Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Οδηγίες Εφαρμογής Διαχειριστικού Πλαισίου Έργων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ

Εδώ μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.  (Δεκέμβριος 2023).

Κατεβάστε ολόκληρο το αρχείο ( μορφή .pdf )

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχετικές αποφάσεις, οδηγίες εργασίας και έντυπα:

 

Αποφάσεις, Οδηγίες και Έντυπα
....
   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-2019 - Χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων document image 30x30
 
  
Σύναψη Συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης προγραμμάτων του ΕΛΚΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 12271/2019 Συμβάσεις με Ιδιωτικούς Φορείς - Ενημέρωση Μελών ΔΕΠ document image 30x30
2 Ατ.14-Αίτηση Υπογραφής Σύμβασης με Φορέα Χρηματοδότησης document image 30x30
3 Υπόδειγμα Σύμβασης Χορηγίας για Συνέδρια document image 30x30
4 Υπόδειγμα Σύμβασης Χορηγίας - Συνέδρια - STAND document image 30x30
5 Υπόδειγμα Σύμβασης Χορηγίας για Συνέδρια - Αγγλικά document image 30x30
6 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου document image 30x30
7 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου - Αγγλικά document image 30x30
8 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Νομικό Πρόσωπο document image 30x30
9 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Νομικό Πρόσωπο - Εξοπλισμός document image 30x30
10 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Φυσικό Πρόσωπο document image 30x30
11 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Αγγλικά - Νομικό Πρόσωπο document image 30x30
12 Υπόδειγμα Σύμβασης Δωρεάς - Αγγλικά - Φυσικό Πρόσωπο document image 30x30
 
   Έναρξη Έργου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδ2.12-Παραλαβή εντύπων για έναρξη έργου document image 30x30
   Προϋπολογισμός Έργων και Συνολικός Προϋπολογισμός ΕΛΚΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 17048/2017: Διαδικασία Κατάρτισης του Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. Προϋπολογισμοί Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Ενέργειες προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο.
document image 30x30
2
Έγγραφο με αρ. πρωτ. 20170/2017: Υπενθύμιση Υποχρέωσης Κατάρτισης Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργων.
document image 30x30
3 Διάγραμμα ροής της διαδικασίας Σύνταξης του Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. document image 30x30
4 Οδ2.12α Προϋπολοσμός Έργου. document image 30x30
5 Οδ2.27  Διαχείριση Αδιάθετων Ταμειακών Υπολοίπων Έργων. document image 30x30
 
  Αναλήψεις Υποχρεώσεων - Απευθείας Αναθέσεις ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
 1
1_2018_23564 Διαδικασία Ανάληψης Υποχρέωσης document image 30x30
 2
Οδ2.12β Ανάληψη Υποχρέωσης document image 30x30
 3 Οδ1.5 Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση document image 30x30
 
  Διαδικασία Επιλογής Απασχολούμενων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
 1 Οδ2.20-Επιλογή Απασχολούμενων Έργων document image 30x30
 2
Διάγραμμα ροής της διαδικασίας απασχόλησης προσωπικού document image 30x30
 3
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου (Έκδοση 7) document image 30x30
 4
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανταποδοτικής Υποτροφίας (Έκδοση 4) document image 30x30
 5
Υπόδειγμα Πρακτικού Αξιολόγησης (Έκδοση 2) document image 30x30
 6
Υπόδειγμα Εγγράφου Διαβίβασης Πρακτικού Αξιολόγησης document image 30x30
 
  
Πλαίσιο Χρονοχρέωσης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 10861/2013: Δαπάνες Προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ. Παραγωγικές Ώρες, Όρια Απασχόλησης και Φύλλα Χρονοχρέωσης. document image 30x30
2 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 20090/2013: Ηλεκτρονική Καταγραφή Ωρών και Ηλεκτρονικές Εντολές Πληρωμής. document image 30x30
3 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 23575/2013: Ηλεκτρονική Καταχώρηση Ατομικών Ωρών Συμβάσεων και Λοιπών Δραστηριοτήτων. document image 30x30
4 Έκθεση: Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Καταγραφής Ωρών Εργασίας και Ηλεκτρονικών Εντολών Πληρωμής Απασχολούμενων Στα Έργα Του ΕΛΚΕ document image 30x30
5 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 3270/2016: Ανώτατο Όριο Αποδοχών document image 30x30
6 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 48457/2019: Μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και όρια απασχόλησης σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. document image 30x30
7 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 3309/2021: Μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και όρια απασχόλησης σε προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. για το έτος 2021 document image 30x30
8 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3309/21-01-2021 απόφασής, σε ότι αφορά όρια απασχόλησης του λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. για το έτος 2021 document image 30x30
9 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 4950/2024: Επικαιροποίηση των προηγούμενων Αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών σχετικών με τον Υπολογισμό των Παραγωγικών Ωρών των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού και των Ορίων Απασχόλησης προσωπικού σε έργα που απαιτούν Timesheets - Έτος αναφοράς 2024 και μετά. document image 30x30
 
  
Διαδικασία Διαχείρισης Συμβάσεων και Απόδοσης Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 6864/2017 - Διαδικασία Διαχείρισης Συμβάσεων και Απόδοσης Ασφαλιστικών Εισφορών Δικαιούχων που Υπάγονται στη Διάταξη της παρ. 9 του Άρθρου 39 του Ν.4387/2016 document image 30x30
2 Ανάλυση κρατήσεων απασχολούμενων OAEE χωρίς ασφαλιστικές εισφορές document image 30x30
3 Ανάλυση ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΠΡΩΗΝ OAEE document image 30x30
4 Ανάλυση ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΠΡΩΗΝ ΤΣAY document image 30x30
5 Ανάλυση ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΙΔΑΧ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ document image 30x30
6 Υπεύθυνη Δήλωση Υπαγωγής απασχολούμενου στη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 document image 30x30
7 Αίτηση τροποποίησης σύμβασης λόγω υπαγωγής απασχολούμενου στη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 document image 30x30
 
  
Πληρωμές Απασχολούμενων Έργων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδ2.21 Διαχείριση Πληρωμών Απασχολούμενων στα Έργα document image 30x30
 
  
Προμήθειες Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδ1.5 Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση document image 30x30
2 Υπόδειγμα Πίνακα Προσφοράς document image 30x30
3 Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών document image 30x30
4 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
document image 30x30
5 Υποχρέωση Έκδοσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων από Προμηθευτές Αγαθών ή Υπηρεσιών στο πλαίσιο έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
document image 30x30
 
  
Μετακινήσεις ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 44965/2021 - Ημερήσια και Χιλιομετρική Αποζημίωση Ελεύθερων Επαγγελματιών
document image 30x30
2 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 4293/2016 - Απόφαση ΕΕ ΕΛΚΕ ΠΙ για Δαπάνες Μετακινήσεων document image 30x30
3 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 22117/2018 - Χιλιομετρική Αποζημίωση Ευρωπαϊκών Έργων document image 30x30
4 Οδ2.26-Μετακινήσεις μελών ομάδας έργου document image 30x30
5 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 31102/2023 - Δαπάνες Μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. - Κατηγορία Α' document image 30x30
6 Έγγραφο με αρ. πρωτ. 676/2024 - Δαπάνες Μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. - Κατηγορία Β'
document image 30x30
 
  
Ακαδημαϊκός Λογαριασμός για Συνεργάτες Προγραμμάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδ4_1 - Οδηγία Απόκτησης Ακαδημαϊκού Λογαριασμού
document image 30x30
2 Οδηγίες Gsuite (Ενεργοποίηση e-mail) document image 30x30
3 Office 365 και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Teams document image 30x30
4 Αρ. Πρ. 33861/2019 Ακαδημαϊκός Λογαριασμός document image 30x30
 
  
Οδηγίες Διαχείρισης HORIZON 2020 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants
document image 30x30
 
  
Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας document image 30x30
2 Σχέδιο Σύμβασης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας document image 30x30
 
  
Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών document image 30x30
 
  
Ηλεκτρονικές Πληρωμές μέσω e-POS ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Οδηγία Οδ1.7 Διαδικασία Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-POS document image 30x30
 
  Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων  
 1  Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων document image 30x30
 
  Διαχείριση Προκαταβολών-Προπληρωμών  
 1  Οδηγία Οδ2.17 Διαχείριση Προκαταβολών Προπληρωμών document image 30x30
 2  Αρ. Πρ. 34413/2021 Διαδικασία Χορήγησης και Απόδοσης Προκαταβολών - Προπληρωμών document image 30x30
 
  Κανονισμός Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου  
 1  Κανονισμός Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4957/2022 document image 30x30
 
  Πλαίσιο Αποσβέσεων
 
 1  Απόφαση Επιτροπής Ερευνών σχετικά με το Πλαίσιο Αποσβέσεων
document image 30x30
 
  Απασχόληση Αλλοδαπών Ερευνητών  
 1  Οδ2.28 - Διαχείριση αλλοδαπών ερευνητών Marie Curie document image 30x30
e-max.it: your social media marketing partner