την υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α ́94), που αφορά...

27-09-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: 1. την παρ. 9 του άρθ. 59 του Ν. 4485/2017 όπως ισχύει, η οποία προσδιορίζει τη διαδικασία χορήγησης και απόδοσης προκαταβολών – προπληρωμών στο πλαίσιο υλοποιούμενων έργων των ΕΛΚΕ, 2. την απόφαση της Συνεδρίασης 170/07-07-2021 για την έγκριση της έκδοσης 4 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.17-Διαχείριση Προκαταβολών Προπληρωμών» και των σχετικών εντύπων ( Αίτηση «Ατ. 13δ-Αίτηση Ανοίγματος ΤΛ Υπολόγου», Αίτη...

27-09-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 43866/20-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέο Έντυπο «Ο.15-ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 1 του Εντύπου «Ο.15-ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»...

20-09-2021
Σας ενημερώνουμε για την πρόθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να συμμετάσχει στην 1η Διεθνή Εκθεσιακή Πλατφόρμα Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2021, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, και αναμένεται να προσελκύσει εκθέτες και επισκέπτες προερχόμενους από την ευρύτερη περιοχή - τόσο δια ζώσης όσο και ψηφιακά – ενώ παράλληλα έχει στόχο να διευκολύνει την πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ επιχειρήσε...

16-09-2021
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη Συνεδρίασή της αρ. 170/07-07-2021 ενέκρινε:   1. την Οδηγία Εργασίας «Οδ2.17-Διαχείριση Προκαταβολών - Προπληρωμών», 2. την Αίτηση «Ατ. 13δ-Αίτηση Ανοίγματος ΤΛ Υπολόγου»,3. την Αίτηση «Ατ. 13ε-Αίτηση Κλεισίματος ΤΛ Υπολόγου»,4. το Έντυπο «Ο.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ»,5. το Έντυπο «Ο.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» που επισυνάπτονται στο παρόν.   ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ...

27-07-2021
Σας πληροφορούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη, 29/7/2021, από τις 08.00πμ έως τις 10.00πμ, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο κτίριο του ΕΛΚΕ.  Λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω του πληροφοριακού συστήματος και επιπλέον δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΚΕ.   Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ ...