Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Προτάσεων

29-10-2014
  Αναφορικά με την Πρόσκληση 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» όπως έχει τροποποιηθεί με το Αρ. Πρωτ: 20760/17-10-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:   Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των συνημμένων αυτής στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών παρατείνεται ως την ερχόμενη Παρασκευή, 31/10/2014, ώρα 12:00. Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ δεν έχει τροποποιήσει τη διευκρίνιση υπ. Αρ. 12 αναφορι...

27-10-2014
Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 59 - Δράσεις ΤΠΕ για τον Πολιτισμό και τη Διάχυση γνώσης, προϋπολογισμού 4,5 εκ. ευρώ με στόχο, τη Διάχυση Πολιτιστικού, Ιστορικού και Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με τη χρήση ΤΠΕ στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, της διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και της καταπολέμησης του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, η...

27-10-2014
FLAG-ERA (the Flagship ERA-NET) will issue its first Joint Transnational Call (JTC) for collaborative research projects on October 27th, 2014. It comprises two topics, each dedicated to supporting research projects in synergy with one of the two FET Flagships, the Graphene Flagship and the Human Brain Project. It is designed to expand the current Flagships to new researchers while also supporting researchers already in the Flagships....

27-10-2014
The present Programme, entitled “Diversity, inequalities and social inclusion” addresses the Programme area “Research within Priority Sectors” of the EEA Financial Mechanism 2009-2014. The objective of the programme is to enhance research based knowledge development in Greece. Specifically, the Programme will support Research and Development (R&D) projects that address: • Local and regional initiatives to reduce national inequalities and to promote social inclusion • Mainstreaming gender...

21-10-2014
Στο επισυναπτόμενο έγγραφο με Αρ. Πρωτ: 21359/2014, δίδονται Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» όπως έχει τροποποιηθεί με το Αρ. Πρωτ: 20760/17-10-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές Διευκρινήσεις του εγγράφου με Αρ. Πρωτ: 20761/17-10-2014 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ. Συνημμένα δίδονται και υποδείγματα εντύπων σχετικών με την υποβολή....

20-10-2014
Δημοσιεύτηκε τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» με κωδ. 184. Επίσης, δημοσιεύτηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που υπέβαλαν οι δυνητικοί Δικαιούχοι.  Σχετικός υπερσύνδεσμος: http://www.edulll.gr/?p=25740...

15-10-2014
Προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» επισυνάπτουμε τα παρακάτω έντυπα στην Αγγλική γλώσσα: Α) Σχέδιο Συμφωνητικού Συνεργασίας Συνδικαιούχων Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και Β) Σχέδιο Συμφωνητικού Συνεργασίας με Ιδιωτική Επιχείρηση,  Με τιμή Ο Προϊστάμενος Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Γεώργιος Ντέτσικ...

15-10-2014
Προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» σας αποστέλλουμε συνημμένα: Υπόδειγμα αίτησης έγκρισης συμμετοχής μέλους/μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε πρόταση άλλου ιδρύματος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 184 Επικαιροποιημένο Τεχνικό Παράρτημα για την υποβολή πρότασης Με τιμή Ο Προϊστάμενος Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Γεώ...

10-10-2014
Προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» και τον Οδηγό Χρηματοδότησης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας αποστέλλουμε συνημμένα: Α) Σχέδιο Συμφωνητικού Συνεργασίας Συνδικαιούχων Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και Β) Σχέδιο Συμφωνητικού Συνεργασίας με Ιδιωτική Επιχείρηση, που συνέταξε η Γραμματεία του Ε...

10-10-2014
Προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ερευνών στις 14/10/2014 και για να μην προκύψουν δυσλειτουργίες στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ», σας παρακαλούμε μέχρι την Τρίτη 14/10/2014 και ώρα 12 να υποβάλετε σε έντυπη μορφή, το συνημμένο έντυπο: «5_6_Αίτηση προς ΕΕ» στο Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης...

03-10-2014
Στο επισυναπτόμενο έγγραφο με Αρ. Πρωτ: 19872_2014, δίδονται Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 184 του ΕΠΕΔΒΜ: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ». Συνημμένα δίδονται και υποδείγματα εντύπων σχετικών με την υποβολή....