Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

04-07-2024
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 477/03-07-2024, έχοντας υπόψη: τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β΄7721/31-12-2023), την με αρ. πρωτ. 8953/13-03-2024 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2024 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ», κωδικό Επ. Ερ. 82561 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον...

04-07-2024
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 477/03-07-2024, έχοντας υπόψη: τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β΄7721/31-12-2023), την με αρ. πρωτ. 8930/13-03-2024 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2022 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ...

13-06-2024
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: - το με αρ. πρωτ. 21076/06-06-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Ένταξη Νέου Έργου στη Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.»,- τις διατάξεις του άρθρου 51 «Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια» του Ν. 4957/2022, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών της, ομόφωνα εγκρίνει το έντυπο «Ατ.20 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙ...

31-05-2024
Σε συνέχεια των προβλέψεων της υπ’ αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 (Β’ 2385) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την Υποχρέωση Υποβολής Ηλεκτρονικών Τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς, σας ενημερώνουμε ότι οι προμηθευτές στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οφείλουν πλέον να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια – σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του Ν. 4601/2019 (Α’ 44)- με τη χρήση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για δαπά...

30-05-2024
Αναφορικά με τη διαχείριση των Πληρωμών Απασχολούμενων στα Έργα που διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε., σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 4957/2022 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθ. 3 του Ν. 5029/2023 και ισχύει από 10-03-2023, προβλέπεται η αξιοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων για την υποβολή, διακίνηση και αρχειοθέτηση αιτημάτων δαπανών και λοιπών εγγράφων που αφορούν τη διαχείριση των έργων των Ε.Λ.Κ.Ε.. 2. Επίσης, σε συμφωνία με τις σχετικέ...

01-05-2024
Εν όψει των ευρωεκλογών και κατόπιν ερωτημάτων που δέχεται η Υπηρεσία μας θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα κάτωθι: Σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας, κατ’ αναλογία των πεπραγμένων προηγούμενων εκλογικών περιόδων, από την αποστολή της παρούσας επιστολής μέχρι και τη λήξη της προεκλογικής περιόδου, ισχύει αναστολή δράσεων επικοινωνίας που προβάλλουν και διαφημίζουν μαζικά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στο ευρύ κοινό, όπως: • Τα διαφημιστικά μηνύματα στην τηλεόραση, στο ραδι...

17-04-2024
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη: Το άρθρο 243 του Ν. 4957/2022, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Την παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Τον Horizon Europe – Marie Sklodowska-Curie (MSCA) Financial Guide, Version 1.0, 01 December 2023, ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 1 της νέας Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.28-Διαχείριση Αλλοδαπών Ερευνητών Marie Curie» (επισυνάπτεται στο παρόν Πρα...

08-04-2024
Σας ενημερώνουμε ότι ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2023 (Διενέργεια Έρευνας 2024), ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών» για το έτος 2023, το οποί...

29-03-2024
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αιτημάτων διαφόρων Επιστημονικώς Υπευθύνων, ανακοινώθηκε η παράταση της ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος 2024 (Προσκλήσεις: Χορήγηση Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων 2024, με αριθμό πρωτοκόλλου 8930/2024 και Χορήγηση Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2024, με αριθμό πρωτοκόλλου 8953/2024).   Στους παρακάτω συνδέσμ...

06-02-2024
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της προγραμματισμένης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας, οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ δεν θα είναι διαθέσιμες την Τετάρτη 07/02/2024 μετά τις 14:00....

25-01-2024
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 7721/τ.Β΄/31-12-2023) η αριθμ. 8907 Απόφαση με θέμα «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»....

08-01-2024
Ενόψει του κλεισίματος της χρήσης 2023, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε έως την ερχόμενη Παρασκευή, 12/1/2024, όλες τις εντολές πληρωμής και τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών που αφορούν το οικονομικό έτος 2023....

22-12-2023
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG VI-A Greece – Italy 2021-2027 και μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση αριθμ. 452/20-12-2023), σας ενημερώνουμε ότι τίθεται προθεσμία για την έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων των προτάσεων στις οποίες θα συμμετάσχει το κάθε Τμήμα στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης, η οποία είναι η 17η Ιανουαρίου 2024. Τονίζεται...

28-11-2023
Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG VI-A «Ελλάδα – Ιταλία» (INTERREG VI-A Greece – Italy Programme 2021-2027) – Καθορισμός κριτηρίων / περιορισμών...

15-11-2023
Σας ενημερώνουμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε., όπως αυτό καθορίστηκε με το Ν.4957/2022, προσδιορίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων, όπως επίσης και τη διαδικασία κατάρτισης του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. για το έτος αναφοράς. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 238 και 239 του Ν.4957/2022, η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ καταρτίζει τον αναλυτικό προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη τους ετήσιους προϋπολογισμού...

20-10-2023
Δεδομένου ότι πολλά έργα που ανήκουν στο πλαίσιο χρηματοδότησης «ΕΣΠΑ 2014-2020» πλησιάζουν προς την ολοκλήρωση του φυσικού και του οικονομικού τους αντικειμένου, και προκειμένου να μην υπάρξουν δαπάνες οι οποίες θα καταστούν μη-επιλέξιμες λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των αναγκαίων παραστατικών ή καθυστερήσεων στην πληρωμή των τελικών αποδεκτών και την απόδοση των αντίστοιχων φόρων και παρακρατήσεων προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., παρακαλούμε για τις ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους σας: Απαιτείται η...

03-10-2023
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 θα γίνουν οι ακόλουθες διακοπές δικτύου: 1. Παρασκευή 06/10/23 και στο χρονικό διάστημα 09:00 - 12:00, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες στο οπτικό κύκλωμα Κόμβος ΕΔΥΤΕ Ιωάννινα - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - παράρτημα Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου). Από τις εργασίες αυτές αναμένεται να προκληθεί διακοπή, η οποία θα επηρεάσει το εν λόγω παράρτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2. Παρασκευή 06/10/23 και στο χρονικό διάστημα...

20-09-2023
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 438/13-09-2023, έχοντας υπόψη: την με αρ. πρωτ. 30826/15-06-2023 Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «61430» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αναστάσιο Τσίνα, στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθη...

04-07-2023
Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε θα παραμείνει ανοικτό έως και την Πέμπτη 03/08/2023 .   Η κατάθεση των εντολών μπορεί να γίνεται : α) Ηλεκτρονικά μέσω email όπου θα συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά σκαναρισμένα και ενυπόγραφα. (Θα ακολουθήσει και η κατάθεση των πρωτοτύπων στη συνέχεια) . β) Κατάθεση των εντολών σε φυσικό αρχείο μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά στο γραφείο Νο6 της ΕΕ. Το γραφείο θα παραμείνει ανοικτό την...

23-06-2023
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών συντήρησης στους κεντρικούς υποσταθμούς ρεύματος των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ την Τρίτη, 18η Ιουλίου 2023. Οι χρονικές διακοπές θα είναι ως εξής: Από τις 07:30 έως τις 09:00 το πρωί. Από τις 12:15 έως τις 14:00 το μεσημέρι ...

15-06-2023
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 2, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «61430» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένου...

06-04-2023
Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον κ. Αλέξανδρο Τζάλλα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη Συνεδρίασή της αριθμ. 417/29-03-2023, σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης του κόστους δημοσίευσης ερευνητικών εργασιών μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)....

13-03-2023
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 11912/03-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Έκδοση Εντύπου Ατ.12α», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 3 του Εντύπου «Ατ.12α-Αίτηση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης»....

13-03-2023
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη: 1. τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρίες 1075/14-10-2019 (1η Έκδοση) και 1107/18-05-2021 (2η Έκδοση)), 2. τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, βάσει του άρθρου 68 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Β’ 6711/31-12-2021), 3. τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 4957/2022, σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης...

17-02-2023
Σας ενημερώνουμε ότι, από τις πρωίνες ώρες της 17/02/2023, αντιμετωπίζουμε τεχνικό πρόβλημα με την υπηρεσίας πιστοποίησης χρηστών sso.uoi.gr . Μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη η πρόσβαση στους ακαδημαϊκούς λογαριασμούς email θα είναι περιορισμένη....

15-02-2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-02-2023 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ : 08:30 – 15:00 ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΝΩΡΙΤΕΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ Η ΕΠΑΝΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΑΣΗ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΗΛ...

08-02-2023
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της προγραμματισμένης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας, οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ δεν θα είναι διαθέσιμες την Τετάρτη 08/02/2023 μετά τις 13:30....

03-02-2023
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 240/01-02-2023, έχοντας υπόψη: την με αρ. πρωτ. 59203/15-11-2022 Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «61430» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αναστάσιο Τσίνα, στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρ...

23-01-2023
Λόγω τεχνικών προβλημάτων στις υποδομές δικτύων του παραρτήματος Άρτας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο.   H επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πραγματοποιείται κανονικά. ...

19-01-2023
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 238/18-01-2023, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 33094/23-06-2022 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Κωδικό 82349 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μηνά Πασχόπουλο, το...

11-01-2023
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στη συνεδρίασή του αριθμ. 236/22-12-2022 ομόφωνα ενέκρινε το συνημμένο Σχέδιο «Σύμβασης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας»....

29-11-2022
Σας ενημερώνουμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε., όπως αυτό καθορίστηκε με τοΝ.4957/2022, προσδιορίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων, όπως επίσης καιτη διαδικασία κατάρτισης του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτοςαναφοράς. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 238 και 239 του Ν. 4957/2022, η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ καταρτίζειτον αναλυτικό προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη του...

18-11-2022
Λόγω τεχνικών προβλημάτων στις υποδομές δικτύων του παραρτήματος Άρτας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο καθώς και η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  ...

16-11-2022
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 2, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «61430» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένου...

24-10-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: το με αρ. πρωτ. 52303/07-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Έκδοση Εντύπων Δ5 και Δ6», ομόφωνα εγκρίνει: Την Έκδοση 12 του Εντύπου «Δ.5 - Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών», Την Έκδοση 14 του Εντύπου «Δ.6 - Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων». ...

21-10-2022
Την 19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠανεπιστημίουΙωαννίνων, ενέκρινε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΗΔΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩN...

21-10-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 228/19-10-2022, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 33094/23-06-2022 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Κωδικό 82349 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μηνά Πασχόπουλο, το...

26-09-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: το με αρ. πρωτ. 47706/19-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Οδηγία Εργασίας «Οδ2.27 – Διαχείριση Αδιάθετων Ταμειακών Υπολοίπων Έργων – Έκδοση 1» και Νέα Έντυπα «Ατ.18 – Αίτηση Χρήσης Αδιάθετου Ταμειακού Υπολοίπου Έργου - Έκδοση 1» και «Ατ.19 – Αίτηση Παράτασης Φυσικού / Οικονομικού Αντικειμένου Έργου – Έκδοση 1»» ομόφωνα εγκρίνει: Τη...

22-09-2022
Σας ενημερώνουμε ότι ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2021 (Διενέργεια Έρευνας 2022), ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών» για το έτος 2021, το οποί...

12-09-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: τη δημοσίευση του Ν. 4957/2022, το με αρ. πρωτ. 45544/06-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα έκδοση Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση – Έκδοση 10» και εντύπου «Δ.12α - Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας - Έκδοση 5»» ομόφωνα εγκρίνει: την Έκδοση 10 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση»,...

06-09-2022
The deadline has been extended to the 16th of September. We would appreciate it immensely if you take the time to share your experience and ideas for improvement. We again apologise for the multiple reminders, however your answer to the survey is important in order to evaluate the effectiveness and efficiency of Horizon 2020 and Horizon Europe Programmes in which you participated.  Taking part in the survey will improve the evidence base of the evaluation; will draw the attention to p...

23-08-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 39540/26-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Οδηγία Εργασίας «Οδ2.21-Διαχείριση Πληρωμών Μέσω ΕΑΠ και ΤΛ»», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 1 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.21 - Διαχείριση Πληρωμών Μέσω ΕΑΠ και ΤΛ», η οποία έχει σκοπό τη σωστή και με προϋποθέσεις Πληρωμή των δαπανών μισθοδοσίας μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και των Προ...

23-08-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 244 του Νόμου 4957/2022 και το με αρ. πρωτ. 39603/27-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα Έκδοση Εντύπου «Ατ.12 -Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Έκδοση 7»», ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 7 του Εντύπου «Ατ.12 -Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»....

23-08-2022
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., έχοντας υπόψη: τη δημοσίευση του Ν. 4957/2022, το με αρ. πρωτ. 39500/26-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. με θέμα «Νέα έκδοση Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση – Έκδοση 9» και εντύπου «Δ.3-Ανάληψη Υποχρέωσης – Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας – Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών -Έκδοση 5» ομόφωνα εγκρίνει: την Έκδοση 9 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5...

27-07-2022
Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε θα παραμείνει ανοικτό έως και την Τετάρτη 03/08/2022 .   Η κατάθεση των εντολών μπορεί να γίνεται : α) Ηλεκτρονικά μέσω email όπου θα συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά σκαναρισμένα και ενυπόγραφα. (Θα ακολουθήσει και η κατάθεση των πρωτοτύπων στη συνέχεια) . β) Κατάθεση των εντολών σε φυσικό αρχείο μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά στον ειδικό χώρο ( κυτίον Νο 6) που βρίσκεται στην είσοδο...

18-07-2022
Please find attached a Partner Search form from “Fan S. Noli University” of Korça /Albania, for the call: HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02-01: ERA Fellowships HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01: Twinning  We kindly ask you if there is an initiative of your part regarding the calls mentioned above to take us into consideration.   Fotjola Stillo                Project and Scientific Research Sector "Fan S. Noli" University,...

23-06-2022
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Μηνάς Πασχόπουλος), η οποία  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ...