Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διαδικασία διαχείρισης συμβάσεων και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων που υπάγονται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016
25-04-2017

Σε συνέχεια των προβλέψεων του Ν.4387/2016 και της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου αναφορικά με τη διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων-δικαιούχων που υπάγονται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία διαχείρισης των συμβάσεων των απασχολούμενων των έργων που εμπίπτει στην ανωτέρω διάταξη είναι η ακόλουθη:

 

1. Υπαγωγή ασφαλισμένου στις διατάξεις της παρ. 9 του αρθρ. 39 του Ν. 4387/2016

Στις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 υπάγονται οι αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων ερευνητών, οι οποίοι εντάσσονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΤΣΑΥ και των οποίων το συνολικό εισόδημα προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως και δύο εργοδότες.

 

 

2. Υπολογισμός μηνιαίου κόστους εντολής πληρωμής (Συνολικό μηνιαίο Κόστος Έργου) καθώς και των αναλογούντων στο κόστος αυτό εισφορών ΕΦΚΑ

Ο υπολογισμός του μηνιαίου κόστους εντολής πληρωμής καθώς και των αναλογούντων στο κόστος αυτό εισφορών ΕΦΚΑ εργοδότη και εργαζόμενου μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση των αναλυτικών συνημμένων πινάκων excel:

-       Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΟΑΕΕ

-       Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΜΕΔΕ

-       Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΑΥ

Οι συνημμένοι πίνακες (Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΟΑΕΕ, Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΜΕΔΕ και Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΑΥ) παρέχουν αναλυτική περιγραφή των ασφαλιστικών εισφορών κατά κατηγορία σύμβασης.

Οι πίνακες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αναλυτικό υπολογισμό των επιμέρους παραμέτρων που προκύπτουν από το φορολογικό και ασφαλιστικό θεσμικό πλαίσιο και συνθέτουν το συνολικό κόστος των σχετικών αμοιβών στα έργα.

 

3. Κατάθεση Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Υπεύθυνης Δήλωσης του απασχολούμενου στον Επιστημονικώς Υπεύθυνο (ΕΥ) Έργου.

Κάθε απασχολούμενος που έχει ενεργή ή πρόκειται να συνάψει σύμβαση ή συμβάσεις σε έργο ή έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο οποίος επιθυμεί να ενταχθεί στις προβλέψεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, θα πρέπει να καταθέσει στον ΕΥ αντίγραφο Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το πακέτο κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών για το ασφαλιστικό ταμείο του απασχολούμενου, καθώς και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, προσδιορίζοντας σε αυτή τα ακόλουθα στοιχεία:

-       Το Ασφαλιστικό Ταμείο στο οποίο υπάγεται κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016.

-       Τον Αριθμό Μητρώου του απασχολούμενου.

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αναγκαία προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια το σύνολο και τα επιμέρους ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, για κάθε απασχολούμενο ξεχωριστά.

 

4. Αίτηση Επιστημονικώς Υπεύθυνου (ΕΥ) Έργου για την τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης.

Κατόπιν του προηγούμενου βήματος, για την περίπτωση υφιστάμενων συμβάσεων οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί, ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος υποβάλει στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Ως συνημμένα στην Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης πρέπει να συνυποβληθούν η Υπεύθυνη Δήλωση του Απασχολούμενου και η Ασφαλιστική Ενημερότητα, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από τον απασχολούμενο στον ΕΥ στο προηγούμενο βήμα.

Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται με τα στοιχεία που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα του σχετικού υποδείγματος:

 

(Σύμβαση προ ΕΦΚΑ)

Σύμβαση ανάθεσης έργου πριν την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016

(Σύμβαση μετά ΕΦΚΑ)

Σύμβαση ανάθεσης έργου μετά την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016. Στο ποσό περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη).

Έναρξη Λήξη Συνολικό Ποσό Έναρξη Λήξη Συνολικό Ποσό Κωδικός κατηγορίας  σύμβασης ΕΦΚΑ

  

Η συμπλήρωση του ανωτέρω πίνακα του υποδείγματος γίνεται ως ακολούθως:

 

Σύμβαση ανάθεσης έργου πριν την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (Σύμβαση προ ΕΦΚΑ):

 • Ημερομηνία Έναρξης: Η ημερομηνία έναρξης της αρχικής σύμβασης.
 • Ημερομηνία Λήξης: Ως ημερομηνία λήξης τίθεται η ημερομηνία έως την οποία έχει ήδη εξοφληθεί ο απασχολούμενος (με την τελευταία εντολή πληρωμής) ή πρόκειται να εξοφληθεί με νέα εντολή πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία λήξης πρέπει να ταυτίζεται με τέλος ημερολογιακού μήνα, προκειμένου να μην υπάρχουν επιπτώσεις στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς σύμφωνα με τις οδηγίες περί ΕΦΚΑ, ακόμη και μιας ημέρας σύμβαση σε ένα μήνα απαιτεί την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ενός ολόκληρου μήνα.
 • Συνολικό Ποσό: ως ποσό τίθεται το συνολικό ποσό που έχει ήδη πληρωθεί με προγενέστερες εντολές πληρωμής, ή πρόκειται να πληρωθεί μέσω σύμβασης παλαιού τύπου (μη ΕΦΚΑ).

 

Σύμβαση ανάθεσης έργου μετά την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (Σύμβαση μετά ΕΦΚΑ):

-       Η ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης μετά ΕΦΚΑ είναι η επομένη της ημερομηνίας λήξης της Σύμβασης προ ΕΦΚΑ.

-       Η ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης μετά ΕΦΚΑ δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που απαιτείται για την εμπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου μήνα της, βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και των σχετικών ανακοινώσεων του ΕΦΚΑ.

-       Η ημερομηνία λήξης της Σύμβασης μετά ΕΦΚΑ είναι η ημερομηνία λήξης της Σύμβασης που τροποποιείται.

-       Στο πεδίο Συνολικό Ποσό της Σύμβασης μετά ΕΦΚΑ αναγράφεται το συνολικό ποσό της σύμβασης, μαζί με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και τον αναλογούντα ΦΠΑ (για ανάλυση βλ. και συνημμένους πίνακες: Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΟΑΕΕ, Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΜΕΔΕ και Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΑΥ).

-       Τέλος, προτείνεται η διάρκεια των συμβάσεων να περιλαμβάνει ολόκληρους μήνες, εκτός εξαιρέσεων που θα προκύπτουν από τις ανάγκες της υλοποίησης και τις ενδεχόμενες σχετικές προβλέψεις των ίδιων των έργων.

Ανάλογα με τις ασφαλιστικές καλύψεις κάθε απασχολούμενου και το είδος του έργου, οι κατηγορίες σύμβασης ΕΦΚΑ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες με ΦΠΑ (ΤΠΥ με ΦΠΑ)

β1.στ: ΕΦΚΑ-Πρώην ΟΑΕΕ, β1.ζ: ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΜΕΔΕ, β1.η: ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΑΥ

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς ΦΠΑ (ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ)

β2.γ: ΕΦΚΑ- Πρώην ΟΑΕΕ, β2.δ: ΕΦΚΑ- Πρώην ΤΣΜΕΔΕ, β2.ε: ΕΦΚΑ- Πρώην ΤΣΑΥ

 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες σε Ευρωπαϊκά Έργα

β4.ε: ΕΦΚΑ-Πρώην ΟΑΕΕ, β4.ζ: ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΜΕΔΕ, β4.η: ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΑΥ

 

5. Αίτηση Επιστημονικώς Υπεύθυνου (ΕΥ) Έργου για τη σύναψη νέας σύμβασης Τύπου ΕΦΚΑ.

Η αίτηση σύναψης νέας σύμβασης τύπου ΕΦΚΑ γίνεται με την κατάθεση του τυποποιημένου εντύπου Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων (βλ. σχετική διεύθυνση στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Παν. Ιωαννίνων http://www.rc.uoi.gr/index.php/diaxeirisi-ergon/typopoiimena-entypa), στο οποίο συνυποβάλλονται η Υπεύθυνη Δήλωση και η Ασφαλιστική Ενημερότητα (ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο) του Απασχολούμενου, όπως αυτά περιγράφονται στο βήμα 3 του παρόντος.

Το έντυπο Δ6 συμπληρώνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

-       Στο πεδίο [10α] αναγράφεται το συνολικό ποσό της σύμβασης, μαζί με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

-       Στο πεδίο [10β] αναγράφεται το πηλίκο της διαίρεσης του πεδίου [10α] διά του συνολικού πλήθους των μηνών κατά τους οποίους είναι ενεργή η σύμβαση. Ως παράδειγμα, για σύμβαση:

 • από 25/4/2017 έως 5/5/2017, το πλήθος των μηνών είναι δύο.
 • από 29/4/2017 έως 5/6/2017, το πλήθος των μηνών είναι τρεις.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό των διαστημάτων των συμβάσεων, καθώς σύμφωνα με τις οδηγίες περί ΕΦΚΑ, ακόμη και μιας ημέρας σύμβαση σε ένα μήνα απαιτεί την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ενός ολόκληρου μήνα.

Κατόπιν αυτών, προτείνεται η διάρκεια των συμβάσεων τύπου ΕΦΚΑ να περιλαμβάνει ολόκληρους μήνες, εκτός εξαιρέσεων που θα προκύπτουν από τις ανάγκες της υλοποίησης και τις ενδεχόμενες σχετικές προβλέψεις των ίδιων των έργων.

Τέλος, ανάλογα με τις ασφαλιστικές καλύψεις κάθε απασχολούμενου και το είδος του έργου, οι κατηγορίες σύμβασης ΕΦΚΑ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι αναφερόμενες στο σημείο 4 παραπάνω.

 

6. Αναγκαιότητα ύπαρξης επαρκούς Ταμειακού Υπολοίπου για συμβάσεις τύπου ΕΦΚΑ

Για τις συμβάσεις τύπου ΕΦΚΑ θα πρέπει να υποβάλλεται η σχετική εντολή πληρωμής συνοδευόμενη από το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του ασφαλισμένου για το μήνα αναφοράς, αμέσως μετά τη λήξη του αντίστοιχου μήνα, έτσι ώστε να πληρώνονται άμεσα οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.

Εφιστάται η προσοχή των Επιστημονικώς Υπευθύνων ότι για τις συμβάσεις τύπου ΕΦΚΑ απαιτείται να υπάρχει επαρκές ταμειακό υπόλοιπο στο αντίστοιχο έργο, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εμπρόθεσμη εξόφληση των εντολών πληρωμής. Διαφορετικά, η εκπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών θα δημιουργήσει επιβαρύνσεις λόγω προστίμων-προσαυξήσεων.

 

7. Εντολή Πληρωμής

Κατόπιν της έγκρισης των συμβάσεων κατηγορίας ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναλύθηκε παραπάνω, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να υποβάλει Εντολές Πληρωμής (βλ. τυποποιημένα έντυπα O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ και O.08-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ στο σύνδεσμο http://www.rc.uoi.gr/index.php/diaxeirisi-ergon/typopoiimena-entypa), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

-       Υποβάλλεται μία εντολή πληρωμής για κάθε ημερολογιακό μήνα.

-       Η υποβολή της εντολής πληρωμής πρέπει να γίνεται κατόπιν της παρέλευσης της τελευταίας ημέρας του μήνα αναφοράς, μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.

-       Το Συνολικό Κόστος Έργου κάθε εντολής πληρωμής θα πρέπει να ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού της σύμβασης διά του πλήθους των μηνών κατά τους οποίους είναι ενεργή η σύμβαση.

-       Από το Συνολικό Κόστος Έργου κάθε εντολής πληρωμής, με τη χρήση των συνημμένων πινάκων (Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΟΑΕΕ, Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΜΕΔΕ και Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΑΥ), προκύπτουν τα επιμέρους ποσά της εντολής πληρωμής:

 • Το ποσό του Παραστατικού (Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών), το οποίο συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του απασχολούμενου, τις ασφαλιστικές του εισφορές, καθώς και τον αναλογούντα ΦΠΑ, και
 • Το ποσό των εργοδοτικών εισφορών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει επαρκές ταμειακό υπόλοιπο στα έργα για την πληρωμή των σχετικών εντολών πληρωμής των συμβάσεων τύπου ΕΦΚΑ, διότι ειδάλλως θα επιβάλλονται πρόστιμα από την καθυστερημένη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε κάθε εντολή πληρωμής.

 

8. Πληρωμή μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)

Κατόπιν της κατάθεσης της Εντολής Πληρωμής, ακολουθεί η διαδικασία της απόδοσης των αμοιβών και του ΦΠΑ στους δικαιούχους απασχολούμενους, των παρακρατούμενων φόρων (20%) στην εφορία και των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Το στάδιο αυτό της πληρωμής δεν μπορεί προς το παρόν να υλοποιηθεί, λόγω μη δυνατότητας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ μέσω της ΕΑΠ, όπως θα εξηγηθεί αναλυτικά αμέσως παρακάτω.

 

Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα για την ολοκλήρωση των σχετικών πληρωμών, τα οποία έχουν ήδη επισημανθεί από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων στους αρμόδιους φορείς και παραμένουν ανοικτά προς επίλυση. Τα σημαντικότερα από τα προβλήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 

I. Toπληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ δεν επιτρέπει την καταχώρηση πολλών παράλληλων ή επικαλυπτόμενων συμβάσεων του ίδιου απασχολούμενου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο (Εγκύκλιος 17, Αρ. Πρωτ. 57/28-3-2017 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη), απαιτείται με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ των μερών (αντισυμβαλλόμενου και ασφαλισμένου) άμεσα να πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη καταχώρηση της σχετικής σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στον ιστότοπο www.efka.gov.gr, καταγράφοντας τα ακόλουθα στοιχεία της σύμβασης με τον ασφαλισμένο: Παράρτημα, Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης, ΑΜΚΑ, Τηλέφωνο, Email, Έναρξη Απασχόλησης, Λήξη Απασχόλησης, Τίμημα, Πακέτο Κάλυψης.

Ωστόσο, η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ δεν επιτρέπει την καταχώρηση περισσοτέρων της μίας σύμβασης ανά μήνα για κάθε απασχολούμενο. Ο τρόπος αυτός λειτουργίας της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ είναι αντίθετος προς τη βασική αρχή της λειτουργίας των έργων, η οποία επιβάλει την ύπαρξη διαφορετικών συμβάσεων απασχολούμενων σε διαφορετικά έργα, αλλά ακόμη και διαφορετικών συμβάσεων στο ίδιο έργο για τις περιπτώσεις που απαιτείται η αναλυτική κοστολόγηση των διαφορετικών πακέτων εργασίας ή παραδοτέων του έργου.

Λόγω του προβλήματος αυτού, η τεχνική λύση είναι η καταχώρηση συμβάσεων σε επίπεδο μήνα, οι οποίες θα πρέπει να σχηματίζονται ως το άθροισμα των μηνιαίων τιμημάτων κάθε διαφορετικής σύμβασης που είναι ενεργή για κάθε μήνα αναφοράς. Κατόπιν αυτού του γεγονότος, αλλοιώνεται η έννοια της καταχώρησης των πραγματικών συμβάσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ και αντικαθίσταται ουσιαστικά από την έννοια της «μηνιαίας σύμβασης». Έτσι, δημιουργείται έμμεσα η απαίτηση κάθε μήνα να καταχωρείται μια νέα συνολική μηνιαία σύμβαση ανά απασχολούμενο, για το σύνολο των απασχολούμενων που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016.

 

 

II. Το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ δεν επιτρέπει την μαζική ηλεκτρονική καταχώρηση συμβάσεων μέσω της υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου συμβάσεων.

Επιπροσθέτως, το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ δεν παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αρχείου για την μαζική και αυτόματη εισαγωγή των συμβάσεων. Έτσι, απαιτείται να εισάγεται η πληροφορία των συμβάσεων (η οποία έχει αναλυθεί στο προηγούμενο σημείο) χειρονακτικά.

Σε συνδυασμό μάλιστα με την παραπάνω αδυναμία του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, από την οποία προκύπτει η αναγκαιότητα χειρονακτικής εισαγωγής «μηνιαίων συμβάσεων», ο φόρτος εργασίας και το αντίστοιχο κόστος καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την εισαγωγή των στοιχείων αυτών, ιδιαίτερα για τους ΕΛΚΕ που απασχολούν μεγάλο πλήθος απασχολούμενων οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθ. 39 του Ν.4387/2016.

 

III. Δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η διασύνδεση του ΕΦΚΑ με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ μέσω της ΕΑΠ.

Οι ΕΛΚΕ πραγματοποιούν τις πληρωμές όλων των απασχολούμενων των έργων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), και συνακόλουθα πληρώνουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για την πρακτική άσκηση φοιτητών/φοιτητριών) μέσω της ΕΑΠ.

Ωστόσο, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη από την ΕΑΠ και τον ΕΦΚΑ η δυνατότητα απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών μέσω της πλατφόρμας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) στον ΕΦΚΑ.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 

Συνημμένα:

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

 1. Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΟΑΕΕ
 2. Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΜΕΔΕ
 3. Πίνακας Ανάλυσης ΕΦΚΑ-Πρώην ΤΣΑΥ
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Απασχολούμενου περί υπαγωγής του στην παρ. 9 του άρθ. 39 του Ν.4387/2016
 5. Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης
 6. Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων
 7. O.08-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
 8. Εγκύκλιος 17, Αρ. Πρωτ. 57/28-3-2017

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Αναπληρωτής Πρύτανη

e-max.it: your social media marketing partner