Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Προτάσεων

25-01-2023
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ η Συμπληρωματική Ανακοίνωση του προγράμματος Erasmus+ για όλους τους τομείς και ειδικότερα για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2023. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων που αφορούν τον Τομέα, είναι η 23η Φεβρουαρίου 2023 για τις δράσεις της Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής (ΚΑ131),  Διεθνής Κινητικότητα με τη...

23-01-2023
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 ενημερωτική ημερίδα (CEF Digital Virtual Info Day on the 2nd Call for proposals). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες και να παρακολουθήσουν την ημερίδα, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://hadea.ec.europa.eu/news/virtual-info-day-second-connecting-europe-facility-cef-digital-calls-25- october-2022-10-12_en   Γενικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της HADEA: https://hadea.e...

05-01-2023
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της δράσης «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντας για την Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Ψηφιακών Υποδομών (EDIC)» (Call for Expression of Interest: European Digital Infrastructure Consortium). Τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης αυτής συνοψίζονται στα εξής: - Το EDIC είναι ένας νέας μηχανισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση έργων με τη συμμετοχή πολλών χωρών (έργα μεγάλης κλίμακας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ), - Το EDIC απαιτεί τη συμμ...

22-12-2022
Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες  για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης εν...

09-12-2022
Ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία. Η παρεχόμενη επιχορήγηση έρχεται να καλύψει με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες και αγορές πρώτων υλών προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.​​​​...

06-12-2022
On behalf of the European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents (ERINHA), which coordinates the EU-funded large-scale project ISIDORe (Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research). ISIDORe is a unique initiative entirely dedicated to free-of-charge access provision to its 154 members’ state-of-the-art facilities, cutting-edge services, equipment and technologies to advance research on epidemic-prone pathogens. The scientific...

02-11-2022
Πρόγραμμα DIGITAL Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Advanced Digital Skills {DIGITAL-2022-SKILLS-03}». Αφορά την ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και μαθημάτων σχετικά με ψηφιακές τεχνολογίες και δεξιότητες, σχεδιαζόμενων από κοινού από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κα: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Η υποβολή αιτήσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ημερομηνία λήξης την 24η Ιανουαρίου 2023. Πληροφορ...

30-09-2022
Eκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 90237/20.09.2022 (ΑΔΑ: 610Β46ΜΤΛΡ-9Ι9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για την προκήρυξη της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Βασικός στόχος της Δράσης είναι ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό τ...

05-09-2022
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δρόση ταυ ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Τετάρτη 02/11/2022 και ώρα 15:00 από την Τετάρτη 31/08/2022 και ώρα 15:00, όπως ίσχυε. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλ...

26-08-2022
Προκήρυξη  για τη «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)», εκδόθηκε σήμερα από  το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους από την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας) μέχρι και την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας).  Κύριος στόχος της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνεται στα έργα του άξονα 4.5 «Προώθηση της Έρευνας και της Κα...

29-07-2022
Επισυνάπτεται ανακοίνωση ότι το «Υποέργο1. Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των επιστημών)», το οποίο υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στις 22.07.2022 με τη με Α.Π. 105792ΕΞ2022/22.7.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.  ...

29-07-2022
Breast Cancer Research Program (https://cdmrp.army.mil/funding/bcrp)   Pre-application submission deadline is August 3, 2022 for the following funding opportunities: o   Breakthrough Award Level 3 o   Breakthrough Award Level 4 o   Innovator Award o   Transformative Breast Cancer Consortium Award Pre-application submission deadline is September 22, 2022 for the following funding opportunities: o   Br...

25-07-2022
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   Α)Call for 70 CrAFt Cities Το έργο CrAFt - Creating Actionable Futures είναι μια χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ δράση συντονισμού και υποστήριξης για τη μετάβαση τους μετασχηματισμούς προς κλιματικά ουδέτερες, όμορφες και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις στο πλαίσιο του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus. Περισσότερες πληροφορίες: https://craft-cities.eυ/ Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 09 Σεπτεμβρίου 2022 (https:/lcraft-cs.eulwp-cvntent/upioads/2022106/CrAF1-0811-lnνitation-letter.pdf)...

18-07-2022
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Τετάρτη 31/08/2022 και ώρα 15:00 από την Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 15:00, όπως ίσχυε. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται η...

16-09-2021
Επισυνάπτεται η επιστολή με θέμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος Ακαδημίας Οικονομικών Επιστημών "Dimitar A. Tsenov" για ανάπτυξη συνεργιών / συνεργασιών / συμπράξεων με ελληνικά ΑΕΙ και Κέντρα Έρευνας-Καινοτομίας-Αριστείας....

10-09-2021
Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ177 και τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).   Λόγω της έκτακτης συγκυρίας (πανδημία COVID-19) και της αναγκαίας προσα...

10-09-2021
Welcome to the latest edition of the ARTEMIS newsletter. In this newsletter we would like to invite you to EFECS 2021 and look back on an successful Presidium meeting! We also shine a light on the brand-new Eureka cluster calls Xecs and ITEA4! Get inspired, enjoy reading and remember: if you have some interesting news to spread, hit the "contribute news" button and we will share it with the ARTEMIS Community!The ARTEMIS Team...

30-07-2021
Aγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση 2014-2020» η πρόσκληση με τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ» και αντικείμενο: 1.1 Στην κατεύθυνση της στρατηγικής για την αναβάθμιση της ΕΕΚ είναι αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην υποστήριξη των ΕΠΑΛ και στην κατάρτιση τ...

23-04-2021
Aγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ η Συμπληρωματική Ανακοίνωση τoυ ΙΚΥ/ Eθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για όλους τους τομείς και ειδικότερα για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2021 καθώς και Τα 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης για τη Βασική Δράση 1 στο Erasmus+. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων που αφορούν τον τομέα, είναι η 11η Μαϊου 2021 για τις δράσεις της Κινητικότητας Φοιτη...

30-12-2020
Δημιουργία, ανάπτυξη ή αναβάθμιση υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους ερευνητικούς φορείς για την βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και ειδικότερα στους τομείς: • Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών • Ιατρικής • Αγροδιατροφής • Δημιουργικής βιομηχανίας. Σε ποιους απευθύνεται Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή...

22-12-2020
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021, υπογράφτηκε, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/119262/840 - 10.12.2020 (ΑΔΑ: 9ΥΑΖ4653Π8-1ΓΤ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ. Για ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση και τα συνημμένα αυτής αρχεία....

23-07-2020
Αναφορικά με την Πρόσκληση «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» (ΕΔΒΜ113), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:    1.       Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας, η υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης κρίνεται σκόπιμο να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της Πράξης).  Ως εκ τούτου, η δυνατότητα ανταπόκρισης...

08-04-2020
We would like to confirm that formal decision has been taken to postpone the deadlines of the calls as in the following table:   DG CNECT calls in WP2018-20 Deadline Model Budget M€ WP Deadline   New Deadline   H2020-DT-2018-2020 H2020-DT-2020-1 89 22-04-20   17-06-20 H2020-ICT-2018-2020 ICT-2020-2 373,5 22-04-20   17-06-20   This information is going to be publ...

19-03-2020
Ενημερωθείτε από τη συνημμένη επιστολή του ΕΛΙΔΕΚ για την αναστολή της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»...

19-03-2020
Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Erasmus+ Βασική Δράση 2/KA2 έως τις 23 Απριλίου 2020, 12.00 Ώρα Βρυξελλών για τις ακόλουθες Δράσεις: Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ201) Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΑ202) Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΑ203) Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Εκπα...

22-01-2020
2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών Έναρξη Υποβολών:17/02/2020 Λήξη Υποβολών:31/03/2020 Προϋπολογισμός:24,500,000.00 €   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.ΚΑΛΕΙ Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο σ...

06-11-2019
1.   Εισαγωγή και στόχοι Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+, το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (1), καθώς και στα ετήσια προγράμματα εργασίας 2019 και 2020 του Erasmus+. Το πρόγραμμα Erasmus+ καλύπτει την περίοδο 2014 έως 2020. Οι γενικοί και οι ειδικοί στό...

06-11-2019
1.   Εισαγωγή και στόχοι Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+, το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (1), καθώς και στα ετήσια προγράμματα εργασίας 2019 και 2020 του Erasmus+. Το πρόγραμμα Erasmus+ καλύπτει την περίοδο 2014 έως 2020. Οι γενικοί και οι ειδικοί στό...

25-10-2019
Έναρξη Υποβολών:23/10/2019 Λήξη Υποβολών:23/12/2019 Προϋπολογισμός:3.000.000,00 €       Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας KΑΛΕΙ   τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ, το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι), καθώς και φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλιστεί επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ ή ΕΚ-Ι, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο τ...

03-10-2019
Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι δομές θα υλοποιηθούν από Φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Η Δράση στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των ΣΣΚ μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικέ...

03-07-2019
Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους Παρεμβάσεις οι οποίες υλοποιούνται πέραν της λειτουργίας των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα σε περιοχές της χώρας που εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού Ρομά, εστιάζοντας σε γονείς και σε εφήβους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα...

27-06-2019
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» Βρείτε τα στο Σχετικό Σύνδεσμο...

27-06-2019
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ για τις ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα, ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες , Β’ Φάση Αξιολόγησης...

28-05-2019
Επισυνάπτεται η Απόφαση παράτασης ΑΠ 3446/Β1/699/27.5.2019 (ΑΔΑ: ΨΗ1Π465ΧΙ8-ΕΞΧ) υποβολής προτάσεων – Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα...

10-05-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ και ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣανά Επιστημονική ΠεριοχήΑιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της«2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες»(Α.Π. 9242/07.02.2019)...

18-04-2019
Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, με κωδικό 111, Α/Α ΟΠΣ 3525 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» Περισσότερες πλκροφορίες στον σύνδ...

15-04-2019
Υποβολή Προτάσεων 2ου κύκλουΠρόγραμμα Proof of ConceptΕπιστημονικό Πάρκο Πατρών   Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον 2ο κύκλο εγγραφής και υποβολής των προτάσεων του προγράμματος Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών είναι ενεργή. Αιτήσεις συμμετεχόντωνΗ προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 10η  Μαΐου 2019, μέσα από τη σελίδα του PSP PoC : http://www.psppoc.gr/register/, όπου μπορούν να υποβάλλουν και ερευνητικές ομάδες από όλη τη...

18-03-2019
Εκδόθηκε στις 14 Μαρτίου 2019 η απόφαση για την προκήρυξη του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη Δράσης) 542.535.722 ευρώ. Με την ίδια απόφαση τροποποιείται η Αναλυτική Πρόσκληση για τα έργα...

26-02-2019
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «4th CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”, έχει τροποποιηθεί το έντυπο "07_SoBC_GRAL-_revised_v3.xls"...

14-02-2019
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει ανακοινώσει δύο (2) προσκλήσεις υποβολής ερευνητικών προτάσεων: 1. Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ERA-PerMed "Personalized Medicine: Multidisciplinary Research towards Implementation" Στις 09  Ιανουαρίου 2019 ανακοινώθηκε κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης ...

25-01-2019
Εκδόθηκε η Α.Π. 8524/Ι2/21.1.2019 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: «Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Δράσης “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ).Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη στον δι...

16-01-2019
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «4th CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”. Σχετ: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «4th CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”   Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης «4th CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBAN...

11-01-2019
Δημοσιεύεται παρακάτω η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’». Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής»: https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/ το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρ...

28-06-2018
Ανάπτυξη εργαλείων αναπτυξιακού σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση κόστους λειτουργίας υπηρεσιών που παρέχονται από τους ΟΤΑ, καθώς και την ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας. Ορθολογική διαχείριση κρίσιμων τομέων παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ, όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, η ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, η λειτουργία του μηχανισμού διαχείρισης εργοταξίων και πολιτικής προστασ...

20-06-2018
Έγκριση του  Οριστικού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη των σχεδίων στη Δράση “Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικής δημόσιας δαπάνης 10.669.622,53 €.              Δικαίωμα ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση 44, δηλαδή δέκα (10...

19-06-2018
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στην παρακάτω ιστοσελίδα: https://apps.gov.gr/minedu/elidek-scholarships_2-2018/ Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.....

02-05-2018
Έναρξη ισχύος:27/04/2018 Καταληκτική ημερομηνία:10/07/2018 Προϋπολογισμός:1.030.000,00 € 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» Υποβολή προτάσεων για τη στήριξη της προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων για την Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΔΕΚ ΚΑΛΕΙ Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ, το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι),...

02-05-2018
Έναρξη ισχύος:27/04/2018 Καταληκτική ημερομηνία:20/07/2018 Προϋπολογισμός:10.000.000,00 € 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΔΕΚ ΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο. Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 10.000.000,0...

28-03-2018
Ανακοινώθηκε η παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – Β' ΚΥΚΛΟΣ» (Κ.Π. 088) μέχρι της 30/04/2018....

26-03-2018
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 47894/Ι2/22.3.2018 (ΑΔΑ:ΨΞ6Η4653ΠΣ-5ΑΧ) Απόφαση Έγκρισης οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων για τις Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας: «Α.Φυσικές Επιστήμες» «Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστημών Υγείας)» «Δ. Γεωπονικές Επιστήμες» «Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» «ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες» «Ζ.Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες)» «Η. Περιβάλλον και Ενέργεια»,  στο πλαίσιο της 1ης Π...