Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ορισμός Αναπληρωτή Επιστημονικώς Υπευθύνου στα έργα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
21-01-2019

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4559/2018 και ισχύει από 3/8/2018, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα ορισμού Επιστημονικώς Υπευθύνου με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 2/47033/0026/12-6-2018 (ΦΕΚ 3015/Β/26-7-2018), κατά τη διαχείριση των έργων θα πρέπει να τηρούνται οι προβλέψεις περί ασυμβίβαστων καθηκόντων.

 

Για την αποφυγή τυχόν ασυμβίβαστων καθηκόντων και προκειμένου να αποφευχθούν διοικητικές πράξεις και δαπάνες που θα ελεγχθούν ως άκυρες κατά τη διαχείριση των έργων μέσω του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (όπως για παράδειγμα πιστοποίηση εργασίας, υπογραφή timesheets, παραλαβή παραδοτέων, εντολή μετακίνησης, κλπ του ίδιου του Επιστημονικώς Υπεύθυνου), απαιτείται να πραγματοποιηθεί η έκδοση διοικητικής πράξης αναπλήρωσης του Επιστημονικώς Υπευθύνου κάθε έργου κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου και συνακόλουθη εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Αναπληρωτής Επιστημονικώς Υπεύθυνος του Έργου αναπληρώνει τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του Έργου στις περιπτώσεις λόγω ασυμβίβαστων καθηκόντων, καθώς και στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος του Επιστημονικώς Υπευθύνου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ το έντυπο «Aτ.01γ-Αίτηση Ορισμού Αναπληρωτή Επιστημονικώς Υπευθύνου» (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa), προκειμένου να ορίσετε Αναπληρωτή Επιστημονικώς Υπεύθυνο για κάθε ενεργό έργο σας.

 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι Αναπληρωτές Επιστημονικώς Υπεύθυνοι Έργων θα είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του Ν.3213/2003.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

Συνημμένα:
  1. Παρ. 1 του Άρθρου 56 του Ν.4485/2017
  2. ΥΑ 2/47033/0026/12-6-2018 (ΦΕΚ 3015/Β/26-7-2018)
  3. Aτ.01γ-Αίτηση Ορισμού Αναπληρωτή Επιστημονικώς Υπευθύνου

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner