Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
14-06-2024

To Επιστημονικό Συμβούλιο (εφεξής: το «Ε.Σ.») του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής: το «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.»), καλεί δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 8 Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199) και του άρθρου 10 παρ. 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΚΥΑ 195245/15.11.2018, Β’ 5252), επιστήμονες διεθνούς κύρους, προερχόμενους από τον τομέα της Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία (1) θέση προσωρινού τακτικού μέλους του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας. Εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, Υφυπουργό Ανάπτυξης. Η λειτουργία του διέπεται από τον Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199) και από
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του (ΚΥΑ 195245/15.11.2018, Β’ 5252).


Το Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους εξής τομείς: α) γεωπονικών επιστημών, β) φυσικών επιστημών, γ)μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δ) κοινωνικών επιστημών, ε) ανθρωπιστικών επιστημών, στ) περιβάλλοντος και ενέργειας, ζ) ιατρικής και επιστημών υγείας, η) επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας και θ) καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

e-max.it: your social media marketing partner