Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

03-04-2019
ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) Σχετ. Εγκύκλιος 14/2019, Δ.ΑΣΦ./56/382818/27 Μαρτίου 2019 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4578/2018, καθώς και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Γ'/67695/1825/28-12-2018, οι αμοιβές που κα...

03-04-2019
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 04/04/2019...

02-04-2019
Αγαπητοί συνάδελφοι, Ενόψει εξορθολογισμού των διαδικασιών, της διαφάνειας και της διασφάλισης του ακαδημαϊκού κύρους του Ιδρύματος, και κατόπιν ανοικτής συζήτησης – διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα σχετικά με το θέμα της σύναψης συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης, το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στη συνεδρίασή του αριθμ. 91/6-3-2019 ομόφωνα αποφάσισε την υιοθέτηση ενός νέου Εντύπου «Ατ.14-Αίτηση Υπογραφής Σύμ...

12-03-2019
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., σε συνέχεια του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μισθώσεων, και έχοντας υπόψη:   1. την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», στην οποία προβλέπονται τα ακόλουθα: «… 2. α. Στο ά...

22-02-2019
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2018, ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών» για το έτος 2018,...

19-02-2019
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει διαμορφωθεί κυρίως με το Ν. 4485/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από 1/1/2019 είναι υποχρεωτική η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης στα έργα που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων. Ήδη ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει αρχίσει την πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας ανάληψης υποχρεώσεων από τα τέλη Νοεμβρίου του 2018, ενώ από 1/1/2019 βρίσκεται σε πλήρη επιχειρη...

15-02-2019
Σε συνέχεια των προβλέψεων του Ν.4485/2017 για τη λειτουργία των ΕΛΚΕ έχει πραγματοποιηθεί η σταδιακή προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης έργων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ ήδη από 1/1/2019 έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους ετήσιους προϋπολογισμούς, τις αναλήψεις υποχρεώσεων πριν την πραγματοποίηση των δαπανών, καθώς και τη νέα διαδικασία για τον έλεγχο, την εκκαθάριση την ενταλματοποίηση και την πληρωμή δαπανών. Οι ισχύουσες διαδικασίες περιγράφ...

08-02-2019
Αγαπητοί συνάδελφοι/συνεργάτες, Είναι γεγονός ότι αρκετοί από σας αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και παλινωδίες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων σας και τις συναλλαγές σας με τον ΕΛΚΕ. Για λόγους διαφάνειας, αλλά και για να είμαστε όλοι ενήμεροι ως προς το τί ακριβώς κάνει η υπηρεσία μας τους τελευταίους μήνες, παραθέτουμε παρακάτω έναν πολύ σύντομο απολογισμό. Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποίησε κατά το τελευταίο εξάμηνο μια σειρά ιδιαίτερα σύνθετων διοικ...

08-02-2019
Το ερευνητικό έργο που παράγεται στο Πανεπιστήμιό μας είναι το προϊόν εντατικής προσπάθειας που καταβάλλεται καθημερινά τόσο από τα μέλη ΔΕΠ όσο και από τους συνεργάτες μας. Οι συνεργάτες μας ανήκουν σε δύο κατηγορίες: εκείνους/ες που έχουν οργανική θέση και εξασφαλισμένες αποδοχές και εκείνους/ες που εργάζονται υπό άλλους όρους, άλλοτε αμοιβόμενοι επαρκώς και άλλοτε εντελώς «συμβολικά» και κατά διαστήματα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, μεγάλος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων πο...

01-02-2019
Επισυνάπτεται η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την διαδικασία επιλογής επαληθευτών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία"...

28-01-2019
Τροποποιήθηκε το έντυπο "Aτ.01γ-Αίτηση Ορισμού Αναπληρωτή Επιστημονικώς Υπευθύνου" λόγω της αναγκαιότητας ξεχωριστής έγκρισης του Αναπληρωτή Επιστημονικώς Υπευθύνου από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για κάθε έργο.  Aτ.01γ - Αίτηση Ορισμού Αναπληρωτή Επιστημονικώς Υπευθύνου Έργου ...

25-01-2019
Σε συνέχεια των προβλέψεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις, μετά από την ψήφιση του Ν. 4559/2018 ολοκληρώθηκε μια σειρά διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών εργασιών που αφορούν τα έργα του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ. 1037/14-1-2019 σχετικό έγγραφο (βλ. https://tinyurl.com/y8dnch9f) της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ.   Την περασμένη Τρίτη, 22/1/2019, ολ...

23-01-2019
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναμόρφωσης και αναβάθμισης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το ISO 9001:2008 στο ISO 9001:2015 και αναμένεται η Πιστοποίησή του κατά ISO 9001:2015 από εξωτερικούς επιθεωρητές με πεδίο εφαρμογής τη «Διαχείριση Ερευνητικών, Τεχνολογικών και Συναφών Έργων και Δραστηριοτήτων».   Στη διαδικασία αναμόρφωσης λαμβάνεται υπόψη και το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, το οποίο ενσωματώνεται...

21-01-2019
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4559/2018 και ισχύει από 3/8/2018, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα ορισμού Επιστημονικώς Υπευθύνου με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.   Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 2/47033/0026/12-6-2018 (ΦΕΚ 3015/Β/26-7-2018), κατά τη διαχείριση των έργων θα πρέπει να τηρούνται οι προβλέψεις περί ασυμβίβαστων καθηκόντων.   Για την απ...

14-01-2019
Το ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το άρθρο 64 του Νόμου 4485/2017 καθώς και το με αρ. πρωτ. 26815/13-12-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της Οδηγίας «Οδ2.20 Επιλογή Απασχολούμενων Έργων» καθώς και των υποδειγμάτων «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», «Εγγράφου διαβίβασης αιτήσεων στην Επιτροπή Αξιολόγησης» και «...

14-01-2019
Σε συνέχεια των προβλέψεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», από 1/10/2018 ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί τα έργα-προγράμματα του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Επιπροσθέτως, από 1/1/2019 και μετά έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του Ν. 4485/2017 που αφορούν τη διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και τη νέα διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών. Η εφαρμογή τ...

11-01-2019
Σχετ.: Έγγραφο 18847/2-10-2018 Έγγραφο 28051/28-12-2018   Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων υπ’ αριθμ . πρωτ. 18847/2-10-2018 (βλ. https://tinyurl.com/ydcofdh3 ) και 28051/28-12-2018 (βλ. https://tinyurl.com/y8dnch9f), αναφορικά με τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλέψεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Έχει υλοποιηθεί ήδη η 1η δοκιμαστική μετάπτωση των δ...

28-12-2018
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου υπ’ αριθμ . πρωτ. 18847/2-10-2018 (βλ. https://tinyurl.com/ydcofdh3 ), αναφορικά με τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλέψεων του άρθ. 1 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», το πλάνο ενοποίησης, καθώς και τις σχετικές απαιτούμενες διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές ενέργειες, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Από τα τέλη Αυγούστου 2018 έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί η διαδικασία και του πλάνο ενοποίησης τ...

21-11-2018
Σας πληροφορούμε πως έχουν αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας τα έντυπα Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών,  Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων, O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ. Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών  (Έκδοση 8) Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων (Έκδοση 11) O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Έκδοση 5) O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (Έκδο...

20-11-2018
Σε συνέχεια του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων, και έχοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 4485/2017, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.4521/2018, το Ν. 4547/2018, το Ν. 4459/2018 και ισχύει, καθώς επίσης και το ΠΔ 80/2016, σας ενημερώνουμε ότι απαιτείται έως τις 31/12/2018 να προσαρμοστεί το σύστημα διαχείρισης των ΕΛΚΕ προκειμένου να πραγματοποιείται δέσμευση πίστωσης και σχετική ανάληψη υποχρέωσης σε συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμο...

19-11-2018
Σας πληροφορούμε πως έχουν αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας τα έντυπα Δ.8 Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών & Δ.12α Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας, καθώς επίσης πως έχει αναρτηθεί το νέο έντυπο Δ.3-Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης. Δ.3-Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης  (Έκδοση 1) Δ.8 Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών (Έκδοση 12) Δ.12α Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας (Έκδοση 2) Η ισχύς των εντύπων ορίζεται στις 20/11/2018...

19-11-2018
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018 καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», στη συνεδρίασή του αριθμ. 85/19-11-2018 ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ...

09-11-2018
Σας ενημερώνουμε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ όπως καθορίστηκε με το Ν.4485/2017, και τροποποιήθηκε με τους Ν. 4521/2018, 4547/2018 και 4559/2018, περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων για το έτος 2019, όπως επίσης και την κατάρτιση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2019. Συγκεκριμένα, οι σχετικές διατάξεις του Ν.4485/2017 προβλέπουν τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρ...

07-11-2018
Βρείτε συνημμένα απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία αφορά το κόστος της χιλιομετρικής αποζημίωσης σε έργα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση....

02-10-2018
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από 1/10/2018 υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 1 του ως άνω νόμου, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσεται από 1/10/2018 στον Ε.Λ.Κ.Ε....

30-08-2018
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Ατ.12 - Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ατ.12 - Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 30/08/2018...

25-07-2018
Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ. 2) στην Ε.Ε θα παραμείνει ανοικτό έως και την Τρίτη 31/07/2018. Παρακαλούμε όπως: 1. H παραλαβή των εντολών αμοιβών για τον μήνα Ιούλιο 2018 θα γίνει στις 31/7/2018 έως στις 14.00 μμ.  2. H παραλαβή των εντολών αμοιβών για προγενέστερους μήνες έως και 31/7/2018. Προϋπόθεση για τη παραλαβή των εντολών να συνοδεύονται με τα σχετικά παραστατικά...

18-07-2018
Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 16280/13-6-2018 (αρ. πρωτ. Επ. Ερ. 11466/18-6-2018) Απόσπασμα Πρακτικών της Συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθμ. 1046/5/26-04-2018, σύμφωνα με το οποίο « … Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, μετά την ανωτέρω συζήτηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 12α του Ν. 4386/2016, αποφασίζει ομόφωνα ότι τα μέλη των συλλόγων ΕΕΠ και Ε.ΔΙ.Π., τα οποία είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, μπορούν να αναλαμβάνο...

30-06-2018
Την 3η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 1 το μεσημέρι, θα γίνει συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών, στο κτήριο Διοικητηρίου Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

30-06-2018
Με βάση τις προβλέψεις της παραγράφου 7.α του άρθρου 11 του Ν. 4521/2018, από 1/7/2018 προβλέπεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 62 του Ν. 4485/2017, όπου για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης είναι αναγκαία προγενέστερη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Επίσης, με την παράγραφο 7.β του άρθρου 11 του Ν. 4521/2018, μετά την 1/7/2018 ο έλεγχος, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και εξόφληση δαπανών γίνεται με βάση Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 63 του Ν. 4485/201...

23-05-2018
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 24/05/2018...

23-05-2018
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ομόφωνα εγκρίνει την «Οδηγία Οδ1.5 Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση» σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση....

23-05-2018
Σχετικά με την αρ. πρωτ. 8008/7-5-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως την 11η Ιουνίου 2018....

08-05-2018
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής  Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρίασή του αριθμ.  70/4-5-2018 ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδι...

29-03-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, έχουν προγραμματιστεί διακοπές ρεύματος στο κτίριο που στεγάζεται η Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο των εργασιών του έργου «Συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Παν/μίου Ιωαννίνων». Κατόπιν αυτού, σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των διακοπών ρεύματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ακεραιότητα των συστημάτ...

19-03-2018
Σε συνέχεια του νέου νομοθετικού πλαισίου που αφορά την απασχόληση προσωπικού στα έργα / προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (άρθρο 64 του Ν. 4485/2018), και κατόπιν έγκρισης της Οδηγίας «Επιλογή Απασχολουμένων Έργων» από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (συνεδρίαση αριθμ. 66/27-2-2018), σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία επιλογής απασχολουμένων σε προγράμματα / έργου του Ε.Λ.ΚΕ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:  ...

09-03-2018
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 1354/25-1-2018 εγγράφου μας με το οποίο σας ενημερώσαμε για τη μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και για τα όρια απασχόλησης σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας Πίνακα Υπολογισμού Παραγωγικών Ωρών Τρίτων – ΙΑΤΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ), ο οποίος εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση αριθμ. 66/27-2-2018 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε..     Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος...

23-02-2018
Σας πληροφορούμε πως έχουν αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας τα έντυπα Ατ.13α- Εντολή-Εξουσιοδότηση ΦΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων, Ατ.13β- Εντολή-Εξουσιοδότηση ΝΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων & Ατ.13γ- Bank_Account_Application_Form Ατ.13α- Εντολή-Εξουσιοδότηση ΦΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων  (Έκδοση 3) Ατ.13β- Εντολή-Εξουσιοδότηση ΝΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων (Έκδοση 2) Ατ.13γ- Bank_Account_Application_Form (Έκδοση 2) Η ισχύς των εντύπων ορίζεται στις 23/02/20...

16-02-2018
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.6-Κατάσταση Αμοιβόμενων Τρίτων Δ.6-Κατάσταση Αμοιβόμενων Τρίτων Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 16/02/2018...

29-01-2018
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Ατ.05α - Αίτηση Άδειας Μετακίνησης για Υπηρεσιακούς Λόγους Ατ.05α - Αίτηση Άδειας Μετακίνησης για Υπηρεσιακούς Λόγους Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 29/01/2018...

25-01-2018
Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. αριθμ. 385/17-1-2018, το οποίο αφορά τη Μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και όρια απασχόλησης σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης                              ...

12-01-2018
Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί νέα έκδοση (Έκδοση 2) του εντύπου "Ατ.12 - Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.xls", προκειμένου οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων να υποβάλλουν τα αιτήματα δημοσίευσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων  απασχόλησης ερευνητών. Επίσης, έχει δημιουργηθεί νέο έντυπο (Έκδοση 1), το "Ατ.12α - Αίτηση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης.xls", προκειμένου οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργω...

12-01-2018
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.1-Αποδοχή Διαχείρισης Έργου Δ.1-Αποδοχή Διαχείρισης Έργου Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 15/01/2018...

09-01-2018
Σχετικά με την Απασχόληση του προσωπικού σε έργα / προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. καθώς και την επιλογή του προσωπικού αυτού (όπου απαιτείται), σας διαβιβάζουμε συνημμένα:   1. το άρθρο 64 του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/4.8.2017), 2. Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, όπως αυτό εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών αριθμ. 383/12-12-2017. Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική νομοθεσία, σας εφιστούμε την προσοχή στη διατύπω...

22-12-2017
Σας ενημερώνουμε πως η υπηρεσία του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγένων στις παρακάτω ημερομηνίες:  25/12/2017 - 27/12/2017 01/01/2018 - 03/01/2018  Σας ευχόμαστε καλές εορτές...

20-12-2017
Σας πληροφορούμε πως έχουν αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας τα έντυπα Δ.2-Προϋπολογισμός Έργου & Δ.2α-Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου Δ.2-Προϋπολογισμός Έργου (Έκδοση 6) Δ.2α-Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου (Έκδοση 2) Η ισχύς των εντύπων ορίζεται στις 21/12/2017...

30-11-2017
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Ατ.11 - Υποβολή Πρότασης για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με το εξής έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 5) ορίζεται στις 30/11/2017...

23-11-2017
ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση Υποχρέωσης Κατάρτισης Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργων Σχετ. Έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17048/10-10-2017 με θέμα «Κατάρτιση Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού ΕΛΚΕ – Προϋπολογισμοί Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Ενέργειες προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο»   Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου με αρ. πρωτ. 17048/10-10-2017 και θέμα «Κατάρτιση Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού ΕΛΚΕ – Προϋπ...

11-10-2017
Το νέο θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των ΕΛΚΕ καθορίστηκε με το Ν.4485/2017 (άρθρα 50-68 και άρθρο 87 με τις τελικές μεταβατικές διατάξεις). Ως προς τους προϋπολογισμούς των έργων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, οι σχετικές διατάξεις του Ν.4485/2017 προβλέπουν τα ακόλουθα:   1. Η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει την ένταξη του προϋπολογισμού κάθε επιμέρους έργου στον συνολικό ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ, καθώς επίσης και την τροποποίηση των προϋπολογισμών των επιμέρους έργων...