Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση για την Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του Ν.3213/2003
02-06-2017
ΘΕΜΑ:

Ενημέρωση για την Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του Ν.3213/2003

Σχετ. Έγγραφο 120/Γ/2017/24-3-2017 Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

 

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου υπ’ αρ. πρωτ. 120/Γ/2017/24-03-2017 της Αρχής καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, το οποίο παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των έργων, τα μέλη των επιτροπών παραλαβής και τα μέλη των επιτροπών ενστάσεων είναι υπόχρεα πρόσωπα υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, ανεξαρτήτως του συνολικού προϋπολογισμού, της πηγής χρηματοδότησης καθώς και του τρόπου υλοποίησης αυτών των έργων (αυτεπιστασία, υποέργα προμηθειών, κλπ).
  2. Τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμών (τακτικά και αναπληρωματικά) είναι υπόχρεα πρόσωπα υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, εφόσον έχουν οριστεί ως μέλη επιτροπής διαγωνισμού του οποίου το ποσό προϋπολογισμού ξεπερνά τις 150.000,00€.
  3. Η ευθύνη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από τους ανωτέρω υπόχρεους είναι ατομική και επέχει σοβαρές ποινικές ευθύνες.
  4. Η έναρξη ισχύος της σχετικής υποχρέωσης ξεκινά από την 01/01/2014.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε στην πρόσφατη Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και αποφασίστηκε ο προγραμματισμός ενεργειών προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα άρσης της υποχρέωσης αναδρομικής υποβολής των σχετικών δηλώσεων για το έτος 2014 και έναρξη ισχύος της υποχρέωσης από το έτος 2015, χωρίς όμως ακόμη να έχει υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές δηλώσεις για τα έτη 2014 και 2015 πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.pothen.gr/, με τη χρήση των ατομικών σας κωδικών Taxisnet, έως και την 30-06-2017. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τους υπόχρεους για κάθε έτος που έχουν την ιδιότητα που τους κατέστησε υπόχρεους υποβολής δήλωσης (δηλ. την ιδιότητα του Επιστημονικώς Υπευθύνου Έργου, του μέλους επιτροπής παραλαβής, του μέλους επιτροπής ενστάσεων και του μέλους επιτροπής διαγωνισμού προϋπολογισμού άνω των 150.000,00€), καθώς επίσης και για τρία (3) χρόνια μετά την απώλεια ή τη λήξη της ιδιότητας αυτής.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης κάθε υπόχρεου, και με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

  • Αρχή Ελέγχου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των επιστημονικώς υπευθύνων έργων, των μελών επιτροπών παραλαβής, των μελών επιτροπών ενστάσεων και των μελών επιτροπής διαγωνισμών προϋπολογισμού άνω των 150.000,00€ είναι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Μονάδα Γ (http://www.hellenic-fiu.gr/ ).
  • Hανάληψη των καθηκόντων των Επιστημονικώς Υπευθύνων Έργων γίνεται κατόπιν της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών για την αποδοχή της διαχείρισης του σχετικού έργου από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης, η ανάληψη των καθηκόντων των μελών των επιτροπών διαγωνισμού, παραλαβής ή ενστάσεων προκύπτει από το σχετικό έγγραφο ορισμού του υπόχρεου ως μέλους της αντίστοιχης επιτροπής. Οι σχετικές αποφάσεις αποδοχής διαχείρισης του έργου καθώς και τα έγγραφα ορισμού του υπόχρεου ως μέλους σε επιτροπή, είναι διαθέσιμα από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.
  • Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης των υπόχρεων, προτείνεται η εκ μέρους τους αναφορά στο πεδίο "Παρατηρήσεις του Υπόχρεου" ότι η δήλωση υποβάλλεται σε εφαρμογή του σχετικού εγγράφου της Αρχής Ελέγχου (υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α.Π.120/Γ/2017/24-03-2017 ανωτέρω σχετικό έγγραφο) με το οποίο γνωστοποιήθηκε η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης.
  • Προτείνεται η συμπλήρωση της πλησιέστερης δυνατής κατηγορίας υπόχρεου και η διευκρίνιση της πραγματικής ιδιότητας στο πεδίο "Παρατηρήσεις του Υπόχρεου", δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στις επιλογές του σχετικού πληροφοριακού συστήματος όλες οι αναγκαίες πραγματικές ιδιότητες (Επιστημονικώς Υπεύθυνος, κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, αναφορικά με την κατηγορία υπόχρεου, για τους Επιστημονικώς Υπευθύνους των έργων μπορεί να επιλεγεί η κατηγορία "->ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΟΔ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ή ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2021 ΚΑΙ ΕΣΠΑ.- >ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ." (βλ. σχετικά σελ. 13 και 14 του «Κατάλογου Ιδιοτήτων υπόχρεων ΔΠΚ» που υπάρχει στην αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των δηλώσεων).
  • Τέλος, αναφορικά με τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των υπόχρεων, θα πρέπει να δηλωθούν τα υπόλοιπα των τραπεζικών τους λογαριασμών, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης που χορηγούν οι Τράπεζες σε συνέχεια αίτησης των υπόχρεων για τη βεβαίωση του υπολοίπου όλων των Τραπεζικών τους Λογαριασμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος (π.χ. βεβαίωση υπολοίπου Τραπεζικών Λογαριασμών κατά την 31/12/2014, την 31/12/2015, κλπ).

Σε περίπτωση που ληφθούν πρόσθετες διευκρινήσεις, θα ενημερωθείτε με νεώτερο έγγραφο.

Τα στοιχεία των υπόχρεων (Επιστημονικώς Υπευθύνων Έργων και μελών Επιτροπών Διαγωνισμών, Παραλαβής και Ενστάσεων) έχουν ήδη αποσταλεί ή πρόκειται να αποσταλούν άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίσης, για τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε και στο γραφείο επικοινωνίας της αρμόδιας Αρχής Ελέγχου (Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης HelpDesk Γ.Γ.Π.Σ.: +30 210-480-2100, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 

O Πρόεδρος

Της Επιτροπής Ερευνών

   Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης,

Αναπληρωτής Πρύτανη

Συνημμένα:

  • Έγγραφο 120/Γ/2017/24-3-2017
e-max.it: your social media marketing partner