Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

09-07-2024
«Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλεςτις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:- για την Παρέμβαση Ι την Τρίτη 30.07.2024 και ώρα 15:00- για την Παρέμβαση ΙΙ τη Δευτέρα 09.09.2024 και ώρα 15:00- για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία...

14-06-2024
To Επιστημονικό Συμβούλιο (εφεξής: το «Ε.Σ.») του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής: το «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.»), καλεί δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 8 Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199) και του άρθρου 10 παρ. 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΚΥΑ 195245/15.11.2018, Β’ 5252), επιστήμονες διεθνούς κύρους, προερχόμενους από τον τομέα της Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία (1) θέση προσωρινού τακ...

07-06-2024
Θέλετε να κάνετε διδακτορικό στον τομέα των Big Data; Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια σε συνεργασία με την Περιφέρεια Emilia-Romagna προκήρυξαν την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων MSCA COFUND Futuredata4EU για 53 διδακτορικές θέσεις σε 7 θεματικές περιοχές σχετικές με το Big Data;   Health; Culture, Creativity and Inclusive Society; Civil Security for Society; Digital, Industry and Space; Climate, Energy and Mobility; Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment; Ena...

06-06-2024
Xρονική παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης. Ειδικότερα, η δεύτερη παράγραφος του Κεφαλαίου 8 της Πρόσκλησης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στην ιστοσελίδα https://trustyourstars.minedu.gov.gr ορίζεται η 24η /04/2024 ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία 25η/06/2024 και ώρα 16:00.»...

24-05-2024
This call targets exclusively Thematic Strategic Territorial projects. These projects should respond to the needs and joint challenges of a specific type of territory addressing identified strategic topics.Thus, they primarily produce a territorial impact, based on involving all relevant stakeholders to trigger tailor-made solutions or strategies in line with the territory and the topic chosen. Those should be adapted for the targeted type of territory and be able to in...

22-05-2024
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη νέων ερευνητών/τριών κάτοχων διδακτορικού διπλώματος για την υλοποίηση επιλεγμένων, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες να κατευθύνουν αυτόνομα την...

17-05-2024
Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση, η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην ενιαία Δράση Έρευνας & Καινοτομίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ 2021- 2127). Το πρόγραμμα προωθεί τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Το «Ερευνώ-Καινοτομώ» αποτελ...

16-05-2024
Δημοσίευση συνημμένου αρχείου των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για την Πρόσκληση του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (Kωδικός Δράσης: 16289) για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Έργου και των Παραρτημάτων αυτής....

01-05-2024
Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για το έτος 2024 από το Ερευνητικό Πρόγραμμα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (MSRP). Προκαταρκτικές αιτήσεις έως 10 Ιουνίου. Το Οικονομικό Έτος 2024 Ερευνητικό Πρόγραμμα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (MSRP) δέχεται αιτήσεις για τέσσερις μηχανισμούς ανάθεσης: -Βραβείο Κλινικής Δοκιμής (CTA) / Clinical Trial Award (CTA), -Βραβείο Early Investigator Research Award (EIRA) / Early Investigator Research Award (EIRA), -Βραβείο Εξερεύνησης - Ανάπτυξης Υποθέσεων (EHDA) / Expl...

30-04-2024
Aνακοινώθηκε η παράταση της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης INTERREG NEXT MED_1st Call έως τις 30 Μαΐου 2024 (1 μ.μ., CET ). Για περισσότερες λεπτομέρειες και ενημερώσεις, παρακολουθήστε την επίσημη σελίδα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων: https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/first-call-for-proposals/  ...

16-04-2024
Η Δέσμη Δράσεων «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» (Trust your Stars) επιδιώκει την υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας. Το έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» περιλαμβάνει δύο (2) διακριτές μεταξύ τους δράσεις ως εξής: Δράση Ι «Νέοι Ερευνητές» και Δράση ΙΙ «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.». Οι δυνητικοί δικαιούχοι που καλούνται να υποβάλουν προτάσεις είναι: Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων...

16-04-2024
Προκειμένου να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί η ποιότητα των προγραμμάτων Euratom, χρειάζεται να αξιολογηθούν αυτά μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων και παρατηρήσεων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Προγράμματος 2021-2025, απαιτείται μια τεκμηριωμένη γνώμη για το πρόγραμμα, τι γίνεται σωστά και τι μπορεί να βελτιωθεί. Η αξιολόγηση του Προγράμματος 2021-2025 διενεργείται για την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες και για την άντληση διδαγμάτων που θα συμβάλουν...

12-04-2024
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών». Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη νέων ερευνητών/τριών κάτοχων διδακτορικού διπλώματος για την υλοποίηση επιλεγμένων, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες να κατευθύνουν αυτόνομα τη...

08-04-2024
Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας –ΣΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σας ενημερώνουμε για την ανακοίνωση της τροποποίησης της υπ΄ αρ. πρωτ. 693/15.02.2024 (ΑΔΑ:6ΨΧΣ46ΝΚΠΔ-ΞΟΜ) (Ανακοινοποίηση 20.02.2024) Πρόσκλησης υλοποίησης των ερευνητικών έργων με τη μορφή συμπράξεων για το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότη...

03-04-2024
Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας –ΣΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της υπ΄ αρ. πρωτ. 693/15-02-2024 (ΑΔΑ:6ΨΧΣ46ΝΚΠΔ-ΞΟΜ) (Ανακοινοποίηση 20-02-2024) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 15/04/2024 και ώρα...

03-04-2024
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής του ευρωπαϊκού προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη, η ευρωπαϊκή εκτελεστική αρχή του εργαλείου χρηματοδότησης ERC, European Research Council Executive Agency (ERCEA), με την ενεργή υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ) διοργανώνει στις 25-26 Απριλίου 2024 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, εκδηλώσεις για δικαιούχους του ERC grant και πιθανούς εν...

22-03-2024
Το Ερευνητικό Ταμείο AXA ενώνει τις δυνάμεις του με το Φόρουμ Υγείας της Γενεύης για να εισαγάγει το Βραβείο Grand Jet d'Or de Genève: Υγεία και ιατρικές λύσεις για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της ρύπανσης στον άνθρωπο, με βραβείο 50.000 €. Από το 2006, το Φόρουμ Υγείας της Γενεύης (GHF) ενώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αντιμετώπιση κρίσιμων παγκόσμιων ζητημάτων υγείας κάθε δύο χρόνια. Ενισχύοντας τις φωνές των ειδικών του πεδίου και διευκολύνοντας τις συνδέσεις με σημαντικούς...

19-03-2024
Το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» (ΠΑΔΚΣ) στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω δράσεων που διασφαλίζουν την ίση πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και δια βίου μάθηση, αντιμετωπίζουν την υλική στέρηση και ενισχύουν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στόχος του παρόντος Οδηγού Επικοινωνίας είναι να περιγράψει το πλαίσιο της επικοινωνίας που χρειάζεται να τηρηθεί τα επόμενα χρόνια για όλα τα έργα του...

15-03-2024
Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των ​υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φ...

13-03-2024
Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης μας με Αρ. Πρωτ. 8590/8-3-2024 σχετικά με την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κοινών Έργων του Προγράμματος Interreg (VI-A) IPA CBC “Greece-Albania” 2021-2027, και κατόπιν της σχετικής απόφασης της συνεδρίασης αριθμ. 39/07-03-2024 του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 1. Κάθε μέλος ΔΕΠ θα μπορεί να ηγηθεί της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μόνο με μία πρόταση. Για την απλοποίηση των διαδικασιών, δεν απαιτείται η έγκριση α...

11-03-2024
Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κοινών Έργων του Προγράμματος Interreg (VI-A) IPA CBC “Greece-Albania” 2021-2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 17.319.062,50€ για τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας. Η πρόσκληση και τα συνημμένα αυτής είναι αναρτημένα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://greece-albania.eu/call/announcement-of-the-1st-call-for-project-proposals/   Τα βασικά σημεία της ανωτέρω σχετικής Πρόσκλησης είναι τα ακόλουθ...

08-03-2024
Στην ανακοίνωση «Advanced Materials for Industrial Leadership» που δημοσιεύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την προτεινόμενη νέα από κοινού προγραμματισμένη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα «Innovative Materials for EU» στο πλαίσιο του Horizon Europe». Αυτή η πρόταση συνεργασίας υποστηρίζεται πλήρως από την Πρωτοβουλία Advanced Materials 2030 (AMI2030, υπό την καθοδήγηση των EMIRI, EUMAT, SusChem και ManuFuture) και το Graphene Flagship (GF). Οι δύο πρωτοβουλίες συνε...

04-03-2024
Ανακοινώνεται το Advanced Factories Open Innovation Challenge, που πραγματοποιείται παράλληλα με το διάσημο Advanced Factories Expo & Congress στη Βαρκελώνη τον Απρίλιο του 2024.Συνδεθείτε με εκπροσώπους του κλάδου της βιομηχανίας, εξερευνήστε λύσεις αιχμής και δημιουργήστε ανεκτίμητες συνεργασίες.Οι εγγραφές είναι ανοιχτές μέχρι τις 11 Απριλίου.Περισσότερα για τη χορηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:Οι startups και οι SMEs της πλατφόρμας Horizon Results ενδέχεται να λάβουν οικονομική υποστήρι...

28-02-2024
This is the last reminder for you to attend our next online International Peer Learning Workshop on Thursday 29 February, 13:45 – 15:15 CET.   The focus will be on "Building competencies for green and digital innovation through higher education". The objective of the workshop is to explore options for building competencies for green and digital innovation through higher education. It is organized by DG EAC (European Commission), the OECD in collaboration with the Finnis...

27-02-2024
As part of the Healthier together – EU non-communicable diseases initiative, the subgroup on Prevention of the Expert Group on Public has suggested a range of prevention topics that could help Member States in the reduction of non-communicable disease burden. These include health promotion and addressing socioeconomic and commercial determinants of health, mental health, and prevention of NCDs. EU-level health associations are invited to present ideas to reduce the NCD burden based on thes...

26-02-2024
Date and Time Date(s) - 13/03/2024 Time : 10:00 - 12:00   On March 13th from 10:00 to 12:00, a communication meeting for thematic projects will be held to see in detail the obligations, namely EU regulations, branding rules and strategy. All communication officers are welcome to attend....

23-02-2024
Starting now, the EC Horizon Results Platform is your go-to source for the latest opportunities and events! Don't miss out – Bookmark the web page of the Horizon Results Platform and check out the News section! And to (almost literally) “whet” your appetite, we're thrilled to introduce the Alimentaria Open Innovation Challenges 2024 in the Food and Food Tech Sector. Event Date: 18-19 March 2024 (onsite), 26-27 March 2024 (online) Location: Barcelona, Sp...

23-02-2024
EU Health Policy Platform call for proposals: 2024 Thematic Networks Deadline for submissions: 3 April The European Commission invites health stakeholders to submit proposals for a new cycle of Thematic Networks under the EU Health Policy Platform framework. Thematic Networks are created for stakeholder organisations to collaborate and produce a Joint Statement on a specific issue. The statement summarises their position and proposes actions in one of the following public healt...

23-02-2024
In the context of the 1st Call for Common Project Proposals, the MA/JS of the Interreg VI-A IPA “Greece-Albania 2021-2027” Programme are organising three Info Days for the applicants, one in Greece and two in Albania. The 1st Info Day will take place at Ioannina (Greece),  on Wednesday 6 March 2024 at the University of Ioannina. The agenda of the event (will be published) will include the following topics: presentation of the programme (prio...

22-02-2024
The Managing Authority of the Interreg (VI-A) IPA CBC “Greece-Albania” 2021-2027 is launching the 1st Open Call for Common Project Proposals, with a substantial budget of € 17,319 million. The total budget will range from € 700.000 to € 1.5 million per project. The EU contribution is 80% of the project’s total eligible costs and the project’s national co-financing is 20% of the total eligible costs. Within the 1st Call for Project Proposals, proposals can be submitted under the following Speci...

19-02-2024
Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του έργου με τίτλο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας –ΣΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η σχετική πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού https://www.minedu.gov.gr/, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://www.epiteliki.minedu.gov.gr, της ΕΘ.Α.Α.Ε. https://www.ethaae.gr/el...

14-02-2024
Προκηρύχθηκε ο ανοιχτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την ανάπτυξη σμήνους δορυφόρων για την παρατήρηση γης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU. Εντάσσεται δε στην ευρύτερη δράση του Ταμείου Ανάκαμψης «Ανάπτυξη Δικτύου Μικροδορυφ...

14-02-2024
Objective: Support the full implementation of the following plans and strategies: Circular Economy: National or Regional Circular Economy Action Plans, Strategies, Roadmaps or similar, which are officially approved, and which include specific and measurable actions, or targets, with a clear timeline and are in line with or complementing the objectives of the EU Circular Economy Action Plan. Waste: National and regional Waste Management Plans pursuant to Article 28 of the Waste Framework Dir...

14-02-2024
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 11796/12.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΦ6846ΝΛΣΞ-ΓΩ6) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης έργων της Δράσης «Συμμετοχή της Ελλάδας στις δύο πρώτες προκηρύξεις της συγχρηματοδοτούμενης Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth του Ορίζοντα Ευρώπη». Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των έργων που  αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση στ...

13-02-2024
This post is to notify the research community of recently released Fiscal Year 2024 (FY24) pre-announcements for Department of Defense (DOD) programs managed by the Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP). The FY24 Defense Appropriations Bill has not been signed into law.  Although FY24 funds have not been appropriated, CDMRP is providing the information in the following pre-announcements to allow inve...

13-02-2024
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση 279 ερευνητικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 62.574.810,00 €, στο πλαίσιο της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών). Η εν λόγω Δράση περιλαμβάνεται στα έργα του άξονα 4.5 «Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Επισημαίνεται ότι η Δράση στοχεύει στην υποστήριξη πρωτότυπων ερευνητικών...

07-02-2024
Poznan University of Economics and Business announces a fellowship offer in an NCN project for a PhD student interested in researching the impact of Artificial Intelligence on human behavior. The students can work remotely. The application deadline is February 28. The announcement is available on the following website: https://ue.poznan.pl/en/news/announcement-of-a-competition-for-phd-students-one-position/ and in attachment. Interested students should submit the required docume...

07-02-2024
Announcement for expressions of interest  - University of Macerata, Italy Are you interested in becoming a Marie Curie Fellow and work on your own research project? Are you willing to have the University of Macerata as your host institution? Then you should apply for a Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowship within the Horizon Europe programme, aimed at promoting excellent research across borders.  A unique opportunity to carry out your research ac...

07-02-2024
The AXA Research Fund would like to notify you that our latest call for proposals - 'Building Resilience against Systemic Cyber Risk'- closes on February 15th, 2024. The call marks the beginning of a new partnership between the Swiss Re Institute and the AXA Research Fund, dedicated to address systemic risks. The Joint Risk Resilience Partnership  is endowed with 1M€ over a period of 3 years and will hold annual calls for proposals. The fi...

06-02-2024
Get involved in interregional cooperation The 10th edition of Europe, let's cooperate interregional cooperation forum (#europecooperates) will take place on 20-21 March 2024 in Antwerp, Belgium. Get ready to join us in Antwerp to celebrate cooperation, launch a new call for project proposals and welcome new countries into the Interreg Europe programme! The 2024 event brings together people interested in interregional cooperation from all across Europe. Planning to apply...

05-02-2024
Deadline for submitting project proposals: 28th of March 2024 at 1 pm (CET). Proposals shall be submitted, in English or French, only through the online application form (to be available by the end of January). Applications sent by other means will not be accepted. In the meantime, applicants are invited to use the offline courtesy application form to develop a project proposal. Partner countries having signed the Financing Agreement with the European Commission:  Türkiye, Tunisia, Jo...

05-02-2024
This post is to notify the research community of a recently released Fiscal Year 2024 (FY24) pre-announcements for Department of Defense (DOD) programs managed by the Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP). The FY24 Defense Appropriations Bill has not been signed into law.  Although FY24 funds have not been appropriated, CDMRP is providing the information in this pre-announcement to allow investigators time to plan and develop ideas for submission to anti...

24-01-2024
Εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Καθηγητή Θεόδωρου Ματίκα Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης, και σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης με αρ. πρωτ. 2073/18-01-2024 σχετικά με την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντας για την Υποβολή Προτάσεων στο Πλαίσιο Δράσης Υποστήριξης Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών από το ΕΣΠΑ 2021-2027 με στόχο την επικαιροποίηση του Πολυετούς Χρηματοδοτικού Σχεδίου Εθνικών Υποδομών Έρευνας 2014-2020 και τη διαμόρφωση Εθνικ...

22-01-2024
Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου ανακοινώνει την δημοσίευση της 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης για την υποβολή Προτάσεων με τίτλο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5185218 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» Μεταρρύθμιση: Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια». Τα βασικά σημεία της σχετικής Πρόσκλησης είναι τα ακόλουθα: Δικαιούχοι Δικαιούχοι - Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδ...

23-08-2023
Έναρξη Υποβολών:03/10/2023 Λήξη Υποβολών:02/11/2023 Προϋπολογισμός:55,080,000.00 € Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 55.080.000 €. Η υποβολή των Προτ...

06-06-2023
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων (ΥΕΕΥ) και του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και Καινοτομίας (ΥΑΕΕ) της Γαλλίας, υλοποιούν, από κοινού, το Πρόγραμμα Συνεργασιών Hubert Curien για τη χρηματοδότηση ερευνητικών σχεδίων συνεργαζόμενων ομάδων επιστημόνων/ερευνητών στην Ελλάδα και στη Γαλλία, κατ’ εφαρμογή Κ...

17-04-2023
Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου ανακοινώνει την δημοσίευση της Πρόσκλησης για την υποβολή Προτάσεων με τίτλο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5185218 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» Μεταρρύθμιση: Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια». Τα βασικά σημεία της σχετικής Πρόσκλησης είναι τα ακόλουθα: Δικαιούχοι Δικαιούχοι - Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) και συνερ...

25-01-2023
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ η Συμπληρωματική Ανακοίνωση του προγράμματος Erasmus+ για όλους τους τομείς και ειδικότερα για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2023. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων που αφορούν τον Τομέα, είναι η 23η Φεβρουαρίου 2023 για τις δράσεις της Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής (ΚΑ131),  Διεθνής Κινητικότητα με τη...

23-01-2023
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 ενημερωτική ημερίδα (CEF Digital Virtual Info Day on the 2nd Call for proposals). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες και να παρακολουθήσουν την ημερίδα, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://hadea.ec.europa.eu/news/virtual-info-day-second-connecting-europe-facility-cef-digital-calls-25- october-2022-10-12_en   Γενικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της HADEA: https://hadea.e...

05-01-2023
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της δράσης «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντας για την Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Ψηφιακών Υποδομών (EDIC)» (Call for Expression of Interest: European Digital Infrastructure Consortium). Τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης αυτής συνοψίζονται στα εξής: - Το EDIC είναι ένας νέας μηχανισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση έργων με τη συμμετοχή πολλών χωρών (έργα μεγάλης κλίμακας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ), - Το EDIC απαιτεί τη συμμ...