Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προκηρύξεις Διαβουλεύσεων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Διαβουλεύσεις των Προκηρύξεων Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών.

Οι παλαιότερες Διαβουλεύσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

08-11-2023
23-11-2023 10:55
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”», συνολικού προϋπολογισμού 955.088,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό MIS «6001201» με τίτλο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙ...

13-01-2023
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”», συνολικού προϋπολογισμού 555.088,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό MIS «5095049» με τίτλο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙ...

10-05-2021
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”», συνολικού προϋπολογισμού 534.688,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”» το οποίο συγχρηματοδοτεί...

27-07-2018
07-09-2018 17:00
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Επιστημονικών Οργάνων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» – CPV «38000000-5», συνολικού προϋπολογισμού 180.760,20€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «82225» και τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛ...

27-07-2018
07-09-2018 17:00
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Προμήθεια Η/Υ, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Περιφερειακών Συσκευών - CPV 30000000-9», συνολικού προϋπολογισμού 324.880,80€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «82225» και τίτλ...

04-04-2018
01-05-2018 02:55
Παράταση Διαβούλευσης (17-4-2018) Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη:1. Την απόφασή του στη Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 68/28-3-2018 για τη διενέργεια διαβούλευσης για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο της προκήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», κωδ. ΟΠΣ «5004196» και κωδ. ΕΕ «82176...

20-06-2014
06-07-2014 18:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και προϋπολογισμού 94.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (76.910,57€ πλέον ΦΠΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟΥ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ (DEDEVAP)» (Κωδ. Ε.Ε. 81173) το οποίο συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο της δράσης...

13-06-2014
29-06-2014 18:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την επναπροκήρυξη του Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και προϋπολογισμού 135.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (110.406,50€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (20.325,20€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 67.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (54.471,54€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β και 43.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (35.609,76€ πλέον ΦΠΑ) για τ...

06-03-2014
21-03-2014 17:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του Ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 152.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (123.983,74€ χωρίς ΦΠΑ), στα πλαίσια υλοποίησης των έργων του «ΠΙΝΑΚΑ Ι» τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού...

17-02-2014
04-03-2014 17:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (89.430,89 € πλέον ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου: «OFIDIA: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» (Κωδ. Ε.Ε. 81057), το οποίο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα...

11-02-2014
26-02-2014 17:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 65.735,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (53.443,09 € πλέον ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ...

10-02-2014
25-02-2014 17:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 135.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (110.406,50 € πλέον ΦΠΑ), στο πλαίσιο του έργου «ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» (Κωδ. Ε.Ε. 81202) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότ...

25-11-2013
09-12-2013 17:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 468.891,85€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (381.212,89€ χωρίς ΦΠΑ), στα πλαίσια υλοποίησης των έργων του «ΠΙΝΑΚΑ Ι» τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» το...

17-10-2013
01-11-2013 16:30
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 130.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (106.373,98€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 30.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24.796,75€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 13.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (11.252,03€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β, 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.284,55€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Γ, 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10.569,11€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Δ, 10.000,00€ συμπερι...

02-05-2013
20-05-2013 18:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει δημόσια διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 92.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (75.365,85 € πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 85.575,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (69.573,17€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α και 7.125,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.792,68€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ου...