Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση για Πρόσκληση «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» (ΕΔΒΜ113)
23-07-2020

Αναφορικά με την Πρόσκληση «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» (ΕΔΒΜ113), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  

1.       Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας, η υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης κρίνεται σκόπιμο να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της Πράξης).  Ως εκ τούτου, η δυνατότητα ανταπόκρισης στο ως άνω χρονοδιάγραμμα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση των προτάσεων και ειδικότερα κατά την εξέταση των κάτωθι κριτηρίων:

  • Κριτήριο 1.1 «Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης», υποκριτήριο β) στη μεθοδολογία υλοποίησης, η οποία θα αναφέρει όλες τις αναγκαίες εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
  • Κριτήριο 1.3 «Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης»
  • Κριτήριο 4 «Ωριμότητα»

2.       Οι προτάσεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα υποβληθούν μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

3.       Ανακοινώσεις/διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης από τούδε και στο εξής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος (σχετικός  υπερσύνδεσμος: https://empedu.gov.gr/invitation/tachyrrythmi-epimorfosi-ekpaideytikon-stin-efarmogi-tis-ex-apostaseos-ekpaideysis-olistiki-proseggisi/).

Με εκτίμηση,

Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

ΕΥΔ ΕΠ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"

Μονάδα Α2.1 "Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων"

 

Κοραή 4, 105 64 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 3278103

Fax:  210 3278129

Ιστοσελίδα: https://empedu.gov.gr/

e-max.it: your social media marketing partner