Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Ηπείρου
28-06-2018

Ανάπτυξη εργαλείων αναπτυξιακού σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση κόστους λειτουργίας υπηρεσιών που παρέχονται από τους ΟΤΑ, καθώς και την ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας. Ορθολογική διαχείριση κρίσιμων τομέων παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ, όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, η ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, η λειτουργία του μηχανισμού διαχείρισης εργοταξίων και πολιτικής προστασίας κα.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
  • Περιφέρεια Ηπείρου
  • Δήμοι
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Σύνδεσμοι ύδρευσης, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών)
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων (Επιμελητήρια)

 

Περίοδος υποβολής

από 2/7/2018 έως 28/9/2018

 

 

 

 

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ στη διεύθυνση Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, Ιωάννινα 452 21 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

 

 
e-max.it: your social media marketing partner