Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17-03-2017

Προς μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 01/7/2016, 08/6/2016, 22/01/2016 εγγράφων  υπενθυμίζουμε σε όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικά είτε μέσω εταιρείας, την υποχρέωση καταβολής ποσοστού επί των αμοιβών που έχουν εισπραχθεί από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος για το χρονικό διάστημα από 01/01/1998 μέχρι σήμερα.  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 13 περ. γ του ν. 4386/2016 η μη απόδοση του εν λόγω ποσοστού αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε όπως προσέλθετε στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ εντός είκοσι  (20) ημερών  από τη λήψη του παρόντος προκειμένου να διευθετήσετε ενδεχόμενες οφειλές σας προς τον ΕΛΚΕ.

e-max.it: your social media marketing partner