Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Οδ1.5 - Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση"
12-03-2019

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., σε συνέχεια του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μισθώσεων, και έχοντας υπόψη:

 

1. την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», στην οποία προβλέπονται τα ακόλουθα: «… 2. α. Στο άρθρο 130 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά, για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ». β. Για δαπάνη προμηθειών ίση ή κατώτερη του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης. …»

2. το με αρ. πρωτ. 7087/26-2-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ με θέμα «ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Οδ1.5 – Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση»

ομόφωνα εγκρίνει την Έκδοση 6 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση» με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 6/3/2019 (επισυνάπτονται στο παρόν Πρακτικό).

e-max.it: your social media marketing partner