Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

14-12-2016
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.8-Αίτηση-Διενέργειας-Διαγωνισμού με το νέο έντυπο Δ.8-Αίτηση-Προμήθειας-Αγαθών-Υπηρεσιών Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 7) ορίζεται στις 15/12/2016...

30-11-2016
Σας ενημερώνουμε για την παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 Co-finaνnced by the European Regional Development Fund (ERDF)» .   Η νέα προθεσμία υποβολής είναι 15/12/2016.     Η ανακοίνωση έγινε μέσω της ιστοσελίδας: https://www.espa.gr/en/Pages/staticInterregGreeceItaly.aspx...

24-11-2016
Σε συνέχεια της ορθής επανάληψης της ανακοίνωσης στο πλαίσο της πρόσκλησης με τίτλο «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 Co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)» ,   Σας ενημερώνουμε για τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι :   https://www.espa.gr/en/Pages/staticInterregGreeceItaly.aspx   Επισημαίνουμε ότι αλλαγές έχουν γίνει στα έντυπα:   -  Project de...

22-11-2016
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   Σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 Co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)” η οποία έχει αναρτηθεί στη σελίδα του INTERREG- Greece-Italy (http://www.interreg.gr/images/news/GR-IT/250716/1st_call_ordinary_GR-IT_2014_2020.pdf ), απαιτείται η μελέτη του Προγράμματος, η μελέτη του Program and Project Manual (βλ....

29-09-2016
Σας ενημερώνουμε για την επιπλέον παράταση υποβολής της πρόσκλησης με τίτλο «2ND CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι στις 14/10/2016....

22-09-2016
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την Απογραφή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και την Πληρωμή των Απασχολούμενων των έργων του ΕΛΚΕ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών - Υποχρέωση Δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού Απασχολούμενων Σχετ. Άρθρο 101 του Ν. 4389/2016 Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Με την 1η παράγραφο του άρθρου 101 του Ν. 4389/2016 έγινε υποχρεωτική η απογραφή των φυσικών προσώπων που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχέ...

22-09-2016
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο  Ατ.13α- Εντολή-Εξουσιοδότηση ΦΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων.xls Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 2) ορίζεται στις 22/09/2016...

21-09-2016
Σαςενημερώνουμεότιγιατηνυποβολήπροτάσεωνστοπλαίσιοτηςπρόσκλησης «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 Co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)” ηοποίαέχειαναρτηθείστησελίδατου INTERREG- Greece-Italy (http://www.interreg.gr/images/news/GR-IT/250716/1st_call_ordinary_GR-IT_2014_2020.pdf ), απαιτείταιημελέτητουΠρογράμματος, ημελέτητου Program and Project Manual (βλ. σύνδε...

31-08-2016
Σας ενημερώνουμε για την παράταση υποβολής της πρόσκλησης με τίτλο «2ND CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι στις 30/09/2016....

27-07-2016
Σας ενημερώνουμε ότι από 30/7/2016 έως και 21/8/2016 το πληροφοριακό σύστημα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίκου Ιωαννίνων θα τεθεί εκτός λειτουργίας, για τους ακόλουθους λόγους: α) Διενέργειας της τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού και του λογισμικού, β) Προστασία έναντι των πτώσεων τάσεως ή τις διακοπές του ρεύματος, που είναι ιδιαίτερα συχνές την περίοδο αυτή, γ) Διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων παροχής αδιάλειπτης τάσεως....

26-07-2016
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης «2ND CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020” η οποία έχει αναρτηθεί στη σελίδα του INTERREG-IPA CBC Greece-Albania (βλ. σύνδεσμοhttp://www.greece-albania.eu/index.php/new_programming/news/144-the-2nd-call-for-proposals-is-now-open.html), απαιτείταιημελέτητουΠρογράμματος (βλ. σύνδεσμο http://www.greece-albania.eu/images/news/1...

04-07-2016
Α) Μέλη ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 99 του Νόμου 4310/2014 και του άρθρου 24 παρ. 13 β, γ του Νόμου 4386/2016, η διαδικασία καταβολής από τον ΕΛΚΕ αμοιβών σε Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι έχουν προχωρήσει ή προτίθενται να προχωρήσουν σε έναρξη άσκησης επιτηδεύματος (επιχειρηματικής δραστηριότητας) διαμορφώνεται ως εξής: Για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται α...

01-07-2016
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο  Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών.xls Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 7) ορίζεται στις 02/07/2016...

15-06-2016
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της αύξησης του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%, έχουν τροποποιηθεί τα έντυπα Δ.6, Δ.6α και Ο.08 του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Τα νέα έντυπα είναι διαθέσιμα στη σελίδα http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa...

09-06-2016
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωστοποιούμε ότι ο Νόμος 4386/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 83/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με τις προβλέψεις του άρθρου 24 έχει επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24, παρ. 4 του Ν. 4386/2016, επέρχεται αλλαγή του ορίου της απευθείας ανάθεσης, η οποία γίνεται χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών για προμήθειες και υπηρεσίες. Το εν λόγω όριο που ήταν σ...

23-05-2016
Σας ενημερώνουμε πως στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών, στη περιοχή "Έντυπα" έχουν αντικατασταθεί δύο (2) διοικητικά έντυπα Δ.2-Προϋπολογισμός Έργου, Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων και τέσσερα (4) οικονομικά έντυπα O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ, O.08-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ως ακολούθως: 1. Δ.2-Προϋπολογισμός Έργου: Αντικατάσταση του εντύπου Δ.2 που αφορά τον Προϋπολογισμό Έργου. 2. Δ.6-Κατάσταση Αμ...

22-04-2016
Σας ενημερώνουμε πως στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών, στη περοχή "Έντυπα" έχουν αναρτηθεί δύο νέα έντυπα αιτήσεων, για την Εντολή-Εξουσιοδότηση Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων Φυσικών Προσώπων & Νομικών Προσώπων ως ακολούθως: 1. Ατ.13α - Εντολή-Εξουσιοδότηση ΦΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων: Εισαγωγή νέου εντύπου που αφορά την Εντολή-Εξουσιοδότηση Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων Φυσικών Προσώπων. 2. Ατ.13β - Εντολή-Εξουσιοδότηση ΝΠ Πίστωσης Λογαριασμού Κατα...

19-04-2016
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε εναρμόνισή του με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο των έργων που διαχειρίζεται, σας ενημερώνει ότι οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά από 2.500,00 € πλέον ΦΠΑ και άνω, γίνονται υποχρεωτικά κατόπιν κατάρτισης έγγραφης σύμβασης με τον προμηθευτή. Η διαδικασία για τις προμήθειες από 2.500,00€ (πλέον ΦΠΑ) έως τα όρια του πρόχειρου διαγωνισμού (5.869,00 € πλέον ΦΠΑ) είναι...

12-04-2016
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Φορέων Χρηματοδότησης για το έτος 2015, ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Φορέων Χρηματοδότησης», διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο σύνδεσμο http...

01-04-2016
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2015, ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί για τα προηγούμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών», διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο σύνδεσμο http://tinyurl.com/hav...

21-03-2016
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 349/15-3-2016) σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις δαπάνες μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

04-03-2016
Σε συνέχεια των μεταβολών του πλαισίου των μετακινήσεων, οι οποίες οφείλονται στο Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/2015 τ.Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», της εγκυκλίου ΓΛΚ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2), καθώς και την Απόφαση Αριθμ. 2/73/ΔΕΠ "Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της  Επικράτειας" του Αν. Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 20/2016 τ.Β'), τροποποιείται το Έντυπο 0.1...

16-02-2016
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Π.Ι. ανακοινώνει την αποστολή των  βεβαιώσεων αποδοχών του φορολογικού έτους 2015 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο κάθε αμειβόμενος.   Στην περίπτωση που δεν μας έχετε δηλώσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Γούσια Αλέκα στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και τον κ. Νίκα Λεωνίδα στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ώστε να την γνωστοποιείτε και να σας αποστέλλεται η βεβαίωση αποδ...

12-02-2016
Σας πληροφορούμε πως αντικαταστάθηκαν στην ιστοσελίδα μας τα έντυπα  Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών.xls Δ.6-Κατάσταση Απασχολούμενων Με Ανάθεση Έργου Η ισχύς των νέων εκδόσεων (Έκδοση 6) ορίζεται στις 15/02/2016...

25-01-2016
Ανακοίνωση Προκειμένου η Γραμματεία του ΕΛΚΕ να ανταποκριθεί μέχρι 31-1-2016 στις προβλέψεις  του Ν4354/16-12-2015 που αφορούν στην καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων των έργων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, θα αναστείλει προσωρινά την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων από 26/1/2016 μέχρι 31/1/2016. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Πανεπιστημίου μας και την αποφυγή δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων. Ευχαριστούμε...

21-12-2015
Σε συνέχεια του εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ: 25893/24-11-2015, σχετικά με την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης και δήλωσης δαπανών των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και προκειμένου να είναι εφικτή η έγκαιρη εξόφληση όλων των δαπανών των έργων μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φόρων (φόρων αμοιβών και φόρων τιμολογίων), παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα στην παραλαβή των επιταγών σας από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στην άμεση εξόφληση των δίγραμ...

07-12-2015
Σε συνέχεια του εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ: 25893/24-11-2015, σχετικά με την επιτάχυνση ολοκλήρωσης και δήλωσης δαπανών των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη λογιστικοποίηση και εξόφληση όλων των δαπανών των έργων μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φόρων, παρακαλούμε όπως, για τα έργα τα οποία δεν επαρκεί η έως τώρα χρηματοδότησή τους από τους Φορείς Χρηματοδότησης, καταθέσετε αιτήματα δανειοδότησής τους, με πλήρη αντιστοίχιση εντολών πληρω...

25-11-2015
Σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη λογιστικοποίηση και εξόφληση όλων των δαπανών των σχετικών έργων μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φόρων, παρακαλούμε όπως γίνουν από μέρους σας οι παρακάτω ενέργειες:   1.Κατάθεση στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1/12/2015, όλων των εντολών πληρωμής των έργων. Οι εντολές πληρωμής, πέραν των τυποποιημένων εν...

24-11-2015
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διακόψει τις υπηρεσίες του καθώς και τη λειτουργία του Webrescom λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. Ημέρα Πέμτη 26/11/2015 από τις 15:00 και γα όλη την υπόλοιπη ημέρα...

19-10-2015
ΣΧΕΤ: Έγγραφο ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17356/12-10-2015  Αξιότιμοι κ Επ. Υπεύθυνοι των έργων ΕΠΕΔΒΜ, επισυνάπτουμε το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με Αρ Πρωτ:17356/12-10-2015, και παρακαλούμε όπως κατατεθούν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, έως την Πέμπτη 29/10/2015, τα παραδοτέα των έργων ΕΠΕΔΒΜ, που έχουν ολοκληρωθεί, σε ηλεκτρονική μορφή (CD), συνοδευόμενα από τον αντίστοιχο επισυναπτόμενο Πίνακα υποστηρικτικών πληροφοριών παραδοτέου (έναν Πίνακα ανά παραδοτέο), έτσι ώστε να διαβιβασ...

17-09-2015
Το λογιστήριο της Επιτροπής Ερευνών κάθε Τετάρτη θα παραμένει κλειστό για το κοινό λόγω διεκπεραίωσης εσωτερικών εργασιών....

10-06-2015
Αγαπητοί Συνεργάτες, για λόγους απλούστευσης και καλύτερου ελέγχου της πρόσβασης στα υποσυστήματα, έχει γίνει συγχώνευση των κωδικών πρόσβασης στα δύο υποσυστήματα "Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων" και "Ηλεκτρονικής Συμπλήρωσης Timesheets", για όσους χρήστες διέθεταν δύο κωδικούς πρόσβασης. Οι χρήστες που είχαν δύο κωδικούς πρόσβασης διαθέτουν πλέον ενεργό μόνο τον κωδικό πρόσβασης στο υποσύστημα "Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων", ο οποίος παρέχει πλέον πρόσβαση και στο υποσύστημα ...

16-01-2015
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 251 του νόμου 4281/2014 « Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου (ΦΠΑ) υποκείμενοι ,οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το ΦΠΑ, μέχρι 10.000,00 Ευρώ. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα , που λαμβάνονται υπόψη στη  φορολογία εισοδήματος.» Η προθεσμία υποβολής της αίτησης στην αρμόδια ΔΟΥ για απαλλαγή λήγει στις 30/01/2015 και είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόμε...

17-12-2014
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, βασιζόμενο στην υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει και την τεχνογνωσία που διαθέτει, αποτελεί τον κύριο πυλώνα Εκπαίδευσης και Έρευνας στην περιοχή, εξυπηρετώντας τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους της Ηπείρου. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνετέλεσε άμεσα στην συγκράτηση και προσέλκυση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, στην ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών και α...

19-11-2014
         Κατόπιν συστάσεων που δόθηκαν από Ελεγκτικό Φορέα για έργα που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Έρευνας των Πανεπιστημίων σχετικά με την πάγια εξουσιοδότηση της Επιτροπής Ερευνών προς τον Πρόεδρο για την έγκριση αιτημάτων που αφορούν την Απασχόληση Προσωπικού, δεδομένου ότι αυτή αποκλίνει από τα οριζόμενα στην παρ. 4β του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/96 (Φ.Ε.Κ. 826/10.9.96, τ. Β΄), η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα ανακαλεί την παραπάνω πάγια εξουσιοδότ...

30-09-2014
Σας πληροφορούμε πως αντικαταστάθηκε στην ιστοσελίδα μας το έντυπο  Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών.xls Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 5) ορίζεται στις 01/10/2014  ...

23-05-2014
Αξιότιμα μέλη του Πανεπιστημίου,   Με αφορμή την επιστολή που λάβαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α) με το παραπάνω θέμα και η οποία σας έχει κοινοποιηθεί, σας ενημερώνουμε ότι στη μέχρι τώρα καταγραφή του Υπουργείου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν εμφανίζεται να ασχολείται με τα παραπάνω ερευνητικά πεδία. (βλ. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=862&language=el-GR) Προκειμένου να διορθώσουμε τα στοιχεία που παρουσιάζονται, είμαστε σε...

30-04-2014
Αξιότιμα μέλη του Πανεπιστημίου, Με αφορμή το ενημερωτικό υλικό με το παραπάνω θέμα που έχει προωθηθεί σε εσάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιό μας, μέσω του Γραφείο Διαμεσολάβησης δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν την αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων (κατοχύρωση πατεντών, συμφωνίες μεταφοράς πνευματικών δικαιωμάτων, συμφωνίες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών και αναμένοντας την ενισχυμένη σημασία τους στην προγραμματική π...

14-04-2014
      Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας και μετά από επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», σας ενημερώνουμε ότι αίρεται η αναστολή πληρωμής πρόσθετης απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων, καθόσον συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 32 της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13.2.2013....

11-04-2014
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, επισυνάπτεται το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 2014-2020»....

04-04-2014
Σας πληροφορούμε πως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα τα εξής νέα έντυπα:  Ατ.12 - Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.xls O.04α-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ.xls O.09α-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ.xls  Επίσης αντικαταστάθηκε με νέα έκδοση το έντυπο:  Δ.7-Κατάσταση Απασχολούμενων με Εξαρτημένη Σχέση.xls ...

04-04-2014
Σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης πανεπιστημιακών υποτρόφων (Ν. 4009/2011, άρθρο 29, παρ. 6) και έχοντας υπόψη: τα με αρ. πρωτ. Φ.122.5/6/145269/Β2/8-10-2013 και Φ.122.5/1/14201/Β2/31/1/2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και τις διατάξεις της 2/1391/0022/17-02-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία καθορίστηκαν οι αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πο...

03-04-2014
Με το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 14340/26-10-2012 (το οποίο σας επισυνάπτουμε), σας ενημερώσαμε για τη διαδικασία πληρωμής ερευνητών των πράξεων της δράσης «ΘΑΛΗΣ» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών τους. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένοι ερευνητές δεν έχουν ανοίξει ακόμη τραπεζικούς λογαριασμούς. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τα ακόλουθα προβλήματα: Καθυστερήσεις στην υποβολή των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) από τους Ερευνητές στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ....

27-03-2014
Σας ενημερώνουμε σχετικά με το αρ. πρωτ. 5289/14-3-2014 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Δημητρίου Τάσιου, Προϊσταμένου Μονάδας Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ σχετικά με την πρόσθετη απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Συνημμένα θα βρείτε το Αρ. Πρωτ:6307/27-3-2014 έγγραφο ενημέρωσης της Επ. Ερευνών και το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. ...