Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση χορήγησης υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2024
04-07-2024

Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 477/03-07-2024, έχοντας υπόψη:

  • τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β΄7721/31-12-2023),
  • την με αρ. πρωτ. 8930/13-03-2024 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2022 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Κωδικό 82985 και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Ματίκα, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • την με αρ. πρωτ. 20564/21-04-2023 Απόφαση Συγκρότησης Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Χορήγησης Υποτροφιών του παραπάνω έργου,
  • την με αρ. πρωτ. 24952/02-07-2024 εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης,
  • το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τη χορήγηση μίας (1) επιπλέον υποτροφίας βάση της παρ. 4 του άρθρου 54 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με το οποίο κληρώθηκε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,

ομόφωνα εγκρίνει τη χορήγηση δεκαπέντε  (15) υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων σύμφωνα με τους συνημμένους  Πίνακες: α) Κατανομής Θέσεων Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ανά Τμήμα για το έτος 2024, και β) Επιλογής Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ανά Τμήμα για το έτος 2024.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 8930/13-03-2024 Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων 2024, κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψήφιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999).

e-max.it: your social media marketing partner