Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Δημόσια διαβούλευση για την οριστικοποίηση του σχεδίου του τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”»
13-01-2023
Επίκ. Καθηγήτρια κ. Βασιλική Λιάγκου (2681050234)
«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”»
ΑΠΟ 13/01/2023 ΕΩΣ 27/01/2023

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”», συνολικού προϋπολογισμού 555.088,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό MIS «5095049» με τίτλο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, στο πλαίσιο της από 30/11/2022 (Α.Π.: 2158) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 07_ΕΠΑΝΕΚ (Α/Α ΟΠΣ 6004) στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π): «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ» ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01Σ ««ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2309/13-01-2023 Απόφασή της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να διατυπώσει τις προτάσεις / παρατηρήσεις του και να τις γνωστοποιήσει μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal .

Για τεχνικής φύσεως πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης.

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ

Αλέξανδρος Σερβετάς

e-max.it: your social media marketing partner