Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέες εκδόσεις εντύπου « Δ.3-Ανάληψη Υποχρέωσης – Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας» και Οδηγιών Εργασίας «Οδ2.12α-Προϋπολογισμός Έργου», «Οδ2.12β-Ανάληψη Υποχρέωσης» και «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση»
04-07-2019

Σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» με τροποποιήσεις του Ν.4485/2017, και κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνεδρίασης 98/28-06-2019 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προσαρμόστηκε το πλαίσιο των αναλήψεων υποχρέωσης και το πλαίσιο προμηθειών με απευθείας ανάθεση.

 

Οι βασικότερες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

 

1. Η ανάληψη υποχρέωσης γίνεται με βάση τις προβλέψεις του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών κάθε έργου κατά κατηγορία δαπάνης, κατά τη διαδικασία έγκρισης ή αναμόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου.

 

2. Δεν απαιτείται πλέον η ανάληψη υποχρέωσης για κάθε δαπάνη ξεχωριστά.

 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για τις νέες εκδόσεις των σχετικών οδηγιών εργασίας και του σχετικού εντύπου Δ3:

1. Την έκδοση 4 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.12α-Προϋπολογισμός Έργου».

Έγινε τροποποίηση της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.12α-Προϋπολογισμός Έργου», προκειμένου να οριστεί η διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης, η οποία ακολουθεί τη διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου.

 

2. Την έκδοση 2 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.12β-Ανάληψη Υποχρέωσης».

Έγινε τροποποίηση της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.12β-Ανάληψη Υποχρέωσης», καθώς με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4610/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 62 του Ν. 4485/2017 που αφορά τη διαδικασία των αναλήψεων υποχρέωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι αναλήψεις υποχρέωσης έχουν πλέον συσχετιστεί με τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε έργου κατά κατηγορία δαπάνης, και όχι με κάθε δαπάνη ξεχωριστά.

 

3. Την Έκδοση 7 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση».

Έγινε τροποποίηση της Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση», προκειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές λόγω της μη-ύπαρξης ξεχωριστής ανάληψης υποχρέωσης κατά δαπάνη.

 

4. Την έκδοση 3 του Εντύπου «Δ.3-Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης – Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας».

Έγινε τροποποίηση του Εντύπου «Δ.3-Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης – Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας», έτσι ώστε να συνδέεται πλέον μόνο με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών και μισθώσεων, και να μην χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις των δαπανών προσωπικού και μετακινήσεων.

 

Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των ανωτέρω νέων εκδόσεων είναι η 8/7/2019.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε από την ερχόμενη Δευτέρα, 8/7/2019, και στο εξής όπως χρησιμοποιείτε από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ τις τελευταίες εκδόσεις του Εντύπου Δ3 (http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa) και των παραπάνω σχετικών Οδηγιών Εργασίας (http://www.rc.uoi.gr/index.php/odigies).

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Συνημμένα:

  1. Έκδοση 4 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.12α-Προϋπολογισμός Έργου».
  2. Έκδοση 2 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ2.12β-Ανάληψη Υποχρέωσης».
  3. Έκδοση 7 της Οδηγίας Εργασίας «Οδ1.5-Προμήθειες Με Απευθείας Ανάθεση».
  4. Έκδοση 3 του Εντύπου «Δ.3-Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης – Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας».

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner