Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»
02-10-2018

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από 1/10/2018 υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 1 του ως άνω νόμου, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσεται από 1/10/2018 στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου, καθώς επίσης και από συμβάσεις προμηθειών.

Κατόπιν αυτών ο φορέας με την Επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας», Α.Φ.Μ. 090163356, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και Α.Μ.Ε. 8010095592 αποτελεί από 1/10/2018 τον καθολικό διάδοχο του φορέα με Επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ», Α.Φ.Μ. 090278319, Δ.Ο.Υ. Άρτας και Α.Μ.Ε. 8030048662.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση των υφιστάμενων έργων του ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς επίσης και η ομαλή ένταξη των νέων έργων, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν.4559/2018 είναι η ακόλουθη:

 

1.Επικοινωνία με Δημόσιες Αρχές και Φορείς Χρηματοδότησης.

Έχει ενεργοποιηθεί ήδη η διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και των φορέων χρηματοδότησης αναφορικά με τις προβλέψεις του Ν. 4459/2018.

Στο πλαίσιο αυτό απεστάλησαν ήδη σχετικές επιστολές προς τις Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και Άρτας, στον ΕΦΚΑ Ιωαννίνων και Άρτας, στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, στις συνεργαζόμενες τράπεζες, καθώς επίσης και στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών μέσω της οποίας καταβάλλονται οι αμοιβές των απασχολούμενων στα έργα.

Επίσης, απεστάλησαν επιστολές προς διάφορους φορείς χρηματοδότησης και συντονιστές φορείς, καθώς επίσης και διάφορες διαχειριστικές αρχές (ΕΠΕΔΒΜ, ΕΠΑΝΕΚ, ΕΛΙΔΕΚ, Περιφέρεια Ηπείρου, Interreg Ελλάδα-Αλβανία, Ελλάδα-Ιταλία, MED, κλπ), προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.

2.Απογραφή ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου, από 1/10/2018 έως 31/10/2018.

Στο πλαίσιο του βήματος αυτού γίνεται έως τις 30/9/2018 η ολοκλήρωση των διοικητικών, οικονομικών και λογιστικών κινήσεων που αφορούν τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου. Δηλαδή, μετά την 1/10/2018 όλες οι διοικητικές, οικονομικές και λογιστικές κινήσεις θα βαρύνουν τον φορέα με την Επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας», Α.Φ.Μ. 090163356, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και Α.Μ.Ε. 8010095592.

Μετά την 1/10/2018, για τον φορέα με Επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ», Α.Φ.Μ. 090278319, Δ.Ο.Υ. Άρτας και Α.Μ.Ε. 8030048662 θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες τακτοποίησης των Λογιστικών, Φορολογικών και Ασφαλιστικών υποχρεώσεών του, καθώς επίσης και κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Κλεισίματος Χρήσης για την περίοδο έως 30/9/2018 (Ισοζύγιο, Ισολογισμός, Οικονομικός Απολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης).

3.Ενοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Έργων, Πληροφοριακών Συστημάτων και Αρχείων, από 1/10/2018 έως 5/10/2018.

Στο βήμα αυτό θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

a. Εφαρμογή του Πλαισίου Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

Το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΕΛΚΕ προσδιορίζεται στα άρθρα 50 έως και 68 του Ν. 4485/2017, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ιδιαίτερα προβλέπεται στο άρθρο 68 η σύνταξη του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.. Επίσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν. 4485/2017, ο Οδηγός Χρηματοδότησης εγκρίνεται το αργότερο έως τις 31/12/2018, ενώ επίσης οι υφιστάμενοι Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Ν.4485/2017. Επίσης, έως την έναρξη ισχύος των νέων Οδηγών Χρηματοδότησης του άρθρου 68, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ρυθμίζει με αποφάσεις της τα ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.

Στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνονται οδηγίες για την εφαρμογή του διαχειριστικού πλαισίου έργων (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/odigies), όπως επίσης και τα σχετικά έντυπα διαχείρισης (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa). Επίσης, οι σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι διαθέσιμες στην ίδια ιστοσελίδα (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee).

b. Προσαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΤΕΙ Ηπείρου:

Από 1/10/2018 έως και 5/10/2018 θα πραγματοποιηθεί η προσαρμογή των ρυθμίσεων του Πληροφοριακού Συστήματος του ΤΕΙ Ηπείρου, προκειμένου να λειτουργεί σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (στοιχεία ΕΛΚΕ Παν. Ιωαννίνων, ΑΦΜ, Διαύγειας, Αριθμός Μητρώου Εργοδότη, παράμετροι ΕΑΠ, ΕΦΚΑ, λογαριασμών, παραστατικών και λοιπές παράμετροι).

Το πληροφοριακό σύστημα αυτό θα εγκατασταθεί στον υφιστάμενο Εξυπηρετητή Βάσεων Δεδομένων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα συνεχίσει τη λειτουργία του έως και την 31-12-2018, παράλληλα με το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. Η ενοποίηση των δύο παράλληλων (από 1/10/2018 και μετά) πληροφοριακών συστημάτων θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 1/1/2019 έως 7/1/2019 μέσω διαδικασίας μετάπτωσης των δεδομένων του ΠΣ του ΤΕΙ Ηπείρου στο ΠΣ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

c. Πρόσβαση χρηστών παραρτήματος Άρτας:

Από 1/10/2018 έως και 5/10/2018 θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή των χρηστών, των υπολογιστών και των λοιπών συσκευών του παραρτήματος Άρτας στο υποδίκτυο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίσης, θα δοθεί πρόσβαση όλων των χρηστών του παραρτήματος Άρτας στον Εξυπηρετητή Αρχείων και στον Εξυπηρετητή Βάσεων Δεδομένων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Έτσι, από 1/10/2018 έως και 31/12/2018, όλοι οι εσωτερικοί χρήστες του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης είτε στην κεντρική Βάση Δεδομένων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είτε στη Βάση Δεδομένων του ΤΕΙ Ηπείρου, ανάλογα με το έργο που αφορά κάθε διοικητική, οικονομική ή λογιστική ενέργεια.

4.Ενημέρωση μελών ΔΕΠ και απασχολούμενων έργων, από 1/10/2018 έως και 31/12/2018.

Τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό προσωπικό και οι απασχολούμενοι σε έργα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά, με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βλ. http://www.rc.uoi.gr/) η οποία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τις πλέον πρόσφατες οδηγίες για την εφαρμογή του διαχειριστικού πλαισίου έργων (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/odigies), όπως επίσης και τα πιο συνηθισμένα έντυπα διαχείρισης (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa). Επίσης, οι ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι διαθέσιμες στην ίδια ιστοσελίδα (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee).
 2. Από την λίστα ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατόπιν εισαγωγής των ενδιαφερομένων στην λίστα αποδεκτών. Η εισαγωγή στη ηλεκτρονική λίστα ενημέρωσης γίνεται με την συμπλήρωση του εντύπου Aτ.01 - Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων ή του εντύπου Ατ.01α - Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από Συνεργάτες (βλ. http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa).
 3. Μέσω των παραπάνω αναφερόμενων αιτήσεων των μελών ΔΕΠ, του λοιπού προσωπικού και των απασχολούμενων έργων προκειμένου να δημιουργηθεί λογαριασμός χρήστη webrescom (βλ. https://webrescom.rc.uoi.gr/), προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση των έργων από τους Επιστημονικώς Υπευθύνους έργων, η εισαγωγή ηλεκτρονικών ωρών απασχόλησης στις συμβάσεις που απαιτούν timesheets, καθώς επίσης και η δημιουργία και υποβολή ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής και λοιπών ηλεκτρονικών αιτημάτων.
 4. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους απασχολούμενους σε έργα του ΕΛΚΕ να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στις συμβάσεις τους, προκειμένου να συμπληρώνουν τις ώρες απασχόλησής τους (βλ. έντυπο Aτ.01β - Ηλεκτρονική καταχώρηση ωρών Timesheets στο σύνδεσμο . http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa).
 5. Τέλος, πρόσθετη ενημέρωση για τον ΕΛΚΕ του Παν. Ιωαννίνων είναι διαθέσιμη στις σελίδες Facebook (βλ. https://www.facebook.com/UOIResComm/) και Twitter (βλ. https://twitter.com/UOIResComm) του φορέα.

5.Προετοιμασία Δεδομένων Έργων ΤΕΙ Ηπείρου, από 1/10/2018 έως και 31/12/2018.

Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό την προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης και των δεδομένων των έργων του ΤΕΙ Ηπείρου, προκειμένου να γίνει ομαλά η συγκρότηση του ενιαίου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος 2018, συμπεριλαμβάνοντας και τα πρόσθετα έργα της περιόδου από 1/10/2018 έως 31/12/2018.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

 1. Προσαρμογή των Κατηγοριών Δαπανών του ΓΛΚ σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση δαπανών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η προσαρμογή αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να είναι εφικτή τόσο η σύνταξη ενιαίου προϋπολογισμού για το έτος 2018 (συμπεριλαμβάνοντας και τα έργα του ΤΕΙ Ηπείρου για την περίοδο από την 1/10/2018 έως και την 31/12/2018), προς τη Σύγκλητο και τη ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ, όσο επίσης και για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2019.
 2. Θα πρέπει επίσης να γίνει κατάλληλη προσαρμογή των λοιπών Κατηγοριοποιήσεων Δαπανών, σύμφωνα με τα αντίστοιχα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων κατηγοριοποιήσεων:
 • Βασική κατηγοριοποίηση Επιτροπής Ερευνών
 • ΕΣΠΑ 2014-2020
 • HORIZON 2020
 • INTERREG 2014-2020
 • Τυχόν άλλες κατηγοριοποιήσεις δαπανών που χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα προγράμματα.

c. Κατόπιν των ανωτέρω, θα απαιτηθεί η τροποποίηση των συνολικών προϋπολογισμών όλων των έργων σύμφωνα με τις κατηγορίες δαπανών του ΓΛΚ, καθώς και η συνακόλουθη τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού όλων των έργων για το έτος 2018, καθώς επίσης και η κατάρτιση και η υποβολή του ετήσιου προϋπολογισμού των έργων για το έτος 2019.

6.Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού Έτους 2018 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από 1/10/2018 έως 31/10/2018.

Στο πλαίσιο του βήματος αυτού θα γίνει η τροποποίηση του ενιαίου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος 2018, έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τα έργα του ΤΕΙ Ηπείρου. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2018. Ο ενιαίος προϋπολογισμός στο αρχικό στάδιο θα προκύψει από το άθροισμα των δύο επιμέρους προϋπολογισμών, καθώς θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα έργα των νέων τμημάτων.

Ο τροποποιημένος ενιαίος προϋπολογισμός του έτους 2018 θα εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Παν. Ιωαννίνων και στη συνέχεια θα αποσταλεί προς ενημέρωση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Κατάρτιση Προϋπολογισμού Έτους 2019 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από 1/11/2018 έως 31/12/2018.

Στο πλαίσιο του βήματος αυτού προβλέπεται η κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού του έτους 2019 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των έργων και να προκύπτει από τους επιμέρους ετήσιους προϋπολογισμούς του έτους 2019 όλων των έργων.

Κατά συνέπεια, απαιτείται να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η διαδικασία προσαρμογής των προϋπολογισμών των συνεχιζόμενων έργων των νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις κατηγορίες δαπανών του ΓΛΚ, η οποία περιγράφθηκε σε προηγούμενο βήμα.

Κατόπιν αυτών, θα καταρτισθεί ο ενιαίος Προϋπολογισμός του Έτους 2019, ο οποίος -αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων- στη συνέχεια θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 61 του Ν.4485/2017.

Αντίστοιχη ενημέρωση για τον σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2018 είναι διαθέσιμη στους ακόλουθους συνδέσμους:

 1. http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee/2122-ypenthymisi-ypoxreosis-katartisis-etisiou-proypologismoy-ergon
 2. http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee/2087-katartisi-synolikoy-analytikoy-etisiou-proypologismoy-elke-proypologismoi-ergon-pou-diaxeirizetai-o-elke-tou-panepistimiou-ioanninon-energeies-prosarmogis-sto-neo-thesmiko-plaisio

Τέλος, σύντομα θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για την σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2019.

8.Λειτουργία ΕΛΚΕ Παν. Ιωαννίνων από 1-10-2018 και μετά.

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την 1/10/2018 έως και την 31/12/2018 θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 1. Λειτουργία με δύο παράλληλα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) έως και την 31/12/2018, οπότε και θα γίνει η μετάπτωση των δεδομένων σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

Στο ΠΣ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα συνεχιστεί η διαχείριση των υφιστάμενων προγραμμάτων του, καθώς και όλων των νέων έργων που εντάσσονται μετά την 1/10/2018, ενώ το ΠΣ του ΤΕΙ Ηπείρου θα συνεχιστεί μέχρι την 31/12/2018 η διαχείριση των προγραμμάτων που είχαν ενταχθεί έως την 30/9/2018 στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου.

Όλα τα νέα προγράμματα, μετά την 1/10/2018 εντάσσονται και λειτουργούν στο ΠΣ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ισχύουν τα έντυπα, οι διαδικασίες και οι αποφάσεις του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Όπου απαιτείται, ενδεχομένως να υπάρξουν νέες αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τέλος, το φυσικό αρχείο των έργων του ΤΕΙ Ηπείρου παραμένει στο παράρτημα Άρτας, όπου τηρείται το φυσικό αρχείο για τα υφιστάμενα έργα του ΤΕΙ Ηπείρου στις 30/9/2018. Επίσης, στο ίδιο αρχείο του παραρτήματος Άρτας θα παραμένουν και τα στοιχεία των έργων του ΤΕΙ Ηπείρου που ήταν ενεργά στις 30/9/2018 και συνεχίζονται μετά την 1/10/2018.

b. Πρωτόκολλο:

Η λειτουργία του πρωτοκόλλου του ΠΣ του Παραρτήματος Άρτας θα συνεχιστεί έως την 31/12/2018, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 • Στο ΠΣ του Παραρτήματος Άρτας θα γίνεται η καταχώρηση διοικητικών και οικονομικών αιτημάτων των συνεχιζόμενων έργων (Έντυπα Δ και Ο), για την τροποποίηση στοιχείων, προϋπολογισμών, διαδικασιών επιλογής προσωπικού, κατάρτισης και τροποποίησης συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού, διαδικασίες και συμβάσεις προμηθείας αγαθών και υπηρεσιών, διαδικασίες έγκρισης μετακινήσεων στο πλαίσιο έργου, εντολές πληρωμής, κλπ.
 • Όλα τα λοιπά αιτήματα και αλληλογραφία που δεν αφορούν τη διαχείριση συγκεκριμένων έργων πρωτοκολλούνται στο κεντρικό ΠΣ του ΕΛΚΕ του Παν. Ιωαννίνων, μέσω των λογαριασμών χρήστη στο ΠΣ ΕΛΚΕ ΠΙ που διαθέτει το προσωπικό του Παραρτήματος Άρτας.
 • Όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα ψηφιοποιούνται κατά τη διάρκεια της πρωτοκόλλησης, έτσι ώστε να είναι ψηφιακά διαθέσιμα για εξ αποστάσεως πρόσβαση σε αυτά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΕΕ ή του ελέγχου από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τα λοιπά μέλη της ΕΕ, καθώς και τον ΠΟΥ και τα αρμόδια στελέχη της ΜΟΔΥ.

Επισημαίνεται ότι μετά την 1/1/2019 και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάπτωσης όλων των δεδομένων, θα λειτουργεί ενιαίο πρωτόκολλο στο πλαίσιο του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης όλων των έργων.

c. Αποδοχή Διαχείρισης Έργου:

Η αποδοχή διαχείρισης των νέων έργων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα γίνεται μέσω του κεντρικού ΠΣ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς αφορά την ένταξη νέων έργων μετά την 1/10/2018.

d. Προϋπολογισμοί Έργων:

Η διαχείριση των προϋπολογισμών (τροποποιήσεις προϋπολογισμών) των συνεχιζόμενων έργων του ΤΕΙ Ηπείρου θα γίνεται στο ΠΣ του ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς αφορά ενταγμένα έργα νέων πριν την 1/10/2018.

Σχετική πληροφορία αναφορικά με τη διαχείριση προϋπολογισμών είναι διαθέσιμη στους ακόλουθους συνδέσμους:

e. Απασχόληση Προσωπικού:

Η επιλογή των απασχολούμενων έργων γίνεται σύμφωνα με την οδηγία εργασίας «Οδ2.20-Επιλογή_Απασχολούμενων_Έργων» και τα σχετικά υποδείγματα. Βλ. και http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee/2250-diadikasia-epilogis-apasxoloumenon-se-programmata-pou-diaxeirizetai-o-e-l-k-e

Επίσης, η μεθοδολογία υπολογισμού των ωρομισθίων για τις διάφορες κατηγορίες απασχολούμενων είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee/2181-methodologia-ypologismoy-oromisthion-kai-oria-apasxolisis-se-programmata-pou-diaxeirizetai-o-e-l-k-e

f. Μετακινήσεις:

Οι μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποιούμενων έργων πραγματοποιούνται σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis-ee/1647-dapanes-metakiniseon-sto-plaisio-ergon-pou-diaxeirizetai-o-eidikos-logariasmos-kondylion-erevnas-tou-panepistimiou-ioanninon

Αναμένεται άμεσα η λήψη νέας απόφασης από την Επιτροπή Ερευνών. Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση που θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση των μετακινήσεων μελών ομάδας έργου.

g. Προμήθειες:

Το πλαίσιο προμηθειών έργων προσδιορίζεται στο άρθρο 66 του Ν. 4485/2017 και στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.

Επίσης, επισημαίνεται ότι αναφορικά με τις απευθείας αναθέσεις, ισχύει το πλαίσιο που έχει εγκρίνει η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τέλος, σημειώνεται ότι το πλαίσιο των προμηθειών έργων, όπως και το πλαίσιο των υπολοίπων δαπανών, αναμένεται σύντομα να τροποποιηθεί και να επαναπροσδιοριστεί προκειμένου να λάβει υπόψη τις προβλέψεις του Ν. 4485/2017 για τις αναλήψεις υποχρεώσεων.

9.Μετάπτωση Δεδομένων, από 1/1/2019 έως 7/1/2019:

Η οριστική μετάπτωση δεδομένων από το ΠΣ διαχείρισης των έργων του ΤΕΙ Ηπείρου στο κεντρικό ΠΣ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί στην περίοδο από 1/1/2019-10/1/2019.

Με νεώτερο ενημερωτικό έγγραφο οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι (μαζί με τους συνεργάτες τους – διαχειριστές των έργων) των υφιστάμενων, έως 30/9/2018, έργων του ΤΕΙ Ηπείρου θα κληθούν σε τεχνικές συναντήσεις με τα στελέχη του ΕΛΚΕ, για την αναλυτικότερη ενημέρωση επί των αλλαγών που προκύπτουν στην υλοποίηση των έργων τους.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μετά την 1/10/2018 κάθε διοικητική, οικονομική και λογιστική πράξη που αφορά συνεχιζόμενα ή νέα έργα, χρηματοδοτήσεις και λοιπές ενέργειες του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου θα έχουν ως αποδέκτη τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

α.α. Ο Πρύτανης

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

e-max.it: your social media marketing partner