Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών της Ηπείρου
30-12-2020

Δημιουργία, ανάπτυξη ή αναβάθμιση υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους ερευνητικούς φορείς για την βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και ειδικότερα στους τομείς: • Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών • Ιατρικής • Αγροδιατροφής • Δημιουργικής βιομηχανίας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ειδικοί Λογαριασμοί Έρευνας
 • Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα: Ερευνητικοί Φορείς, Οργανισμοί Έρευνας και Διαάδοσης Γνώσεων, υπαγόμενοι σε φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης

Ο δικαιούχος της πρότασης θα είναι το ίδρυμα ή το ερευνητικό κέντρο και θα πρέπει να έχει έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Περίοδος υποβολής

από 18/1/2021 έως 31/5/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη διεύθυνση Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, Ιωάννινα 452 21 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Ο δικαιούχος της πρότασης θα είναι το ίδρυμα ή το ερευνητικό κέντρο και θα πρέπει να έχει έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Ηπείρου. Οι δημιουργούμενες υποδομές και ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθούν σε εργαστήριο που βρίσκεται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ... 

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται
 • Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
 • Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος
 • Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών
 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
 • Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)
 • Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ
 • Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Σύνοψη και σχετικός χάρτης, εφόσον απαιτείται
 • Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης για έργα που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης: Έκθεση Τεκμηρίωσης για μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. Η ΕΥΔ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να ζητήσει την υποβολή διευκρινίσεων για την τεκμηρίωση κάθε περίπτωσης ή/και για τη δημιουργία φακέλου κοινοποίησης προς την Ε.Ε., εφόσον απαιτείται
 • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης: Συμπλήρωση του συνημμένου έντυπου με τίτλο Έκθεση Σκοπιμότητας και να προσκομιστεί το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης από το οποίο θα επιβεβαιώνεται η ύπαρξη διαδικασίας διαχωρισμού των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων του φορέα και η διακριτή λογιστική παρακολούθηση αυτών
 • Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου
 • Τεχνική έκθεση σχετικά με την κάλυψη των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας όπου αυτή απαιτείται.
 • Εγκριτικές αποφάσεις μελετών
 • Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης
 • Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται
 • Λοιπά έγγραφα: 1. Γνωμοδότηση για την Πρόταση από το ΠΣΕΚ Περιφέρειας Ηπείρου 2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς χώρου, Αποφάσεις παραχώρησης, στοιχεία νομιμότητας τυχόν υφιστάμενων και διατηρουμένων κτιρίων 3. Εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (αρχαιολογική υπηρεσία, κτιριολογικό πρόγραμμα, κοινωφελή χρήση του ακινήτου σύμφωνα με το προβλεπόμενο εγκεκριμένο σχέδιο, Οικοδομική Άδεια, Άδεια κατεδάφισης υφιστάμενων κτιρίων, κ.λ.π.) 4. Περιγραφή λειτουργίας του Κέντρου με αναλυτική αποτύπωση των δομών που θα εγκατασταθούν, των υπηρεσιών που θα παρέχουν, το απαραίτητο προσωπικό και τους εμπλεκόμενους φορείς. 5. Διαδικασίες και ενέργειες που πιθανόν έχουν γίνει (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και πιστοποιούν την πληρότητα και την ωριμότητα του έργου, εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης (εξασφάλιση απαραίτητου εξοπλισμού για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία κ.λπ.) 6. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών Ερευνητικών / Τεχνολογικών Φορέων, στο οποίο επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συμμετεχόντων, σε περίπτωση συνεργατικών σχημάτων. 7. Επιχειρησιακό σχέδιο όπου να γίνεται περιγραφή της χρήση της υποδομής έπειτα από την κατασκευή / επέκταση της όπου να αναφέρονται τα ποσοστά χρήσης της υποδομής για μη οικονομικές και οικονομικές δραστηριότητες σε ετήσια βάση από την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου και μέχρι του χρόνου απόσβεσης. 8. Παράρτημα II - Έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων του Κανονισμού (EE) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης (εφόσον απαιτείται).

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες για: • δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών, • κάλυψη αναγκών σε εργαστηριακό εξοπλισμό, όργανα και λογισμικό που κρίνονται απαραίτητα για την εκπόνηση ερευνητικού έργου εφαρμοσμένης έρευνας • εστιασμένες κατασκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας με στόχο την ενσωμάτωση και λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού καθώς και δαπάνες για βελτίωση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. Όλες οι παραπάνω δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα και τεκμηριωμένα με την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 200% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες για: • δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών, • κάλυψη αναγκών σε εργαστηριακό εξοπλισμό, όργανα και λογισμικό που κρίνονται απαραίτητα για την εκπόνηση ερευνητικού έργου εφαρμοσμένης έρευνας • εστιασμένες κατασκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας με στόχο την ενσωμάτωση και λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού καθώς και δαπάνες για βελτίωση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. Όλες οι παραπάνω δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα και τεκμηριωμένα με την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 200% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

e-max.it: your social media marketing partner