Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «4th CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”.
16-01-2019
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «4th CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”.
Σχετ:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «4th CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης «4th CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020” η οποία έχει αναρτηθεί στη σελίδα του INTERREG-IPA CBC Greece-Albania (βλ. σύνδεσμο https://greece-albania.eu/calls/4th-call-for-project-proposals), απαιτείται η μελέτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλ. σύνδεσμο https://greece-albania.eu/wp-content/uploads/2018/07/Prog_Doc_2nd-Mod_final.pdf), του Program and Project Manual (βλ. σύνδεσμο https://greece-albania.eu/wp-content/uploads/2018/10/MANUAL_GRAL_v2.1.pdf) και η προετοιμασία των ακόλουθων εντύπων και εγγράφων:

1.Application Form (σεμορφή

Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία των φορέων της πρότασης, την περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και τους σχετικούς δείκτες. Το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (βλ. https://logon.ops.gr/logout.user/?end_url=/webcenter/portal/ ), λαμβάνοντας υπόψη την σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.

Στο συνημμένο αρχείο με όνομα «99_PB_UOIRC.xlsx» υπάρχουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν στο φύλλο «Partnership» του Application Form (Πίνακας Partnership του Application form).

Η ψηφιακή έκδοση του Application Form η οποία θα προκύψει ως αρχείο pdf από την παραπάνω αναφερόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα πρέπει να υπογραφεί από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Επικεφαλής Εταίρου στο «Section A. Project Identification», και στη συνέχεια θα πρέπει να επισυναφθεί στα συνημμένα της πρότασης στο ως άνω πληροφοριακό σύστημα.

2.Application Form (σεμορφή

Το Application Form σε μορφή excel θα πρέπει να επισυναφθεί στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επισημαίνεται πως στο σχετικό excel θα πρέπει να συμπληρωθούν μόνο τα πεδία που αναφέρονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας:

 1. Cover Page: Title and Acronym.
 2. Project Identification: only Priority Axis, Thematic Priority, Specific Objective.
 3. Detailed description: all section.

3.Partnership Declaration.

Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει τη συμφωνία μεταξύ των εταίρων για την υποβολή της πρότασης. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι τα ακόλουθα:

 • Name of the legal representative of the Lead Beneficiary ήthe Project Beneficiary, αναλόγωςτουρόλουτουΠανεπιστημίουΙωαννίνων: Prof. Spyridon Georgatos.
 • Position: Vice Rector.
 • Date: Η ημερομηνία υπογραφής από το Νόμιμο Εκπρόσωπο.
 • Signature: Η Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου.
 • Official stamp of the Lead Beneficiary: ΣφραγίδατουΕΛΚΕτουΠανεπιστημίουΙωαννίνων.

Το έντυπο αυτό πρέπει εγκαίρως να υπογραφεί και σφραγισθεί από όλους τους εταίρους της πρότασης, προκειμένου τελικά να ψηφιοποιηθεί και να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

4.Declaration of not generating revenues

Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βεβαίωση περί μη παραγωγής εσόδων της πρότασης. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Επικεφαλής Εταίρο μόνο.

Σε περίπτωση που δημιουργούνται έσοδα, πρέπει να συνυποβληθεί ανάλυση κόστους-οφέλους, σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό (“Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020”) ο οποίος είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf).

5.Co-Financing Statement.

Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βεβαίωση συγχρηματοδότησης και μη-διπλής χρηματοδότησης της πρότασης. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από κάθε εταίρο ξεχωριστά.

6.State aid declaration.

Το έντυπο αυτό είναι τυποποιημένο και συμπληρώνεται, σφραγίζεται και υπογράφεται από τους Έλληνες δικαιούχους χωριστά και επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε μορφή PDF.

7.Declaration for the non distribution of profits

Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βεβαίωση περί μη διανομής κερδών. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται μόνο από τους εταίρους που εμπίπτουν στην κατηγορία δικαιούχων του άρθρου article 7.c της πρόσκλησης (ιδιωτικές επιχειρήσεις).

8.Specification of Budget Cost.

Το έντυπο αυτό αποτελεί την αναλυτική τεκμηρίωση του προϋπολογισμού δαπανών του έργου και πρέπει να είναι σε άμεση συνάφεια με το Application Form. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Επικεφαλής Εταίρο.

Η συμπλήρωση του εντύπου αυτού θα γίνει αφού προηγουμένως μελετηθεί αναλυτικά το έντυπο «Specification of Budget Cost Manual» (βλ. συνημμένο με όνομα αρχείου «07_SoBC_GRAL-_revised (1)»).

9.Maturity Sheet.

Το έντυπο αυτό αποτελεί το φύλλο ωρίμανσης της πρότασης. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από κάθε εταίρο της πρότασης ξεχωριστά.

Συνήθως για τα έργα αυτής της κατηγορίας δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προπαρασκευαστικές ενέργειες πριν από την έναρξή τους. Ωστόσο, για τα πακέτα εργασίας που περιλαμβάνουν προμήθειες εξοπλισμού ή υπηρεσιών, προτείνεται να περιγραφούν σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (βλ. αρχείο «08_MATURITY SHEET_v1.doc»).

10.Απόφαση Αρμοδίου Οργάνου.

Απόφαση του αρμοδίου οργάνου από κάθε εταίρο ξεχωριστά, με την έγκριση υποβολής της συγκεκριμένης πρότασης, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες ή/και το καταστατικό λειτουργίας κάθε εταίρου ή την εθνική νομοθεσία.

Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προϋποθέτει την υποβολή σχετικής Αίτησης Έγκρισης Πρότασης από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο της πρότασης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (όνομα αρχείου «99_Αίτηση_Έγκρισης_ΕΕ.docx»), με την οποία θα συνυποβάλλονται τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα καθώς και το έντυπο «Δ.0-Συνοδευτικό Πρότασης».

Ο συνολικός αριθμός των συνεργαζόμενων εταίρων και για τους δύο θεματικούς στόχους δεν μπορεί να είναι κάτω των δύο (2) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερεις (4), συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής εταίρου.

Επισημαίνεται τέλος ότι υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων που μπορεί να υποβληθούν ανά Τμήμα. Ειδικότερα, υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής έως δύο (2) προτάσεων ανά Τμήμα, είτε ως επικεφαλής εταίρος είτε ως εταίρος. Στην περίπτωση περισσότερων των δύο (2) αιτημάτων υποβολής πρότασης από κάποιο Τμήμα, τότε όλες οι προτάσεις του Τμήματος θα απορριφθούν.

Κατόπιν αυτού, η Αίτηση Έγκρισης Πρότασης θα συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο του αντίστοιχου Τμήματος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προτάσεις του Τμήματος δεν θα είναι περισσότερες από δύο.

11.Λοιπά Έγγραφα.

Στα Λοιπά Έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

-       Το ΦΕΚ Ίδρυσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

-       Το ΦΕΚ Ίδρυσης του σχετικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

-       Ο N. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

-       Ο Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», ειδικά για τα Νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίσης, επισημαίνεται ότι για τις έμμεσες δαπάνες (overheads) ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Στοπεδίο «Office and Administration Calculation Method» τουφύλλου «Partnership» του Application Form θασυμπληρωθείητιμή «Flat Rate».
 • Το ποσό των έμμεσων δαπανών θα υπολογιστεί ως ποσοστό 15% επί των δαπανών προσωπικού (staff).
 • Το κόστος της κατηγορίας δαπανών «andadministrationexpenditure» για κάθε δικαιούχο εταίρο δεν θα ξεπερνά ως ποσοστό το 4% του συνολικού προϋπολογισμού του δικαιούχου, ανεξαρτήτως της μεθόδου υπολογισμού (Realcost ή FlatRate) που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Στην περίπτωση που επιλεγεί ως μέθοδος υπολογισμού το «FlatRate», τότε δημιουργείται νέα γραμμή (γραμμή 33 στο πρότυπο) ανά εταίρο. Συμπληρώνεται «FlatRate» στις στήλες Α και Ε. Συμπληρώνονται οι στήλες B,C και D σύμφωνα με τις οδηγίες. Στη στήλη F (NumberUnits) συμπληρώνεται ο αριθμός 1 και στη στήλη Η (Unit rate) αναγράφεται το συνολικό ποσό των έμμεσων δαπανών. Στη στήλη Κ γίνεται ανάλυση του τύπου δαπανών που περιλαμβάνει αυτή η κατηγορία (γραμμή) δαπανών και στη στήλη L γίνεται η δικαιολόγηση των δαπανών.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (http://www.rc.uoi.gr/) προσυμπληρωμένα υποδείγματα όλων των εντύπων.

Η υποβολή της παραπάνω αναφερόμενης Αίτησης Έγκρισης Πρότασης (και των συνημμένων αυτής) μπορεί να γίνει στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έως τη Δευτέρα 21/01/2019, προκειμένου στη συνέχεια να συνεδριάσει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για τη λήψη της Απόφασης για την έγκριση υποβολής των Προτάσεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.

Συνημμένα:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

 1. Application Form και Πίνακας Partnership του Application form
 2. Partnership Declaration
 3. Co-Financing Statement
 4. Declaration of not generating revenues
 5. Declaration for the non distribution of profits
 6. Specification of Budget Cost και Specification of Budget Cost Manual
 7. Maturity Sheet
 8. Αίτηση Έγκρισης Πρότασης
 9. Λοιπά Έγγραφα (ΦΕΚ Ίδρυσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, N. 4485/2017, το ΦΕΚ Ίδρυσης του σχετικού Τμήματος και Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», ειδικά για τα Νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Καθ. Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner