Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διευκρινήσεις για την Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του Ν.3213/2003 (Ορθή Επανάληψη)
15-06-2017
ΘΕΜΑ:

Διευκρινήσεις για την Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του Ν.3213/2003

Σχετ.
  1. Έγγραφο 120/Γ/2017/24-3-2017 Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
  2. Έγγραφο ΕΛΚΕ ΠΙ 9810/2-6-2017
  3. Ενημέρωση από τη Σύνοδο Πρυτάνεων
  4. Απόφαση Αριθμ. 1846 οικ., Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου υπ’ αρ. πρωτ. 120/Γ/2017/24-03-2017 της Αρχής καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, του εγγράφου του ΕΛΚΕ ΠΙ 9810/2-6-2017 (βλ. http://tinyurl.com/ya52tmz9 ) με διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), της ενημέρωσης από τη Σύνοδο Πρυτάνεων (βλ. http://tinyurl.com/y92tfpuh ), και κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από πολλούς υπόχρεους, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 

1. Υποβολή Δήλωση Πόθεν Έσχες.

Η υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες γίνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ (ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.pothen.gr) από τους ίδιους τους υπόχρεους, με τη χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού taxisnet.

 

2. Προθεσμία Υποβολής Δήλωσης Πόθεν Έσχες.

Στις 30/6/2017 λήγει η προθεσμία υποβολής της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ (ΕΤΗΣΙΑΣ) ΔΠΚ 2016 (για Εισοδήματα και Περιουσιακά Στοιχεία έως 31/12/2015), καθώς και η προθεσμία υποβολής της ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΠΚ 2017 (για όσους έχουν καταστεί για πρώτη φορά υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ από 1/1/2016 και μετά).

Στις 30/9/2017 λήγει η προθεσμία υποβολής της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ (ΕΤΗΣΙΑΣ) ΔΠΚ 2017 (για Εισοδήματα και Περιουσιακά Στοιχεία έως 31/12/2016), για όσους έχουν καταστεί για πρώτη φορά υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ πριν την 1/1/2016 και διατήρησαν την ιδιότητα εντός του 2016.

 

3. Ημερομηνία Απόκτησης Ιδιότητας Επιστημονικώς Υπευθύνου.

Στις περιπτώσεις που κάποιο μέλος ΔΕΠ είναι υπόχρεος ως επιστημονικώς υπεύθυνος για περισσότερα των ενός έργα, τότε ως Ημερομηνία Απόκτησης Ιδιότητας θα θεωρηθεί η μικρότερη ημερομηνία έναρξης έργου.

 

4. Υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ για τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του έτους 2015.

Υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ για το έτος 2015 είναι όλοι όσοι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του υπόχρεου εντός του έτους 2015 ή την απέκτησαν σε προηγούμενο έτος και τη διατήρησαν εντός του 2015.

Οι υπόχρεοι αυτοί θα πρέπει να υποβάλλουν έως τις 30/6/2017 τη ΔΠΚ 2016 η οποία αφορά εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία έως τις 31/12/2015, με τον χαρακτηρισμό «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ» ή «ΕΤΗΣΙΑ».

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι όσοι είχαν ήδη την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από άλλη τους ιδιότητα (π.χ. ήταν ήδη Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού με προϋπολογισμό άνω των 150.000,00 €) και απέκτησαν επιπροσθέτως την ιδιότητα του Επιστημονικώς Υπευθύνου, μπορούν να είναι υπόχρεοι από περισσότερες της μιας αιτίας. Εάν έχουν ήδη υποβάλει τη ΔΠΚ 2016 για τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση στις 31/12/2015 από άλλη αιτία, τότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης, αλλά μόνο η τροποποίηση της υποβληθείσας έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει όλες τις ιδιότητες των υπόχρεων.

Οι υπόχρεοι αυτοί, θα πρέπει να επαναλάβουν τις σχετικές ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ) δηλώσεις έως και ένα έτος μετά από το έτος στο οποίο θα χάσουν την ιδιότητα του υπόχρεου.

Πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν είναι ακόμη εφικτή η υποβολή της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ (ΕΤΗΣΙΑΣ) ΔΠΚ 2017, η οποία θα αφορά τα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία έως τις 31/12/2016 για τους υπόχρεους που απέκτησαν την ιδιότητα πριν την 1/1/2016 και τη διατήρησαν και εντός του 2016.

Επισημαίνεται τέλος ότι η υποβολή της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ (ΕΤΗΣΙΑΣ) ΔΠΚ κάποιου έτους γίνεται εντός τριών μηνών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του σχετικού έτους. Δηλαδή, οι υπόχρεοι αυτής της περίπτωσης, κατόπιν της υποβολής της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ (ΕΤΗΣΙΑΣ) ΔΠΚ 2016 για τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση έως 31/12/2015, θα πρέπει να υποβάλλουν την ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ (ΕΤΗΣΙΑ) ΔΠΚ 2017 που θα αφορά τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία έως την 31/12/2016, εντός προθεσμίας τριών μηνών μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Δηλαδή, έως την 30/9/2017, θα πρέπει να υποβληθεί η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ (ΕΤΗΣΙΑ) ΔΠΚ 2017, η οποία θα αφορά τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία έως την 31/12/2016.

 

5. Υπόχρεοι που απέκτησαν την ιδιότητα από 1/1/2016 και μετά.

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται οι υπόχρεοι οι οποίοι απέκτησαν την ιδιότητα του υπόχρεου μετά την 1/1/2016 και δεν είχαν την ιδιότητα αυτή εντός του 2015, π.χ. συμπεριλαμβάνονται τα μέλη ΔΕΠ που έχουν καταστεί για πρώτη φορά Επιστημονικώς Υπεύθυνοι έργου μετά την 1/1/2016.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όσοι είχαν ήδη την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από άλλη τους ιδιότητα (π.χ. ήταν ήδη Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού με προϋπολογισμό άνω των 150.000,00 € και απέκτησαν επιπροσθέτως την ιδιότητα του Επιστημονικώς Υπευθύνου), δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση, αλλά στην αμέσως παραπάνω.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 30/6/2017 ΑΡΧΙΚΗ ΔΠΚ 2017, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ, η οποία δήλωση θα αφορά τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου έως κάποια ημερομηνία η οποία θα πρέπει να βρίσκεται εντός χρονικού διαστήματος 90 ημερών μετά από την ημερομηνία κατά την οποία έχει καταστεί υπόχρεος.

Η προθεσμία της 30/6/2017 ισχύει για την ΑΡΧΙΚΗ ΔΠΚ 2017 όσων έχουν καταστεί υπόχρεοι εντός της περιόδου από 1/1/2016 έως και 30/3/2017, ενώ όσοι έχουν γίνει υπόχρεοι από την 1/4/2017 και μετά, ισχύει το ανώτατο όριο των 90 ημερών μετά την απόκτηση της ιδιότητας.

Κατόπιν αυτού, εντός προθεσμίας τριών μηνών μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (δηλαδή έως την 30/9/2017), θα πρέπει να υποβληθεί η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ (ΕΤΗΣΙΑ) ΔΠΚ 2017, η οποία θα αφορά τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία έως την 31/12/2016.

 

6. Λήξη Υποχρέωσης Υποβολής ΔΠΚ.

Η υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ ισχύει για ένα έτος επιπλέον μετά την απώλεια ή τη λήξη της ιδιότητας του υπόχρεου για τις περιπτώσεις των Επιστημονικώς Υπευθύνων, των μελών Διενέργειας Διαγωνισμών, των Επιτροπών Παραλαβής και των Επιτροπών Ενστάσεων.

 

 

Επιπροσθέτως, σας επισυνάπτουμε την Απόφαση Αριθμ. 1846 οικ. των υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων - Οικονομικών, που αφορά τον τύπο και το περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ), καθώς και την Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

 

Σε περίπτωση που ληφθούν πρόσθετες διευκρινήσεις, θα ενημερωθείτε με νεώτερο έγγραφο.

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

O Πρόεδρος

Της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης,

Αναπληρωτής Πρύτανη

Συνημμένα:

Απόφαση Αριθμ. 1846 οικ. (ΦΕΚ 3300/12-10-2016)

e-max.it: your social media marketing partner