Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Οδηγός Τήρησης Μέτρων Πληροφόρησης & Επικοινωνίας Δικαιούχων
25-02-2020

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση του επικαιροποιημένου Οδηγού Τήρησης Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των Δικαιούχων που υλοποιούν έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, και παρακαλούμε για την εφαρμογή των κανόνων αυτών κατά την υλοποίηση των έργων. Μη τήρηση των κανόνων αυτών θα έχει ως αποτέλεσμα να κρίνονται ως μη επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι δράσεις για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι ενέργειες Πληροφόρησης σύμφωνα με τον Οδηγό.

Στον οδηγό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κεφάλαια και υποκεφάλαια:

1. Υποχρεωτικές Ενέργειες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας

    1.1. Ενημέρωση μέσω διαδικτυακού τόπου

    1.2. Τοποθέτηση αφίσας

    1.3. Έγγραφα ενημέρωσης ωφελούμενων

           1.3.1. Προσκλήσεις/Προκηρύξεις στον Τύπο

           1.3.2. Άλλα έγγραφα

           1.3.3. Ενιαία οπτική ταυτότητα και κείμενο στα αγγλικά

    1.4. Ανάρτηση Προσκλήσεων Δικαιούχων στο www.espa.gr 

2. Άλλες Ενέργειες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας

   2.1. Έντυπη επικοινωνία (φυλλάδια, leaflets, κλπ)

   2.2. Τηλεόραση (pack shot)

   2.3. Ραδιοφωνικά μηνύματα

   2.4. Προωθητικά υλικά

   2.5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

   2.6. Πινακίδες & Ετικέτες 

3. Υποχρεώσεις προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

4. Ανάρτηση φωτογραφιών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)

5. Ενημέρωση περί συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

6. Κρίσιμες επισημάνσεις

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Σχετικά με την ενημέρωση περί συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων «Ανοιχτού Τύπου» με ευρύ κοινό παρακολούθησης, και δράσεων «Κλειστού Τύπου», με περιορισμένο αριθμό μελών, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας GDPR General Data Protection Regulation 2016/679) και του Ν.4624/2019 επισυνάπτονται τα ακόλουθα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή:

  • Παράρτημα 1 για τις εκδηλώσεις «Ανοιχτού Τύπου»: Υπόδειγμα επιστολής Ενημέρωσης – Συγκατάθεσης από τους παρευρισκόμενους περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Παράρτημα 2 για τις εκδηλώσεις «Κλειστού Τύπου»: Υπόδειγμα επιστολής Συναίνεσης από τους ομιλητές και από τους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις «Κλειστού Τύπου», περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 

Συνημμένα:

 

Ο Αντιπρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ

·        Οδηγός Τήρησης Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

·        Παράρτημα 1

·        Παράρτημα 2

 

 

 

 

 

 

Καθηγητής Νικόλαος Μάνθος

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner