Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών
19-07-2019
ΘΕΜΑ:

Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών

Σχετ. ΚΥΑ Αριθμ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 (ΦΕΚ τ.Β’ 2271/11-6-2019)

 

Αναφορικά με τη διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τον τρόπο είσπραξης των εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011 (195 Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016 (83 Α’), με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4415/2016 (159 Α’), με το άρθρο 93 του Ν. 4485/2017, καθώς και με το άρθρο 35 του Ν. 4559/2018 (142 Α’), ρυθμίζει τις οφειλές προς το ίδρυμα των μελών ΔΕΠ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, και οι οποίοι υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

2. Υπόχρεοι απόδοσης των ποσοστών της παραπάνω παραγράφου είναι οι καθηγητές και οι λέκτορες πλήρους απασχόλησης που υπηρέτησαν την περίοδο από 1/1/1998 έως 31/12/2018. Οι ανωτέρω υπόχρεοι οφείλουν να αποδώσουν το σχετικό ποσοστό στον Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον ασκούν ή άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρειών. Σε περίπτωση συμμετοχής των υπόχρεων σε εταιρείες, το ποσοστό υπολογίζεται επί του εισοδήματος που έλαβαν από τη συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές, ανεξαρτήτως αν το εισόδημα αυτό είχε τη μορφή αμοιβής, μερίσματος, διανομής κερδών κ.λπ.

 

3. Επίσης, η παρ. 3.η του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπει ότι:

«η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία αποστολής όλων των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. στους Ε.Λ.Κ.Ε., η διαδικασία προσδιορισμού του οφειλόμενου ποσού, ο τρόπος είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού των ανωτέρω παραγράφων, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόμενων ποσών, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών και απόδοσής τους στους Ε.Λ.Κ.Ε., η διαδικασία περαίωσης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών, και ρυθμίζεται κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα».

 

4. Στο πλαίσιο των προβλέψεων της ανωτέρω σχετικής παρ. 3.η του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Αριθμ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 (ΦΕΚ τ.Β’ 2271/11-6-2019). Η απόφαση αυτή προσδιορίζει αναλυτικά τη διαδικασία είσπραξης του ποσοστού επί του εισοδήματος των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ επίσης προσδιορίζει και τη διαδικασία είσπραξης των εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών, από 1/1/1998 και μετά. Επίσης, η ανωτέρω σχετική ΚΥΑ Αριθμ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 (ΦΕΚ τ.Β’ 2271/11-6-2019) ορίζει και σχετικές προθεσμίες για την είσπραξη των οφειλώναυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οφείλει -σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ Αριθμ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 (ΦΕΚ τ.Β’ 2271/11-6-2019) και αφού παραλάβει τα σχετικά στοιχεία από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού του Ιδρύματος- να γνωστοποιήσει στην Α.Α.Δ.Ε. εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που έχουν προσδιοριστεί στην ΚΥΑ:

  1. Κατάλογο των καθηγητών και λεκτόρων που υπηρέτησαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή/και στο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου για την περίοδο από 1-1-1998 έως και 31-12-2017,καθώς επίσης και
  2. Κατάλογο των καθηγητών και λεκτόρων που υπηρέτησαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή/και στο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου κατά το προηγούμενο έτος (2018).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση.

O Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

Συνημμένα:

  1. ΚΥΑ Αριθμ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 (ΦΕΚ τ.Β’ 2271/11-6-2019)

e-max.it: your social media marketing partner