Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

23-01-2019
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναμόρφωσης και αναβάθμισης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το ISO 9001:2008 στο ISO 9001:2015 και αναμένεται η Πιστοποίησή του κατά ISO 9001:2015 από εξωτερικούς επιθεωρητές με πεδίο εφαρμογής τη «Διαχείριση Ερευνητικών, Τεχνολογικών και Συναφών Έργων και Δραστηριοτήτων».   Στη διαδικασία αναμόρφωσης λαμβάνεται υπόψη και το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, το οποίο ενσωματώνεται...

21-01-2019
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4559/2018 και ισχύει από 3/8/2018, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα ορισμού Επιστημονικώς Υπευθύνου με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.   Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 2/47033/0026/12-6-2018 (ΦΕΚ 3015/Β/26-7-2018), κατά τη διαχείριση των έργων θα πρέπει να τηρούνται οι προβλέψεις περί ασυμβίβαστων καθηκόντων.   Για την απ...

14-01-2019
Το ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το άρθρο 64 του Νόμου 4485/2017 καθώς και το με αρ. πρωτ. 26815/13-12-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της Οδηγίας «Οδ2.20 Επιλογή Απασχολούμενων Έργων» καθώς και των υποδειγμάτων «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», «Εγγράφου διαβίβασης αιτήσεων στην Επιτροπή Αξιολόγησης» και «...

14-01-2019
Σε συνέχεια των προβλέψεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», από 1/10/2018 ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί τα έργα-προγράμματα του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Επιπροσθέτως, από 1/1/2019 και μετά έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του Ν. 4485/2017 που αφορούν τη διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και τη νέα διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών. Η εφαρμογή τ...

11-01-2019
Σχετ.: Έγγραφο 18847/2-10-2018 Έγγραφο 28051/28-12-2018   Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων υπ’ αριθμ . πρωτ. 18847/2-10-2018 (βλ. https://tinyurl.com/ydcofdh3 ) και 28051/28-12-2018 (βλ. https://tinyurl.com/y8dnch9f), αναφορικά με τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλέψεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Έχει υλοποιηθεί ήδη η 1η δοκιμαστική μετάπτωση των δ...

28-12-2018
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου υπ’ αριθμ . πρωτ. 18847/2-10-2018 (βλ. https://tinyurl.com/ydcofdh3 ), αναφορικά με τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλέψεων του άρθ. 1 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», το πλάνο ενοποίησης, καθώς και τις σχετικές απαιτούμενες διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές ενέργειες, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Από τα τέλη Αυγούστου 2018 έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί η διαδικασία και του πλάνο ενοποίησης τ...

21-11-2018
Σας πληροφορούμε πως έχουν αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας τα έντυπα Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών,  Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων, O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ. Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών  (Έκδοση 8) Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων (Έκδοση 11) O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Έκδοση 5) O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (Έκδο...

20-11-2018
Σε συνέχεια του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων, και έχοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 4485/2017, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.4521/2018, το Ν. 4547/2018, το Ν. 4459/2018 και ισχύει, καθώς επίσης και το ΠΔ 80/2016, σας ενημερώνουμε ότι απαιτείται έως τις 31/12/2018 να προσαρμοστεί το σύστημα διαχείρισης των ΕΛΚΕ προκειμένου να πραγματοποιείται δέσμευση πίστωσης και σχετική ανάληψη υποχρέωσης σε συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμο...

19-11-2018
Σας πληροφορούμε πως έχουν αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας τα έντυπα Δ.8 Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών & Δ.12α Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας, καθώς επίσης πως έχει αναρτηθεί το νέο έντυπο Δ.3-Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης. Δ.3-Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης  (Έκδοση 1) Δ.8 Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών (Έκδοση 12) Δ.12α Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας (Έκδοση 2) Η ισχύς των εντύπων ορίζεται στις 20/11/2018...

19-11-2018
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018 καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», στη συνεδρίασή του αριθμ. 85/19-11-2018 ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ...

09-11-2018
Σας ενημερώνουμε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ όπως καθορίστηκε με το Ν.4485/2017, και τροποποιήθηκε με τους Ν. 4521/2018, 4547/2018 και 4559/2018, περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων για το έτος 2019, όπως επίσης και την κατάρτιση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2019. Συγκεκριμένα, οι σχετικές διατάξεις του Ν.4485/2017 προβλέπουν τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρ...

07-11-2018
Βρείτε συνημμένα απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία αφορά το κόστος της χιλιομετρικής αποζημίωσης σε έργα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση....

02-10-2018
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από 1/10/2018 υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 1 του ως άνω νόμου, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσεται από 1/10/2018 στον Ε.Λ.Κ.Ε....

30-08-2018
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Ατ.12 - Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ατ.12 - Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 30/08/2018...

25-07-2018
Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ. 2) στην Ε.Ε θα παραμείνει ανοικτό έως και την Τρίτη 31/07/2018. Παρακαλούμε όπως: 1. H παραλαβή των εντολών αμοιβών για τον μήνα Ιούλιο 2018 θα γίνει στις 31/7/2018 έως στις 14.00 μμ.  2. H παραλαβή των εντολών αμοιβών για προγενέστερους μήνες έως και 31/7/2018. Προϋπόθεση για τη παραλαβή των εντολών να συνοδεύονται με τα σχετικά παραστατικά...

18-07-2018
Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 16280/13-6-2018 (αρ. πρωτ. Επ. Ερ. 11466/18-6-2018) Απόσπασμα Πρακτικών της Συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθμ. 1046/5/26-04-2018, σύμφωνα με το οποίο « … Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, μετά την ανωτέρω συζήτηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 12α του Ν. 4386/2016, αποφασίζει ομόφωνα ότι τα μέλη των συλλόγων ΕΕΠ και Ε.ΔΙ.Π., τα οποία είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, μπορούν να αναλαμβάνο...

30-06-2018
Την 3η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 1 το μεσημέρι, θα γίνει συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών, στο κτήριο Διοικητηρίου Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

30-06-2018
Με βάση τις προβλέψεις της παραγράφου 7.α του άρθρου 11 του Ν. 4521/2018, από 1/7/2018 προβλέπεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 62 του Ν. 4485/2017, όπου για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης είναι αναγκαία προγενέστερη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Επίσης, με την παράγραφο 7.β του άρθρου 11 του Ν. 4521/2018, μετά την 1/7/2018 ο έλεγχος, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και εξόφληση δαπανών γίνεται με βάση Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 63 του Ν. 4485/201...

23-05-2018
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 24/05/2018...

23-05-2018
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ομόφωνα εγκρίνει την «Οδηγία Οδ1.5 Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση» σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση....

23-05-2018
Σχετικά με την αρ. πρωτ. 8008/7-5-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως την 11η Ιουνίου 2018....

08-05-2018
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής  Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρίασή του αριθμ.  70/4-5-2018 ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδι...

29-03-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, έχουν προγραμματιστεί διακοπές ρεύματος στο κτίριο που στεγάζεται η Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο των εργασιών του έργου «Συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Παν/μίου Ιωαννίνων». Κατόπιν αυτού, σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των διακοπών ρεύματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ακεραιότητα των συστημάτ...

19-03-2018
Σε συνέχεια του νέου νομοθετικού πλαισίου που αφορά την απασχόληση προσωπικού στα έργα / προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (άρθρο 64 του Ν. 4485/2018), και κατόπιν έγκρισης της Οδηγίας «Επιλογή Απασχολουμένων Έργων» από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (συνεδρίαση αριθμ. 66/27-2-2018), σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία επιλογής απασχολουμένων σε προγράμματα / έργου του Ε.Λ.ΚΕ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:  ...

09-03-2018
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 1354/25-1-2018 εγγράφου μας με το οποίο σας ενημερώσαμε για τη μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και για τα όρια απασχόλησης σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας Πίνακα Υπολογισμού Παραγωγικών Ωρών Τρίτων – ΙΑΤΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ), ο οποίος εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση αριθμ. 66/27-2-2018 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε..     Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος...

23-02-2018
Σας πληροφορούμε πως έχουν αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας τα έντυπα Ατ.13α- Εντολή-Εξουσιοδότηση ΦΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων, Ατ.13β- Εντολή-Εξουσιοδότηση ΝΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων & Ατ.13γ- Bank_Account_Application_Form Ατ.13α- Εντολή-Εξουσιοδότηση ΦΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων  (Έκδοση 3) Ατ.13β- Εντολή-Εξουσιοδότηση ΝΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων (Έκδοση 2) Ατ.13γ- Bank_Account_Application_Form (Έκδοση 2) Η ισχύς των εντύπων ορίζεται στις 23/02/20...

16-02-2018
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.6-Κατάσταση Αμοιβόμενων Τρίτων Δ.6-Κατάσταση Αμοιβόμενων Τρίτων Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 16/02/2018...

29-01-2018
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Ατ.05α - Αίτηση Άδειας Μετακίνησης για Υπηρεσιακούς Λόγους Ατ.05α - Αίτηση Άδειας Μετακίνησης για Υπηρεσιακούς Λόγους Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 29/01/2018...

25-01-2018
Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. αριθμ. 385/17-1-2018, το οποίο αφορά τη Μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και όρια απασχόλησης σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης                              ...

12-01-2018
Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί νέα έκδοση (Έκδοση 2) του εντύπου "Ατ.12 - Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.xls", προκειμένου οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων να υποβάλλουν τα αιτήματα δημοσίευσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων  απασχόλησης ερευνητών. Επίσης, έχει δημιουργηθεί νέο έντυπο (Έκδοση 1), το "Ατ.12α - Αίτηση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης.xls", προκειμένου οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργω...

12-01-2018
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.1-Αποδοχή Διαχείρισης Έργου Δ.1-Αποδοχή Διαχείρισης Έργου Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 15/01/2018...

09-01-2018
Σχετικά με την Απασχόληση του προσωπικού σε έργα / προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. καθώς και την επιλογή του προσωπικού αυτού (όπου απαιτείται), σας διαβιβάζουμε συνημμένα:   1. το άρθρο 64 του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/4.8.2017), 2. Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, όπως αυτό εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών αριθμ. 383/12-12-2017. Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική νομοθεσία, σας εφιστούμε την προσοχή στη διατύπω...

22-12-2017
Σας ενημερώνουμε πως η υπηρεσία του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγένων στις παρακάτω ημερομηνίες:  25/12/2017 - 27/12/2017 01/01/2018 - 03/01/2018  Σας ευχόμαστε καλές εορτές...

20-12-2017
Σας πληροφορούμε πως έχουν αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας τα έντυπα Δ.2-Προϋπολογισμός Έργου & Δ.2α-Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου Δ.2-Προϋπολογισμός Έργου (Έκδοση 6) Δ.2α-Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου (Έκδοση 2) Η ισχύς των εντύπων ορίζεται στις 21/12/2017...

30-11-2017
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Ατ.11 - Υποβολή Πρότασης για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με το εξής έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 5) ορίζεται στις 30/11/2017...

23-11-2017
ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση Υποχρέωσης Κατάρτισης Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργων Σχετ. Έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17048/10-10-2017 με θέμα «Κατάρτιση Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού ΕΛΚΕ – Προϋπολογισμοί Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Ενέργειες προσαρμογής στο νέο θεσμικό πλαίσιο»   Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου με αρ. πρωτ. 17048/10-10-2017 και θέμα «Κατάρτιση Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού ΕΛΚΕ – Προϋπ...

11-10-2017
Το νέο θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των ΕΛΚΕ καθορίστηκε με το Ν.4485/2017 (άρθρα 50-68 και άρθρο 87 με τις τελικές μεταβατικές διατάξεις). Ως προς τους προϋπολογισμούς των έργων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, οι σχετικές διατάξεις του Ν.4485/2017 προβλέπουν τα ακόλουθα:   1. Η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει την ένταξη του προϋπολογισμού κάθε επιμέρους έργου στον συνολικό ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ, καθώς επίσης και την τροποποίηση των προϋπολογισμών των επιμέρους έργων...

11-10-2017
Σας ενημερώνουμε πως στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών, στη περοχή "Έντυπα" έχει αναρτηθεί ένα νέο διοικητικό έντυπο: Δ.2α - Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω εντύπου είναι 10/10/2017....

20-07-2017
Σε συνέχεια του νέου νομοθετικού πλαισίου που αφορά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», το ΠΔ 80/2016 για την Ανάληψη Υποχρεώσεων και την υπ. αριθμ. 57654/23-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781) Υπουργική Απόφαση, σας επισυνάπτουμε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση αριθμ. 375/13-7-2017), η οποία αφορά τροποποίηση της διαδικασίας πρ...

20-07-2017
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών καθώς επίσης έχει αναρτηθεί το νέο έντυπο Δ.12α-Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών (Έκδοση 10) Δ.12α-Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας (Έκδοση 1) Η ισχύς των εντύπων ορίζεται στις 13/07/2017...

20-07-2017
ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΩΣ 31/07/2017,ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ, 31/07/2017....

30-06-2017
Αγαπητές, Αγαπητοί, Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο για ενημέρωση. Η εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Αρχής (http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/pothen2017/egyklios_ilektronikis_ypovolis_katalogon_dpk_kai_dos_2017.pdf). Φανή Δάμπα Γραμματειακή Υποστήριξη και Συντονισμός των Δράσεων ΣυνόδουΠροέδρων & Γραμματέων των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας των Πανεπιστημίων ...

27-06-2017
Αγαπητές, Αγαπητοί, Σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης που επισυνάπτεται και η οποία είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο της Αρχής (βλ. http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/pothen2017/anakoinosi27-6-2017.pdf ), ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΔΠΚ από τους υπόχρεους παραμένει η 30η/06/2017.   Φανή Δά...

22-06-2017
ΘΕΜΑ: Χρήση Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων   Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημέρωσής σας το με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.41648/φ.ΕΓΚΥΚΛ/7-6-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων».    Κατόπιν του παραπάνω εγγράφου και της με αριθ. ΔΟΥ/ο/1860/31-3-2017 (Β΄1638) Υπουργι...

15-06-2017
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για την Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του Ν.3213/2003 Σχετ. Έγγραφο 120/Γ/2017/24-3-2017 Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Έγγραφο ΕΛΚΕ ΠΙ 9810/2-6-2017 Ενημέρωση από τη Σύνοδο Πρυτάνεων Απόφαση Αριθμ. 1846 οικ., Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατά...

14-06-2017
Σας επισυνάπτουμε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση αριθμ. 373/13-6-2017) σχετικά με την αναβολή – αναστολή αιτημάτων που αφορούν Προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών.   Η Επιτροπή Ερευνών έχοντας υπόψη: 1. την με αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τ. Β΄) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,...

13-06-2017
Σας επισυνάπτουμε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση αριθμ. 371/23-5-2017) σχετικά με την “Τροποποίηση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών ανά κατηγορία δαπάνης προϋπολογισμού έως 20.000,00 ευρώ ετησίως”.   Η Επιτροπή Ερευνών έχοντας υπόψη:   1.  τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 2. απόφασή της στη συνεδρίαση αριθμ. 36...

08-06-2017
Παρακαλώ λάβετε γνώση για το θέμα της υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) από την ακόλουθη ενημέρωση εκ μέρους της Συνόδου των Πρυτάνεων. *********** Την Τρίτη 6/6/2017 η Πρύτανις και Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου μαζί με τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή Δημοσθένη Πολύζο επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης τ...