Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση για την Απογραφή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και την Πληρωμή των Απασχολούμενων των έργων του ΕΛΚΕ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών - Υποχρέωση Δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού Απασχολούμενων
22-09-2016
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την Απογραφή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και την Πληρωμή των Απασχολούμενων των έργων του ΕΛΚΕ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών - Υποχρέωση Δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού Απασχολούμενων
Σχετ.
  1. Άρθρο 101 του Ν. 4389/2016

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την 1η παράγραφο του άρθρου 101 του Ν. 4389/2016 έγινε υποχρεωτική η απογραφή των φυσικών προσώπων που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα και τους φορείς γενικής κυβέρνησης που συμπεριλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Επιπροσθέτως, με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου 101 του Ν. 4389/2016 καταργήθηκε η εξαίρεση των ΕΛΚΕ από την υποχρέωση καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται υποχρεωτική:

  1. η απογραφή όλων των απασχολούμενων σε έργα του ΕΛΚΕ στο σχετικό μητρώο (ΑΠΟΓΡΑΦΗ - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, βλ http://apografi.gov.gr/ ), η οποία θα γίνει με ευθύνη της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  2. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής όλων των αμοιβών και των αποζημιώσεων των απασχολούμενων σε έργα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (βλ. http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/epsp.html ).

Η διαδικασία αυτή αφορά σε γενικές γραμμές τα εξής:

  1. Μεταφορά των πληρωμών και των αποζημιώσεων από τους επιμέρους Λογαριασμούς των Έργων στον Λογαριασμό της ΕΑΠ. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται με ευθύνη του ΕΛΚΕ.
  2. Μεταφορά των πληρωμών και των αποζημιώσεων από τον Λογαριασμό της ΕΑΠ στους Λογαριασμούς των απασχολούμενων. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται με ευθύνη της ΕΑΠ.

Ωστόσο, τόσο η Εφαρμογή της Απογραφής, όσο και η Εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες της τακτικής μισθοδοσίας των φορέων του δημοσίου, και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με ικανοποιητικό τρόπο τις περιπτώσεις των απασχολούμενων στους ΕΛΚΕ. Συγκεκριμένα:

  1. Στους απασχολούμενους των έργων συμπεριλαμβάνονται διάφορες κατηγορίες (συμβασιούχοι έργου, υπότροφοι, φοιτητές/τριες πρακτικής άσκησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων Erasmus, κλπ).
  2. Οι απασχολούμενοι σε έργα δεν αμείβονται σε δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση, όπως το τακτικό προσωπικό, αλλά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του έργου που έχουν αναλάβει.
  3. Οι απασχολούμενοι σε έργα μπορεί να πληρωθούν μετά το πέρας της περιόδου απασχόλησης, σύμφωνα με τις χρηματοροές των χρηματοδοτήσεων από τους φορείς χρηματοδότησης των διαφόρων έργων.

Η Σύνοδος των Επιτροπών Ερευνών και η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχουν ενεργοποιήσει σχετικές ομάδες εργασίας για την καταγραφή και τεκμηρίωση των προβλημάτων που έχουν προκύψει και είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Απογραφής και της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, προκειμένου να εξηγηθούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των ΕΛΚΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον δεν υπάρχει ακόμη εξαίρεση των ΕΛΚΕ από τις παραπάνω διαδικασίες της Απογραφής και της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, από τις 27/9/2016 με μετά θα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις απαιτήσεις της Απογραφής και της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Στο παραπάνω πλαίσιο, απαιτείται από τους απασχολούμενους των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Παν. Ιωαννίνων να προβούν σε Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Απασχολούμενου, σε περίπτωση που δεν το έχουν ακόμη κάνει, καθώς όπως εξηγήθηκε παραπάνω, η ΕΑΠ θα διενεργεί τις τελικές πληρωμές των απασχολούμενων, μέσω πίστωσης του Τραπεζικού Λογαριασμού τους. Κατά συνέπεια, πρέπει οι απασχολούμενοι των έργων του ΕΛΚΕ που δεν έχουν δηλώσει Τραπεζικό Λογαριασμό να το κάνουν άμεσα, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο «Ατ.13α- Εντολή-Εξουσιοδότηση ΦΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων», το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa ). Απαιτείται επίσης η υποβολή εγγράφων από τα οποία να προκύπτει η ακρίβεια του IBAN, καθώς επίσης και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας με τους δικαιούχους του Τραπεζικού Λογαριασμού.

Επισημαίνεται ότι μετά την 27/9/2016 δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή μέσω της ΕΑΠ των απασχολούμενων οι οποίοι δεν θα έχουν δηλώσει Τραπεζικό Λογαριασμό.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Αναπληρωτής Πρύτανη

Κοινοποίηση:
  • Πρυτανεία
e-max.it: your social media marketing partner