Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2020 — EAC/A02/2019 Πρόγραμμα Erasmus+
06-11-2019

1.   Εισαγωγή και στόχοι

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+, το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (1), καθώς και στα ετήσια προγράμματα εργασίας 2019 και 2020 του Erasmus+. Το πρόγραμμα Erasmus+ καλύπτει την περίοδο 2014 έως 2020. Οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος Erasmus+ ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 11 και 16 του κανονισμού.

2.   Δράσεις

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

 

Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων
— Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
— Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus

Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
— Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
— Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
— Συμμαχίες γνώσης
— Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων
— Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
— Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Υποστήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις
— Σχέδια για το διάλογο για τη νεολαία

Δραστηριότητες Jean Monnet
— Έδρες Jean Monnet
— Ενότητες Jean Monnet
— Κέντρα αριστείας Jean Monnet
— Υποστήριξη Jean Monnet σε ενώσεις
— Δίκτυα Jean Monnet
— Σχέδια Jean Monnet

Αθλητισμός
— Συμπράξεις συνεργασίας
— Μικρές συμπράξεις συνεργασίας
— Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

 

3.   Επιλεξιμότητα

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Επιπλέον, ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται σε εργασίες για τη νεολαία, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο οργανώσεων νεολαίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για τη μαθησιακή κινητικότητα των νέων ατόμων και οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία καθώς και για στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στον τομέα της νεολαίας.

Οι ακόλουθες χώρες του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ (2):


— τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

— οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία,

— οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.

 

Επιπλέον, ορισμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ είναι ανοικτές σε οργανισμούς που προέρχονται από χώρες εταίρους.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους συμμετοχής.

Για Βρετανούς αιτούντες: Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να πληρούνται για τη συνολική διάρκεια της επιχορήγησης. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς να συνάψει συμφωνία με την ΕΕ που να διασφαλίζει, ιδίως, ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, θα σταματήσετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίσετε, στο μέτρο του δυνατού, να συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε το σχέδιο βάσει των σχετικών διατάξεων της συμφωνίας επιχορήγησης που αφορούν την καταγγελία αυτής.

4.   Προϋπολογισμός και διάρκεια των σχεδίων

Η υλοποίηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2020 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή, εάν ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί, όπως προβλέπεται στο σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 3 207,4 εκατομμύρια ευρώ.

Εκπαίδευση και κατάρτιση:

EUR

2 943,3 εκατομμύρια (3)

Νεολαία:

EUR

191,9 εκατομμύρια

Jean Monnet:

EUR

14,6 εκατομμύρια

Αθλητισμός:

EUR

57,6 εκατομμύρια

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, όπως και η κατανομή του, είναι ενδεικτικός και μπορεί να τροποποιηθεί με την επιφύλαξη τροποποίησης των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του Erasmus+. Οι πιθανοί υποψήφιοι καλούνται να ανατρέχουν τακτικά στα ετήσια προγράμματα εργασίας του Erasmus+ και στις τροποποιήσεις τους, που δημοσιεύονται στη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en

όσον αφορά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για κάθε δράση που καλύπτει η πρόσκληση.

Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν, καθώς και η διάρκεια των σχεδίων ποικίλουν, σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των εταίρων που συμμετέχουν.

5.   Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που προσδιορίζονται παρακάτω είναι σε ώρα Βρυξελλών.

Βασική δράση 1

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας

5 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

5 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00

Κινητικότητα των ατόμων στους τομείς της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων

5 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας

30 Απριλίου 2020 στις 12:00

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας

1 Οκτωβρίου 2020 στις 12:00

Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus

13 Φεβρουαρίου 2020 στις 17:00

Βασική δράση 2

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας

5 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

24 Μαρτίου 2020 στις 12:00

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας

30 Απριλίου 2020 στις 12:00

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας

1 Οκτωβρίου 2020 στις 12:00

Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

26 Φεβρουαρίου 2020 στις 17:00

Συμμαχίες γνώσης

26 Φεβρουαρίου 2020 στις 17:00

Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων

26 Φεβρουαρίου 2020 στις 17:00

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

5 Φεβρουαρίου 2020 στις 17:00

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

5 Φεβρουαρίου 2020 στις 17:00

Βασική δράση 3

Σχέδια για το διάλογο για τη νεολαία

5 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00

30 Απριλίου 2020 στις 12:00

1 Οκτωβρίου 2020 στις 12:00

Δράσεις Jean Monnet

Έδρες, ενότητες, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε ιδρύματα και ενώσεις, δίκτυα, σχέδια

20 Φεβρουαρίου 2020 στις 17:00

Δράσεις για τον αθλητισμό

Συμπράξεις συνεργασίας

2 Απριλίου 2020 στις 17:00

Μικρές συμπράξεις συνεργασίας

2 Απριλίου 2020 στις 17:00

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

2 Απριλίου 2020 στις 17:00

Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων.

6.   Πλήρεις πληροφορίες

Τους λεπτομερείς όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων, μπορείτε να τους βρείτε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης που διατυπώνονται στον εν λόγω οδηγό ισχύουν πλήρως για την παρούσα πρόσκληση.


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.

(2)  Στις δραστηριότητες Jean Monnet μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί από όλο τον κόσμο.

(3)  Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα ποσά για τη διεθνή διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (395 εκατομμύρια ευρώ συνολικά).

 

e-max.it: your social media marketing partner