Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

22-12-2020
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Καθηγητών και Υπηρετούντων Λεκτόρων που απέκτησαν εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος 1999   Σχετ. 1.     Παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2.     ΚΥΑ 165788/Ζ2/4-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5351/5-12-2020) 3.     ΥΑ 166485/Ζ2/7-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5397/8-12-2020) Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αποσταλεί Πράξεις Προσδιορ...

22-12-2020
Βρείτε συνημμένα την με αρ. πρωτ. 50119/22-12-2020 Απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με θέμα: "Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Υποβληθέντων Αιτήσεων για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 31183/02-09-2020 Πρόσκλησης για τις ανάγκες του έργου με τίτλο "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ" Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρ...

14-12-2020
Επισυνάπτεται έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνοδευόμενο από τις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις και την ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή αυτών.   Με εκτίμηση, Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη, Αρμόδιου για θέματα Ανώ...

25-11-2020
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών Ημερουηνίες Υποβολής Δικαιολονητικών: από 06/11/2020 έως 25/11/2020Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δικαιολονητικών έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»,...

16-11-2020
  Σας ενημερώνουμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, όπως αυτό καθορίστηκε με το Ν.4485/2017, τροποποιήθηκε και ισχύει, προσδιορίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων, όπως επίσης και τη διαδικασία κατάρτισης του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος αναφοράς. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ καταρτίζει τον αναλ...

06-11-2020
Έχοντας υπόψη: την επιβολή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 για την χρονική περίοδο από 7/11/2020 έως και 30/11/2020, τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας (ιστοσελίδα http://forma.gov.gr ) και το σχετικό υπόδειγμα της βεβαίωσης κίνησης τύπου A, την αναγκαιότητα μετακίνησης των απασχολούμενων με συμβάσεις ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της απασχόλησής τους στα διάφορα προγραμμάτα/έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαν...

06-11-2020
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών   Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολονητικών: από 06/11/2020 έως 25/11/2020  Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυν...

03-11-2020
Παρατείνεται η κατάσταση έκτακτης λειτουργίας του ΕΛΚΕ έως την ερχόμενη Δευτέρα, 9/11/2020.   Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΛΚΕ θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, με βάση το σχετικό έγγραφο  με αρ. πρωτ. 11668/16-3-2020 που είναι διαθέσιμο στις οδηγίες, στην ιστοσελίδα www.rc.uoi.gr ....

27-10-2020
Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Συνεδρίας 149/26-10-2020 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, σας ενημερώνουμε ότι τουλάχιστον έως τις 2/11/2020 η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΛΚΕ θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, με βάση το σχετικό έγγραφο  με αρ. πρωτ. 11668/16-3-2020 που είναι διαθέσιμο στις οδηγίες, στην ιστοσελίδα www.rc.uoi.gr ....

22-10-2020
Οδηγία Οδ1.7  Διαδικασία Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-POS Σκοπός της οδηγίας Σκοπός της οδηγίας είναι η σωστή και με προϋποθέσεις διαχείριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω ασφαλούς συστήματος e-POS για τις ανάγκες υλοποίησης των Έργων. Θ.Ε. (Θέση εργασίας) που εποπτεύει την εφαρμογή της Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ Θ.Ε. που εκτελούν την οδηγία Θ.Ε. που συνδέονται με την οδηγία Δ...

09-09-2020
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 09/09/2020...

02-09-2020
Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου   Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 03/09/2020 έως 18/09/2020   Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 2, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «61430» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας), η οποία συγχρηματοδοτείται...

23-07-2020
Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε θα παραμείνει ανοικτό έως και την Τετάρτη 05/08/2020 .   Η κατάθεση των εντολών μπορεί να γίνεται : α) Ηλεκτρονικά μέσω email όπου θα συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά σκαναρισμένα και ενυπόγραφα. (Θα ακολουθήσει και η κατάθεση των πρωτοτύπων στη συνέχεια) . β) Κατάθεση των εντολών σε φυσικό αρχείο μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά στον ειδικό χώρο ( κυτίον Νο 6) που βρίσκεται στην είσοδο της...

10-07-2020
Θέμα: Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης Έρευνας   Συνημ. 1.     Έγγραφο Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ 20898/3-6-2020 2.     Απόφαση Συγκλήτου 1088/16-06-2020 3.     Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας   Σας ενημερώνουμε ότι ο Κανονισμός Διάδοσης και Αξιοποίησης της Έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως συζητήθηκε στη Σ...

10-06-2020
Σας πληροφορούμε ότι από τις 9/6/2020 υπάρχει πρόβλημα στο τηλεφωνικό δίκτυο του Παραρτήματος του ΕΛΚΕ στην Πανεπιστημιούπολη Άρτας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με τα τμήματα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ που στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη Άρτας.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ: http://www.rc.uoi.gr/index.php/mody-elke/stoixeia-epikoinonias...

12-05-2020
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών (Έκδοση 11) Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 13/05/2020...

07-05-2020
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2019, ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών» για το έτος 2019,...

06-04-2020
      Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε. θα παραλαμβάνει εντολές για την εξόφληση αμοιβών έως την Τετάρτη 15/04/2020.               Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ               Γεώργιος Ντέτσικας ...

31-03-2020
ΘΕΜΑ: Ακύρωση προγραμματισμένων μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων για λόγους ανωτέρας βίας   Σχετ.: Διευκρίνηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 12945 (EU FAQ ID: 12945)   Αναφορικά με την ακύρωση προγραμματισμένων μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων για λόγους ανωτέρας βίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Επίκληση ρήτρας ανωτέρας βίας σε έργα του Προγράμματος Horizon 2020: Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει διευκρινήσεις αναφορικά με τη δυν...

16-03-2020
Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-2019 - Χρήση τωνΜέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-2019 - Χρήση τωνηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  ...

13-03-2020
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του αριθμ. 125/11-03-2020, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης...

13-03-2020
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του αριθμ. 125/11-03-2020, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης...

25-02-2020
Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση του επικαιροποιημένου Οδηγού Τήρησης Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των Δικαιούχων που υλοποιούν έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, και παρακαλούμε για την εφαρμογή των κανόνων αυτών κατά την υλοποίηση των έργων. Μη τήρηση των κανόνων αυτών θα έχει ως αποτέλεσμα να κρίνονται ως μη επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι δράσεις για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι ενέργειες Πληροφόρησ...

20-02-2020
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 392/19-02-2020, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαρ...

20-02-2020
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 392/19-02-2020, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαρ...

19-12-2019
Κατόπιν σχετικής απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στη συνεδρίαση αριθμ. 114/11-12-2019 (επισυνάπτεται), σας ενημερώνουμε ότι έχει παραταθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο των  με αρ. πρωτ. 43647/21-11-2019 και 43649/21-11-2019 Προσκλήσεων Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων 2020 αντίστοιχα....

18-12-2019
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αρ. 114/11-12-2019, ενέκρινε τη μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και τα όρια απασχόλησης για το έτος 2020 στα έργα που υλοποιούνται μέσω του ΕΛΚΕ.   Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ....

08-11-2019
         Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 40446/01-11-2019 Απόσπασμα Πρακτικών της Συνεδρίας της Συγκλήτου αριθμ. 1075/14-10-2019, το οποίο αφορά την έγκριση του Κανονισμού Χορήγησης Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό).          Κατόπιν της παραπάνω έγκρισης, το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ομόφωνα εγκρίνει τη σύνταξη και...

07-11-2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΚΕ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ημ/νία : Αρ. Πρωτ. : Πληροφ. : Α. Σερβετάς Προς : Επιστημονικώς Υπευθύνους Έργων Τηλ. : 2651007950 Fax : 2651007040 e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμών επιμέρους έργων Έτους 2020 - Κατάρτιση συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού ΕΛΚΕ Έτους 2020   Σας ενημ...

05-11-2019
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 40744/04-11-2019 έγγραφο του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιου Παπαγεωργίου, Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-70, ανακαλεί την με αρ. πρωτ. 40519/01-11-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του παραπάνω έργου για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 40744/04-11-2019 έγγραφό του....

23-09-2019
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNET (https://www.gunet.gr/el/), παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης ακαδημαϊκού λογαριασμού προς τους συνεργάτες των Έργων που υλοποιούνται μέσω του ΕΛΚΕ.   Οι συνεργάτες των έργων, μέσω του ακαδημαϊκού λογαριασμού τους, μπορούν να αξιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Ι...

29-07-2019
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των διακοπών ρεύματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ακεραιότητα των συστημάτων και των δεδομένων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ (Servers, Η/Υ, λοιπός εξοπλισμός και συστήματα λογισμικού), τα ηλεκτρονικά συστήματα της υπηρεσίας μας θα παραμείνουν κλειστά κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 29/07/2019 και ώρα 21:00 έως και Τρίτη 30/07/2019 και ώρα 09:30. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξη...

26-07-2019
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των διακοπών ρεύματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ακεραιότητα των συστημάτων και των δεδομένων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ (Servers, Η/Υ, λοιπός εξοπλισμός και συστήματα λογισμικού), τα ηλεκτρονικά συστήματα της υπηρεσίας μας θα παραμείνουν κλειστά κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 26/07/2019 και ώρα 21:00 έως και το Σάββατο 27/07/2019 και ώρα 12:00. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υ...

24-07-2019
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε θα παραμείνει ανοικτό έως και την Δευτέρα 05/08/2019 .   Προϋπόθεση για την παραλαβή των εντολών Αμοιβών είναι να συνοδεύονται με τα σχετικά παραστατικά συμπληρωμένα , καθώς και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το γραφείο θα παραμείνει ανοικτό την Δευτέρα έως τις 14,00 μμ   Ο Προϊστάμενος της Διεύθ...

19-07-2019
ΘΕΜΑ: Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών Σχετ. ΚΥΑ Αριθμ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 (ΦΕΚ τ.Β’ 2271/11-6-2019)   Αναφορικά με τη διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από...

05-07-2019
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 111 με Τίτλο «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ: 2560/411/Α2 (Κωδ. Πρόσκλησης 111) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Διαδικασία Υποβολής Πρότασης H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", δημοσίευσε την πρόσ...

04-07-2019
Σας ενημερώνουμε πως έχει ανέβει νέα έκδοση στις Οδηγίες Φύλλου υπολογισμού Ανάλυσης ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων απασχολούμενων κατηγορίας ΕΦΚΑ - ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ...

04-07-2019
Σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» με τροποποιήσεις του Ν.4485/2017, και κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνεδρίασης 98/28-06-2019 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προσαρμόστηκε το πλαίσιο των αναλήψεων υποχρέωσης και το πλαίσιο προμηθειών με απευθείας ανάθεση....

02-07-2019
Σας ενημερώνουμε ότι στις 03/6/2019 εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ3(α)/οικ.36809 (ΦΕΚ 2015/3-6-2019) αναφορικά με τις κλινικές μελέτες που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, με την οποία καταργείται η προγενέστερη ΔΥΓ3α/18910/2013 (ΦΕΚ 390 Β’). Επισημαίνεται ότι στην ως άνω νέα ΚΥΑ εμπεριέχεται καινούριο πρότυπο τετραμερούς σύμβασης διεξαγωγής κλινικής μελέτης, το οποίο και θα πρέπει να ακολουθείται. Συνεπώς, οι φάκελοι κλινικών μελετών που κατατίθενται στον Ε.Λ.Κ.Ε. θα πρέπει να έχουν εναρμονιστεί με την ισχ...

31-05-2019
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του αριθμ. 96/31-5-2019, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, την με αρ. πρωτ. 11625/15-4-2019 Πρόσκληση Χορήγησης...

31-05-2019
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του αριθμ. 96/31-5-2019, έχοντας υπόψη: απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1060/14-2-2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε πρόταση για δημιουργία εσωτερικού προγράμματος ενίσχυσης νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, την με αρ. πρωτ. 11626/15-4-2019 Πρόσκληση Χορήγησης...

20-05-2019
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου μας ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος εσωτερικών υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μετα-διδάκτορες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία και τους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω, περίπου τα 2/3 των αιτήσεων έχουν εγκριθεί, με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν και τον αλγόριθμο κανονικοποίησης ανά Τμήμα που χρησιμοποιήθηκε. Αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να χορηγηθούν μερικές ακόμη υποτροφίε...

09-05-2019
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 09/05/2019...

09-05-2019
Όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης προκαταβολής στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4. του άρθρου 33 του Ν. 4559/2018, ισχύουν τα εξής: «Στο άρθρο 59 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής: «9.α) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του επιστημονικά υπευθύνου έργου/προγράμματος, χορηγούν προκαταβολές με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), με σκοπό την υλοποίηση τω...

19-04-2019
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, έχουν προγραμματιστεί διακοπές ρεύματος στο κτίριο που στεγάζεται η Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο των εργασιών του έργου «Συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Παν/μίου Ιωαννίνων». Κατόπιν αυτού, σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των διακοπών ρεύματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ακεραιότητα των συστημάτων κα...

04-04-2019
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 04/04/2019...

03-04-2019
ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) Σχετ. Εγκύκλιος 14/2019, Δ.ΑΣΦ./56/382818/27 Μαρτίου 2019 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4578/2018, καθώς και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Γ'/67695/1825/28-12-2018, οι αμοιβές που κα...

03-04-2019
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 04/04/2019...

02-04-2019
Αγαπητοί συνάδελφοι, Ενόψει εξορθολογισμού των διαδικασιών, της διαφάνειας και της διασφάλισης του ακαδημαϊκού κύρους του Ιδρύματος, και κατόπιν ανοικτής συζήτησης – διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα σχετικά με το θέμα της σύναψης συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης, το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στη συνεδρίασή του αριθμ. 91/6-3-2019 ομόφωνα αποφάσισε την υιοθέτηση ενός νέου Εντύπου «Ατ.14-Αίτηση Υπογραφής Σύμ...