Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου 2020
02-09-2020

Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου

 

Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 03/09/2020 έως 18/09/2020

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 2, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «61430» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα και την Πρέβεζα (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία της Άρτας), να υποβάλλουν αίτηση για την επιδότηση του ενοικίου τους.  

Η επιδότηση αφορά κατ’ εκτίμηση σαράντα έξι (46) ωφελούμενους προπτυχιακούς φοιτητές στις πόλεις της Άρτας και της Πρέβεζας, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (ημερολογιακά από 01/10/2019 έως 30/09/2020) και για δέκα μήνες ανά έτος (πλην Ιουλίου και Αυγούστου).  

Αναλυτικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Δικαιούχοι ατομικών συμβάσεων μίσθωσης με αποζημίωση έως 150 € ανά μήνα
 • Δικαιούχοι συμβάσεων μίσθωσης δύο (2) ατόμων με αποζημίωση έως 250 € ανά μήνα συνολικά (έως 125 € ανά μήνα και ανά άτομο)
 • Δικαιούχοι συμβάσεων μίσθωσης τριών (3) ατόμων με αποζημίωση έως 350 € ανά μήνα συνολικά (έως 116,66 € ανά μήνα και ανά άτομο)
 • Το ποσοστό παλαιών και νέων ωφελούμενων φοιτητών κατανέμεται σε 80% και 20% αντίστοιχα, χωρίς αυτό όμως να είναι δεσμευτικό.

Συγκεκριμένα , στην περίπτωση που ο αριθμός μιας κατηγορίας υποψηφίων για επιδότηση ενοικίου (πρωτοετείς ή παλαιοί προπτυχιακοί φοιτητές) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου υπολείπεται του αριθμού των διαθέσιμων τη συγκεκριμένη κατηγορία θέσεων ωφελούμενων, η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, μετά από εισήγηση του επιστημονικά υπευθύνου του Υποέργου, δύναται να τροποποιεί είτε την ποσόστωση της συγκεκριμένης κατηγορίας είτε τις παραπάνω προϋποθέσεις προς το ευνοϊκότερο, ιδίως όσες άπτονται της ακαδημαϊκής επίδοσης και των κοινωνικών, οικογενειακών και οικονομικών κριτηρίων, κατά τρόπο ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των εγκεκριμένων κονδυλίων.   

Παρ’ όλη την καθυστέρηση στην διαδικασία έναρξης, τονίζεται ότι έναρξη υλοποίησης του Υποέργου θα είναι η 01/10/2019, με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι φοιτητές έχουν μισθωτήριο σε ισχύ το οποίο καλύπτει την προαναφερόμενη ημερομηνία.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Επιδότηση Ενοικίου

Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής, Έλληνας ή Αλλοδαπός, πρέπει να υποβάλλει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών αίτηση (διατίθεται ηλεκτρονικά) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) του φορολογικού έτους 2018, της οικείας ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει το οικογενειακό εισόδημα ή το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα του αιτούντος εφόσον υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση.
 • Εάν ο γονέας είναι άνεργος, βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από το Υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από την Αρμόδια Δημοτική Αρχή.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων (διατίθεται ηλεκτρονικά).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (μη κατοχή άλλου πτυχίου, μη στρατευμένος, αναστολή ή διακοπή ή απώλεια φοιτητικής ιδιότητας κλπ) (διατίθεται ηλεκτρονικά).
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Εφόσον ο υποψήφιος έχει αδερφό/αδερφή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή (όχι υπότροφο) σε ελληνικό ΑΕΙ ή αδερφό που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα πρέπει να προσκομιστεί αντίστοιχα, σχετική βεβαίωση από το Τμήμα φοίτησης του αδερφού/αδερφής του ή βεβαίωση ότι ο αδερφός του υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
 • Προκειμένου για μέλος πολύτεκνης οικογένειας, υποβάλλεται πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.
 • Σε περίπτωση τέκνου διαζευγμένων γονέων υποβάλλεται η δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια καθώς και η καταβολή ή όχι διατροφής. Αν τα παραπάνω δεν αποδεικνύονται επαρκώς, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει στοιχεία για τα εισοδήματα και των δύο γονέων.
 • Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται λόγους υγείας ή αναπηρίας άνω του 67%, του ιδίου ή των γονέων του, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια δημόσια υγειονομική επιτροπή, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους.
 • Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα πρέπει να προσκομιστεί το Διαβατήριό του, η άδεια παραμονής του στη χώρα και βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας του τόπου καταγωγής του.

Επισημαίνεται ότι κάθε στοιχείο που προσδιορίζει τη φοιτητική ιδιότητα του ενδιαφερόμενου και τις επιδόσεις του στα μαθήματα, θα αναζητηθεί απευθείας από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος φοίτησης.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν έχει ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα δεν έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) Διδακτικές Μονάδες (ECTS) κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή τα δύο (2) τελευταία εξάμηνα που έχουν προηγηθεί της υποβολής της αίτησής του, απορρίπτεται από τη διαδικασία αξιολόγησης, ανεξαρτήτως οικονομικού εισοδήματος και κοινωνικών κριτηρίων.

Για τον υπολογισμό των επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή τους μόνο κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο (Φεβρουαρίου για το χειμερινό και Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο).

Στη διαδικασία αξιολόγησης δε θα συμπεριληφθούν οι φοιτητές/τριες οι οποίοι είναι δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Άρτας.

Φοιτητές οι οποίοι είναι δικαιούχοι της εν λόγω επιδότησης δεν θα μπορούν να είναι δικαιούχοι φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ή φοιτητικού επιδόματος ΙΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ενίσχυσης στέγασης που τυχόν υπάρξει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (οι δικαιούχοι θα υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση).

Επιπρόσθετες απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να έχουν υποβληθεί εντός των προθεσμιών που ορίζει η παρούσα ανακοίνωση. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλειστικές και τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
 • Ο αιτών/ουσα να έχει την ιδιότητα του ενεργού φοιτητή Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύει στην Άρτα ή στην Πρέβεζα.
 • Να μην είναι πτυχιούχος άλλου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων του, κατά το προηγούμενο έτος, να ην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (#30.000,00 €#) προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες ευρώ (#3.000,00 €#) για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. Εάν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο τέκνο, τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται αθροιστικά.
 • Η οικογένεια του αιτούντος/αιτούσας να μην έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε ακτίνα έως πενήντα (50) χιλιομέτρων από την πόλη φοίτησής του/της. Με απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα τριάντα (30) χιλιόμετρα όταν υπάρχουν αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των φοιτητών και ιδιαίτερα όταν η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στον ορεινό όγκο του κάθε Νομού.
 • Η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται στην πόλη φοίτησης.
 • Ως μισθωτής θα πρέπει να εμφανίζεται ο ίδιος ο φοιτητής ή γονέας του.
 • Σε περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών για να χορηγηθεί το επίδομα, θα πρέπει ο κάθε φοιτητής ή ο δικαιούχος γονέας να εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Να μην έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά ένα (1) έτος. Ο χρόνος φοίτησης υπολογίζεται από την αρχή του εξαμήνου πρώτης εγγραφής. Σε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής των σπουδών, ο χρόνος της διακοπής δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων, τα οποία αυξάνονται κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση η οικειοθελής διακοπή σπουδών θα βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.     
 • Να μην εκπονεί την πρακτική του άσκηση εκτός του Νομού που διαμένει.     

Τα κριτήρια για την επιλογή των υποψήφιων ωφελούμενων φοιτητών ταυτίζονται με αυτά που ισχύουν  για την επιλογή υποψήφιων δικαιούχων στέγασης στις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος μοριοδότησης, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 5 και 6 (σελ. 11-16) του εγκεκριμένου από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «EΣΩTEPIKOΥ KANONIΣMOΥ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN».

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου των φοιτητών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Λάμπρο Ρούμπο (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2681050043, e-mail: lroumpos@uoi.gr).

Η κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το χρονικό διάστημα από την 03/09/2020 , ημέρα Πέμπτη έως την 18/09/2020, ημέρα Παρασκευή.

 

 

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα των αιτήσεων θα αναφέρουν στο θέμα τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της σχετικής Πρόσκλησης, ως εξής:

«Αίτηση για την επιδότηση ενοικίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31183/2020 Πρόσκληση».

Επισημαίνεται ότι το μέγεθος του συνημμένου αρχείου zip δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 25ΜΒ.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις» «Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών» (ηλ. Διεύθυνση http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee) καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Απώλεια της ιδιότητας του Δικαιούχου

 • Η ιδιότητα του δικαιούχου χάνεται αυτοδίκαια και αντικαθίσταται κάθε ωφελούμενος μετά από καταγγελία του μισθωτηρίου συμβολαίου εκ μέρους του ιδιοκτήτη, λόγω παραβίασης των συμβατικών όρων του συμβολαίου με υπαιτιότητα του δικαιούχου.
 • Ομοίως η ιδιότητα του δικαιούχου χάνεται και αντικαθίσταται κάθε ωφελούμενος που οικειοθελώς διακόπτει οριστικά ή προσωρινά τις σπουδές του/της ή με δική του υπαιτιότητα χάνει οριστικά ή προσωρινά τη φοιτητική του ιδιότητα.

 

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών και

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

 

 

Καθηγητής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner