Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις κλινικές μελέτες και τη διαχείριση αυτών από τον Ε.Λ.Κ.Ε. – Νέο πρότυπο τετραμερούς σύμβασης
02-07-2019

Σας ενημερώνουμε ότι στις 03/6/2019 εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ3(α)/οικ.36809 (ΦΕΚ 2015/3-6-2019) αναφορικά με τις κλινικές μελέτες που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, με την οποία καταργείται η προγενέστερη ΔΥΓ3α/18910/2013 (ΦΕΚ 390 Β’).

Επισημαίνεται ότι στην ως άνω νέα ΚΥΑ εμπεριέχεται καινούριο πρότυπο τετραμερούς σύμβασης διεξαγωγής κλινικής μελέτης, το οποίο και θα πρέπει να ακολουθείται.

Συνεπώς, οι φάκελοι κλινικών μελετών που κατατίθενται στον Ε.Λ.Κ.Ε. θα πρέπει να έχουν εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Ε.Λ.Κ.Ε.

Συνημμένo:
  1. Κ.Υ.Α αριθμ. Δ3(α)/οικ.36809 – ΦΕΚ 2015/3-6-2019

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε

Γεώργιος Ντέτσικας

e-max.it: your social media marketing partner