Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προφίλ Επιτροπής Ερευνών

Το Προφίλ της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποιείται έρευνα σε όλους τους τομείς και γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τα Τμήματα και τις Σχολές του Ιδρύματος, και λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), με αντικείμενο τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.

Οι χρηματοδοτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διενεργούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., συντονίζονται από την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υποστηρίζονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε..

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εφεξής Ε.Λ.Κ.Ε.), είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι διακριτή νομική και οικονομική οντότητα από αυτή του Α.Ε.Ι., χωρίς νομική προσωπικότητα, και αποδίδεται σε αυτόν διαφορετικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διεπιστημονικά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας που ενδιαφέρουν την ελληνική βιομηχανία, οικονομία και κοινωνία. Η έρευνα χρηματοδοτείται μέσω διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  (Α’, Β’, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, κλπ), από Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP6, FP7, HORIZON 2020, κλπ), καθώς επίσης και από τον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης, πολλά ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών μεταξύ ομάδων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αντίστοιχων ομάδων ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και οργανισμών άλλων χωρών, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από το προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη συνεργασία πρόσθετου άλλων ειδικών επιστημόνων και εξωτερικών συνεργατών.

Επιτροπή Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος. Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή, με τον αναπληρωτή του και τον Πρύτανη ή τον Αντιπρύτανη, εάν έχει ανατεθεί ο τομέας της έρευνας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 σε έναν από τους Αντιπρυτάνεις, ως Πρόεδρό της.

Η Επιτροπή Ερευνών συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής ως προς τους εκπροσώπους της.

Ως εκπρόσωποι κάθε Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών δύναται να υποδεικνύονται μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που κατά προτεραιότητα ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, διαθέτουν εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα, που τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, βιβλία, μονογραφίες και τη συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.

Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του Ιδρύματος και τη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου σε θέματα έρευνας και καινοτομίας,

β) καταρτίζει τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

γ) εγκρίνει την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, έργων παροχής υπηρεσιών, μελετών και πάσης φύσεως έργων για τα οποία απαιτείται υποβολή πρότασης,

δ) καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., τον υποβάλλει αρμοδίως προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης και εγκρίνει τις αναμορφώσεις του,

ε) εγκρίνει την αποδοχή διαχείρισης έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., την ομάδα έργου αυτών και τους προϋπολογισμούς τους,

στ) εισηγείται προς το Σ.Δ. τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

ζ) εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης τον καθορισμό του ύψους του ποσοστού παρακράτησης επί των εσόδων των έργων/προγραμμάτων ανά κατηγορία αυτών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 237 του Ν. 4957/2022 και την κατανομή των ετήσιων εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους και τη δημιουργία έργων/προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 237 του Ν. 4957/2022,

η) παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς το Σ.Δ. και προς τους φορείς του δημοσίου,

θ) προσλαμβάνει πρόσθετο προσωπικό για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 243 έως 245 του Ν. 4957/2022,

ι) αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις, και εγκρίνει τη σύναψη των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,

ια) αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση πόρων,

ιβ) χορηγεί υποτροφίες, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιγ) διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων που αυτός υλοποιεί,

ιδ) συγκροτεί τις Επιτροπές Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού και την Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 245 του Ν. 4957/2022,

ιε) λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν στη διενέργεια των διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμήθειας ειδών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και μελετών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., με την επιφύλαξη της περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 233 του Ν. 4957/2022.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αρμοδιότητες

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), τον εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και είναι διατάκτης των δαπανών του,

β) συγκαλεί την Επιτροπή Ερευνών, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και δύναται να ορίζει άλλο μέλος της Επιτροπής ως εισηγητή,

γ) υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα,

δ) υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,

ε) υπογράφει τις προσκλήσεις για την επιλογή προσωπικού και τις προκηρύξεις για την προμήθεια ειδών/ υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων, μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και κάθε έγγραφο που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών,

στ) αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης,

ζ) εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων,

η) εγκρίνει τις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών έργων/προγραμμάτων, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου,

θ) εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, την ανανέωση ή παράταση συμβάσεων απασχόλησης του πρόσθετου προσωπικού, η απασχόληση του οποίου έχει εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών,

ι) εγκρίνει τη χορήγηση προκαταβολών προς τα μέλη της ομάδας έργου σύμφωνα με το άρθρο 253, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου,

ια) εγκρίνει τη διενέργεια μετακινήσεων για τα έργα/ προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους,

ιβ) εγκρίνει τη χορήγηση ταμειακής διαχειριστικής διευκόλυνσης σε έργα/προγράμματα σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης,

ιγ) εισηγείται προς την Επιτροπή Ερευνών την ετήσια κατανομή των ίδιων πόρων της περ. δ) του άρθρου 230, σύμφωνα με το άρθρο 237.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι έχουν την επιστημονική ευθύνη των έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 4957/2022 και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι ευθύνονται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και για τη σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου, καθώς επίσης και παρακολουθούν το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών δύναται να ορίζεται αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος κάθε έργου/προγράμματος, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 258 του Ν. 4957/2022.

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. αναπτύσσει πλήρες σύστημα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και διαδικασίες και μηχανισμούς παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που υλοποιεί, βάσει των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. υπάγεται στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Α.Ε.Ι.

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από ορκωτό ελεγκτή. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος καθορίζεται ο ορκωτός ελεγκτής κάθε οικονομικής χρήσης.

Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα παραστατικά που προβλέπονται από τα ΕΛΠ, καθώς και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και του Συμβουλίου Διοίκησης.

Το διαχειριστικό έτος του Ε.Λ.Κ.Ε. συμπίπτει με το οικονομικό έτος.

Οι ορκωτοί ελεγκτές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. συντάσσουν έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Οικονομικών, τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Είναι δυνατή η διενέργεια έκτακτων ελέγχων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η Πανεπιστημιακή έρευνα διακρίνεται σε ακαδημαϊκή και επιχορηγούμενη. Η έρευνα στο Ίδρυμα είναι ελεύθερη στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και τα αποτελέσματά τους είναι κατά κανόνα προσπελάσιμα από τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και το κοινωνικό σύνολο. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η ακαδημαϊκή έρευνα γίνεται με τα μέσα που το Ίδρυμα θέτει στη διάθεση των ερευνητών εγκαταστάσεις, υλικοτεχνική υποδομή, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, αναλώσιμα κλπ.

Η επιχορηγούμενη έρευνα που είναι η βασική δραστηριότητα του Ε.Λ.Κ.Ε., γίνεται σε θέματα και με προδιαγραφές του εξωτερικού χρηματοδότη, αντίθετα με την ακαδημαϊκή έρευνα που έχει ελεύθερο αντικείμενο και γίνεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού των τμημάτων.

Το Ίδρυμα ενθαρρύνει τόσο τη βασική όσο και την τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης ενθαρρύνει την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών, εικαστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών με εξωτερική χρηματοδότηση, εφόσον δεν παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, εφόσον η παρεχόμενη υπηρεσία παρουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέρον και προάγει την επιστήμη στην πράξη και εφόσον η παρεχόμενη υπηρεσία δεν έχει ως αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Ενθαρρύνεται, επίσης, η ανάληψη ερευνητικών έργων σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς εφόσον οι δραστηριότητες αφορούν ειρηνικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει διαθέσει και διαχειριστεί κονδύλια που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή. Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται  από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως φορέας διαχείρισης της έρευνας διαθέτει Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων, Διαχειριστική Επάρκεια και Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). Εφαρμόζει από την 1/7/2007 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, για το οποίο έχει επιθεωρηθεί και διαθέτει σχετικά πιστοποιητικά. Ο τομέας ισχύος του πιστοποιητικού είναι η «Διαχείριση Ερευνητικών, Τεχνολογικών και Συναφών Έργων και Δραστηριοτήτων».

Στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζονται οι ακόλουθες μεθοδολογίες:

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει προσαρμοστεί κατάλληλα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Επάρκειας για την οποία έχει ήδη λάβει τη σχετική επιβεβαίωση από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΠ ΕΔΒΜ) τον Οκτώβριο του 2008 με το αρ. πρωτ. 21595/10-10-2008 Έγγραφο Επιβεβαίωσης της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής. Επίσης, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει επιλεγεί από τον ΕΛΟΤ και επιθεωρήθηκε πιλοτικά με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2008 για την εφαρμογή των απαιτήσεων οριστικής Διαχειριστικής Επάρκειας του ΕΛΟΤ.

e-max.it: your social media marketing partner