Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απασχόληση προσωπικού σε έργα / προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. – Επιλογή προσωπικού – Νέο Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
09-01-2018

Σχετικά με την Απασχόληση του προσωπικού σε έργα / προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. καθώς και την επιλογή του προσωπικού αυτού (όπου απαιτείται), σας διαβιβάζουμε συνημμένα:

 

1. το άρθρο 64 του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/4.8.2017),

2. Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, όπως αυτό εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών αριθμ. 383/12-12-2017.

Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική νομοθεσία, σας εφιστούμε την προσοχή στη διατύπωση των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων (Ν. 4485/2017, άρθρο 64, παρ.2γ.) καθώς και στην επιλογή των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων και Επιτροπής Ενστάσεων (Ν. 4485/2017, άρθρο 64, παρ. 2.δ και 2.ε).

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Αναπληρωτής Πρύτανη

Συνημμένο:

- άρθρο 64 του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/4.8.2017),

- Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου

e-max.it: your social media marketing partner